پرستاری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

وزارت  بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان دانشکده پرستاری و مامایی پایان نامه کارشناسی ارشد مراقب های ویژه پرستاری عنوان بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری استاد راهنما دکتر محسن تقدسی استاد مشاور دکتر […]

توسط admins، قبل