فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲ بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳ سوالات اختصاصي تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴ اهميت وضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵ اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸-۱-۱۱۱۱This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۹ محدوده‌ها و يا قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۹-۱ محدوديت هاي در اختيار محقق……………………………………………………………………………………….۹
۱-۹-۲ محدوديت خارج از اختيار محقق…………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰ تعريف اصطلاحات و واژگان (مفهومي، عملياتي)………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۱ ويژگي هاي پيکرسنجي………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۲ ويژگي هاي شخصيتي………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰-۳ قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰-۴ کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۰-۵ کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰-۶ مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۰-۷ قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۰-۸ قهرمانان کوميته…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲ مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱ پيکرسنجي……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱-۱ تعريف پيکرسنجي………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱-۲ تاريخچه پيکر سنجي…………………………………………………………………………………………………..۱۵ Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.
2-2-1-3 پيکرسنجي ورزشي …………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱-۴ نقاط قابل اندازه گيري در پيکر سنجي ورزشي………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-۵ ابزارهاي استاندارد پيکرسنجي………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲ شخصيت………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۲-۱ تعريف شخصيت……………………………………………………………………………………………………….۲۰
Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاريخچه شخصيت شناسي …………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۲-۳ عوامل ايجاد کننده شخصيت……………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۲-۴ برخي نظريه هاي مربوط به شخصيت…………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲-۵۲-۱-۲ نظريه ويژگي هاي شخصيت……………………………………………………………………………………….۲۲
۲۲۲۲-۲-۲-۶ شخصيت و انتخاب رشته ورزشي………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۲-۷ روش هاي ارزيابي شخصيت………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۲-۸ ابعاد پنجگانه اصلي براي درک شخصيت………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۳ قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-۱ تعريف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-۲ تعريف قهرمان ورزشي………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۴ کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۴-۱ تعريف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-۲ کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …۲۶
۲-۲-۴-۳ تاريخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۴-۴ تاريخچه كاراته در ايران ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

۲۷
عنوان فهرست مطالب صفحه
۲-۲-۴-۵ سبک هاي کاراته …………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۴-۶ نمادها و نشان هاي سبک ها ي کاراته. ………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۴-۷ فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۵ کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۵-۱ تعريف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۶ کوميته………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۶-۱ تعريف کوميته…………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۷ مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۷-۱ مسابقات کتاريخچه كاراته جمهوري اسلامي ايراناتا…………………………………………………………………………………………………………..۳۳خبرخوان
۲-۲-۷-۲ مسابقات کوميته……………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳ مروري برتحقيقات انجام شده (پيشينه تحقيق)……………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۱ تحقيقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۲ تحقيقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..۴۱
۲-۴ نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
فصل سوم: روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۲ روش آماري……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۳ جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴ نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۵ متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶ پارامترها و ابزارهاي اندازه گيري اطلاعات ………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶-۱ پارامترها و ابزارهاي اندازه گيري پيکرسنجي………………………………………………………………… ۴۸
۳-۶-۱-۱ پارامترهاي پيکرسنجي…………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۶-۱-۲ ابزارهاي اندازه گيري پارامترهاي پيکرسنج ………………………………………………………………۴۹
۳-۶-۲ پارامترها و ابزارهاي اندازه گيري شخصيت ………………………………………………………………….۵۱
۳-۶-۲-۱پارامترهاي شخصيتي (حيطه‌ها و جنبه‌هاي شخصي) ………………………………………………….۵۱
عنوان فهرست مطالب صفحه

۳-۶-۲-۲ ابزار اندازه گيري پارامترهاي شخصيت ……………………………………………………………………۵۲
۳-۶-۲-۳ روش امتياز گذاري. . ……………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۶-۲-۴ روايي و پايايي پرسشنامه شخصيت ………………………………………………………………………….۵۲
۳-۷ روش جمع آوري اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۱ هماهنگي هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۲ روش اجراي پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۳ جمع آوري اطلاعات ويژگي هاي پيکرسنجي…………………………………………………………………۵۴
۳-۷-۳-۱ روش و ابزار اندازه گيري اطلاعات ويژگي هاي پيکرسنجي…………………………………………۵۵
۳-۷-۴-۱ روش و ابزار اندازه گيري اطلاعات ويژگي هاي شخصيتي…………………………………………..۶۵
۳-۳-۸ روش تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۹ ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل چهارم: تجزيه وتحليل و يافته هاي تحقيق……………………………………………………………۶۷
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۲ توصيف داده ها………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۱ مشخصات آزمودني ها ………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۲-۳ توصيف ويژگي هاي پيکرسنج…………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۲-۳-۱ وزن……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۲-۳-۲ طول……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۲-۳-۳ پهنا………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۲-۳-۴ محيط…………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۲-۳-۵ چين پوستي…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۲-۳ توصيف ويژگي هاي شخصيتي……………………………………………………………………………………۷۷
۴-۳ تفسير داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۳-۱ فرضيه هاي مربوط به ويژگي هاي پيکرسنجي………………………………………………………………..۷۸
۴-۳-۲ فرضيه هاي مربوط به ويژگي هاي شخصيتي………………………………………………………………….۸۹
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………..۹۲ ۵-۶ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۲ خلاصه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳ بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۵-۳-۱ مقايسه ويژگي‌هاي پيکرسنجي …………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳-۱-۱ وزن………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۳-۱-۲ طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۳-۱-۳ پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳-۱-۴ محيط……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵-۳-۱-۵ چين پوستي………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۳-۲ مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي…………………………………………………………………………………………..۹۹
۵-۳-۲-۱ روان آزرده گرايي. …………………………………………………………………………………………………..۹۹
۵-۳-۲-۲ برون گرايي……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۳-۲-۳ گشودگي…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۵-۳-۲-۴ موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۵-۳-۲-۵ با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………۱۰۱
۵-۴ پيشنهادات برخاسته از تحقيق…………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۵ پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي ………………………………………………………………………………………..۱۰۲
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
پيوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س
پيوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع
پيوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف
پيوست ج: فرم رضايت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص
پيوست د: فرم ثبت اندازه هاي پيکرسنجي…………………………………………………………………………………….ق
پيوست و: پرسشنامه شخصيت…………………………………………………………………………………………………….ر
چکيده انگليسي
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۳-۱ اندازه‌هاي پيکرسنجي……………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۳-۲ حيطه‌ها و جنبه‌هاي شخصيت……………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۳-۳ شماره سوالات مربوط به هر حيطه……………………………………………………………………………۵۲
جدول ۳-۴ جهت و مرجع آناتوميکي نقاط مختلف چين پوستي…………………………………………………….۶۱
جدول ۴-۱ توصيف آماري ويژگي‌هاي آزمودني‌ها بر حسب شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي……………۶۹
جدول ۴-۲ توصيف آماري ميانگين وزن………………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۳ توصيف آماري ميانگين طول……………………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۴-۴ توصيف آماري ميانگين پهنا……………………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴-۵ توصيف آماري ميانگين محيط …………………………………………………………………………………..۷۳
جدول ۴-۶ توصيف آماري ميانگين چين پوستي ………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۴-۷ توصيف آماري ميانگين ويژگي هاي شخصيت……………………………………………………………..۷۷
جدول ۴-۸ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه وزن ……………………………………………………۷۹
جدول ۴-۹ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه قد ايستاده…………………………………………….۷۹
جدول ۴-۱۰ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه قد نشسته………………………………………….. ۷۹
جدول ۴-۱۱ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه طول بازو……………………………………………۸۰
جدول ۴-۱۲ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه طول ران …………………………………………..۸۰
جدول ۴-۱۳ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه طول ساق پا ……………………………………….۸۱
جدول ۴-۱۴ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه پهناي آرنج………………………………………….۸۱
جدول ۴-۱۵ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه پهناي اپي کنديل ران ……………………………۸۲
جدول ۴-۱۶ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط بازو در حالت استراحت……………….۸۲
جدول ۴-۱۷ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط بازو در حالت انقباض………………….۸۳
جدول ۴-۱۸ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط ساعد……………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۱۹ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط مچ دست …………………………………..۸۳
جدول ۴-۲۰ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط کمر ………………………………………….۸۴
جدول ۴-۲۱ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط لگن…………………………………………..۸۴
جدول ۴-۲۲ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط ساق پا ………………………………………۸۵
جدول ۴-۲۳ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه محيط مچ پا ………………………………………..۸۵
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۴-۲۴ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي سه سر بازو ………………………۸۶
جدول ۴-۲۵ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي دو سر بازو …………………….. ۸۶
جدول ۴-۲۶ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي تحت کتفي………………………..۸۷
جدول ۴-۲۷ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي فوق خاصره اي………………….۸۷
جدول ۴-۲۸شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي شکم………………………………….۸۸
جدول ۴-۲۹ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي عضله ران………………………….۸۸
جدول ۴-۳۰ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه چين پوستي پشت ساق پا……………………..۸۹
جدول ۴-۳۱ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه شاخص روان آزرده گرايي…………………….۸۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۴-۳۲ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه شاخص روان برون گرايي……………………. ۹۰
جدول ۴-۳۳ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه شاخص روان گشودگي ……………………….۹۰
جدول ۴-۳۴ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه شاخص موافق بودن……………………………..۹۰
جدول ۴-۳۵ شاخص هاي آماري محاسبه شده جهت مقايسه شاخص باوجدان بودن……………….. ……….۹۱
عنوان فهرست شکل ها صفحه
شکل ۲ -۱ برخي نقاط قابل اندازه گيري در بدن …………………………………………………………………………….۱۷
شکل ‏۲-۲ متر نواري مخصوص پيکرسنجي…………………………………………………………………………………….۱۸
شکل ‏۲-۳ قدسنج ديواري……………………………………………………………………………………………………………..۱۸
شکل ‏۲- ۴ ترازوي ديجيتال…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
شکل ‏۲-۵ کاليپر چين پوستي…………………………………………………………………………………………………………۱۹
شکل ‏۲-۶ کاليپر براي اندازه گيري پهناي استخوان‌ها……………… ……………………………………………………..۱۹
شکل ‏۲-۷ جعبه پيکرسنجي جهت اجراي صحيح تکنيک هاي اندازه گيري……………………………………….. ۱۹
شکل ‏۲-۸ تصوير تمرينات کاراته در قرن ۱۹……………………………………………………………………………….. ۲۵
شکل ‏۲-۹ تصويري از گجين فوناکوشي و جمعي از اساتيد………………………………………………………………۳۱
شکل ‏۲-۱۰ نماد و نشان سبک‌ها………………………………………………………………………………………………… ۳۲
شکل ‏۲-۱۱ تصوير اجراي بخشي از يک کاتا……………………………………………………………………………….. .۳۴
شکل ‏۲-۱۲ تصوير مسابقات کوميته……………………………………………………………………………………………….۳۵
شکل ‏۳-۱ نحوه اندازه‌گيري قد ايستاده…………………………………………………………………………………………..۵۵
شکل ‏۳-۲ نحوه اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گيري قد نشسته……………………………………………………………………………………………۵۶ شکل ‏۳-۳ نقاط اندازه‌گيري محيط بدن………………………………………………………………………………………… ۵۹
شکل ‏۳-۴ نحوه صحيح اندازه‌گيري چين پوستي……………………………………………………………………………..۶۱
شکل ‏۳-۵ نحوه اندازه‌گيري چين پوستي سه‌سر بازو………………………………………………………………………..۶۲
شکل ‏۳-۶ نحوه اندازه‌گيري چين پوستي دو سر بازو………………………………………………………………………..۶۲ شکل ‏۳-۷ نحوه اندازه‌گيري چين‌ پوستي ناحيه تحت کتف…………………………………………………………………۶۳
شکل ۳-۸ نحوه اندازه‌گيري چين‌ پوستي فوق خاصره اي………………………………………………………………….۶۳
شکل ۳-۹ نحوه اندازه‌گيري چين‌ پوستي ناحيه شکم……………………………………………………………………….۶۴
شکل ۳-۱۰ نحوه اندازه‌گيري چين‌ پوستي ناحيه ران………………………………………………………………………..۶۴
شکل ‏۴-۱ ميانگين ويژگي‌هاي پيکرسنجي(وزن) قهرمانان کاتا و کوميته……………………………………………..۷۰
شکل ‏۴-۲ ميانگين ويژگي‌هاي پيکرسنجي (طول) قهرمانان کاتا و کوميته…………………………………………….۷۱
شکل ‏۴-۳ ميانگين ويژگي‌هاي پيکرسنجي(پهنا) قهرمانان کاتا و کوميته……………………………………………….۷۲
شکل ‏۴-۴ ميانگين ويژگي‌هاي پيکرسنجي(محيط) قهرمانان کاتا و کوميته……………………………………………۷۴
عنوان فهرست شکل ها صفحه
شکل ‏۴-۵ ميانگين ويژگي‌هاي پيکرسنجي(چين پوستي) قهرمانان کاتا و کوميته……………………………….. ۷۶
شکل ‏۴-۶ ميانگين ويژگي‌هاي شخصيتي قهرمانان کاتا و کوميته………………………………………………………۷۸

چکيده
مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکوميته
عدم شناخت عوامل مؤثر در قهرماني، موجب عدم پيشرفت و موفقيت هاي ورزشي شده و باعث از بين رفتن انرژي و زمان ورزشکار و هزينه زياد خواهد شد (گيامپترو و همکاران، ۲۰۰۹). هدف از انجام اين تحقيق مقايسه ويژگي‌هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته‌کاي مرد دربخش کاتا وکوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران بود. جامعه و نمونه آماري اين تحقيق ۳۲ نفر از قهرمانان کاراته کاي مرد (کاتا ۱۲=n) و (کوميته ۲۰=n) که حداقل يکي از عناوين قهرماني جهان، آسيا، دانشجويان جهان يا غرب آسيا را کسب نموده بودند، تشکيل دادند. در اين تحقيق اندازه گيري پيکرسنجي شامل: وزن، طول قد ايستاده، قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا، پهناي آرنج و اپي کنديل ران، محيط بازو در حالت استراحت و انقباض، محيط ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا و مچ پا، مقدار چين پوستي عضله سه سر بازو، دوسر بازو، تحت کتفي، فوق خاصره اي، شکم، ران و پشت ساق پا و همچنين پرسشنامه شخصيتي فرم کوتاه شده NEO شامل: روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و با وجدان بودن طبق شرايط استاندارد و کنترل شده انجام شد. جهت بررسي تفاوت بين ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي از آزمونt و از آزمون اسميرونف – کولموگروف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع و از آزمون لوين جهت بررسي تجانس واريانس استفاده شد. سطح معنا داري نيز براي تمام محاسبات (۰۵/۰>p ) در نظر گرفته شد. نتايج به دست آماده در مورد ويژگي هاي پيکرسنجي نشان داد قهرمانان کوميته داراي وزن بيشتر، قد ايستاده و نشسته، طول بازو، ران و ساق پاي بلند تر ، محيط کمر، چين پوستي سه سر بازو و ران بيشتر نسبت به قهرمانان کاتا مي باشند و پهناي آرنج، اپي کنديل ران و محيط بازو در حالت انقباض قهرمانان کاتا بيشتر از قهرمانان کوميته بود، ولي در ديگر ويژگي هاي پيکر سنجي اختلاف معنا دار نبود. در مورد ويژگي هاي شخصيتي بين برون گرايي و گشودگي قهرمانان کاتا و کوميته تفاوت معنا دار بود. به طور کلي يافته هاي تحقيق بيانگر اختلاف در برخي از ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي بين قهرمانان کاتا و کوميته مي باشد. بنابر اين ضروري به نظر مي رسد که در هدايت و گزينش ورزشکاران به بخش هاي کاتا و کوميته به اين ويژگي ها توجه گردد.
واژه هاي کليدي: ويژگي هاي پيکرسنجي، ويژگي هاي شخصيتي، قهرمانان کاتا، قهرمانان کوميته
فصل اول‌:
کليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
ورزشکاران، زينت جامعه بوده و باعث افتخار مي باشند و قهرمانان ورزشي مانند ستارگان مي‌درخشند (بوستاني، ۱۳۸۹). اکثر انسان ها با توانايي بالقوه متولد مي شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش هاي صحيح و ضروري استعداد بالقوه آنها بارور و شکوفا مي گردد (اشميت۱،۱۳۸۴).
بسياري از والدين علاقه‌مندند کودکانشان موفقيت در رشته هاي ورزشي را تجربه کنند، حتي ممکن است برخي از آنها تمايل داشته باشند کودک خود را در سطح نخبگان ورزشي و قهرمانان ملي و بين‌المللي ببينند. پيشرفت از سطوح ابتدايي به سطح نخبگي، در ورزش فرآيندي بسيار پيچيده دارد، فرآيند کشف ورزشکاران با استعداد براي شرکت در يک برنامه تمريني سازماندهي شده يکي از موضوعاتي است که امروزه در ورزش مطرح است، همه افراد مي‌توانند در فعاليت‌هاي ورزشي شرکت نمايند اما افراد کمي به سطوح بالاي مهارت و چيرگي دست مي‌يابند (ابراهيم و حلاجي، ۱۳۸۶). هر فردي مي تواند به فعاليت ورزشي ويژه اي بپردازد، اما تعداد کمي هستند که به مرحله نخبگي و قهرماني مي رسند(ليدر۲، ۲۰۰۵).
ورزشکاران براي رسيدن به اهداف ورزشي خود نيازمند کسب مهارت‌‌ها در دو زمينه جسماني و روحي رواني هستند و دستيابي به اوج عملکرد ورزشي با ويژگي‌هاي روانشناختي و پيکري برجسته ميسراست (بخردي، عابدنظري و ذکايي، ۱۳۸۰). درچند سال اخير تحقيقات زيادي در زمينه شناسايي و بهبود عوامل موثر بر موفقيت ورزشکاران انجام شده است و اوج عملکرد ورزشکاران مهمترين دغدغه مربيان در تورنمنت هاي بين‌المللي است‌ (توتردل، ۲۰۰۱). يکي از مهم ترين اجزاي وابسته به تندرستي، ترکيب بدني مي باشد. در بسياري از تحقيقات بين ويژگي هاي پيکرسنجي و اجراهاي ورزشي ارتباط و همبستگي بالايي مشاهده شده است (دولت آبادي، ۱۳۷۹). عواملي چون اندازه و تر کيب بدني و شاخص هاي اجرايي مهارت حركتي نقش بسزايي در گرايش افراد به يكي از رشته هاي ورزشي خاص دارد. به عنوان مثال، اهميت قامت بلند در ورزشكاران ورزش هاي تيمي كاملاً پذيرفته شده است يا داشتن قامت کوتاه در ژيمناست ها باعث مزيت مکانيکي و موفقيت اجراي مهارت شده است (زونيگا۳ و همکاران ۲۰۱۱). يقينا رسيدن به اوج عملکرد ورزشي بدون برخورداري از مهارت هاي رواني امکان پذير نمي‌باشد و گام مهم در اين مسير، ارزيابي مهارت‌هاي روانشناختي و شخصيت ورزشکاران است (تجاري، زارعي و عظيم نژاد،۱۳۸۸). ورزشکاران نخبه نمونه هاي عالي رشد مهارتهاي حرکتي هستند، اين ورزشکاران بر اساس اندازه و وضعيت بدن و تجارب شناختي و اجتماعي خود عملکردهاي حرکتي را به حداکثر درجه و ميزان پيشرفت مي رسانند و مي‌توان با بررسي وشناخت اين قابليت ها از آن بعنوان شاخص و معياري براي استعداد يابي در رشته هاي مختلف ورزشي استفاده نمود (هي وود۴،۱۳۹۰). يکي از رشته هاي ورزشي که امروزه مشتاقان زيادي در سراسر دنيا از جمله در کشورمان دارد ورزش کاراته مي باشد. ورزش رزمي کاراته براي اولين بار در منطقه اي به نام اوکيناوا۵ جزيره اي بين چين و ژاپن در حدود ۴۰۰۰ سال پيش توسط افسران چيني راه يافت، شکل ابتدايي کاراته روش مبارزه اي چيني به نام کمپو۶ بود که طي ساليان طولاني تبديل به ته۷ و سپس کاراته گرديد (حسين خان، ۱۳۸۳). اين رشته ورزشي نيز مانند ديگر رشته ها مسير تکامل را پيموده و به شکل امروزي در آمده است و داراي مسابقات رسمي در سراسر دنيا در قالب قهرماني قاره اي و جهاني مي باشد که در دو بخش کاتا۸ (فرم) و کوميته۹ (مبارزه) ، بانوان و آقايان در رده هاي وزني و سني مختلف مي باشد (مرداني، ۱۳۸۹). اما تاکنون تحقيقات اندکي به منظور شناساي ويژگي هاي مورد انتظار قهرماني رشته ورزشي کاراته به تفکيک در دو بخش کاتا و کوميته با استفاده از شاخص هاي پيکرسنجي و شخصيتي انجام شده است، اميد است نتايج اين تحقيق که با تاکيد بر مقايسه ويژگي هاي مختلف پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاتا و کوميته مي‌باشد، اطلاعات نسبتاً جامعي در اختيار مربيان، اولياء و مسولين رشته ورزشي کاراته جهت شناسايي بهتر استعدادهاي هنرجويان کاراته در دو بخش فراهم سازد، تا با توجه به کميت بالاي هنرجويان کاراته در سطح کشور، اين رشته ورزشي بتواند نتايج مطلوب‌تري را درعرصه هاي بين‌المللي کسب نمايند.
۱- ۲ بيان مسئله
متخصصان و مربيان با تجربه برخي مزاياي استعداديابي ورزشي را اينگونه عنوان مي‌دارند که زمان مورد نياز براي رسيدن به اوج عملکرد ورزشي با استفاده از افراد برگزيده کاهش مي يابد، و افراد به سمت رشته‌هايي که از نظر جسماني و رواني براي آنها مناسب‌ترند هدايت مي شوند (ابراهيم و حلاجي، ۱۳۸۶). معيارهاي بکارگرفته شده براي استعداد يابي در هررشته ورزشي بايد اختصاص به آن ورزش داشته باشد، ويژگي‌هاي پيکرسنجي افراد مانند قد، وزن، طول اندامها، پهناي اندامها و ميزان چربي بدن نقش اساسي را در بسياري از رشته هاي ورزشي بازي مي‌کند (بخردي و همکاران، ۱۳۸۰ ). ويژگي هاي پيکري يکي از شاخص هاي تعيين کننده ويژگي هاي افراد به منظور توصيف ساختار بدني داراي اهميت زيادي مي باشد (ربت۱۰، ۲۰۰۷). همچنين سال هاي زيادي است که محققان روان شناسي ورزش، تلاش مي کنند تا نيمرخ هاي شخصيتي ورزشکاران زبده را براي پيش بيني موفقيت هاي آتي آنها ترسيم نمايند (انشل۱۱، ۱۳۸۵ ). متخصصان و برنامه ريزان ورزشي نقش شاخص هاي روانشناختي و پيکرشناختي در عملکرد ورزشکاران در ميدان هاي مسابقه را مورد بررسي قرار مي دهند و مي کوشند تا با آزمون هاي مختلف شناخت روشن تري از اين قابليت‌ها بدست آورند، که بهتر بتوانند ورزشکاران را جهت دست يابي به موفقيت هاي ورزشي هدايت نمايند (ابراهيم و حلاجي، ۱۳۸۶). مربيان با بهره گيري از يافته هاي روانشناسي ورزش، مي توانند به صورت کاربردي در جلسات تمرين و با ارزيابي نا محسوس خلق و خوي ورزشکاران پر استرس و تبديل آن به خلقيات مثبت، نقش چشمگيري در بهبود اعتماد به نفس و اثر بخشي ورزشکاران و موفقيت آنها داشته باشند (اصفهاني، قزلسفلو و علي لو،۱۳۹۱).
برنامه‌‌ريزي جهت پرورش نخبگان و قهرمانان ورزشي نيازمند اطلاعاتي جامعي از وجوه مختلف ورزشکاران نخبه مي‌باشد، اين اطلاعات بخصوص شامل اندازه‌گيري‌هاي آنتروپومتريکي و رواني است که با مقايسه اين اطلاعات قادر خواهيم بود ضمن کمک به قهرمانان در رقابت‌هاي آتي، با تعميم اين شاخص‌ها به ورزشکاران مبتدي، نوجوان و جوان استعداديابي را در تمام رده هاي سني آن رشته ورزشي ميسر سازيم (شمس و سخنگويي، ۱۳۹۱). ورزش کاراته نيز از اين امر مثتسني نيست، ترکيب بدن در کاراته، مثل قد بلند در بخش کوميته مي تواند يک مزيت به حساب آيد، اما در بخش کاتا ممکن است تا حدودي يک مانع جهت اجراي موفقيت‌آميز باشد. ويژگي هاي شخصيتي نيز در اين دو بخش مي تواند تاثيرات متفاوتي داشته باشد (بوستاني، ۱۳۸۹). لذا با توجه به فعاليت سي ساله محقق در اين رشته به عنوان هنرجو و ورزشکار، قهرماني در سطح کشور و تورنمنت هاي بين المللي، مربي و داور بين المللي، مؤلف اولين کتاب مربيگري کاراته در ايران، مسؤل کميته آموزش فدراسيون کاراته ، دبير انجمن کاراته دانش آموزي کشور و …. همواره در پي راهکاري جهت شکوفايي بهتر استعداد هاي بالقوه موجود در کشور بخصوص ورزش کاراته بوده است، تا نگرش تازه اي را از بعد علمي براي مربيان، ورزشکاران، والدين، دست اندرکاران و مسئولين ورزش کاراته ايجاد نمايد. با توجه به نکات مطرح شده، اين که هنرجويان کاراته درسطوح قهرماني در يکي از دو بخش کاتا يا کوميته به صورت تخصصي به فعاليت مي پردازند و غالباً فعاليت ايشان بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي است اين پژوهش در نظر دارد تا با مقايسه اين دو ويژگي شاخص مناسبي را براي کمک به دستيابي موفقيت در دو بخش کاتا و کوميته ارائه نمايد. لذا با توجه به توضيحات برشمرده، محقق در تلاش براي پاسخ به اين سوال است، که آيا بين ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته‌کاي مرد دربخش کاتا و کوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران تفاوت وجود دارد؟
۱-۳ سوالات اختصاصي تحقيق
۱- آيا بين ويژگي هاي پيکرسنجي (وزن، طول قد ايستاده و نشسته و طول اندام ها، پهناي اندام ها، محيط اندام ها و چين پوستي) قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته تفاوت معني داري وجود دارد؟
۲- آيا بين ويژگي هاي شخصيتي (روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن)
قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته تفاوت معني داري وجود دارد؟
۱-۴ اهميت وضرورت تحقيق
متخصصان امر ورزش معتقدند ورزشکارن بسياري وجود دارند که سال هاي متمادي در رشته ورزشي که برگزيده‌اند فعاليت مي‌کنند اما موفق نيستند، در حالي که برخي ديگر به درجات بالايي از موفقيت رسيده‌اند. پيش‌بيني موفقيت در يک رشته ورزشي خاص، کار آساني نيست، زيرا عوامل متعددي در موفقيت يک ورزشکار داراي اهميت است و از آنجايي که توانايي هاي انسان يک فطرت ثابت نيست و مي‌تواند در طول زندگي تغيير نمايد و در اثر عدم دستيابي به فرصت مناسب يا انتخاب اشتباه هرگز بارور نگردد، بنابراين کشف اين توانايي ها ضروري است (شکرالهي اردکاني، ۱۳۹۰). هر انساني در نوع خود منحصر به فرد است، با اين وجود بين بسياري از انسان ها، آن قدر شباهت وجود دارد که مي توان نکات مشترکي را در نظر گرفت. اگر چه روان شناسان وجود شباهت هايي بين افراد را قبول دارند، ولي توجه به تفاوت هاي افراد از يکديگر، معطوف شده است. چرا عده اي موفق و بعضي ناموفق اند؟ چرا درک افراد از امور متفاوت است؟ تنوع استعدادها از کجا ناشي مي شود؟ و غيره (فتحي آشتياني،۱۳۹۰). شناسايي و توجه به تفاوت هاي بين افراد ممکن است در تشويق و راهنمايي آن ها به طرف رشته ورزشي معيني مفيد واقع شود يا اينکه آن ها را از فعاليتي که امکان موفقيت در آن کم است، دور نگه دارد ( اشميت، ۱۳۸۴). امروزه با توجه به حرفه اي شدن ورزش، شناخت وضعيت و ساختار بدني آنچنان مورد توجه متخصصين قرار گرفته است که سوق دادن نونهالان و نوجوانان به رشته هاي ورزشي که درآن مستعد هستند، از مهمترين عوامل شناخت نوع ورزش براي هنرآموز به شمار مي رود، زيرا در اين شيوه هم از اتلاف وقت هنرجو و مربي جلوگيري شده و هم از هزينه هاي بيهوده جلوگيري مي گردد (نجف آبادي و همکاران، ۱۳۹۱).
ورزش‌هاي رزمي از رشته هاي مطرح ورزشي بوده و مرتباً شاهد پيوستن رشته هاي رزمي بيشتري در مسابقات بزرگ بين‌المللي چون المپيک هستيم. بي ترديد ورزش‌هاي رزمي از جمله کاراته در ايران جزو موفق ترين و مدال آورترين رشته‌هاي ورزشي بوده و نوجوانان و جوانان زيادي همه روزه به اين رشته ها روي مي‌آورند (درويش، ۱۳۷۰). اکثر قريب به اتفاق ورزشکاران فعال رشته کاراته در دو بخش کاتا وکوميته بينش و دانش کافي را از محتواي رشته انتخابي خود نداشته اند وعواملي چون راهنمايي و نقش والدين، تماشاي تمرينات ومسابقات و فيلم هاي رزمي، آشنايي با مربيان و ورزشکاران کاراته، در گرايش آنها به سمت اين رشته ورزشي موثر بوده است (انوري، ۱۳۹۰). نتايج تحقيقات نشان داده است که هيچ يک از کاراته کاها بر اساس شاخص هاي استعداديابي در فعاليت کاراته شرکت نکرده اند و اساساً در کشور ما هيچ گونه مبناي علمي براي استعداديابي افراد در رشتة کاراته وجود ندارد و کلية ورزشکاران تنها بر اساس علاقة خود يا خانواده شان وارد رشتة ورزشي کاراته مي شوند (شيخ، شهبازي، اميني و غلامعلي زاده، ۱۳۸۵). موفقيت هاي اين رشته در عرصه هاي مختلف بين المللي بيشتر مرهون کميت بالاي علاقه مندان در سطح کشور نسبت به کشورهاي ديگر و تلاش هاي مربيان و ورزشکاران مي باشد.اغلب ورزشکاران کاراته با آزمون و خطا وارد يکي از دو بخش کاتا يا کوميته مي شوند که گاهي به علت عدم دستيابي به موفقيت حتي در سطوح پايين سرخورده شده و پس از مدتي اين ورزش را رها مي کنند و يا اينکه ساليان متمادي بدون دستيابي به موفقيت، هزينه هاي مادي و معنوي زيادي ر ا هم خود و هم جامعه، متقبل مي شوند. تحقيق حاضر با توجه به بررسي هايي که بين ويژگي‌هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته‌کاي مرد در دو بخش کاتا و کوميته دارد به توصيف و مقايسه اين ويژگي ها مي پردازد تا در جهت برنامه ريزي علمي براي هدايت صحيح ورزشکاران با توجه به قابليت هاي بالقوه مورد استفاده قرار گيرد.

۱-۵ اهداف تحقيق
الف) هدف کلي
هدف کلي از اين تحقيق مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته مي باشد.
ب) اهداف ويژه
با توجه به اقبال روز افزون مردم به مقوله تربيت بدني و ورزش و سودمندي آن براي جامعه و اشتياق نوجوانان وجوانان براي شرکت در فعاليت هاي ورزشي از جمله ورزش کاراته و مدال آوري اين رشته در عرصه هاي آسيايي و جهاني و چشم اندازي به راه يابي اين رشته به المپيک، بايد به مقوله راهنمايي و هدايت ورزشکاران کاراته کشورمان، با ديد علمي نگريسته شود.
ج) اهداف اختصاصي
۱- مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته شامل:
* مقايسه وزن قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران.
* مقايسه طول قد ايستاده، قدنشسته وطول اندام هاي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه پهناي اندام هاي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه محيط اندام هاي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه چين پوستي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
۲- مقايسه ويژگي هاي شخصيتي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته شامل:
* مقايسه روان آزرده گرايي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه برون گرايي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه گشودگي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه موافق بودن قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
* مقايسه باوجدان بودن قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته.
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق
الف) فرضيه کلي
بين ويژگي‌هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته تفاوت معني‌داري وجود دارد.
ب) فرضيه هاي اختصاصي
۱- بين ويژگي هاي پيکرسنجي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته تفاوت معني داري وجود دارد.
* زير فرضيه هاي پيکرسنجي
بين زير فرضيه هاي (۱- وزن ۲- طول قدايستاده، قد نشسته، بازو، ران و ساق پا ۳- پهناي آرنج و اپي کنديل ران ۴- محيط بازو درحالت استراحت و انقباض، ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا ومچ پا ۵- چين پوستي سه سربازو، دو سربازو، تحت کتفي، فوق خاصره اي، شکم، ران و پشت ساق پا) قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا وکوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران تفاوت معني داري وجود دارد.
۲- بين ويژگي هاي شخصيتي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته تفاوت معني داري وجود دارد.
* زير فرضيه هاي شخصيتي
بين زير فرضيه هاي (۱-روان آزرده گرايي ۲- برون گرايي ۳- گشودگي ۴- موافق بودن ۵- با وجدان بودن) قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا وکوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران تفاوت معني داري وجود دار
۱-۷ روش تحقيق
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي- مقايسه اي مي باشد و از نظرهدف، کاربردي است. هدف آن مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کاي مرد در بخش کاتا و کوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران مي باشد.
۱-۸-۱-۱۱۱۱This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزيه و تحليل آماري
با توجه به ماهيت مطالعه حاضر كه مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و حيطه ها و جنبه هاي شخصيت آزمودني ها بود، ابتدا از شاخص هاي مرکزي ميانگين و انحراف معياراستفاده شد. و سپس جهت طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون اسميرنوف- کولموگروف و تجانس داده نيز توسط آزمون لوين مورد آزمون قرار گرفت و براي تعيين محل تفاوت از آزمون t مستقل و محاسبات تا (۰۵/۰p < ) در نظر گرفته شد انجام عمليات آماري توسط نرم افزار spss19 انجام گرديد.
۱-۹ محدوده‌ها و يا قلمرو تحقيق
۱-۹-۱ محدوديت هاي در اختيار محقق

دسته بندی : 22

پاسخ دهید