صميميت از ديدگاه استرنبرگ ۷۵
صميميت ازديدگاه باگاروزي(مدل تعاملي وترکيبي)۷۸
صميميت از ديدگاه وارنينگ(مدل ترکيبي) ۷۸
صميميت از ديدگاه آدلرين ها(رويکرد سيستماتيک)۸۱
صميميت از ديدگاه يانگ ويانگ واستهمان ۸۲
صميميت ازديدگاه اسپنسر ۸۲
صميميت ازديدگاه بيورکوويش و کاردون ۸۴
صميميت ازديدگاه فارمن (مدل رشدي) ۸۴
صميميت از ديدگاه نظريه انتخاب ۸۶
صميميت از ديدگاه بالبي(سبک دلبستگي فرد وارتباط آن با روابط صميمانه) ۸۷
بررسي پيشينه مطالعاتي ۹۲
پژوهش ها ي انجام شده در داخل کشور ۹۲
پژوهش هاي انجام شده درخارج کشور ۹۶

فصل سوم:روش شناسي پژوهش
مقدمه ۱۰۵
جامعه آماري ۱۰۵
حجم نمونه ۱۰۵
شيوه ي نمونه گيري ۱۰۶
ابزار اندازه گيري ۱۰۶
محاسبه پايايي ۱۰۸
تعيين روايي محتوايي ۱۰۹
طرح پژوهش ۱۱۰
برنامه آموزش ۱۱۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شيوه تجزيه و تحليل داده ها ۱۱۲
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه ۱۱۳
تجزيه و تحليل توصيفي داده ها ۱۱۳
تجزيه و تحليل توصيفي داده ها ۱۲۳
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
مقدمه ۱۳۰
بحث پيرامون فرضيه هاي پژوهش ۱۳۰
بررسي فرضيه اول پژوهش ۱۳۳
بررسي فرضيه دوم پژوهش ۱۳۴
نتايج کلي پژوهش ۱۳۴
محدوديت ۱۳۶

پيشنهادها ۱۳۶
پيشنهادهاي کاربردي ۱۳۶
پيشنهادهاي پژوهشي ۱۳۶
منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
پيوستها
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(۳-۱)پرسشنامه خود متمايز سازي بر حسب مولفه ۱۰۷
جدول(۳-۲)پرسشنامه صميميت زناشويي بر حسب مولفه ۱۰۸
جدول(۳-۳):محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه گيري ۱۰۹
جدول(۳-۴)دياگرام طرح پژوهش ۱۱۱
جدول(۴-۱) توزيع نمونه ها از نظر جنسيت ۱۱۳
جدول(۴-۲) توزيع نمونه ها از نظر ميزان تحصيلات ۱۱۵
جدول(۴-۳) توزيع نمونه ها از نظر شغل ۱۱۷
جدول(۴-۴) توزيع نمونه ها از نظر ميزان تحصيلات همسر ۱۱۸
جدول( ۴- ۵) خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب‌هاي نمره‌هاي پيش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمايش و گواه) ۱۱۹
جدول (۴- ۶) خلاصه نتايج تحليل واريانس و كوواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون ۱۲۱
جدول( ۴- ۷) خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب‌هاي نمره‌هاي پيش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمايش و گواه) ۱۲۲
جدول(۴- ۸) خلاصه نتايج تحليل واريانس و كوواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون ۱۲۴
جدول(۴-۹)خلاصه نتايج تحليل واريانس وکواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون ۱۲۴
جدول (۴-۱۰)خلاصه نتايج بررسي فرض همگني شيب هاي نمره هاي پيش آزمون و پس آزموندر سطوح عامل (گروه آزمايش وگواه) ۱۲۵
جدول(۴-۱۱)خلاصه نتايج تحليل واريانس وکواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون ۱۲۶

جدول(۴-۱۲) نتيجه حاصل از اجراي آزمون رتبه اي فريدمن به تفکيک خرده مقياس هاي خود متمايز سازي ۱۲۷
جدول(۴-۱۳) نتيجه حاصل از اجراي آزمون رتبه اي فريدمن به تفکيک خرده مقياس هاي خود متمايز سازي ۱۲۸ ۱۲۸
فهرست نمودارها

دسته بندی : 22

پاسخ دهید