22

دانلود تحقیق b (4351)

۱-۱-۴- تکنولوژيهاي نوين ارتباطي و ظهور انواع جديد از تقلب علمي۱۶۱-۱-۵- تقلب به مثابه رفتار انحرافي۱۷۱-۲- ضرورت و اهميت پژوهش۱۹۱-۳- اهداف پژوهش۲۳۱-۳-۱- هدف کلي۲۳۱-۳-۲- اهداف جزئي۲۳۱-۴- سؤالات پژوهش۲۳فصل دوم پيشينه پژوهش۲۴مقدمه۲۵۲-۱- پژوهش‏هاي داخلي۲۵۲-۲- پژوهش‏هاي خارجي۳۱۲-۳- ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (4352)

۱-۴- سؤال ها و فرضيه هاي تحقيق۱-۴-۱-سؤال هاي تحقيق۱- مديران مدارس به چه ميزاني از مهارت هاي تنوع فرهنگي(در ابعاد تنوع ديني- مذهبي، تنوع قومي- نژادي و تنوع زباني) برخوردارند؟ ۲- آيا ميزان مشارکت اجتماعي ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منبع تحقیق b (4353)

گفتار سوم: بررسي مباني فقهي تخلفات انتظامي قضات۲۳الف: پي بردن حاکم به فساد خود۲۴ب: پي بردن حاکم به خطاي حاکم ديگر۲۵ج: عدم صلاحيت حاکم۲۶۱ : عدم صلاحيت ذاتي۲۶۲: عدم صلاحيت محلي۲۶۳: عدم صلاحيت قاضي۲۶گفتار چهارم: ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منابع مقاله b (4354)

گفتار سوم: بررسي مباني فقهي تخلفات انتظامي قضات۲۳الف: پي بردن حاکم به فساد خود۲۴ب: پي بردن حاکم به خطاي حاکم ديگر۲۵ج: عدم صلاحيت حاکم۲۶۱ : عدم صلاحيت ذاتي۲۶۲: عدم صلاحيت محلي۲۶۳: عدم صلاحيت قاضي۲۶گفتار چهارم: ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منبع پایان‌نامه b (4345)

۳-۲انقلاب اسلامي بمثابه يک گفتمان………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶۳-۳)ارزش هاي بنيادين انقلاب اسلامي………………………………………………………………………………………………………… ۸۰۳-۴) تأسيس وتداوم نهادهاي جمهوري اسلامي ايران(مُلهم از انقلاب اسلامي) …………………………………………………… ۸۹۳-۴-۱) در باب گفتمانِ مردم سالاري ديني ازمنظر فرهنگِ جمهوري اسلامي………………………………………………….. ۹۱۳-۴-۲)مصداق هاي مبيّنِ ادامه مطلب…

By 92, ago
22

پایان‌نامه b (4336)

۱-۲-۲-۲- استعاره۶ ۱-۲-۲-۳- مجاز۶ ۱-۲-۲-۴- تناسب۷ ۱-۲-۲-۵- تمثيل۷ ۱-۲-۲-۶- ايهام۷ ۱-۲-۲-۷- واج‌آرايي و تضاد۷ ۱-۲-۲-۸- اسلوب معادله۷ ۱-۲-۲-۹- متناقض‌نما (پارادوکس)۷ ۱-۲-۲-۱۰- تلميح۸ ۱-۲-۳- موسيقي شعر۸۱-۳- اصطلاحات۹ ۱-۳-۱- اصطلاحاتِ موسيقي۹ ۱-۳-۲- اصطلاحاتِ نرد و قمار۹ ۱-۴- ادامه مطلب…

By 92, ago
22

پایان‌نامه ارشدb (4337)

الف: مطبوعات و مجلات۳۷ب: کتب و مقالات۴۰بند دوم: رسانه‌هاي صوتي و تصويري۴۱الف: راديو۴۳ب: تلويزيون۴۴پ: سينما۴۶ت: ماهواره۵۰بند سوم: رسانه‌هاي مبتني بر داده‌هاي ديجيتال۵۲فصل دوم: نقش خانواده در بزهکاري اطفال و نوجوانان۵۵مبحث اول: وضعيت و رفتار و ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منابع تحقیق b (4338)

بخش اول – کليات فصل اول : در عقد رهن و معاملات وثيقه اي فصل دوم : بررسي رابطة حقوقي طرفين مال مورد وثيقه در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
22

منابع تحقیق b (4340)

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي، مبتني بر قابليت هاي پويايي سيستم هاي اجتماعي كل يافته بر پايه فرايندهاي طبيعي پيش مي ادامه مطلب…

By 92, ago