۲-۱-۴۵ تصميم گيرندگان درون سازماني۲۹
۲-۱-۴۶ برنامه ريزي(planning)29
2-1-47 تهيه بودجه(budgeting)30
2-1-48 کنترل (controlling)30
2-1-49تصميم گيري در مورد قيمت هاي فروش(pricing decisions)31
2-1-50 مديريت موجوديها(inventory management)31
2-1-51 بودجه بندي سرمايه اي(capital budgeting)31
2-1-52 تصميم گيرندگان برون سازماني۳۲
۲-۱-۵۳ آشنايي با مفاهيم حسابداري در صنعت برق۳۳
۲-۱-۵۴ تهيه صورتهاي مالي شرکت توانير…….۳۵
۲-۱-۵۶ روش متحدالشکل حسابداري…………………………………………………………………………۳۶
بخش دوم………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۱ مروري بر سيستم متحدالشکل مالي توانير۳۷
۲-۲-۲ تاسيسات برق۴۰
بخش سوم………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۳-۱ مروري بر روشهاي توليد برق..۵۳

۲-۳-۴ کار۵۴
۲-۳-۵ وزارت نيرو و انرژي الکتريکي۵۵
۲-۳-۶ طبقه‌بندي نيرو گاه ها۵۷
۲-۳-۱۳ نيروگاههاي انرژي‌هاي تجديد پذير۵۹
۲-۳-۱۴ طبقه‌بندي نيرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک۶۰
۲-۳-۱۵ توربين بخار نيروگاه حرارتي۶۰
۲-۳-۱۶ سيکل ترکيبي۶۲
۲-۳-۲۰ انرژي خورشيدي۶۳
۲-۳-۲۱ انرژي زمين‌گرمايي۶۴
۲-۳-۲۲ نيروگاه بادي۶۴
۲-۳-۲۳ نيروي برق‌آبي۶۵
۲-۳-۲۴ نيروگاه آب تلمبه‌اي۶۶
۲-۳-۲۵ نيروگاه هسته‌اي۶۶
۲-۳-۲۶ تاريخچه صنعت برق در جهان و ايران……۶۶
۲-۳-۲۷پيشينه پژوهش۶۸
فصل سوم: روش اجراي تحقيق مواد و روش ها
۳-۱ مقدمه۷۲
۳-۲ روش اجراي تحقيق۷۲
۳-۴ نوع و ماهيت روش تحقيق۷۲
۳-۵ شاخص هاي آماري و توصيفي۷۳
۳-۸ جامعه آماري۷۴
۳-۹ ابزار گردآوري داده ها۷۴
۳-۱۰ آمار هاي رسمي۷۴
۳-۱۳ روايي(validity)75
3-14 پايايي(valiability)75
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
۴-۱ مقدمه۷۸
۴-۲ آزمون شاخص هاي توصيفي…۷۸
۴-۳ آزمون Levene…78
4-4 آزمونAnova84
4-5 آزمون هاي تکميلي۸۵
۴-۶ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز۸۶
۴-۷ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار۸۷
۴-۸ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد۸۹
۴-۹ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار ۹۰
۴-۱۰ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد۹۱
۴-۱۱ آزمون تي دو نمونه اي بين ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد۹۳

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۴-۱۳ تحليل توصيفي بررسي شاخص هاي توزيع۹۵
۴-۱۴ محاسبه چولگي و کشيدگي توزيع داده ها۹۵
۴-۱۶ تحليل استنباطي۹۷
۴-۱۷ آزمون کلموگروف اسميرنوف۹۷
۴-۱۸ نمودار هاي تحليلي اکتشافي داده ها (Explore Plots)97
4-25 معادل نا پارامتري آزمون هاي t102
4-26آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد گاز۱۰۳
۴-۲۷آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد بخار۱۰۴
۴-۲۸آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد سيکل ترکيبي با مولد باد۱۰۵
۴-۲۹آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد بخار۱۰۶
۴-۳۰آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد گاز با مولد باد۱۰۷
۴-۳۱آزمون نا پارامتري مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد بخار با مولد باد۱۰۸
۴-۳۲آزمون post hoc مقايسه ميانگين بهاي تمام شده مولد ها۱۰۹
۴-۳۳جدول نتايج شاخص هاي توصيفي۱۱۰
فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها
۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۲نتايج آمار توصيفي……………………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۳نتايج آناليز واريانس………………………………………………………………………………………۱۱۲
۵-۴نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و گاز……………………………….۱۱۲
۵-۵نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و بخار …………………………..۱۱۲
۵-۶نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه سيکل ترکيبي و باد……………………………….۱۱۳
۵-۷نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و بخار…………………………………………..۱۱۳
۵-۸نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه گاز و باد………………………………………………۱۱۳
۵-۹نتايج آزمون تي دو نمونه اي بين دو گروه بخار و باد…………………………………………….۱۱۳
۵-۱۰نتايج آزمون LSDمقايسه دو به دو متغيرها………………………………………………………..۱۱۴
۵-۱۲نتايج شاخص هاي توصيفي پارامتري و غير پارامتري…………………………………………..۱۱۵
۵-۱۳پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۵-۱۴پيشنهادات پژو هش هاي آتي ……………………………………………………………………………۱۱۶
۵-۱۵پيشنهادات براي صنعت برق……………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۱۶محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………۱۱۹
چکيده
برق به عنوان صنعت زير بنايي در فرآيند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از الويت اول اين صنعت است. از اين رو پژوهش حاضر سعي در مقايسه بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت توليد برق با مولد هاي سيکل ترکيبي، گازي، بخار و بادي در نيروگاه هاي استان گيلان با نام نيروگاه سيکل ترکيبي گيلان، نيروگاه گازي و بخار با نام شهيد بهشتي لوشان و نيروگاه برق بادي سبز منجيل دارد. روش تحقيق اين پژوهش از نظر هدف کاربردي بوده و با توجه به اينکه با يک چها چوب نظري آغاز مي شود و سپس از يافته هاي استنتاج به عمل مي آيد روش فرضي قياسي خوانده مي شود. براي اين منظور اطلاعات لازم از طريق مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود در نيرو گاه هاي فوق و همچنين با همکاري دفتر فني مبني بر ارائه اطلاعات توليد، جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي به عمل آمده، هزينه هاي توليد نيروگاه هاي فوق استخراج شده از صورت هاي مالي، و مقدار توليد در سال هاي مورد بررسي باروش هاي آماري مناسب و معيار هاي سنجش بهاي تمام شده يک واحد برق توليد شده در سه نيرو گاه فوق اقدام شد. نتايج حاصله گوياي اين مطلب است که طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد سيکل ترکيبي، کمتر از ساير مولد ها بوده و بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد گازي با اختلاف کمي، نزديک به بهاي تمام شده سيکل ترکيبي است. در مولد بخار نيز با تطبيق هزينه هاي توليد بخار با ساير مولد هاي توليد، منتج به بالا بودن هزينه هاي توليد اين مولد نسبت به ساير مولد هاي مي باشد. و در نهايت بهاي تمام شده مولد بادي بيشتر از ساير مولد ها است و دليل آن نيز از وضعيت اقليمي، جغرافيايي و آب و هوايي است که مولد باد به آن وابسته است. طبيعي است که اين محدوديت توليد باعت عدم استفاده از ظرفيت کامل مولد هاي بادي شده و با توجه به ماهيت هزينه توليد برق که جزء هزينه هاي ثابت هستند، موجب افزايش بهاي تمام شده توليد برق مي گردد. براي محاسبه يافته هاي تحقيق و استنباط آماري اقدام به محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمونه آماري نموده و براي محاسبات آماري ازآنجائي که فقط يک عامل يعني (شيوه توليد)را عامل تاثير گذار بر متغير وابسته (بهاي تمام شده توليد برق) مورد بررسي قرار مي دهد لذا از تحليل واريانس يک عامله ANOVA استفاده شد.و تي ستودنت (student’s t-test) براي پيش بيني تغييرات و تطبيق يک متغير براساس متغير ديگر استفاده مي شود.
کلمات کليدي : بهاي تمام شده، کيلو وات ساعت برق، مولد هاي برق سيکل ترکيبي، مولد هاي برق گاز، مولد هاي برق بخار، مولد هاي برق باد.

فصـل اول
کليـات تحقيق
۱-۱مقدمه:
از اهميت و ارزش ارزنده برق که يکي از زير بنايي ترين صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي کشور است نمي توان ساده گذشت اين صنعت که در ايجاد زير ساخت هاي توسعه نقشي اساسي دارد. بستر لازم را براي پويايي و رشد کشور در زمينه هاي گوناگون اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي فراهم مي سازد. حرکت کشور در مسير توسعه اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه عمومي اجتماعي، تلاش مداومي در افزايش ظرفيت هاي توليد برق را طلب مي کند. پيشرفت روز افزون و سريع فن آوري ها همراه با افزايش رقابت در عرصه اقتصادي جهاني، فعالان توليد را ناگزير به توليد محصولات با کيفيت و در عين حال با قيمت تمام شده کمتر نموده است. که يکي از اساسي ترين اهداف مديران آگاه و با تجربه امروزي که در راه رسيـدن به آن قدم بر مي دارند، تعيين قيمت تمام شده توليد و همچنين تعيين بهاي فروش کالا و نتيجتا تعيين سود ناخالص آن است. حسابداري يکي از ابزار هاي کارآمدي است که در رسيدن به اين هدف با ايجاد سيستم هاي کنترلي مناسب هزينه يابي بر مبناي مراکز هزينه و مسئوليت که منجر به تهيه گزارشات بمـوقع و قابل اتکا کـه متناسب با نوع توليد پيش بيني شده و توليدات آتي مي باشد تسهيل مي نمايد. در صنعت برق، با توجه به عدم امکان ذخيره سازي انرژي الکتريکي و همچنين وجود روشهاي متنوع توليد، وظيفه تعيين بهاي تمام شده توليد برق در هر يک از روش ها، يکي از مهمترين نياز هاي اطلاعاتي جهت برنامه ريزي توليد است. در ايران با توجه به سياست وزارت نيرو مبني بر ايجاد بازار برق جهت خريدن برق با کمترين قيمت ممکن، ضرورت تعيين بهاي تمام شده برق را توجيه مي نمايد. از آنجايي که برق توليد شده براي اينکه به مرحله مصرف برسد مي بايست دومرحله ديگر از جمله انتقال و توزيع را طي نمايد و هر مرحله خود داراي هزينه هايي است که باعث افزايش بهاي تمام شده برق مي شود. با توجه به اينکه دراين پژوهش در پي مشخص نمودن شيوه توليد با کمترين بهاي تمام شده برق در مرحله توليد هستيم، لذا قدم نخست محاسبه بهاي تمام شده توليد برق در نيرو گاه هاست. به همين دليل بکار گيري تکنيک هاي حسابداري و سيستم مديريت هزينه ها براي شرکت هاي مديريت توليد برق ضروري است(سيف الهي، ۱۳۸۲).
در اين پژوهش سعي گرديده که با شناسايي مراکز هزينه درشرکتهاي مـديريت توليد، قيمت تمام شده هر کـيلو وات ساعت برق توليدي در چهار روش سيکل ترکـيبي، گازي، بخاري وبادي براي سه سال متوالي ۱۳۸۹لغايت۱۳۹۱محاسبه، مقايسه و در پايان روش بهينه با بهاي تمام شده کمتر شناسايي و پيشنهادات لازم ارائه گــردد. با اين امــيد که حاصل اين تحقيق بتواند کمکي در مشخص نمودن روش هاي بهينه توليد از نظر بهاي تمام شده در صنعت برق کشور نمايد.
۱-۲ بيان مسئله پژوهش:
در جهان امروز، صنعت برق بعنوان يکي از صنايع مادر و پايه اي محسوب مي گردد. افزايش نياز روزافزون اين صنعت که بدليل افزايش جمعيت جهان و پيشرفت تکنولوژي حاکم بر آن مي باشد موجب افزايش مصرف برق خواهد شد. کشور ما ايران نيز با اين مشکل مواجه است و مي بايست بطور مداوم منابع و تاسيسات توليد برق خود را گسترش دهد. لذا لازم است در زمان تصميم گيري نسبت به گسترش تاسيسات برق آنهم با وجود توليد برق به روش هاي متفاوت که نيازمند تاسيسات خاص خود بوده بررسي هاي اقتصادي بعمل آورد. در اين بررسي محاسبه قيمت تمام شده کالاي توليد شده از جمله موارد اساسي و تعيين کننده مي باشد که مي تواند ساير عوامل موثر در تصميم گيري را تحت الشعاع خود قرار دهد. ضمنا از آنجايي که توانايي رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني يکي از اهداف عاليه صنعت برق ايران مي باشد، اين صنعت ضمن نزديک نمودن خود به استانداردها و بازارهاي اقتصادي در پي توليد برق به حداقل بهاي ممکن با استفاده از تکنولوژي پيشرفته در شرايط اقتصادي فعلي مي باشد. از طرفي چون در بازارهاي اقتصادي بخش عمده اي از بهاي تمام شده يک واحد کالا شامل انرژي تخصيص يافته به آن مي باشد هر چه قيمت اين انرژي پايين تر و واقعي تر باشد شرايط رقابت و فعاليت هاي اقتصادي براي ساير صنوف نيز فراهم مي گردد(سيف الهي،۱۳۸۲). عمده مشکل صنعت برق در کشور ايران ريشه در ساختار مالکيت و مديريت اين صنعت دارد. تمرکز مالکيت بر مبناي بخش عمومي و دولتي و همچنين افرايش سطوح سازماني اين صنعت را با کمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري متناسب با توسعه نموده است (وزارت نيرومطالعات در امور انرژي). اين پژوهش به دنبال مقايسه بهاي تمام شده چهار روش توليدي (سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي) درسطح شرکت هاي توليد کننده مي باشد. مسئله اساسي مورد بررسي اين تحقيق اينست که در کدام يک از اين چهار روش، قيمت تمام شده توليد پايين تر است؟
۱-۳ ضرورت و انگيزه پژوهش:
از جمله ابزارهاي مديريت در برنامه ريزي و کنترل و حرکت در مسير اهداف عاليه سازمان و دسترسي به اطلاعات جهت پيش بيني هاي آتي، بودجه بندي ودر نهايت تصميم گيري مي باشد. بررسي نحوه عملکرد و سطح کارايي شرکت هاي مديريت توليد برق از بعد قيمت تمام شده برق، آنهم با وجود شيوه هاي مختلف توليد يعني سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي با يک روش به صرفه توليدي، لازم به نظر مي رسد. چه بسا که با تشخيص و استقرار يک روش مناسب توليدي، زمينه رسيدن به ابزارهاي مناسب مديريتي جهت تصميم گيري و برنامه ريزي تا رفع بحران از اين صنعت را فراهم مي سازد. همچنين صنعت برق ايران که يک صنعت کلان محسوب شده و از زير ساخت هاي توسعه اقتصادي مي باشد اتخاذ يک روش مناسب و با صرفه اقتصادي جهت توليد برق از بين روش هاي موجود مي تواند منجر به حفظ منابع ملي شود. اولين گام در تصميم گيري نسبت به اين مساله، تعيين روش توليدي است که شامل قيمت تمام شده بهينه از نظر مالي باشد(سيف الهي، ۱۳۸۲).از ديدگاه مالي روش بهينه توليد در صنعت حفظ راندمان است، براي کسب راندمان توليد مي بايست هزينه هاي توليد را کاهش داد و از طرفي مقدار توليد را نيز افزايش داد، با توجه به اينکه تجهيزات توليد برق توان توليدي ثابت دارند امکان افزايش توليد وجود ندارد و با توجه به ماهيت ثابت هزينه ها در نيروگاه هاي توليد برق، امکان کاهش هزينه ها وجود ندارد زيرا در صنعت برق با توجه به قوانين تدوين شده و ساختار منظم اين صنعت انعطاف پذيري هزينه ها در اين صنعت را غير ممکن نموده است. اين محدوديت باعث گرديده که حفظ راندمان در فرآيند توليد ممکن نشود اما مي توان با انتخاب شيوه هاي توليد با تجهيزات با راندمان، متنوع نمودن و تغيير منابع توليد از سوخت هاي فسيلي به منابع تجديد پذير به اين هدف دست يافت.
۱-۴ اهداف پژوهش:
هدف اين پژوهش بررسي و معرفي روش توليد برق بهينه از ديدگــاه مـالي مي باشد. جهت رسيدن به اين اهداف مي بايست سيستم در حال اجراي بهاي تمام شده توليد برق بررسي و با شناسايي مشکلات موجود در هزينه يابي و محدوديت هاي حاکم بر کل سيستم که از ديگر اهداف ضمني اين تحقيق بوده بهاي تمام شده توليد برق به چهار روش سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در قالب روش هاي گزارشگري مناسب مالي ارائه و پس از بررسي و تطبيق آنها با يکديگر در نهايت روش توليد برق بهينه از ديدگاه مالي معرفي مي گردد(سيف الهي،۱۳۸۲). هدف اصلي اين تحقيق در پي بررسي وتعيين بهاي تمام شده يک کيلووات ساعت برق توليد شده بوسيله چهار روش توليد: سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي است.
از ديدگاه فني مهندسي با توجه به محدوديت هاي موجود براي روش هاي بادي، از روش توليد سيکل ترکيبي جهت صرفه جويي و افزايش راندمان استفاده مي شود. اما اينکه آيا اين مطلب از ديدگاه مالي نيز مورد تاييد است نياز به تجزيه و تحليل دارد(سيف الهي،۱۳۸۲). در اين تحقيق توليد برق طي روشهاي مختلف توليد سيکل ترکيبي، گازي، بخاري و بادي در استان گيلان فقط منحصر به سه نيروگاه هاي سيکل ترکيبي شرکت مديريت توليد برق گيلان، شرکت مديريت توليد برق گازي و بخاري شهيد بهشتي لوشان و شرکت مديريت توليد برق بادي سبز منجيل مي باشد. اين سه نيروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردي انتخاب شده و اطلاعات حسابداري مربوط به بهاي تمام شده چهار روش توليد برق بررسي و سپس ميانگين بهاي تمام شده هر يک از چهار روش در طول محدوده زماني تحقيق محاسبه و مقايسه خواهند شد. البته شرکت هاي ديگري نيز در استان گيلان به توليد برق مشغول مي باشند از جمله شرکت مديريت توليد برق پره سر که طي قراردادBOT مورد بهره برداري قرار مي گيرد و ساختار مالکيت آن با شرکت هاي تحت پوشش وزارت نيرو تفاوت دارد و همچنين تا زمان اجراي اين پژوهش تمامي واحد هاي توليدي آن راه اندازي نگرديده و شرکت توليد برق آبي سد منجيل، نيز با ابراز اينکه بدليل کاهش حجم آب هاي ذخيره شده در پشت سد بنا به شرايط نا مساعد جوي، چند دهه اخير از سد منجيل فقط در فصول کشاورزي جهت آبياري سطوح مزارع زيرکشت استان استفاده مي گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماري اين پژوهش استفاده نگرديد.
۱-۵ بيان موضوع تحقيق :
۱-۶ فرضيه اصلي:
ميانگين بهاي تمام شده توليد يک کيلو وات ساعت برق در نيروگاه ها با مولد هاي توليد سيکل ترکــيبي، گـــازي، بخـــاري و بادي با يکديگر متفاوت مي باشد.
۱-۸ روش جمع آوري اطلاعات
-مطالعه اسناد مدارک شامل :
۱- مطالعه اسناد و مدارک موجود
۲- صورتهاي مالي شرکتهاي مديريت توليد برق
پس از جمع آوري اطلاعات، قيمت تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي هر يک ازروش هاي توليد در طول دوره مورد بررسي، محاسبه مي شود سپس براي استنباط آماري اقدام به محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمونه آماري نموده و براي آزمون تحقيق ازآنجائي که فقط يک عامل يعني (شيوه توليد)را عامل تاثير گذار بر متغير وابسته (بهاي تمام شده توليد برق) مورد بررسي قرار مي دهد به شيوه پارامتري از تحليل واريانس يک عامله ANOVA استفاده و براي آزمون پيش فرض هاي تحليل واريانس از آزمون Kolmogorov-Smirnov و جهت آزمودن برابري واريانس از آماره levene استفاده شده و درصورت عدم احراز پيش شرط هاي آناليز واريانس با شيوه ناپارامتري Man – Whitney U به محاسبه داده ها ادامه داده مي شود. تمامي محاسبات توسط نرم افزار هاي Excel و Spss انجام گرفت. مدل هاي مورد استفاده به شرح زير است:
مدل نظري تحقيق
متغير مستقل متغير وابسته
۱-۹ مدلهاي آماري تحليل واريانس يک عامله
Yij=µ+?i +?ij i=1,2,3,….k j=1,2,3,….k
که در آن Yij متغير وابسته گروه i- ام ومشاهده j- ام، ?i اثر سطح i- ام متغير مستقل و ?ijخطا مي باشد.
ميانگين (Mean)
واريانس =
انحراف معيار
آزمون t با دو نمونه مستقل براي واريانس هاي برابر
که در آن s2 برابر است با:
۱-۱۰تحليل واريانس
تحليل واريانس روشي است که مي توان ميزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هايي افراز کرد. هر مولفه به دليلي قابل تشخيص بوده، مي توان آن را به يک منبع انحراف نسبت داد. علاوه بر اين، يک مولفه، انحراف حاصل از عامل هاي کنترل نشده و خطاهاي تصادفي مربوط به اندازه هاي پاسخ ها را نشان مي دهد. نکته کليدي در تحليل واريانس اين است که هر چقدر عاملي تاثير بيشتري داشته باشد، واريانسي که ايجاد مي کند بيشتر خواهد بود(آذر و مومني، ۱۳۹۰، ص۱۵۰).
به زبان ساده، هدف از تحليل واريانس يک عامله، بررسي و مقايسه ميانگين يک متغير مستقل طبقه اي داراي بيش از دو سطح و در تحليل واريانس دو عامله هدف بررسي و مقايسه ميانگين يک متغير وابسته بر حسب دو متغير مستقل طبقه اي است. فلسفه زير بنايي تحليل واريانس، بررسي و مقايسه تغييرات بين موردي و درون موردي است. در واقع هدف تحليل واريانس اين است که کل تغييرات مربوط به متغيير وابسته را به يک سري تغييرات بين موردي و درون موردي افراز کند و ببيند که تغييرات درون موردي داراي اثر قابل ملاحظه با اثرات بين موردي است (آذر و مومني، ۱۳۹۰،ص۱۵۲).
در اين پژوهش چون تاثير يک عامل، شيوه توليد را بر بهاي تمام شده توليد برق مورد بررسي قرار مي دهد لذا از تحليل واريانس يک عامله استفاده مي شود.
۱-۱۱ قلمرو زماني تحقيق:
از آنجايي که داده هاي اين پژوهش در مدت دو ماه گرد آوري شده و همچنين پيش از اين پژوهش ديگري توسط گروه ما در اين شرکت ها انجام نگرفته و اين پژوهش در پي تکميل پژوهش پيشين نيست لذا اين پژوهش سرشت مقطعي دارد و ميانگين بهاي تمام شده سه شرکت را در سال هاي ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۱ مورد بررسي قرار مي دهد.
۱-۱۲ قلمرو مکاني تحقيق:
اين پژوهش از نظر قلمرو مکاني در استان گيلان که شامل سه نيروگاه توليد برق با نام هاي شرکت مديريت توليد برق گيلان با مولد سيکل ترکيبي، شرکت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان با مولد گاز و بخار و شرکت مديريت توليد برق سبز منجيل با مولد باد مي باشد .
۱-۱۳ تعاريف مفهومي و عملياتي
به جهت مفهومي نمودن اهداف تحقيق با توضيحاتي در باره اهميت موضوع و ميزان حساسيت بحران موجود در صنعت برق اقدام نموده تا با تدايي ماهيت و ملموس نمودن پديده تحقيق بتوان کمکي به فرآيند منطقي تدوين فرضيه ها نمود. گرچه تعاريف مفهومي و عملياتي بيشتر در علوم تحقيقات رفتاري که به بررسي رفتار هايي مانند رضايتمندي و يا سبک مديريت مي پردازد داراي اهميت است زيرا اين تعاريف ممکن است در نهله فکري مختلف، داراي معاني مختلف باشد بدين ترتيب پژوهشگر بايد مفاهيم به کار برده شده در پژوهش خود را، به خوبي تشخيص و تعريف نمايد(سرمد، بازرگان،حجازي،۱۳۸۳). در توصيف بحران موجود در صنعت برق خصوصا در بهاي تمام شده اين محصول که از قوانين اقتصادي عرضه و تقاضا تبعيت نمي کند و متعادل با بهاي تمام شده اين محصول نيست و همچنين به دليل عدم تامين منابع مالي دولت جهت تداوم حمايت اين محصول، به ناچار مي بايست توليد اين محصول را به بخش خصوصي واگذار نمود بنا به شرايط ويژه موجود بخش خصوصي نياز به متعادل ساختن بهاي تمام شده دارد تا حاشيه سود سرمايه گذاري آن تامين گردد. اين امر نياز به تجزيه و تحليل هر چه بيشتر بهاي تمام شده هر بخش از اين صنعت را مي طلبد زيرا محصول برق پر مخاطب ترين محصول است و تبعات آن به همه اقشار جامعه انتقال مي يابد.

فصـل دوم
مرور منابع
وادبيات تحقيق
و پيشينه تحقيق
۲-۱ فصل دوم: مرورمنابع و ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
۲-۱-۱ بخش اول مرور منابع:
هدف اوليه حسابداري فراهم آوردن اطلاعات مالي مرتبط با يک واحد اقتصادي است. بنابراين، حسابداري با ثبت و گزارش اطلاعات مالي به گروههاي مختلف استفاده کنندگان از اين اطلاعات،سرو کار دارد. مديران با استفاده از اطلاعات مالي است که مي توانند به امر برنامه ريزي و کنترل فعاليت هاي حوزه مديريت خود بپردازند. افرادو گروههاي خارج از اين قلمرو هاي مديريتي نيز به اطلاعات مالي نياز دارند، به ويژه آنها که در تامين مالي موسسات و شرکت ها نقش دارند. هرچه نياز گروههاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالي بيشتر مي شود، مفهوم حسابداري نيز براي تطابق با اين نياز ها متحول تر ميشود به نحوي که تمامي حوزه هاي اطلاعاتي مالي را به نحوي با منافع استفاده کنندگان از اين اطلاعات مرتبط است، در برگيرد. حسابداري، هرروزه نقشي اساسي تر در تمامي بخش هاي اقتصادي يافته و به ويژه با ظهور کامپيوتر ها و گسترش استفاده از آنها در شرکت ها و موسسات مختلف، بر اهميت و نقش واقعي آن افزوده مي گردد. افراد و موسسات گوناگون نظير بيمارستانها، مدارس، موسسات ديني و خيريه دواير دولتي از يکسو و شرکت ها و واحدهاي مختلف توليدي-تجاري از سوي ديگربايد اطلاعات لازم در مورد درآمد ها و مخارج خود را براساس اصول حسابداري تهيه کنند.در سالهاي اخير توجه مديران به حسابداري بهاي تمام شده روز به روز بيشتر شده است و مديران بيشتري به دانستن اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده فعاليت هاي موسسات خودعلاقه مند شده اند. بارشد تکنولوژي پردازش اطلاعات و گسترش استفاده از کامپيوتر ها، سيستم هاي حسابداري صنعتي نيز در گير با تحولات جدي بوده اند. حسابداري بهاي تمام شده به ويژه در سازمان هايي که با رقابت بيشتري مواجه اند، مورد توجه و کاربرد قرار مي گيرد. روند رو به تزايد رقابت در اين قبيل صنايع و موسسات سبب شده است تا اهميت و ارزش اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده و برآوردهاي ناشي از دسترسي به اين اطلاعات هرچه بيشتر آشکار شود. امروزه مديران بيش از هر زمان ديگري نياز دارند بدانند کداميک ازمحصولاتشان سود آورترند و کداميک از اقلام بهاي تمام شده بيشتر بايد مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گيرند (عرب مازار ،۱۳۸۶،ص۱۳).
حسابداري عبارت از مجموعه قواعد و روشهايي است که با بکار گيري آنها، اطلاعات مالي و اقتصادي يک موسسه گردآوري، طبقه بندي و به شکل گزارشهاي حسابداري تلخيص مي شود و براي تصميم گيري در اختيار اشخاص ذيعلاقه و ذينفع قرار مي گيرد . اين اشخاص مي خواهند از وضعيت مالي، نتايج عمليات و همچنين دورنماي آينده موسسه مطلع شوند. پيش بيني آينده هميشه با ابهامات فراواني همراه است، اما جمع
آوري و تفسير اطلاعات حسابداري نقش اساسي در پيش بيني و برنامه ريزي مالي دارد. بنابر اين حسابداري يک فعاليت حرفه اي خدماتي است که مراحل آن شامل : ثبت، طبقه بندي و تلخيص اطلاعات طبقه بندي شده به شکل گزارش هاي مالي براي واحد هاي انتفاعي يا غير انتفاعي است و با رساندن اطلاعات حسابداري به اشخاص ذيعلاقه و ذينفع و تجزيه و تحليل و تفسير اين اطلاعات به تصميم گيريهاي آگاهانه مالي و تجاري کمک مي کند.توجه به ضرورتهاي حسابداري به درک مفاهيم حسابداري کمک مي کند.
۲-۱-۲ضرورتهاي حسابداري عبارتند از :
الف – خلاصه کردن وضعيت مالي يک واحد اقتصادي در يک تاريخ معين.
ب – نشان دادن نتيجه عملکرد يک واحد اقتصادي طي دوره اي از زمان، يعني تعيين سود وزيان.
ج- فراهم آوردن مبناي لازم براي تصميم گيري و اتخاذ سياستهاي آتي .
ضرورتهاي ياد شده در مورد کليه سازمانها صادق است اعم از اين که کوچک باشند يا بزرگ، در مالکيت عمومي باشند يا خصوصي، انتفاعي باشند يا غير انتفاعي. با اين حال، اهميت نسبي هر يک از اين ضرورتها به ماهيت و هدف هايي که هر يک از انواع سازمان ها دارند، بستگي دارد و مي تواند تغيير کند(علي مدد و ملک آرايي،۱۳۷۵،ص ۱۷و۱۸).
۲-۱-۳ موضوع حسابداري
حسابداري زبان تجارت خوانده مي شود، زيرا از طريق گزارشهاي مالي که محصول نهائي فرآيند حسابداري است، اطلاعات لازم در باره هر واحد اقتصادي در اختيار اشخاص و موسسات ذينفع و ذيعلاقه قرار ميگيرد. اين اشخاص شامل مديران صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، سازمانهاي مالي و اقتصادي دولتي مي باشند، بدين ترتيب، منظور از حسابداري فراهم آوردن گزارشهاي مالي در باره انواع موسسات است.
حسابداران افرادي هستند متخصص در امو مالي که مي توانند انواع گوناگون اطلاعات مالي را بفهمند و بکار برند. علاوه بر اين آنان مي دانند که چگونه مي توان از اطلاعات مالي براي افزايش کارآيي سازماني که در آن اشتغال دارند، استفاده کرد. حسابداران علاوه بر ثبت وقايعي که رخ مي دهد، جنبه هاي توسعه عمليات و برنامه ريزي آتي را نيز در نظر مي گيرند. در اين روزگار هيچ واحد اقتصادي نمي تواند بدون بررسي دقيق و همه جانبه مسايل مالي، براي آينده برنامه ريزي کند.
معاملات روزمره، منبع اصلي اطلاعات مورد استفاده حسابداران است. در يک واحد بازرگاني، فعاليت هايي نظير خريد و فروش کالا، خريد ماشين آلات و پرداخت هزينه هاي اجاره مانند اجاره، حقوق، آب و برق از جمله معاملات روز مره است. در يک واحد اجتماعي نظير باشگاه يا انجمن، معاملات روزمره شامل وصول حق عضويت، وروديه و همچنين خريد وسايل ورزشي و پرداخت هزينه هاي جاري است.
توانايي ثبت معاملات و درک آنچه مي گذرد براي حسابداران کافي نيست، بلکه آنان بايد بتوانند اطلاعات مالي را به گونه اي براي ديگران بيان و ارائه کنند که قابل درک و مفهوم باشد(علي مدد و ملک آرايي،۱۳۷۵،ص ۱۷).

دسته بندی : 22

پاسخ دهید