۱-۳-۷) علائم بيماري سنگ کيسه صفرا.۲۸
۱-۳-۷-۱) سير طبيعي۲۹
درمان۳۰
۱-۳-۷-۲) درمان جراحي۳۰
۱-۳-۷-۳) درمان طبي- حل کردن سنگ کيسه صفرا۳۱
۱-۳-۸) کله سيستيت حاد۳۲
۱-۳-۸-۱) مورفولوژي۳۵
۱-۳-۸-۲) خصوصيات باليني کوله سيستيت حاد۳۶
۱-۳-۸-۳) کله سيستيت بدون سنگ۳۶
۱-۳-۹) کله سيستوپاتي بدون سنگ۳۷
۱-۳-۱۰) کله سيستيت آمفيزماتو۳۸
۱-۳-۱۱-۱) کله سيستيت مزمن۳۸
۱-۳-۱۱-۲) مرفولوژي۴۰
۱-۳-۱۱-۳) خصوصيات باليني کوله سيستيت مزمن۴۰
۱-۳-۱۱-۴) خصوصيات باليني تشخيص کوله سيستيت حاد و مزمن۴۰
۱-۴) اختلالات مجاري صفراوي خارج کبدي۴۱
۱-۴-۱) کوله دوکوليتاز و کلانژيت صعودي۴۱
۱-۴-۲) آترزي صفراوي خارج کبدي۴۲
۱-۴-۲-۱) سير باليني۴۳
۱-۴-۳) تومورها۴۳
۱-۴-۳-۱-۱) سرطان کيسه صفرا۴۳
۱-۴-۳-۱-۲)مورفولوژي:۴۴
۱-۴-۳-۱-۳) خصوصيات باليني۴۴
۱-۴-۳-۲) کارسينوم مجاري صفراوي خارج کبدي، از جمله آمپول واتر۴۵
۱-۴-۳-۲-۱) مورفولوژي۴۵
۱-۴-۳-۲-۲) خصوصيات باليني۴۶
فصل دوم: سوابق مربوط۴۹
فصل سوم: مواد و روشها۶۵
۳-۱) چکيده روش تحقيق۶۶
۳-۱-۲) جامعة مورد مطالعه۶۷
۳-۱-۳) منطقه مورد پژوهش۶۸
۳-۱-۴) روش نمونه گيري۷۲
۳-۲-۱) آماده سازي سنگ صفرا براي استخراج DNA74
3-2-2) آماده سازي لايه مخاطي کيسه صفرا براي استخراج DNA74
3-2-3) آماده سازي مايع صفراوي براي استخراج DNA74
3-3) روش استخراج DNA به روش کيت سينا ژن۷۵
۳-۴) واکنش زنجيره اي پليمرازي۷۶
۳-۴-۱)مواد۷۷
۳-۴-۱-۱) ميكروتيوب ها و نوك سمپلرها۷۷
۳-۴-۱-۲) محلول بافري PCR با غلظت ۵X77
3-4-1-3) Mgcl 277
3-4-1-4) Kcl78
3-4-1-5) Tris Hcl78
3-4-1-6) مخلوط نوكلئوزيدها (dNTPs)78
3-4-1-7) Taq DNA polymerase79
3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart79
3-4-1-8) پرايمرها۷۹
۳-۴-۱-۹) سايز ماركر۸۰
۳-۴-۱-۱۰) اتيديوم برومايد۸۱
۳-۴-۱-۱۱) Loading Buffer81
3-4-1-12) ژل آگاروز۸۱
۳-۴-۲) مواد لازم براي تهيه TBE 1X82
3-4-2-1) طرز تهيه بافر TBE 1X82
3-4-3) نرم افزارهاي مورد استفاده۸۲
۳-۹) ژل الكتروفورز محصولات PCR90

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۱۰) کشت هليکوباکتر۹۱
۳-۱۱-۱) بررسي ميزان IgG هليکوباکتر پيلوري در سرم خون۹۲
۳-۱۱-۲) شيکر اليزا۹۵
۳-۱۱-۳) شوينده اليزا۹۶
۳-۱۱-۴) خواننده اليزا۹۷
۳-۱۱-۵) مراحل انجام آزمون اليزا که تقريبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از۹۸
۳-۱۱-۶) روش کار با کيت Monobind Anti-H. Pylori IgG99
3-11-7) مراحل انجام آزمايش H. Pylori IgG100
فصل چهارم: نتايج۱۰۲
۴-۱ ) نتايج مربوط به افراد مورد مطالعه در اين پژوهش۱۰۳
۴-۲) نتايج مربوط به حضور ژن hsp60 در بيماران کله سيستيت مزمن۱۱۴
۴-۳) نتايج مربوط به حضور ژن hsp60 در بيماران کله سيستيت حاد۱۱۶
۴-۴) نتايج مربوط به حضور ژن hsp60 در مايع صفرا گروه شاهد۱۱۸
۴-۵) نتايج مربوط به ميزان فراواني نسبي تست IgG هليکوباکتر۱۲۱
۴-۶) نتايج مربوط به ميزان فراواني نسبي BMI127
4-7) نتايج مربوط به ژن ۱۶s rRNA هليکوباکتر بيليس۱۳۱
۴-۸) نتايج مربوط به ميزان فراواني نسبي هليکوباکتر هپاتيکوس۱۳۳
۴-۹) نتايج مربوط به ميزان فراواني نسبي هليکوباکتر پولوروم۱۳۳
۴-۱۰) نتايج مربوط به ميزان فراواني نسبي هليکوباکتر پيلوري، هليکوباکتر هپاتيکوس، هليکوباکتر بيليس و هليکوباکتر پولوروم در سنگ کيسه صفرا در بيماران کله سيستيت مزمن۱۳۳
۴-۱۱) نتايج مربوط به کشت هليکوباکتر۱۳۳
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۱۳۴
پيشنهادات۱۴۸
منابع۱۴۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱) گزارش سازمان بهداشت جهاني از برآورد بروز، مرگ و مير ، و ميزان شيوع انواع سرطان در مردها و زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]۶۲
جدول ۲-۲) گزارش سازمان بهداشت جهاني از برآورد بروز، مرگ و مير ، و ميزان شيوع انواع سرطان در زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]۶۳
جدول ۲-۳) گزارش سازمان بهداشت جهاني از برآورد بروز، مرگ و مير ، و ميزان شيوع انواع سرطان در زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]۶۴
جدول ۳-۱) نمونه اي از پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش۷۰
جدول ۳-۲) فرم رضايت اخلاق پزشکي مورد تاييد کميته منطقه اي اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان براي اين تحقيق۷۱
جدول ۳-۳) مقادير مواد لازم براي PCR ژن Hsp60 هليکوباکتر پيلوري۸۳
جدول۳-۴) برنامه دمايي دستگاه ترموسايکلر براي تکثير ژن Hsp 60 هليکوباکتر پيلوري۸۳
جدول ۳-۵) مقادير مواد لازم براي PCR ژن s rRNA16 هليکوباکتر پولوروم۸۵
جدول ۳-۶) برنامه دمايي دستگاه ترموسايکلر براي تکثير ژن ۱۶s rRNAهليکوباکتر پولوروم۸۵
جدول ۳-۷) مقادير مواد لازم براي PCR ژن s rRNA 16هليکوباکتر بيليس۸۷
جدول ۳-۸) برنامه دمايي دستگاه ترموسايکلر براي تکثير ژن ۱۶s rRNA هليکوباکتر بيليس۸۷
جدول ۳-۹) مقادير مواد لازم براي PCR ژن s rRNA16 هليکوباکتر هپاتيکوس۸۹
جدول ۳-۱۰) برنامه دمايي دستگاه ترموسايکلر براي تکثير ژن s rRNA16هليکوباکتر هپاتيکوس۸۹
جدول ۳-۱۱) مواد مورد نياز براي ساخت محيط کشت بهينه سازي شده براي رشد فرم کوکوئيد هليکوباکتر پيلوري۹۲
جدول۴-۱-۱) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس بيماران کله سيستيت حاد در گروه هاي سني مختلف۱۰۵
جدول۴-۱-۲) مقايسه فراواني نسبي جنس زن بيماران کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۰۶
جدول۴-۱-۳) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد بيماران کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۰۷
جدول ۴-۱-۴) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۰۸
جدول ۴-۱-۵) مقايسه فراواني نسبي جنس زن بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۰۹
جدول۴-۱-۶) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۱۰
جدول ۴-۱-۷) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۱
جدول ۴-۱-۸) مقايسه فراواني نسبي جنس زن گروه شاهد در ر ده هاي سني مختلف۱۱۲
جدول ۴-۱-۹) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۳
فهرست تصاوير
تصوير۳-۱) -A موقعيت جغرافيايي استان اصفهان در ايران. B- نقشه جخرافيايي استان اصفهان۶۹
تصوير۳-۲) ست جراحي کله سيستکتومي لاپراسکوپيک۷۲
تصوير ۳-۳) دو روش کله سيستکتومي باز و لاپراسکوپيک۷۳
تصوير۳-۴)کلانژيوپانکراتوگرافي برگشتي آندوسکوپيک۷۳
فهرست نمودار
نمودار ۴-۱-۱) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس بيماران کله سيستيت حاد در گروه هاي سني مختلف۱۰۵
نمودار ۴-۱-۲) مقايسه فراواني نسبي جنس زن بيماران کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۰۶
نمودار ۴-۱-۳) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد بيماران کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۰۷
نمودار ۴-۱-۴) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۰۸
نمودار ۴-۱-۵) مقايسه فراواني نسبي جنس زن بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۰۹
نمودار ۴-۱-۶) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد بيماران کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۱۰
نمودار ۴-۱-۷) مقايسه فراواني نسبي هر دوجنس گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۱
نمودار ۴-۱-۸) مقايسه فراواني نسبي جنس زن گروه شاهد در ر ده هاي سني مختلف۱۱۲
نمودار ۴-۱-۹) مقايسه فراواني نسبي جنس مرد گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۳
نمودار ۴-۲-۱) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران زن و مرد کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۱۴

نمودار ۴-۲-۲) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران زن کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۱۵
نمودار ۴-۲-۳) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران مرد کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۱۵
نمودار ۴-۳-۱) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران زن و مرد کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۱۶
نمودار ۴-۳-۲) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران زن کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۱۷
نمودار۴-۳-۳) مقايسه فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در مايع صفرا بيماران مرد کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۱۷
نمودار ۴-۴-۱) مقايسه ميزان فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در هر دو جنس گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۸
نمودار ۴-۴-۲) مقايسه موارد مثبت hsp60 در مايع صفرا بيماران کله سيتيت مزمن با گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۹
نمودار ۴-۴-۳) مقايسه موارد مثبت hsp60 در مايع صفرا بيماران کله سيتيت حاد با گروه شاهد در رده هاي سني مختلف۱۱۹
نمودار ۴-۴-۴) ميزان فراواني نسبي ژن hsp60 هليکوباکتر پيلوري در بافت کيسه صفرا زنان کله سيستيت حاد در رده هاي سني مختلف۱۲۰
نمودار ۴-۵-۱) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در هر دو جنس بيماران کله سيستيت حاد۱۲۱
نمودار ۴-۵-۲) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در زنان بيمار کله سيستيت حاد۱۲۲
نمودار ۴-۵-۳) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري درمردان بيمار کله سيستيت حاد۱۲۲
نمودار ۴-۵-۴) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در هر دو جنس بيماران کله سيستيت مزمن۱۲۳
نمودار ۴-۵-۵) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در زنان بيمار کله سيستيت مزمن۱۲۳
نمودار ۴-۵-۶) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در مردان بيمار کله سيستيت مزمن۱۲۴
نمودار ۴-۵-۷) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در هر دو جنس گروه شاهد۱۲۵
نمودار ۴-۵-۸) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در زنان گروه شاهد۱۲۵
نمودار ۴-۵-۹) ميزان فراواني نسبي نتايج مثبت و منفي تست IgG هليکوباکتر پيلوري در مردان گروه شاهد۱۲۶
نمودار۴-۶-۱) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI در هر دو جنس بيمار کله سيستيت مزمن ، در رده هاي سني مختلف۱۲۷
نمودار۴-۶-۲) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI زنان بيمار کله سيستيت مزمن ، در رده هاي سني مختلف۱۲۸
نمودار ۴-۶-۳) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI مردان بيمار کله سيستيت مزمن ، در رده هاي سني مختلف۱۲۸
نمودار ۴-۶-۴) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI در هر دو جنس بيمار کله سيستيت حاد ، در رده هاي سني مختلف۱۲۹
نمودار ۴-۶-۵) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI زنان بيمار کله سيستيت حاد ، در رده هاي سني مختلف۱۲۹
نمودار ۴-۶-۶) مقايسه ميزان فراواني نسبي دسته هاي مختلف BMI مردان بيمار کله سيستيت حاد، در رده هاي سني مختلف۱۳۰
نمودار ۴-۷-۱) فراواني نسبي ژن s rRNA16 هليکوباکتر بيليس در مايع صفرا بيماران مرد کله سيستيت حاد۱۳۱
نمودار ۴-۷-۲) بررسي فراواني نسبي ژن ۱۶ s rRNA هليکوباکتر بيليس در مايع صفرا بيماران زن کله سيستيت مزمن در رده هاي سني مختلف۱۳۲
فهرست فرمول ها
فرمول ۱-۱۴۸
فرمول ۲-۱۶۷
چکيده:
زمينه و هدف: سنگ کيسه صفرا يکي از علت هاي عمده جراحي دستگاه گوارش بوده، علاوه بر اين، ميزان بيماري هاي صفراوي و سنگ کيسه صفرا به تدريج رو به افزايش است. اخيرا، نويسندگان متعددي، گزارشاتي مبني بر حضورDNA هليکوباکتر پيلوري و هليکوباکتر هاي مقاوم به صفرا در درخت صفراوي انسان و کلونيزاسيون در دستگاه صفراوي حيوانات داشته اند. در حال حاضر هدف از اين بررسي، طراحي مطالعه مورد-شاهدي براي برسسي حضور گونه هاي هليکوباکتر، به خصوص هليکوباکتر پيلوري، هليکوباکتر هپاتيکوس، هليکوباکتر بيليس و هليکوباکتر پولوروم، در سنگ، مايع و بافت بيماران مبتلا به بيماري هاي صفراوي و مايع صفراي بيماران غير مبتلا به بيماري هاي صفراوي در بيمارستان الزهرا(س) بوده است.
مواد و روش ها: سرم خون و مايع صفراي ۲۵ بيمار غير مبتلا به بيماري هاي صفراوي تحت کلانژيوپانکرانوگراف برگشتي، به عنوان گروه شاهد جمع آوري گرديد. سرم خون، مايع، سنگ و بافت کيسه صفراي ۵۲ بيمار تحت کله سيستکتومي لاپراسکوپي، به عنوان گروه مورد جمع آوري گرديد؛ از اين بين ۲۴ مورد کله سيتيت حاد و ۲۸ مورد کله سيستيت مزمن تشخيص داده شد. هر سه گروه از لحاض ترکيب سن و جنس قابل مقايسه مي باشند. در اين نمونه ها، حضور هليکوباکتر پيلوري بوسيله پرايمر اختصاصي ژن hsp60 ، و پرايمر اختصاصي ۱۶s rRNA براي DNA هليکوباکتر هپاتيکوس، هليکوباکتر بيليس و هليکو باکتر پولوروم بوسيله واکنش هاي زنجيره اي پليمرازي مورد ارزيابي قرار گرفت. مايع صفرا در محيط کشت مايع وجامد R (توصيف شده توسط ريچارد و همکاران) کشت داده شد. سرم هاي خون براي بررسي کمي ايمونوگلوبولين G هليکوباکتر پيلوري بوسيله تست اليزا مورد ارزيابي گرفت.
نتايج:
۲۱ از ۲۴ (۸۷٫۵ ?) بيماران مبتلا به بيماري هاي کوله سيستيت حاد و ۲۵ از۲۸ مورد (۸۹٫۲ ?) در بيماران مبتلا به بيماري هاي کوله سيستيت مزمن ، و ۲۰ از ۲۵ (۸۰ ?) نفر در گروه شاهد، نشان دهنده افزايش سطح ايمونوگلوبولين G خاص هليکوباکتر پيلوري بوده اند.
به ترتيب DNA هليکوباکتر پيلوري در ۶ از ۲۴ (۲۵ ?) مايع صفرا کوله سيستيت حاد و ۲ از ۲۸(۷%) مايع صفرا کوله سيستيت و ۱ از ۲۴ (۴٫۲ ?) مخاط کيسه صفرا کوله سيستيت حاد و ۱ از ۲۸ (۳٫۵?) مخاط کيسه صفرا کوله سيستيت مزمن مزمن تشخيص داده شد. DNA هليکوباکتر bilis در ۱از ۲۴(۴٫۲%)مايع صفرا کوله سيستيت حاد، و ۱ از ۲۸ (۳٫۵ ?) مايع صفرا کوله سيستيت مزمن تشخيص داده شد. هيچ گونه هليکوباکتر از کشت صفرا بدست نيامد. تمامي نمونه هاي استخراج شده DNA از لحاظ هليکوباکتر هپاتيکوس و هليکوباکتر پولوروم منفي مي باشد. تمامي DNA هاي استخراج شده از مايع صفراي گروه کنترل از لحاظ هليکوباکتر پيلوري، هليکوباکتر هپاتيکوس، هليکوباکتر بيليس و هليکوباکتر پولوروم منفي بوده اند. تمامي DNA استخراج شده از سنگ صفرا از لحاظ حضور ِDNA هليکوباکتر منفي بوده ند.
نتيجه گيري:
نتايج اين مطالعه نشان دهنده حضور DNA هليکوباکتر پيلوري و هليکوباکتر بيليس در کيسه صفرا بيماران مبتلا به کله سيستيت حاد و مزمن بوده، و ارتباط احتمالي بين DNA هليکوباکتر يافت شده با بيماري هاي صفراوي وجود دارد.
کلمات کليدي: هليکوباکتر پيلوري، هليکوباکتر هپاتيکوس، هليکوباکتر بيليس، هليکوباکتر پولوروم، کله سيستيت حاد، کله سيستيت مزمن، ژن hsp60
فصل اول: کليات تحقيق
۱-۱-۱) جنس هليکوباکتر
جنس هليکوباکتر جزء باکتري هاي گرم منفي با سرعت رشد بالا در بين ميکروارگانيزم هاي گرم منفي است که توانايي مهاجرت مداوم در بين ميزبانان متنوع در پستانداران را دارا مي باشد و در برخي موارد ممکن است باعث بيماري سخت باليني همچون سرطان شود، در اين بين بيشترين مطالعه تا کنون بر روي هليکوباکتر پيلوري۱ صورت گرفته است که عامل ايجاد زخم معده و سرطان معده در انسان مي باشد[۱]، اهميت باليني جنس هليکوباکتر با توجه به در معرض آلودگي قرار داشتن بيش از نيمي از جمعيت بشري جهان در برابر گونه هليکوباکتر پيلوري امروزه بسيار روشن بوده،امروزه اين جنس به طور رسمي حداقل شامل۳۲ نام گونه مي باشد[۲]، اين جنس را تقريبا مي توان به دو گروه هليکوباکتر هاي معده اي و هليکوباکترهاي انتروهپاتيک۲ تقسيم کرد[۳, ۴]. برخي از گونه هاي هليکوباکتر معده اي بيشتر از هر ميکرو ارگانيسم شناخته شده ديگري داراي فعاليت قوي اوره آزي بوده و از آن براي زنده ماندن و مديريت فشار وارد شده توسط اسيد معده استفاده مي کنند[۱, ۵, ۶]. هليکوباکتر هاي انتروهپاتيک به طور معمول در مخاط معده کلونيزه نمي شوند ،اما داراي ويژگي هاي مشابه فراساختاري و فيزيولوژي مشابه ي با گونه هاي معده اي مي باشند، تا به امروز اين عوامل باکتريايي در دستگاه گوارشي و کبد انسان ،پستانداران و پرندگان جدا و شناسايي شده اند[۴, ۷, ۸]. در مجموع اطلاعات بدست آمده از مطالعات انجام شده در بيماري هاي صفراوي ، نشان مي دهد که صفرا حاوي گونه هليکوباکتر، ممکن است عفونت مزمن با دگرگوني بدخيم القاء کنند. اين که آيا آنها واقعا در پيدايش بيماري صفراوي شرکت دارند نياز به مطالعات بيشتر را مي طلبد ، با اين حال در برخي بررسي ها شواهدي مبني بر حضور هر دو گروه هليکوباکتر هاي معده اي و روده اي در صفراي بيماران صفراوي مي باشد[۹, ۱۰].
هليکوباکتر پيلوري، باکتري باسيل گرم منفي مارپيچي۳، داراي فرم خميده و ميکروائروفيليک بوده که به عنوان مهمترين پاتوژن معده انسان شناخته شده، وارن و مارشال۴ براي اولين بار اين باکتري را در سال ۱۹۸۳ جداسازي و خالص سازي نمودند،[۱۱]، دو فرم مرفولوژيک باسيل مارپيچي و کوکوئيد۵ براي اين باکتري شناخته شده است، فرم باسيل مارپيچي اين باکتري، فرم فعال و قابل کلونيزاسيون اين باکتري بوده، فرم کوکوئيد در واقع فرم موجود اما غير قابل کشت اين باکتري بوده، و بيشتر به فرم در حال استراحت هليکوباکتر پيلوري مشهور است[۱۲, ۱۳]، علي رغم اثبات حضور فرم کوکوئيد هليکو باکتر پيلوري، تلاش هاي بسيار براي کشت آن تا کنون نتيجه مطلوب نداشته است، از اين رو اين موضوع خود به تنهايي بسيار مورد بحث پژوهشگران بوده ، اعتقاد برخي محققان بر اين استوار مي باشد که فرم کوکوئيد اين باکتري فرم مرده بوده،[۱۴, ۱۵]؛ و در مقابل برخي از محققان ديگر اعتقاد داشته که اين فرم از باکتري زنده بوده و در حال حاضر امکان کشت آن با تکنيک ها و روش هاي موجود وجود ندارد[۱۳, ۱۶, ۱۷]. تغيير فرم مورفولوژيک از باسيل مارپيچي به کوکوئيد را مي توان بوسيله کشت مجدد در محيط کشت با شرايط غذايي ضعيف، کشت همراه با استرس همچون آنتي بيوتيک و اکسيژن، و يا استرس کاهش pH و يا افزايش دما مشاهده کرد[۱۸] . فرم باسيل مارپيچي باکتري هليکوباکتر پيلوري به نسبت فرم کوکوئيد آن مقدار بسيار زيادي از پروتيين هاي مختلف را بيان مي کند، که به عنوان مثال مي توان به پروتيين هاي موثر در تکثير سلولي و ساختمان سلولي، پروتيين هاي موثر در اتصال يا چسبنده ها۶ و پروتيين هاي موثر در کلونيزاسيون باکتري اشاره کرد، اما در فرم کوکوئيد، بيان پروتيين ها به طور معنا داري کاهش پيدا کرده و بيشتر به حفاظت از فعاليت هاي متابوليک باکتري همچون تنفس سلولي، حفظ ساختار کلي سلول و سنتز DNA محدود ميگردد[۱۴, ۱۹, ۲۰]. بنابراين به طور گسترده اين اعتقاد وجود داشته که فرم کوکوئيد اين باکتري نقش به سزايي در انتقال و گسترش عفونت با هليکو باکتر پيلوري يا پاسخ هاي متفاوت و ناکارامد سلول در برابر عفونت با اين باکتري بوده[۱۶, ۲۱-۲۳] و از آن سو نقش عمده فرم باسيل مارپيچي اين باکتري در بيماري زايي و بيان عوامل حدت۷ مي باشد .
Chunhong Shao و همکارانش براي اولين بار پاسخ هليکوباکتر پيلوري را به شرايط اسيدي متفاوت مايع صفراي انسان را بررسي نمودند، توانايي تحمل اين شرايط براي کلونيزاسيون اين باکتري در دستگاه گوارش انسان بسيار با اهميت است؛ نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده مسير هاي پيچيده پيام دهي براي تحمل اين شرايط بوده، نتايج اين تحقيق نشان دهنده تغيير در بيان و فرم برخي از پروتيين ها از قبيل چاپرون ها، پروتيين هاي موثر در جابجايي آهن، آنزيم هاي موثر در چرخه توليد انرژي، متابوليسم و پروتيين هاي فلاژلا بوده است.[۲۴]
۱-۱-۲) عوامل حدت هليکوباکتر پيلوري
اوره آز خودش به تنهايي کموتاکسي فاگوسيت ها را باعث مي شود و سلول هاي ايمني را فعال مي کند و محصولات سيتوتوکسين را افزايش مي دهد. اتصال هليكوباكتر پيلوري به اپتيليوم معده و ترشح اينترلوكينها يك مرحله مهم در القاء التهاب فعال لايه مخاطي مي باشد كه مي تواند به توليد زخم منجر شود. سيتوتوكسين واكوئله كنندهA8 (vac A) به کلنيزه شدن هليکوباکتر پيلوري در مخاط كمك مي كند كه به نظر مي رسد نتيجه آن تعديل سيستم ايمني ميزبان باشد [۲۵]. پلي مرفيسمهاي موجود در ژن سايتوكاينها ي ميزبان نيز ممكن است كه عامل مهمي در مقدار سايتوكاينها ي توليدي و در نتيجه تفاوت در الگو و شدت پاسخهاي التهابي باشند[۲۶].براساس تنوع ژنتيكي ممكن است كه اين پلي مرفيسمها از يك نا حيه جغرافيايي به ناحيه ديگر متفاوت باشند كه مي تواند احتمال حضور ژنوتيپهاي خاص در جمعيت هاي مناطق خاص جغرافيايي كه آنها را نسبت به عفونت با سوش هليكوباكترپيلوري داراي ژن vacA مستعد مي سازد را توضيح دهد. در ميان عوامل بيماريزاي هليکو باکتر پيلوري،عامل اتصال به سلول هاي پوششي براي شروع پاسخ التهاب ضروري است.[۲۷, ۲۸] برخي از سويه هاي هليکوباکتر پيلوري ،داراي يک ناحيه پاتوژنيسيته ۴۰k bp به نام جزيره بيماريزايي۹ cag هستند که حاوي ۳۱ ژن بوده و توليد و تجمع سيستم ترشحي تيپ IV را هدايت مي کند.در مدل هاي حيواني سويه هايي که جزيره پاتوژنيسيتي cag را دارند، از سويه هاي فاقد اين جزيره بيماريزا تر مي باشند.[۲۹] برخي بررسي ها نشان داده است که سويه هاي داراي ژن cagA از قدرت بيماريزايي بيشتري برخوردار مي باشند[۳۰] ، سويه هاي cagA مثبت باعث القاي سيتوتوکسيتي بيشتري نسبت به سويه هاي فاقد اين ژن مي باشند[۳۱] ، سويه هاي cagA مثبت مي توانند باعث توليد IL-810 شوند[۳۲] ،همچنين پروتيين CagA يک مولکول ايمونولوژيک مي باشد که به عنوان يکي از کانديد هاي ساخت واکسن عليه باکتري هليکوباکتر پيلوري مطرح است[۳۳] ، همچنين پروتيين CagA پس از ورود به سلول ميزبان باعث تغيرات ساختار اکتين و اختلال در سيکل سلولي ،القاي بيان انکوژن هاي c-fos و c-jun و در نهايت آسيب سلولي مي شود و خطر ايجاد سرطان را افزايش مي دهد[۳۴]. يكي از مهمترين ملكولهاي چسبان در هليكوباكتر پيلوري پروتئين است كه توسط ژن babA2 کد مي شود و Blood group bindin antigen نام دارد، تحقيقات متعددي نشان داده است که اين مولکول چسبان، عامل اتصال هليکوباکتر پيلوري به آنتي ژنهاي گروه خوني لوئيس b مي باشد.اين آنتي ژن هاي فوکوزيله شده روي سطح سلول هاي پوششي معده قرار دارند، پروتيين Bab A يکي از پروتيين هاي غشا خارجي هليکوباکتر پيلوري است، توانائي اتصال اين پروتئين به آنتي ژنهاي گروه خوني لوئيس b استقرار باكتري را در معده تسهيل ، و ممكن است مستقيمًا در بيماريزائي نقش داشته باشد[۳۵, ۳۶] ؛ پروتيين Bab A 75 کيلو دالتون وزن دارد،دو آلل ژن bab A شناسايي شده اند که عبارتند از: bab A1 و bab A2 ، از اين بين تنها آلل bab A2 فعال بوده و پروتيين Bab A را رمز دهي مي نمايد. [۳۷] طبق تحقيقات صورت گرفته، مشخص شده است كه بين وجود اين ژن و بعضي بيماريهاي دستگاه گوارش از جمله زخم اثني عشر ارتباط وجود دارد. [۳۸-۴۱]
۱-۱-۳) پروتيين هاي شوک حرارتي هليکوباکتر پيلوري۱۱
در بررسي هاي صورت گرفته پيرامون پروتيين هاي شوک حرارتي در هليکوباکتر پيلوري ، پروتيين هاي مختلفي از قبيل ۵۸٫۲ kDa – Hsp60 [42]،۱۳ kDa – HspA ، [۴۳]، ۷۰ kDa – Hsp70 [44]، شناسايي شده اند که در اين بين بيشتر Hsp60 بيشتر مورد توجه انديشمندان اين حوزه بوده است و تحقيقات بيشتري مبني بر نقش آن در هليکوباکتر پيلوري صورت گرفته است.
نقش Hsp60 هليکوباکتر پيلوري در فولدينگ پروتيين ها و جابجايي چاپرون ها نشان داده شده است؛ همچنين به عنوان يکي از عوامل موثر در ايجاد عفوت و محرک سيستم ايمني مطرح مي باشد. Barton و همکارانش در سال ۱۹۹۸ آنتي بادي ضد Hsp60 را در جريان خون بيماران مبتلا به بيماري هاي مختلف معده و دوازده شناسايي کرده اند . همچنين موارد مثبت به Hsp60 هليکوباکتر پيلوري به شدت با ميزان درجه التهاب در بيماران ارتباط مثبت دارد[۴۵, ۴۶]. برخي بررسي هاي انجام شده نشان دهنده نقش Hsp60 در افزايش ميزان سايتوکان هاي مختلف همچون اينترلوکين ۶ ،اينترلوکين ۸؛ همچنين افزايش سلول هاي T و گيرنده هاي Toll-like همچون TLR-2و TLR-4 مي باشد[۴۷, ۴۸] . برخي بررسي ها نشان دهنده آن است که Hsp60 ممکن است در تحريک پروسه هاي التهاب زايي در مخاط معده نقش بازي کند.[۴۹]. برخي از محققان بر اين باور هستند که Hsp60 هليکوباکتر پيلوري مسئول پاسخ خود ايمني ميزبان مي باشد[۵۰] ؛ همچنين برخي از تحقيقات نشان دهنده دهنده انتقال Hsp60 از سيتوپلاسم به سطح سلول باکتري و نقش موثر آن در اتصال به سلول هاي اپيتليال انسان مي باشد و Hsp60 سطح باکتري نقش موثري در رشد باکتري دارد. [۵۱, ۵۲]. برخي از گزارشات بر نقش Hsp60 در سازماندهي ساختار خارج سلولي باکتري و يا محافظت پروتيين هاي ديگر از شرايط بد محيط معده انسان تاکيد دارد.[۵۳]
۱-۱-۴) هليکوباکتر هپاتيکوس۱۲
هليکوباکتر هپاتيکوس يک باکتري گرم منفي،ميکروآئروفيل ،اوره آز مثبت است[۵۴] ،اولين مکان کلونيزه شدن اين باکتري در مجاري روده اي است وتا کنون در معده يافت نشده است بعد از اولين مورد شناسايي هپاتيکوس درسال ۱۹۹۲ متوجه شده اند که اين باکتري تعداد بسيار زيادي از موش هاي خانگي مورد استفاده در تحقيقات بيوشيميايي را آلوده مي کند[۵۵, ۵۶] و باعث ايجاد تومور هاي کبدي وtypholocolitis proliferative در ميزبان مي شود[۶, ۵۷] هليکوباکتر هپاتيکوس عامل سرطان کبد و هپاتيت در موش ها مي باشد، اين باکتري يکي از پروتوتايپ هاي جنس هليکوباکتر مي باشد، همچنين به عنوان يک عامل سرطان زا شناسايي شده است، هليکوباکتر هپاتيکوس داراي يک کروموزم حلقوي با ۱۷۷۹۹۱۴۶ جفت باز مي باشد، ژنوم اين باکتري ۱۸۷۵ پروتيين را کد مي کند،که ۹۳۸ پروتين آن با هليکوباکتر پيلوري مشترک مي باشد، هليکوباکتر هپاتيکوس بسياري از عوامل بيماريزاي پيلوري را ندارد که از آن بين مي توان به سيتوتوکسين vac A و جزاير بيماريزاي cag اشاره کرد[۵۸]، اين باکتري همچون کمپيلو باکتر ججني۱۳؛ داراي دسته اي از ژنها کد کننده سم CDT مي باشند[۵۹] سم CDT باکتري ججني سبب اختلال در چرخه سلولي، تقسيمات کروماتين و همچنين باعث مرگ برنامه ريزي شده ي سلولي به وسيله فعاليت مشابه DNAse تايپ ۱ مي شود[۶۰] اما در هر صورت اين سم باعث آسيب محدود در عفونت هاي حاد مي شود و اثرات ژنوتوکسيک آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان در عفونت هاي هپاتيکوس شود. هپاتيکوس توانايي توليد وبيان NDH-1 و NDH-2 دهيدروژناز را به خوبي سيتوکروم bd و سيتوکرومcbb3 ترمينال اکسيداز را دارد و بنابر اين بيشترين قابليت تنفسي در بين پيلوري و هپاتيکوس متعلق به هپاتيکوس مي باشد و نتيجه آن اين مي شود که باکتري قابليت تطابق بالايي در محيط هاي بسيار متفاوت را داشته باشد[۶۱]. هپاتيکوس از جهاتي به پيلوري شباهت دارد که از آن جمله مي توان به نکات زير توجه کرد: هر دو اين باکتري ها پس از آلوده کردن ميزبان مي توانند منجر به حساسيت مزمن شوند و در نهايت هر دو اينها بعد از اين حساسيت مي توانند باعث سرطان شوند[۵۸]، نکته ديگر در ارتباط شباهت هاي اين دو باکتري وجود فعاليت قوي اوره آزي است [۶۱]، اوره آز هيدروليز اوره به آمونيا و دي اکسيد کربن را کاتاليز مي کند[۶۲]، يونهاي آمونيوم باعث مي شوند تا pH افزايش يابد و در نتيجه باکتري در محيط اسيدي معده زنده بماند[۶۳]، و اين آمونيا توليد شده مي تواند بوسيله باکتري به عنوان منبع نيتروژن براي سنتز پروتيين مورد استفاده قرار گيرد. [۶۴] گفته شده است که اوره آز پيلوري به طور مستقيم و غير مستقيم به بيماريزايي اين باکتري کمک مي کند و توليد سايتوکان ها را القا مي کند و باعث التهاب معده شده و براي اپي تليال معده سمي مي باشد[۶۵].هپاتيکوس در مکاني که pH آن خنثي است زندگي ميکند در حالي که اين باکتري مقدار زيادي اوره آز مانند پيلوري توليد مي کند ،اين موضوع که علت فعاليت زياده اوره آزي در کبد و قسمت هاي انتهاي روده چيست به وضوح مشخص نشده است [۶۱] اما نقش احتمالي که براي اين فعاليت اوره آزي مي توان در نظر گرفت و افزايش زنده ماندن اين باکتري هنگام گذر از معده ميزبان مي باشد [۶۶] و يا توليد آمونياک به عنوان منبع نيتروژن براي ساخت پروتيين مي باشد[۶۴, ۶۷] اوره آز خودش به تنهايي کموتاکسي فاگوسيت ها را باعث مي شود و سلول هاي ايمني را فعال مي کند و محصولات سيتوتوکسين را افزايش مي دهد[۶۸] البته در ميان هليکوباکتر هاي غيره معده اي نقش مشخصي را براي فعاليت اوره آزي و ارتباط آن با بيماري و کلونيزه شدن نمي توان در نظر گرفت [۱] ميزبان طبيعي باکتري هليکوباکتر هپاتيکوس موش بود[۶۹] ، با توجه به پتانسيل بالاي موش خانگي در انتقال بيماري هاي زئونوز۱۴ تحقيقاتي بسياري پيرامون احتمال ايجاد آلودگي و بيماري زايي اين باکتري در انسان صورت گرفته است، هچنين تعدادي گزارش نيز مبني بر ايجاد بيماري صفراوي و بيماري هاي خارج معده اي نيز در دستگاه گوارش انسان مشاهده شده است[۷۰-۷۳]
۱-۱-۵) هليکوباکتر بيليس
هليکوباکتر بيليس باکتري دوک مانند ، داراي ۳ تا ۱۴ فلاژلا دو قطبي است. در ۳۷ و ۴۲ درجه سانتي گراد تحت شرايط ميکروئروفيل رشد مي کند ؛ اوره آز ، کاتالاز و اکسيداز مثبت است،و داراي توانايي احيا نيترات را داشته ؛همچنين اين باکتري آلکالين فسفاتاز و ايندوکسيل استات هيدرولاز منفي مي باشد؛ اين باکتري نسبت به آنتي بيوتيک ناليديکسيک اسيد و سفالوتين مقاوم بوده ، اولين محل مشاهده اين باکتري در روده موش،سگ،گربه،رت و انسان بوده و دومين محل مشاهده شده اين باکتري در کيسه صفراي انسان بوده است[۳]هليکوباکتر بيليس اولين بار در سال ۱۹۹۵ از سيستم صفراوي موش جدا شده است[۷۴]، پس از آن شواهد اي مشخص کننده حضور اين باکتري در انسان بوده که از آن جمله به حضور اين باکتري در بيمارن مبتلا به بيماري هاي مزمن صفراوي و سرطان کيسه صفرا در کشور شيلي ، ژاپن و تايلند مي توان اشاره کرد[۷۱, ۷۵] ، هليکوباکتر بيليس باکتري دوک مانند ، داراي ۳ تا ۱۴ فلاژلا دو قطبي است. در ۳۷ و ۴۲ درجه سانتي گراد تحت شرايط microaerobic رشد مي کند ؛ اوره آز ، کاتالاز و اکسيداز مثبت است،و داراي توانايي احيا نيترات را داشته ؛همچنين اين باکتري آلکالين فسفاتاز و ايندوکسيل استات هيدرولاز منفي مي باشد؛ اين باکتري نسبت به آنتي بيوتيک ناليديکسيک اسيد و سفالوتين مقاوم بوده ، اولين محل مشاهده اين باکتري در روده موش، سگ، گربه، رت و انسان بوده و دومين محل مشاهده شده اين باکتري در کيسه صفراي انسان بوده است [۳]. گفته شده است که در مطالعات تجربي، تجزيه و تحليل واکنش زنجيره اي پلي مراز از حساسيت بيشتري نسبت به کشت و تست سرولوژيک در تعيين وضعيت عفونت با هليکوباکتر بيليس، به ويژه در ماه اول بعد از تلقيح برخوردار است[۷۶].
۱-۱-۶) هليکوباکتر پولوروم۱۵
هليکوباکتر پولوروم از کبد ، دئودنوم و سکوم مرغ و از انسان هاي مبتلا به گاستروآنتريت جدا شده است [۷۷].هليکوباکتر پولوروم داراي خصوصيات بيوشيميايي متفاوت نسبت به ساير هليکوباکتر ها مي باشد، اين باکتري کاتالاز ،اوره آز و آلکالين فسفاتاز مثبت بوده،تست احياي نيترات و رشد در دماي ۴۲ درجه آن منفي بوده ،نسبت به آنتي بيوتيک ناليديکسيک اسيد مقاوم اما نسبت به سفالوتين حساس مي باشد[۳]، داراي يک فلاژلاي يک قطبي بدون روکش بوده ، از آنجا که هليکوباکتر پولورم از مدفوع بيماران مبتلا به اسهال و از مرغ و مدفوع مرغ جدا شده احتمال زئونوز بودن و انتقال اين باکتري به انسان افزايش مي يابد[۷۸] سويه هاي جدا شده هليکوباکتر پولوروم از انسان و پرندگان توليد CDT و فعاليت آن را در کشت سلولي سلول هاي هلا مشخص کرده است همچنين حضور ژن CDT بوسيله بررسي با واکنش زنجيرهاي پليمرازي مشخص شده است[۵۹].شايان ذکر است که سم CDT عامل حدت معروف اين باکتري مي باشد[۵۶] که از لحاظ ژنتيکي و فوتيپي بسيار شبيه CDT در هليکوباکتر بيليس۱۶،هليکوباکتر کانيس۱۷ و هليکوباکتر هپاتيکوس مي باشد[۵۹, ۷۹, ۸۰].گزارشات متعددي مبني بر حضور اين باکتري در کبد انسان وجود دارد[۷۳, ۸۱-۸۳]. ، همچنين گزارشي مبني بر حضور اين باکتري در مرغ و ماکيان استان خراسان در کشور ايران در سال ۲۰۱۰ توسط جمشيدي و همکاران شده است[۸۴] و با توجه به احتمال انتقال اين باکتري از حيوان به انسان نياز به بررسي هاي انساني مشهود است.هليکوباکتر پولوروم همراه با باکتر هاي غير معده اي ديگري نيز همچون هليکوباکتر فيننيلي۱۸ و هليکوباکتر کنيس در روده انسان با ايجاد التهاب، بيماري‌هاي روده ايجاد مي کنند[۸۵].

دسته بندی : 22

پاسخ دهید