مناسب نيست
فهرست
۱فصل اول: کليات پژوهش۱
۱٫۱بيان مسئله:۲
۱٫۲اهميت و ضرورت تحقيق۳
۱٫۳هدف‌هاي تحقيق۳
۱٫۳٫۱هدف اصلي۳
۱٫۳٫۲اهداف فرعي۴
۱٫۴سوالات تحقيق۴
۱٫۵فرضيه‌هاي تحقيق۵
۱٫۵٫۱فرضيه اصلي۵
۱٫۵٫۲فرضيات فرعي۵
۱٫۶متغيرهاي پژوهش۶
۱٫۶٫۱متغير وابسته۶
۱٫۶٫۲متغيرهاي مستقل۶
۱٫۷قلمرو پژوهش۷
۱٫۸تعريف مفاهيم و واژگان پرکاربرد۷
۱٫۸٫۱بحران۷
۱٫۸٫۲پدافند غيرعامل۷
۱٫۸٫۳شيوه‌هاي اطلاع رساني۸
۱٫۹روش پژوهش۸
۱٫۱۰جامعه‌آماري۸
۱٫۱۱پيشينه تحقيق۸
۱٫۱۱٫۱پايان نامه‌ها۹
۱٫۱۱٫۲پژوهش و مقالات۱۰
۱٫۱۱٫۳کتاب‌ها۱۱
۱٫۱۱٫۴ساير منابع۱۵
۲فصل دوم: ادبيات تحقيق۱۷
۲٫۱مقدمه۱۸
۲٫۲بخش اول – بحران۱۹
۲٫۲٫۱تعريف بحران۱۹
۲٫۲٫۲ديدگاه سنتي و جديد به بحران۲۱
۲٫۲٫۳انواع بحران۲۱
۲٫۲٫۴انواع بحران از نظر دخالت انساني۲۱
۲٫۲٫۵انواع بحران از نظر سطوح۲۲
۲٫۲٫۶انواع بحران از نظر موضوع۲۳
۲٫۲٫۷ديگر تقسيم بندي‌هاي بحران۲۵
۲٫۲٫۸مديريت بحران۲۶
۲٫۲٫۹فرآيند مديريت بحران۲۷
۲٫۳بخش دوم – اطلاع رساني و بحران۳۰
۲٫۳٫۱کارکرد رسانه در بحران۳۱
۲٫۳٫۲نقش اساسي رسانه‌ها در بحران۳۲
۲٫۳٫۳جايگاه رسانه در بحران۳۳
۲٫۳٫۴نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض رواني بحران۳۴
۲٫۳٫۵رسانه‌ها و بحران‌هاي نوين۳۵
۲٫۴بخش سوم – جايگاه برق در رسانه‌ها۳۶
۲٫۴٫۱تاريخچه برق۳۶
۲٫۴٫۲ويژگي‌هاي عمومي صنعت برق۳۶
۲٫۴٫۳وضعيت برق در شرايط بحراني۴۰
۲٫۴٫۴نمونه اخبار در زمينه قطع برق در شرايط بحران۴۱
۲٫۴٫۵وابستگي رسانه‌ها به برق۴۳
۲٫۵بخش چهارم – اطلاع رساني در شرايط بحران۴۴
۲٫۵٫۱ده نکته خبري براي خبرنگاران و سردبيران در بحران۴۵
۲٫۵٫۲ارتباطات نيروهاي خبري در بحران۴۷
۲٫۵٫۳انواع ابزار هاي رايج ارتباطي۴۷
۲٫۵٫۴سامانه‌هاي اطلاع رساني عمومي و هشدار۴۸
۲٫۶بخش پنجم – شيوه‌هاي اطلاع رساني۵۴
۲٫۶٫۱اطلاعيه‌هاي از پيش منتشر شده۵۴
۲٫۶٫۲راديو۵۵

۲٫۶٫۳تلويزيون۵۶
۲٫۶٫۴رسانه‌هاي ديجيتال۵۷
۲٫۷چهارچوب نظري تحقيق۵۸
۲٫۷٫۱نظريه‌ي وابستگي مخاطبان۵۸
۲٫۷٫۲نظريه برجسته سازي۶۰
۲٫۷٫۳مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات۶۲
۲٫۷٫۴برنامه ريزي ارتباطات بحراني استراتژيک – يوسلي (????)۶۴
۲٫۷٫۵برنامه ارتباطي قبل از بحران مارش و رابينز۶۵
۲٫۷٫۶عناصر ده‌گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( ۱۹۹۵)۶۶
۲٫۷٫۷نظريه مارپيچ مثبت و منفي رسانه‌اي۶۷
۲٫۷٫۸نظريه گالتونگ درباره بحران۷۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲٫۷٫۹نظريه اسکوگلند و اولسن درباره ايجاد ارتباط با رسانه ها۷۱
۳فصل سوم: روش شناسي۷۳
۳٫۱مقدمه۷۴
۳٫۲روش تحقيق۷۵
۳٫۳جامعه آماري۷۵
۳٫۴جامعه نمونه و روش نمونه‌گيري۷۵
۳٫۵تکنيک يا ابزار جمع‌آوري اطلاعات۷۶
۳٫۶اعتبار يابي پرسش‌نامه۷۶
۳٫۷روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها۷۶
۴فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۷۷
۴٫۱مقدمه۷۸
۴٫۲بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي۷۸
۴٫۳بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي۱۲۲
۵فصل پنجم: نتيجه‌گيري۱۳۰
۵٫۱نتيجه‌گيري۱۳۱
۵٫۲نتيجه‌گيري و تحليل۱۳۱
۵٫۳پيشنهادات۱۳۵
۵٫۳٫۱پيشنهادات عمومي۱۳۵
۵٫۳٫۲پيشنهاد براي تحقيق بعدي۱۳۶
۵٫۴محدوديت‌هاي تحقيق۱۳۶
۵٫۵منابع و مآخذ۱۴۵
۵٫۵٫۱منابع فارسي۱۴۵
۵٫۶منابع انگليسي۱۴۸
فهرست جداول
جدول ۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد امکان مديريت بحران توسط رسانه‌ها۷۸
جدول ۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني کاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني۷۹
جدول ۳- جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني۸۰
جدول ۴ – نمودار توزيع فراواني جدول توزيع فراواني و درصد فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه‌ها۸۱
جدول ۵ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرايط بحران۸۲
جدول ۶ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دامن زدن رسانه‌ها به بحران۸۳
جدول ۷ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه‌ها به عنوان ارکان مديريت بحران۸۴
جدول ۸ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه‌ها۸۵
جدول ۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دادن امکانات ويژه به رسانه‌ها در شرايط بحران۸۶
جدول ۱۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه‌‌ها به عنوان نخستين مراکز دريافت کننده برق۸۷
جدول ۱۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني مفيد بودن انتشار اطلاعيه‌ها، خارج از محدوده بحران۸۸
جدول ۱۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني پيش‌بيني مراکزجايگزين‌رسانه‌اي۸۹
جدول ۱۳ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مراکز رسانه‌اي متحرک۹۰
جدول ۱۴ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استقرار ايستگاه‌هاي راديويي سيار۹۱
جدول ۱۵ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني نزديکي مرکز انتشار اخبار و اطلاعيه‌ها۹۲
جدول ۱۶ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امکان استفاده از شيوه‌هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش‌بيني شرايط۹۳
جدول ۱۷ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه۹۴
جدول ۱۸ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه۹۵
جدول ۱۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني آموزش مديران بحران در زمينه‌ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران۹۶
جدول ۲۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تنظيم و تدوين پيش‌نويس اخبار، اطلاعيه‌ها و برنامه‌هاي آموزشي۹۷
جدول ۲۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌هاي درحال وقوع۹۹
جدول ۲۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه‌هاي سنتي۱۰۰
جدول ۲۳ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امکان استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال۱۰۱
جدول ۲۴ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از اطلاعيه‌هاي از پيش تکثير شده۱۰۲
جدول ۲۵ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني۱۰۳
جدول ۲۶ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني۱۰۴
جدول ۲۷ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني۱۰۵
جدول ۲۸ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از روزنامه‌هاي منتشر شده در ساير نقاط۱۰۶
جدول ۲۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي طبيعي با بحران‌هايي که عامل انساني دارند۱۰۷
جدول ۳۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران‌ها۱۰۸
جدول ۳۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران‌ها۱۰۹
جدول ۳۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي اقتصادي با ساير بحران‌ها۱۱۰
جدول ۳۳ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي۱۱۱
جدول ۳۴ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن۱۱۲
جدول ۳۵ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غير همجوار۱۱۳
جدول ۳۶ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين۱۱۴
جدول ۳۷ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس جنسيت پاسخگويان۱۱۵
جدول ۳۸ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سن پاسخگويان۱۱۶
جدول ۳۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني سابقه پاسخگويان۱۱۷
جدول ۴۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان۱۱۸
جدول ۴۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان۱۱۹
جدول ۴۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سمت در حوزه پدافند غير عامل۱۲۰
جدول ۴۳- جدول توزيع فراواني و درصد فراواني کارشناس پدافند يا رسانه۱۲۱
جدول ۴۴ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره يک بين شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نگرش کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.۱۲۳
جدول ۴۵ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره دو بين شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس رابطه معني داري وجود دارد.۱۲۴
جدول ۴۶ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره سه بين شيوه‌ي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين مراکز جايگزين اطلاع رساني رابطه‌ي معني داري وجود دارد.۱۲۵
جدول ۴۷ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره چهار بين شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و پيش‌بيني‌هاي اصحاب رسانه رابطه‌ي معني داري وجود دارد۱۲۶
جدول ۴۸ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره پنج – بين شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و عدم و ابستگي صرف به رسانه‌هاي نوين (اينترنت، تلفن همراه و …) رابطه معني داري وجود دارد.۱۲۷
جدول ۴۹ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره شش – بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داري وجود دارد.۱۲۸
جدول ۵۰ – نتايج آزمون غير پارامتريک خي دو فرضيه شماره هفت – بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه‌ي فعاليت رسانه رابطه معني‌داري وجود دارد.۱۲۹
فهرست نمودارها
نمودار ۱ – عوامل تاثير گذار بر نمايش و ارائه رسانه‌اي يک بحران۶۸
نمودار ۲ – نمودار توزيع فراواني ايجاد امکان مديريت بحران توسط رسانه‌ها۷۸
نمودار ۳ – نمودار توزيع فراواني کاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني۷۹
نمودار ۴- نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني۸۰
نمودار ۵- نمودار توزيع فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه‌ها۸۱
نمودار ۶ – نمودار توزيع فراواني ايجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرايط بحران۸۲
نمودار ۷ – نمودار توزيع فراواني دامن زدن رسانه‌ها به بحران۸۳
نمودار ۸ – نمودار توزيع فراواني رسانه‌ها به عنوان ارکان مديريت بحران۸۴
نمودار ۹ – نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه‌ها۸۵
نمودار ۱۰ – نمودار توزيع فراواني دادن امکانات ويژه به رسانه‌ها در شرايط بحران۸۶
نمودار ۱۱ – نمودار توزيع فراواني رسانه‌ها به عنوان نخستين مراکز دريافت کننده برق۸۷
نمودار ۱۲ – نمودار توزيع فراواني مفيد بودن انتشار اطلاعيه‌ها ، خارج از محدوده‌ي بحران۸۸
نمودار ۱۳- نمودار توزيع فراواني پيش‌بيني مراکزجايگزين‌رسانه‌اي۸۹
نمودار ۱۴ – نمودار توزيع فراواني ايجاد مراکز رسانه‌اي متحرک۹۰
نمودار ۱۵ – نمودار توزيع فراواني استقرار ايستگاه‌هاي راديويي سيار۹۱
نمودار ۱۶ – نمودار توزيع فراواني نزديکي مرکز انتشار اخبار و اطلاعيه‌ها۹۲
نمودار ۱۷ – نمودار توزيع فراواني امکان استفاده از شيوه‌هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش‌بيني شرايط۹۳
نمودار ۱۸ – نمودار توزيع فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه۹۴
نمودار ۱۹ – نمودار توزيع فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه۹۵
نمودار ۲۰ – نمودار توزيع فراواني آموزش مديران بحران در زمينه‌ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران۹۶
نمودار ۲۱ – نمودار توزيع فراواني تنظيم و تدوين پيش‌نويس اخبار، اطلاعيه‌ها و برنامه‌هاي آموزشي۹۸
نمودار ۲۲ – فراهم آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران‌هاي درحال وقوع۹۹
نمودار ۲۳ – نمودار توزيع فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه‌هاي سنتي۱۰۰
نمودار ۲۴ – نمودار توزيع فراواني امکان استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال۱۰۱
نمودار ۲۵ – نمودار توزيع فراواني استفاده از اطلاعيه‌هاي از پيش تکثير شده۱۰۲
نمودار ۲۶ – نمودار توزيع فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني۱۰۳
نمودار ۲۷ – نمودار توزيع فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني۱۰۴
نمودار ۲۸ – نمودار توزيع فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني۱۰۵
نمودار ۲۹ – نمودار توزيع فراواني استفاده از روزنامه‌هاي منتشر شده در ساير نقاط۱۰۶
نمودار ۳۰ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي طبيعي با بحران‌هايي که عامل انساني دارند۱۰۷
نمودار ۳۱ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران‌ها۱۰۸
نمودار ۳۲ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران‌ها۱۰۹
نمودار ۳۳ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي اقتصادي با ساير بحران‌ها۱۱۰
نمودار ۳۴ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي۱۱۱
نمودار ۳۵ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن۱۱۲
نمودار ۳۶ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن۱۱۳
نمودار ۳۷ – نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين۱۱۴
نمودار ۳۸ – نمودار توزيع فراواني براساس جنسيت پاسخگويان۱۱۵
نمودار ۳۹ – نمودار توزيع فراواني براساس سن پاسخگويان۱۱۶
نمودار ۴۰ – نمودار توزيع فراواني براساس سابقه در حوزه پدافند غير عامل و مديريت بحران۱۱۷
نمودار ۴۱ – نمودار توزيع فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان۱۱۸
نمودار ۴۲ – نمودار توزيع فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان۱۱۹
نمودار ۴۳ – نمودار توزيع فراواني سمت در حوزه‌ي پدافند غير عامل۱۲۰
نمودار ۴۴ – نمودار توزيع فراواني کارشناس رسانه يا پدافند غير عامل۱۲۱
۱ فصل اول: کليات پژوهش
۱٫۱ بيان مسئله:
بحران در ادبيات امروز، کلمه‌اي آشنا براي دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم مي‌باشد و اينکه پيش از بحران مي‌بايست از چه آمادگي‌هايي برخوردار بود و حين آن چه اقداماتي انجام داد تا خسارات ناشي از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازي خسارات ناشي از آن پرداخت به يکي از مباحث جدّي در جوامع امروز تبديل شده، بگونه‌اي که در اکثر کشورها يک سازمان و يا حتي وزارتخانه‌اي به اين امر اختصاص داده شده است.
در کشور ما نيز باتوجه به شرايط خاص جغرافيايي، سياسي و اقتصادي آن که تقريبا کشور در معرض تمامي انواع بحران‌ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهاي قدرتمند مورد تهديد قرار مي‌گيرد ؛ آمادگي براي مقابله با بحران‌ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاري، تحريم و … اجتناب ناپذير مي‌باشد.
در بحران‌هاي طبيعي احتمال وارد آمدن آسيب به زيرساخت‌ها وجود دارد؛ البته در اين زمينه‌ معمولا پيش‌بيني‌هاي لازم پيش از ايجاد اين زيرساخت‌ها به عمل مي‌آيد ولي در جنگ‌هاي نوين با توجه به اهميت زيرساخت‌هاي حياتي هر کشور، نخستين نقاطي که مورد حمله قرار مي‌گيرند، اين زيرساخت‌ها، علي الخصوص در حوزه‌ي انرژي مي‌باشد. استراتژيک‌ترين انرژي که در حال حاضر تقريبا زندگي، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگي دارد برق است و نيروگاه‌هاي توليد برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولين زيرساخت‌هايي است که در صورت آسيب چه به دليل بحران‌هاي طبيعي و چه در صورت حمله دشمن مي‌بايست مورد توجه قرار گرفته و براي مقابله با آسيب‌هاي آن چاره‌اي انديشيد.
قطع برق در جوامع امروز برابر با ايجاد بحران مي‌باشد و اطلاع رساني در شرايط بحران به ايجاد آرامش و کاهش خسارات ناشي از اين بحران کمک شاياني مي‌نمايد، اما در شرايط قطع برق با عدم امکان اطلاع رساني از طريق رسانه‌هاي مرتبط با برق از قبيل تلويزيون، راديو، رسانه‌هاي مکتوب، اينترنت، تلفن همراه و … مواجه مي‌باشيم، زيرا حتي در صورتيکه مخاطبان بوسيله ژنراتورهاي خانگي يا باطري بتوانند دريافت کننده‌هاي خود را فعال نمايند فرستنده‌هاي محلي در ارسال محتوا با مشکل مواجه مي‌باشند.
لذا براي اين مورد بايد چاره‌اي انديشيد که در کوتاهترين زمان و با حداقل امکانات، شرايط اطلاع رساني توسط رسانه‌هاي عمومي در شرايط بحران ناشي از قطع برق را فراهم آورد. به همين منظور نسبت به بررسي اين مساله از ديدگاه کارشناسان در حوزه‌ي پدافند غير عامل و کارشناسان رسانه خواهيم پرداخت.
۱٫۲ اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت اطلاع رساني در شرايط بحراني براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از اين بحران و همچنين تاثيرات مثبت رواني‌اي که اطلاع رساني در اين شرايط براي عموم مردم بوجود آورده و از ايجاد شايعات جلوگيري مي‌نمايد، امري است که پيش از اين در تحقيقات گسترده‌ي علمي اثبات شده است.
با توجه به مشکلاتي که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رساني بوجود مي‌آيد مي‌بايست نسبت به بررسي شيوه‌هاي اطلاع رساني در اين شرايط توسط رسانه‌ها اقدام و در نهايت به راهکاري براي اين امر دست پيدا کرده و اين راهکار را براي اطلاع رسانه‌ها و ساير سازمان‌هاي مرتبط با موضوع قرار دهيم.
شرايط خاص کشورمان در حال حاضر و تهديداتي که توسط کشورهاي متخاصم نسبت به آن انجام مي‌پذيرد نيز دليل ديگري است که به عنوان انگيزه انتخاب اين موضوع مي‌باشد. در جنگ‌هاي امروز معمولا ابتدا کشورها از طريق رسانه‌ها شکست مي‌خورند و سپس از طريق نيروهاي نظامي مقابل، نمونه جنگ آمريکا- عراق سال ???? که در آن ابتدا شکست نيروهاي عراقي توسط رسانه‌هاي حامي جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نيروهاي حمله کننده، اشغال شد.
در اين تحقيق اميدواريم بتوانيم بستري مناسب براي شناسايي روش‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحراني بدست آوريم و گامي هر چند کوچک در راستاي کاهش خسارات ناشي از بحران‌ها علي الخصوص بحران‌هاي ناشي از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.
۱٫۳ هدف‌هاي تحقيق
۱٫۳٫۱ هدف اصلي
بررسي شيوه‌هاي مناسب براي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديد کارشناسان پدافند غير عامل و رسانه
۱٫۳٫۲ اهداف فرعي
بررسي رابطه‌ي پيش بيني‌هاي اصحاب رسانه و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
بررسي رابطه‌ي تامين برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
بررسي رابطه‌ي تامين مراکز جايگزين اطلاع رساني و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
بررسي رابطه‌ي آموزش پيش از وقوع شرايط بحراني و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
بررسي رابطه‌ي عدم وابستگي صِرف به رسانه‌هاي نوين و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
بررسي رابطه‌ي نوع بحران و شيوه اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق
۱٫۴ سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق:
عوامل تاثير گذار بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديد کارشناسان پدافند غيرعامل و رسانه چيست؟
سوالات فرعي تحقيق:
اطلاع رساني مناسب به مديريت بحران کمک مي‌نمايد يا براي آن مزاحمت ايجاد مي‌کنند و به گسترش آن دامن مي‌زنند؟
اطلاع رساني مناسب در شرايط بحران، خسارات ناشي از بحران را کاهش مي‌دهد؟
در شرايط بحراني، رسانه‌ها صرفا وظيفه‌ي آموزش خواهند داشت؟
با توجه به حساسيت و اهميت اطلاع رساني در شرايط بحران، آيا بايد خدمات ويژه‌اي به رسانه‌ها داد؟
آيا ايجاد مراکز رسانه‌اي متحرک (Mobile) براي اطلاع رساني در شرايط بحراني الزامي مي‌باشد؟
نزديکي مرکز انتشار اخبار و اطلاعيه‌ها به محل وقوع بحران چه تاثيري بر مخاطبان خواهد داشت؟
پيش‌بيني‌هاي لازم در شرايط بحراني چه تاثيري بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران مي‌گذارد؟
ارتباط دائم و موثر مديران بحران و اصحاب رسانه، پيش از وقوع بحران؛ چه تاثيري بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران دارد؟
چه ارتباطي بين اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و ميزان استفاده عموم از رسانه‌هاي نوين وجود دارد؟
بهترين رسانه براي اطلاع رساني در شرايط بحران، کدام رسانه است؟
انواع بحران چه تاثيري در شيوه‌هاي اطلاع رساني دارند؟
موقعيت مخاطبان چه تاثير در شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران دارد؟
۱٫۵ فرضيه‌هاي تحقيق
۱٫۵٫۱ فرضيه اصلي
بين نگرش کارشناسان و شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معني داري وجود دارد.
۱٫۵٫۲ فرضيات فرعي
بين پيش بيني‌هاي اصحاب رسانه و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه‌ي معني داري وجود دارد.
بين تامين برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معني داري وجود دارد.
بين تامين مراکز جايگزين اطلاع رساني و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معني داري وجود دارد
بين آموزش پيش از وقوع شرايط بحران و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معني داري وجود دارد.
بين عدم وابستگي صِرف به رسانه‌هاي نوين و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معني داري وجود دارد
بين نوع بحران و شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق رابطه معناداري وجود دارد.
۱٫۶ متغيرهاي پژوهش
۱٫۶٫۱ متغير وابسته
در اين پژوهش متغيري که به بررسي عوامل مختلف برآن مي‌پردازيم، “شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران” مي‌باشد؛ که منظور ما از شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران، چگونگي انتقال پيام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسايل ارتباط جمعي است. در اين پژوهش رسانه‌ها به عنوان شيوه‌ي اطلاع رساني در نظر گرفته شده‌اند و عوامل موثر بر استفاده از انواع رسانه‌ها و همچنين قابليت استفاده از هر رسانه در بحران‌ها مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است.
۱٫۶٫۲ متغيرهاي مستقل
نگرش مديران بحران: اينکه مديران بحران به اطلاع رساني ديدي مثبت دارند يا اطلاع رساني را به نوعي مزاحم فعاليت خود مي‌دانند در فراهم آوردن امکانات لازم براي استفاده از شيوه‌هاي مختلف اطلاع رساني تاثير گذار مي‌باشد.
لحاظ نمودن مراکز اطلاع رساني به عنوان مراکز حساس: در اين پژوهش ديد شرکت کنندگان به ميزان اهميت اطلاع رساني در شرايط بحران و هم رده قراردادن اين مراکز با ساير مراکز حساس، يکي ديگر از متغيرهاي مستقل مي‌باشد.
تامين مراکز جايگزين اطلاع رساني: پيش بيني بحران‌ها و شرايط بوجود آمده درآن و تامين مراکز جايگزين اطلاع رساني که بتوانند بدون دسترسي به زيرساخت‌ها به اطلاع رساني از شيوه‌هاي مختلف بپردازند.
پيش بيني اصحاب رسانه از شرايط بحراني: ميزان آشنايي اصحاب رسانه با شرايط بحراني و پيش‌بيني اين شرايط و در نتيجه تامين امکانات و تجهيزات مناسب براي اطلاع رساني در اين شرايط از عوامل تاثير گذار بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران مي‌باشد.
آموزش مديران بحران براي ارتباط با رسانه‌ها: ميزان آشنايي مديران بحران و همچنين آموزش اين مديران براي ارتباط با رسانه‌ها از ديگر عوامل تاثيرگذار بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران در نظر گرفته شده است.
نوع بحران: از عوامل ديگر تاثيرگذار بر شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق، نوع بحران مي‌باشد، اينکه بحران انساني است يا طبيعي، سياسي است يا جنگ و … مي‌تواند بر شيوه‌هاي اطلاع رساني تاثيرگذار باشد.
۱٫۷ قلمرو پژوهش
اين پژوهش از نظر موضوعي به بررسي شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران ناشي از قطع برق مي‌پردازد، قطع برقي که خود ناشي از وجود يک بحران ديگر مانند سيل، زلزله، جنگ يا بحران‌هاي اقتصادي رخ داده و از يک سو امکان دريافت اخبار و اطلاعات را براي مخاطبان محدود مي‌نمايد و از سوي ديگر رسانه‌ها را براي اطلاع رساني دچار مشکل مي‌کند. زمان انجام اين تحقيق از زمستان ۱۳۹۲ تا پاييز ۱۳۹۳ مي‌باشد و اين تحقيق در تهران صورت پذيرفته است.
۱٫۸ تعريف مفاهيم و واژگان پرکاربرد
۱٫۸٫۱ بحران
بحران پيشامدي است که بصورت ناگهاني و گاهي فزاينده رخ مي‌دهد و به وضعيتي خطرناک و ناپايدار براي فرد، گروه و يا جامعه مي‌انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرايطي مي‌شود که براي برطرف کردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران يک فشارزايي بزرگ و ويژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌هاي متعارف و واکنش هاي گسترده مي شود و آسيب ها، تهديدها، خطرها و نيازهاي تازه‌اي به وجود مي‌آورد. (حسيني، ۱۳۸۷؛ ۱۵)
۱٫۸٫۲ پدافند غيرعامل
پدافند غير عامل به مجموعه‌ي اقداماتي اطلاق مي‌گردد که مستلزم به کارگيري جنگ‌افزار و عمليات مستقيم نبوده و با اجراي آن مي‌توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات، تاسيسات حياتي حساس نظامي، غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. (عظمتي، ????؛ ???)
۱٫۸٫۳ شيوه‌هاي اطلاع رساني
در اين تحقيق منظور ما از شيوه‌هاي اطلاع رساني، چگونگي انتقال پيام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسايل ارتباط جمعي مي‌باشد. دامنه‌ي اين شيوه‌ها بسيار گسترده بوده و تقسيم‌بندي آنها بصورت جامع و مانع امري مشکل مي‌باشد، لذا ما با تعريف رسانه‌ها و تقسيم بندي آنها براساس رسانه نسبت به معرفي شيوه‌هاي اطلاع رساني مي‌پردازيم.
۱٫۹ روش پژوهش
در اين پژوهش از روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه‌ي محقق ساخته، براي بررسي نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجي استفاده مي‌گردد.
۱٫۱۰ جامعه‌آماري
با توجه به محدوديت‌هايي که در خصوص بودجه پژوهش و همچنين دسترسي به اطلاعاتي که جنبه محرمانه دارند جامعه آماري در نظر گرفته شده براي اين پژوهش نمونه در دسترس که شامل ۴۰ نفر از کارشناسان رسانه و ۲۰ نفر از کارشناسان پدافند غير عامل مي‌باشند استفاده شده است.
۱٫۱۱ پيشينه تحقيق
در مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته در مراکز و سازمان‌هاي مختلف مانند کتابخانه ملي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مرکز مطالعات و تحقيقات استراتژيک، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده‌ي خبر، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، مرکز اسناد و مدارک علمي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز و علوم و تحقيقات، مرکز مطالعات و سنجش صدا و سيما، وزارت کشور و …، به منظور دست يافتن به مباحث نظري و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع اين پژوهش، مشخص گرديد که طرح‌هاي پژوهشي و يا مطالعاتي که بطور مستقيم در اين رابطه (شيوه‌هاي اطلاع رساني در شرايط بحران ناشي از قطع برق) باشد، وجود ندارد. البته در زمينه رسانه و بحران با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته نسبت به چند سال گذشته پيشرفت خوبي صورت گرفته و تعدادي کتاب، مجموعه‌ي مقالات، مصاحبه، جزوه، لوح فشرده‌ي آموزشي و دو همايش با عنوان نقش رسانه‌ها در مديريت بحران و همايش ملي رسانه ملي و مديريت بحران به همراه چند نمونه پايان نامه به دست آمد.
۱٫۱۱٫۱ پايان نامه‌ها
براي انجام اين پژوهش از دو پايان نامه بصورت ويژه به شرح زير استفاده شد:
* بررسي نقش رسانه‌ها در دوران بحران با مطالعه موردي حادثه سقوط هواپيماي C130 مي‌باشد که توسط معصومه رشيدي در سال ۱۳۸۶ و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنماي اين پايان نامه دکتر داوودصفايي و استاد مشاور آن دکتر غلامرضا آذري مي‌باشد. از نتايج اين پايان نامه که در اين تحقيق نيز استفاده شده است مي‌توان به نقش آموزش در شيوه تهيه اخبار و گزارشات در شرايط بحراني و نگرش افراد به موضوع اطلاع رساني در شرايط بحران و نحوه تعامل رسانه‌ها با محيط ياد کرد.
* بررسي نقش رسانه ملي در مديريت بحران سياسي مطالعه موردي پرونده هسته‌اي که توسط منظر عالي‌نژاد در سال ۱۳۸۷ و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنماي اين پايان نامه دکتر صديقه ببران و استاد مشاور آن دکتر حسن خجسته مي‌باشد.
اسامي برخي از پايان نامه‌هايي که در زمينه‌ي رسانه و بحران انجام شده به شرح زير مي‌باشد:
* رسانه‌هاي خبري و زلزله: بررسي ديدگاه‌هاي روزنامه نگاران، امداد گران و مردم در خصوص آماده سازي، امداد رساني، مشارکت همگاني و کاهش خطرات / دانشگاه علامه طباطبايي
* بررسي تحليل محتواي پوشش رسانه‌اي بحران افغانستان و بررسي اخبار و مطالب منعکس شده پيرامون واقعه ?? سپتامبر/ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
* نقش وسايل ارتباط جمعي در جنگ دوم خليج فارس / دانشگاه امام صادق (ع)
* بررسي مديريت بحران در فناوري اطلاعات براي دانشگاه‌ها / دانشگاه امام صادق (ع)
* نقش صدا و سيما در مديريت بحران پس از انتخابات دهم رياست جمهوري از منظر کارشناسان / دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
* استراتژي‌هاي ارتباطي در مديريت بحران اجتماعي با استفاده از قابليت‌هاي فضاي مجازي از ديدگاه متخصصين / دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
* بررسي نقش ساختاري روابط عمومي صداي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحران‌هاي جامعه / دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
* نقش رسانه‌هاي ديداري در بحران‌هاي سياسي با مطالعه عملکرد شبکه‌هاي خبري بي‌بي‌سي، الجزيره و العربيه در خيزش‌هاي مردمي خاورمياني در سال ???? / دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم سياسي.
* بررسي ديدگاه اساتيد علوم ارتباطات در خصوص ميزان تاثير روزنامه‌نگاري بحران بر کاهش نگراني مخاطبين / دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي
* بررسي نقش رسانه‌ها در دوران بحران (????)/ دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعي
۱٫۱۱٫۲ پژوهش و مقالات
پژوهش و مقالات مختلفي در زمينه‌ي رسانه‌ها و بحران طي چند سال گذشته انتشار يافته‌اند که تنها در کتابخانه‌ي ملي نام ??? عدد از اين مقاله‌ها با کليد واژه‌ي “رسانه و بحران” قابل مشاهده است. اما مجموعه مقالاتي در قالب کتاب يا مجله بصورت اختصاصي در زمينه رسانه و بحران انتشار يافته که در زير به معرفي اين مجموعه مقالات مي‌پردازيم.
۱٫۱۱٫۲٫۱ پژوهش نامه – رسانه و مديريت بحران ? و ?
در اين مجموعه مقالات که در قالب دو مجموعه توسط معاونت پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مرکز تحقيقات استراتژيک زير نظر دکتر سيد رضا صالحي نشر يافته مقالاتي با عناوين ذيل منتشر شده است:
رسانه و مديريت بحران?
* برنامه ريزي و تصميم‌گيري سازمان رسانه در مديريت فجايع طبيعي / دکتر محمد سلطاني‌فر – محمودرضا مرتضوي
* “مديريت رسانه” کليدي‌ترين ابزار براي “مديريت بحران” / ميثم سام بند – سيد محمودرضا مرتضوي
* نقش رسانه‌ها در مديريت بحران‌هاي سياسي / حسن سبيلان اردستاني
* مديريت رسانه‌ها در جوامع بحران زده: مطالعه موردي افغانستان / شهرود امير انتخابي – جواد حيران نيا
* مديريت پيام رسانه؛ نظام‌مندي و ارزيابي يک فرآيند / شهناز هاشمي – محمودرضا مرتضوي
* مديريت بحران در فضاي سايبر و جامعه شبکه‌اي / سيد مسعود رجبي
* کارکرد رسانه‌ها در مديريت بحران / بهاره نصيري
رسانه و مديريت بحران ?
* مفهوم‌شناسي مديريت بحران‌هاي بين‌المللي/ دکتر فياض زاهد ـ دکتر محمد سلطاني‌فر
* مديريت رسانه‌ها: مطالعه موردي جنگ آمريکا ـ عراق ۲۰۰۳/ حميد ضيايي‌پرور
* رسانه، دولت و جنگ: نوشتاري پيرامون رابطه رسانه‌ها و دولت در زمان جنگ/علي احمدي
* نقش رسانه در هدايت، فرو نشاندن و مديريت بحران/ مريم طاهريان
* جنگ پايان‌ناپذير رسانه‌ها/ برگردان و خلاصه: شهرود اميرانتخابي ـ جواد حيران‌نيا
۱٫۱۱٫۲٫۲ فصل‌نامه‌ي پژوهش و سنجش
اين فصل‌نامه که توسط مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود در شماره‌هاي ??،?? و ??،?? به بررسي رسانه و مديريت بحران پرداخته و طي مقالات ارائه شده در اين فصل‌نامه رسانه و بحران از منظر‌هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته‌اند.
۱٫۱۱٫۲٫۳ مجموع مقالات رسانه و مديريت بحران
اين مجموعه مقالات در گروه پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي پژوهشکده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر دکتر محمد سلطاني‌فر تهيه و در تابستان ???? انتشار يافته است. برخي از مقالات انتشار يافته در اين مجموعه به شرح زير است:
* مفهوم شناسي مديريت بحران‌هاي بين‌المللي / فياض زاهد – محمد سلطاني‌فر
* مديريت رسانه‌ها: مطالعه موردي جنگ آمريکا – عراق ???? / حميد ضيايي‌پرور
* مديريت گروه خبري در بحران / محمودرضا مرتضوي – منصوره مرادي
* نقش رسانه در هدايت، فرونشاندن و مديريت بحران / مريم طاهريان
* کارکرد رسانه‌ها در مديريت بحران / بهاره نصيري
۱٫۱۱٫۳ کتاب‌ها
از مجموعه کتاب‌هايي که بصورت مستقيم با موضوع رسانه و بحران مي‌باشند مي‌توان از اين کتاب‌ها نام برد:

دسته بندی : 22

پاسخ دهید