۴-۱-پرسش پژوهش۶
۵-۱-فرضيه هاي پژوهش۶
۶-۱-هدف هاي پژوهش و نتايج مورد انتظار۶
۷-۱-قلمرو پژوهش۶
۸-۱- روش تحقيق۶
۱-۸-۱- جامعه آماري۷
۲-۸-۱- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه۷
۳-۸-۱- روش هاي گردآوري داده ها۷
۹-۱-روشهاي تجزيه و تحليل داده ها۷
۱۰-۱-موانع ومحدوديتهاي تحقيق۸
۱۱-۱-تعاريف واژه هاي تخصصي (كليدي)۸
بخش دوم: صنعت بيمه۸
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
بخش اول: مباني نظري۱۶
۱-۲- مقدمه۱۶
۲-۲- مسئوليت اجتماعي۱۷
۳-۲- مفهوم و تعاريف بازاريابي و بازاريابي سبز۱۹
۴-۲- مفاهيم سبز مستتر در بازاريابي سبز۲۳
۵-۲-استراتژي هاي بازاريابي و بازاريابي سبز۲۳
۶-۲-آميخته هاي بازاريابي سبز۲۵
۱-۶-۲- محصول سبز……………..۲۵
۲-۶-۲- قيمت سبز…………….۲۶
۳-۶-۲- ترويج سبز :…………۲۶
۴-۶-۲- توزيع سبز………………….۲۶
۷-۲- عصرهاي بازاريابي سبز۲۷
۸-۲- فرآيند سبز شدن۲۹
۹-۲ – پنج مورد بازاريابي سبز۳۱
۱۰-۲- سطوح بازاريابي سبز۳۴
۱۱-۲- بازاريابي تجاري۳۵

۱۲-۲- طبقه بندي مفهوم بازاريابي سبز از چشم‌اندازهاي مختلف۳۷
۱-۱۲-۲- چشم‌انداز محصول‌محور۳۷
۲-۱۲-۲- چشم‌انداز هدف…..۳۷
۳-۱۲-۲- چشم‌انداز استراتژي۳۹
۱-۳-۱۲-۲- استراتژي بازار سبز۴۰
۱۳-۲- عوامل تاثيرگذار در توسعه مفهوم بازاريابي سبز۵۱
۱۴-۲- دلايل اتخاذ بازاريابي سبز۵۴
۱۵-۲- روش‌هاي سبز شدن۵۷
۱۶-۲- تاثير صاحبان منافع بر استراتژي هاي بازاريابي سبز۶۶
۱۷-۲- چالش هاي بازاريابي سبز۶۷
۱۸-۲- مزيت هاي بازاريابي سبز۶۸
۱۹-۲- پيامدهاي هزينه يا سود۶۸
۲۰-۲- روشهاي علاقمند کردن افراد به بازاريابي سبز۶۹
۲۱-۲- بازاريابي سبز به عنوان يك فلسفه رايج۷۰
۲۲-۲- مدل تركيب بازاريابي سبز۷۷
بخش دوم: پيشينه تحقيق۷۹
۳-۲- پيشينه و تاريخچه بازاريابي سبز۷۹
۱-۳-۲- موفقيت سبز……………..۸۱
۲-۳-۲- کسب و کار سبز امروزي۸۲
۴-۲- مدل ۳C اوهما۸۶
۵-۲- نتيجه‌‌گيري۸۷
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه۸۹
۱-۳-روش تحقيق………………۸۹
۲-۳-جامعه آماري۸۹
۳-۳-قلمرو تحقيق۹۰
۱-۳-۳-قلمرو موضوعي……….۹۰
۲-۳-۳-قلمرو مکاني……………….۹۰
۳-۳-۳-قلمرو زماني…………………۹۰
۴-۳-روش نمونه‌گيري………..۹۰
۵-۳-روش گردآوري داد‌‌ه‌ها و اطلاعات:۹۳
۱-۵-۳- منابع ثانويه۹۳
۲-۵-۳- منابع اوليه۹۳
۷-۳-روايي و پايايي پرسشنامه۹۵
۱-۷-۳- روايي (اعتبار) پرسشنامه۹۵
۲-۷-۳- پايايي (اعتماد) پرسشنامه۹۶
۸-۳-روش تجزيه و تحليل داد‌‌ه‌ها:۹۷
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از تحقيق
۱-۴- مقدمه۹۹
۲-۴- بخش اول : آمار توصيفي۹۹
۱-۲-۴- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان۹۹
۳-۴-آزمون فرضيه ها۱۰۱
۱-۳-۴- فرضيه اول:۱۰۱
۲-۳-۴- فرضيه دوم:۱۰۲
۳-۳-۴-فرضيه سوم:۱۰۳
۴-۳-۴-آزمون فرضيه اصلي:۱۰۴
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه۱۱۶
۱-۵-بررسي نتايج مبتني بر يافته هاي تحقيق۱۱۶
۱-۱-۵-بررسي مدل تحقيق۱۱۷
۲-۵-پيشنهادات……………………..۱۱۸
۱-۲-۵- ساير پيشنهادات…….۱۱۹
۵-۵-محدوديت هاي تحقيق۱۱۹
۶-۵- ارايه پيشنهادات براي تحقيقات آتي۱۱۹
فهرست منابع۱۲۱
پيوست:۱۲۴
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار ۱-۱: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..۵
نمودار ۱-۳: نمودار هيستوگرام فرضيه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۹۵
نمودار ۲-۳: نمودار هيستوگرام فرضيه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..۹۵
نمودار ۱-۴: درصد فراواني متغير سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۱۰۰
نمودار۲-۴: نمودار ميانگين سه متغير…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………۱۰۴
فهرست جداول
جدول ۱-۱: شبکه بازاريابي سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
جدول ۱-۳: جامعه آماري تحقيق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول ۲-۳: پراکندگي متغيرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………۹۲
جدول ۳-۳: متغيرهاي مورد نظر در تحقيق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۳: مقياس هاي مورد استفاده در تحقيق……………………………………………………………………………. …………………………………………….۹۴
جدول ۱-۴:اطلاعات مربوط به تحليل داده هاي پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….۱۰۰
جدول ۲-۴: درصد فراواني متغير سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………۱۰۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۳-۴: درصد فراواني متغير سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۴: آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………۱۰۳
جدول ۵-۴: آزمون فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….۱۰۳
جدول ۶-۴: آزمون فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۴
جدول ۷-۴: آزمون فرضيه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۵
فصل اول:
كليات تحقيق
مقدمه
محيط زيست به طور فزاينده اي، به مسئله اي حياتي و بسيار مهم براي همه مردم تبديل شده است . هدف سيستم بازاريابي به حداكثر رساندن مصرف، حق انتخاب بيشتر براي مصرف كننده يا تامين رضايت مشتري نيست، بلكه هدف، ارتقا كيفيت زندگي به بالاترين سطح ممكن است و كيفيت زندگي نه فقط به معناي كميت و كيفيت كالاها و خدمات بلكه به معناي كيفيت محيط زيست نيز هست .
اين مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاريابي را تحت تاثير قرار داده و منجر به پيدايش مفهوم “بازاريابي سبز” شده است. نياز به توليد محصولات اكولوژيك و فعاليت هاي تجاري سبز، شركت ها را مجبور به تلفيق موضوعات زيست محيطي با تلاش ها و استراتژي هاي بازاريابي نموده است .يكي از حيطه هاي بازرگاني كه در مسايل محيطي بحث زيادي را به خود اختصاص داده بازاريابي سبز است(رکس و بامان، ۲۰۰۷). در سال ۱۹۹۲ يك مطالعه نشان داد براي ۹۳ درصد افراد اثرات زيست محيطي يك محصول در زمان خريد آن مهم است. در سال ۱۹۹۴ محققان به اين نتيجه رسيدند ۴۲ درصد مصرف كنندگان اروپا محصولات را براساس عملكرد محيطي انتخاب مي كنند و ۲۷ درصد افراد در انگلستان محصولاتي با سازگاري بالاي ۲۵ درصد با محيط را خريداري مي كنند (رکس و بامان ،۲۰۰۷). صنعت محصولات سبز در سال ۲۰۰۶ بيش از ۲۰۰ ميليارد تخمين زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،۲۰۰۹). شركت ها با بازاريابي سبز روبرو شده اند. توليد كالاهاي مطمئن تر از نظر اكولوژيكي، بسته بندي هاي چند بار مصرف و تجزيه شدني، كنترل و نظارت بيشتر بر آلودگي و عملياتي كه مستلزم صرفه جويي بيشتر در انرژي است، از جمله راههايي هستند كه شركت ها به آن تمسك جسته اند (كاتلر و آرمسترانگ ،۱۹۹۹، ص ۸۵۳). با اين تفاسير مفهوم بازاريابي سبز موارد ديگري همچون کاهش هزينه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نيز تداعي مي کند. با توجه به نياز زياد صنعت بيمه به بازاريابي خدمات، اهميت هزينه هاي بازاريابي، تنوع روشها و شيوه هاي جذب مخاطب حرکت به سوي بازاريابي سبز در اين صنعت در آينده اي نزديک به عنوان يک الزام مطرح خواهد شد. اما اينکه موانع تحقق اين رويکرد چيست در اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول: كليات تحقيق
۱-۱- بيان مساله
شايد كسي تصور نمي‌كرد كه روزي بازاريابي علاوه بر سودآوري و فروش، نگران سلامت مصرف كننده و جامعه نيز باشد. اما پويايي و رقابت شديد و افزايش نگراني نسبت به محيط زيست و همچنين مقررات دولتي و افزايش آگاهي مصرف كنندگان، شركتها را بر آن داشت كه در سلامت جسماني و رواني و پاكيزگي محيط مصرف كنندگان نيز تأمل كنند. به هر حال به مرور زمان مفاهيمي نظير بازاريابي سبز، بازاريابي محيطي و اجتماعي براي عمل به مسئوليت اجتماعي بنگاهها وارد ادبيات بازاريابي شد(دعايي،۱۳۸۸،ص۵۰)
اين روزها چنين به نظر مي‌رسد كه هر محصولي علت اجتماعي خاصي دارد. در حال حاضر بازاريابي براساس ملاحظات اجتماعي و محيطي يكي از مهمترين ‌ فعاليتهاي شركتها شده است. از نخستين سالهاي دهه ۸۰ بازاريابي بر اساس ملاحظات اجتماعي و محيطي شهرت زيادي يافته است (كاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹،ص۶۵). يكي از حيطه‌هاي بازرگاني كه در مسائل محيطي بحث زيادي را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاريابي سبز است.
مي‌توان اظهار داشت كه شركتها از طريق بازاريابي سبز يك مزيت رقابتي را در مقابل شركتهاي غير مسئول به دست مي‌آورند. نمونه‌هاي فراواني از شركتهايي وجود دارند كه تلاش مي‌كنند تا در مقابل محيط بيشتر مسئوليت‌پذير باشند تا بتوانند بهتر نيازهاي مصرف كنندگان را ارضا كنند. از آن جمله شرکتها مي توان به شرکتهاي بيمه اي اشاره نمود که فعاليتهايي را در اين زمينه در فهرست کارهاي خود دارند. شرکتهاي بيمه اي براي بوجود آوردن مزيت رقابتي نياز دارند براي سازمان خود به تدوين استراتژي روي بياورند. بديهي است اجرا و پياده سازي استراتژي گام بعدي تدوين و برنامه ريزي آن ميباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نيز مديريت اثر بخش تغيير همراه نباشد، باعث ميشود که استراتژيهاي تدوين شده نا کارآمد باقي بمانند.
در اين عرصه رقابت شرکتهاي بيمه مي توانند با استفاده از رويکردهاي سبز، محصولات سبز و يا فرايندهاي سبز در بازاريابي خود به پيشرفتهاي خوبي در زمينه کسب مزيت رقابتي نسبت به رقبا دست يابند.
۲-۱- ضرورت و اهميت پژوهش
در بازاريابي امروز، هزينه از دست دادن يک مشتري برابر است با از دست دادن منافع‏ خدماتي که آن مشتري در طول عمر به آن نياز دارد. بنا بر اين نکته حايز اهميت بر طرف کردن نيازهاي روز مشتري از طريق ارائه اين خدمات است، بيمه هم از اين قاعده مستثنا نيست. بيمه‏ها را مي‏توان جزو شريان‏هاي حياتي اقتصادي هر کشور دانست. تلاش‏ موسسات بيمه، در سطح جهان در جهت افزايش کارايي است. بنا براين يکي از اهداف‏ مديريت افزايش منابع بيمه است و اين مهم را مي‏توان از مسئوليت‏هاي مديريت‏ بازاريابي بيمه دانست. وظيفه مديريت بازاريابي بيمه عبارت است از آموزش پرسنل‏ فروش و بازاريابي، انجام تحقيقات، برنامه‏ريزي، طراحي و پيشنهاد و ارائه خدمات‏ جديد و تدوين استراتژي. هدف عمده مديريت بازاريابي بيمه، جذب مشتري جديد و حفظ مشتريان قبلي و ايجاد آگاهي در زمينه نتايج بيمه است.
بازاريابي سبز اكنون فراتر از يك پارادايم و نگرش ويژه، مزيت رقابتي براي شركتها، سازمانها، و مؤسسات
مي آفريند. بازاريابي سبز در تلاش و كوشش براي نجات سازمانها و شركتها از انحلال است. يك محدوديت نيست بلكه، راهنماي مؤثري است براي ارتقا و پيشبرد كارها. شركتها مي توانند براي تعيين ميزان پيشروي خود در بازاريابي سبز، اقدامات خود را منصفانه ارزيابي كنند و نمره دهند. باوجود اين، مشتريان، شهروندان خوب، و مصرف كنندگانند كه مي توانند بيش و پيش از ما، كارنامه اي براي ما صادر كنند(اميني،۱۳۷۹).
مي‌توان گفت رويكرد بازاريابي سبز فقط بر ارضا كردن نيازهاي مشتري تمركز نمي‌كند. بلكه طبق اين رويكرد نيازهاي مشتريان بايد به شيوه‌اي برآورده شود كه براي جامعه به عنوان يك كل نيز سودمند باشد. اصول مختلفي براي ايجاد مزيت رقابتي و رفتن به سوي سبز شدن وجود دارد كه در بردارنده فرصتهاي زير است.
اولاً: سبز بودن فرايند توليد اغلب به اين منجر مي‌شود كه كارايي منابع بهبود يابد، بنابراين باعث كاهش هزينه در ساختار شركت مي‌شود و موضع رقابتي شركت را نسبت به رقبا بهبود مي‌بخشد.
ثانياً: سبز بودن فعاليتهاي بازاريابي، شركت را قادر مي‌سازد كه از طريق ارائه محصولات جديد در بازارهاي جديد يا ارائه مزيتهاي اضافي براي محصولات جاري، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. اين امر باعث خواهد شد كه ارزش شركت براي مشتريان افزايش يابد و وفاداري مشتري را افزايش داده و در نهايت سودآوري افزايش خواهد يافت. شركتها در پي نتايج كوتاه مدت هستند و ممكن است تعهد كمتري نسبت به لزوم فرايندهاي سازماني در راستاي تغييرات اساسي داشته باشند. بنابراين، ممكن است تمايل كمتري نسبت به استقبال از رويكرد استراتژيك بازاريابي سبز داشته باشند. (استوارت و سالمون،۱۹۹۷).
پس مي‌توان گفت در بازاريابي سبز قبل از آنكه نتايج مهمي حاصل شود، لازمة آن، صرف زمان، تعهد و منابع است. شناخت موانعي که ممکن است اين الزامات را با مشکل روبرو سازد جزو ضرورتهاي اين تحقيق به شمار مي رود.
۳-۱- چارچوب مفهومي پژوهش
براي موفقيت يک صنعت مي بايست از سه منظر اصلي، عوامل را بررسي نمود تا بتوان با دقت بالاتري به عوامل کليدي موفقيت يک صنعت دست يافت. اين سه منظر که بر گرفته از مدل ۳C استراتژيست مشهور ژاپني،Kenichi Ohmae مي باشد عبارتند از :
مشتري۱: بدون شک موفقيت هر سازمان، بيش از آنکه در گرو رضايت سهامداران آن باشد در نتيجه رضايت مشتريان بدست مي آيد، پس اولين و مهمترين منظر، بحث شناخت مشتري، شناخت نياز مشتري و عوامل موثر در افزايش رضايت مشتري مي باشد.
سازمان۲: براي باقي ماندن در جرگه رقابت صنعت، سازمان مي بايست قادر باشد تا نقاط قوت اصلي و عوامل برتري خود را شناسايي نمايد تا بتواند از طريق تمرکز بر روي نقاط قوت اصلي و کليدي خود بقاي خود را تضمين نمايد).در اين منظر، تمرکز بيشتر بر روي منابع خود سازمان مي باشد.
رقابت۳: در اين بخش، تمرکز بر روي رقبا و شرايط فعلي رقابت در صنعت مي باشد، مي بايست مواردي را که عوامل اصلي پيروزي يا شکست در رقابت مي باشند را شناسايي نمود تا بتوان با تقويت آنها بر رقبا غلبه نمود.
شکل۱-۱:مدل C3 اوهما
۴-۱- پرسش پژوهش
موانع تحقق بازاريابي سبز در صنعت بيمه ايران چيست؟
۵-۱- فرضيه هاي پژوهش
در اين پژوهش به دنبال اثبات فرضيات ذيل مي باشيم.
H0: شرکتهاي بيمه اي رويكردهاي بازاريابي سبز در ارايه خدمات خود را اجرا مي كنند
H1: شركتهاي بيمه اي نيازي به استفاده از رويكردهاي سبز در بازاريابي خدمات و محصولات خود احساس نمي كنند.
H2: مشتريان بيمه در ايران اهميتي به وجود بازاريابي سبز در ارايه خدمات شركتها جهت انتخاب آنها نمي دهند.
:H3رويكردهاي سبز در ارايه محصولات جديد و خدمات شركتهاي بيمه اي در استراتژيهاي شركتهاي بيمه اي وجود ندارد.
۶-۱- هدف هاي پژوهش و نتايج مورد انتظار
اهدافي كه در اين پروژه به دنبال آن هستيم عبارتند از:
هدف خاص: هدف خاص اين تحقيق عبارت است از:
بررسي و تعيين موانع بازاريابي سبز در صنعت بيمه ايران
هدف عام: هدف عام تحقيق عبارت است از:
* ارايه پيشنهاداتي در زمينه رفع موانع و استفاده از راهکارهايي جهت پياده سازي آن
۷-۱- قلمرو پژوهش
قلمرو اين تحقيق دربرگيرنده شرکتهاي بيمه اي حاضر درصنعت بيمه ايران مي باشند که جهت انجام تحقيق مديران و کارشناسان ارشد آن مورد تحقيق قرار گرفته اند.
۸-۱- روش تحقيق
توصيفي-پيمايشي از نوع همبستگي
پس از تعريف شاخص هاي مناسب، نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري با خبرگان صنعت بيمه و پر كردن پرسشنامه ها و ساير روش هاي جمع آوري اطلاعات (بسته به شاخص هاي مورد مطالعه) مشخص خواهد شد.
براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار آماري SPSS استفاده خواهد شد.
۱-۸-۱- جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق مديران و کارشناسان ارشد صنعت بيمه در ۲۰ شرکت بيمه اي حاضر در اين صنعت مي باشند که تقريبا ۱۰۷۶نفر برآورد مي شوند و از اين تعداد بايد حجم نمونه انتخاب شود.
۲-۸-۱- روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه
با توجه به تعداد شرکتهاي بيمه اي ايران، خبرگان اين صنعت در شرکتهاي مختلف در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهند گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان صنعت، پرسشنامه اي طراحي شده و به مديران و كارشناسان ارشد شركتهاي منتخب ارايه مي شود تا بتوان نتايج نهايي را تحليل كرد. در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شده است، که با توجه به همگني جامعه متخصصين مربوط شرکتهاي بيمه اي و همچنين همگني ميزان آگاهي آنها اين روش نمونهگيري توجيه پذير است.
۳-۸-۱- روش هاي گردآوري داده ها
* روش ميداني: در اين روش با طراحي پرسشنامه۴ و توزيع آن بين نمونه آماري اطلاعات مورد نظر پژوهشگر از شركتهاي بيمه جمع آوري مي شود.
* روش كتابخانه اي: در اين روش براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق از منابع کتابخانه اي شامل، کتب، مقالات و پايان نامه ها و نيز اطلاعات موجود در اينترنت و پايگاه هاي اطلاعاتي و همچنين منابع و اسناد موجود در شرکت هاي فعال در صنعت بيمه و بيمه مرکزي ايران استفاده شده است.
۹-۱- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده‌ها فرايندي چندمرحله‌اي است كه طي آن داده‌هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع‌آوري در جامعة آماري بدست آمده‌اند، خلاصه، كدبندي، دسته‌بندي و در نهايت پردازش مي‌شوند تا زمينة برقراري انواع ارتباط ها و تحليل‌ها بين آنها به منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. در اين فرآيند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي‌شوند و در اين فرآيند تكنيكهاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج‌ها و تعميم‌ها بر عهده دارند.
۱۰-۱- موانع ومحدوديتهاي تحقيق
از موانع ومحدوديتهاي قابل اشاره در اين تحقيق مي توان به گستردگي محدوده تحقيق و عدم آشنايي بخشي از پاسخ دهنده گان به مباني بازاريابي سبز اشاره کرد.
۱۱-۱- تعاريف واژه هاي تخصصي (كليدي)
بازاريابي : فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها و خواسته ها از طريق فرايند مبادله است. (کاتلر،۲۰۰۷،ص۲۷)
بازاريابي سبز: بازاريابي سبز يا زيست محيطي شامل تمام فعاليتهايي است كه براي ايجاد و تسهيل مبادلات به منظور ارضاي نيازها و خواسته‌هاي بشري طراحي مي‌شود به طوري كه اين ارضاء نيازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روي محيط زيست باشند (پلونسكي،۲۰۰۱).
بيمه : واژه بيمه در زبان فرانسه assurance و در زيان انگليسي insurance ناميده مي شود در زبان فارسي بيمه برگرفته از “بيم” است زيرا عامل اساسي انعقاد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تامين عقد بيمه وقوع مي يابد.(کريمي،۱۳۷۶،ص۳۴)
در اصطلاح حقوقي، عقدي است که بموجب آن يک طرف تعهد ميکند در ازاء پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. (ماده ۱ قانون بيمه مصوب ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۱۶(
استراتژي: استراتژي ها ابزاري هستند که شرکت مي تواند بدان وسيله به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد.(ديويد،۱۹۹۹،ص۳۸)
بخش دوم: صنعت بيمه
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى ميهن ما در زمينه بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون ونظامنامه ثبت شرکت ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت هاى بيمه خارجى از جمله اينگستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و… به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.
گسترش فعاليت شرکت هاى بيمه خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمه ايران را با سرمايه ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران، نقطه عطفى در تاريخ فعاليت بيمه اى کشور به شمار مى رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶ ، “قانون بيمه” در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه نامه هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمه ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکت هاى بيمه افزود.
شرکت سهامى بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى هاى شرکت هاى بيمه خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هيأت دولت کليه شرکت هاى بيمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زمانى که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگى ها و شعب شرکت هاى بيمه خارجى در ايران به استثناء دو شرکت بيمه “يورکشاير” و “اينگستراخ” گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت هاى بيمه ايران فراهم ساخت.
نخستين شرکت بيمه خصوصى ايران به نام “بيمه شرق” در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصى ديگر به نام هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اى پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليه شرکت هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست هائى به نام بردرو که حاوى کلي اطلاعات راجع به بيمه نامه هاى صادره و خسارت هاى پرداخت شده اين شرکت ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچ گاه نمى توانست مورد رضايت و علاقه شرکت هاى بيمه واگذارنده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت هاى بيمه اى به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مى شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ “بيمه مرکزى ايران” به منظور تحقق هدف هاى فوق تأسيس شد.
در ماده ۱ قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه گرى چنين آمده است: “به منظور تنظيم و تعميم وهدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه اى به نام بيمه مرکزى ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامى تأسيس مى گردد”. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوه اداره بيمه مرکزى ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکت هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمه مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ يک از وزارت ها و سازمان هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمه مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمه مرکزى ايران هستند. رئيس کل بيمه مرکزى ايران کليه اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى تواند به معاونان يا مديران بيمه مرکزى تفويض اختيار نمايد.
براساس تشويق سرمايه گذارى هاى خارجي، مؤسسات بيمه خارجى نيز براى ورود به بازار بيمه ايران دست به کار شدند اما بيم آن مى رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمه نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و آغاز بيمه گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليتهاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بيمه خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به خطر مى انداخت بيمه مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت هاى بيمه اى به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران باشد. بيمه مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه اى نمى کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمه کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه گري، نظارت بر کليه فعاليت هاى بيمه اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه گري، نظارت بر کليه فعاليت هاى بيمه اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيت دار سپرده شده به طورى که بعد از تأسيس بيمه مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
حتي در مورد بيمه به واسطه چرخه معکوس توليد که محصول اغلب پس از خريد و توليد مي گردد، ناملموسي اين محصول را بيشتر نيز مي کند. اين موارد موجب مي گردد تا جلب نظر مشتري و ايجاد تمايز از ديگر رقبا، براي شرکتهاي بيمه بسيار مشکل تر از ديگر سازمانهاي تجاري باشد. همچنين با توجه به اينکه شرکتهاي بيمه سازمانهايي دانش بنيان بوده و نرخ دهي در اين سازمانها بشدت تحت تاثير تجارب و داده هاي آماري گذشته مي باشد، رقابت در بازارهاي بيمه به ويژه براي شرکتهاي تازه وارد را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد.
اين موارد موجب مي گردد که توجه به استراتژيهاي متناسب با ويژگيهاي بيمه و نيز متناسب با ساختار بازار بيمه بسيار پر اهميت باشد. توجه به ساختارهاي صنعت بيمه و به ويژه نهادها و فرايندهاي نظارتي نيز امري مهم در شناخت شرکتهاي بيمه مي باشد. همانگونه که ذکر شد بعلت چرخه معکوس توليد در صنعت بيمه، شرکتهاي بيمه، موسساتي مالي با تعهداتي آتي نسبت به بيمه گذاران که حجم وسيعي از اجتماع را تشکيل مي دهند، هستند. در تمامي کشورها بازارهاي بيمه، بازارهايي با دخالتهاي حاکميتي و قانون گذاري فراوان از سوي دولتها مي باشد. به ويژه در ايران اين دخالتها تا پيش از آغار طرح تحول صنعت بيمه، نقش نهادهاي نظارتي و دولتي بسيار فراوان بوده، هر چند که با آغاز آزاد سازي صنعت بيمه ايران اين نفوذ در حال کاهش است. بنابراين شناخت تواناييهاي لازم براي ايجاد شايستگيهاي ممتاز و خلق مزيت رقابتي، براي شرکتهاي بيمه بسيار پراهميت مي باشد. همچنين شناخت راههاي ايجاد مزيت رقابتي ملموس از ديد بيمه گذاران در مسير زنجيره ارزش سازمان نيز قابل توجه است.
معرفي شرکتهاي مورد تحقيق:
ايران: شركت سهامي بيمـه ايـران شركت سهامي بيمه ايران، نخستين شركت بيمه ايراني است كه در?? آبان ???? تاسيس شده است وبا داشتن شعب و نمايندگي هاي متعدد در نقاط مختلف كشور و همچنين درخارج از كشور فعال ترين شركت بيمه درايران به شمار مي رود. تعداد پرسنل اين شرکت ۴۵۹۸ مي باشد و کليه سهام آن متعلق به دولت است.
آسيا :شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. پرسنل آن۲۵۶۰ نفر مي باشد که سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي، شرکت سرمايه گذاري اي اف جي اچ (کيش)،شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)، شرکت سرمايه گذاري صبا تامين، شرکت پويا فراز کيش(سهامي خاص)مي باشد.
البرز:شرکت بيمه البرز در تاريخ ۲۸ تيرماه ۱۳۳۸ توسط بخش خصوصي تاسيس گرديد. پرسنل آن ۱۲۲۳ بوده که دولت جمهوري اسلامي ايران، شرکت گروه مالي ملت، شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران، موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، شرکت سرمايه گذاري صبا تامين سهامداران شرکت مي باشند.
دانا :بيمه دانا در سال ۱۳۶۸ بصورت شركت سهامي عام با سرمايه بخش خصوصي و با امكان فعاليت در كليه رشته هاي بيمه اي تاسيس شد. پرسنل آن ۱۶۲۲ نفر بوده که شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت، سازمان تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي کشوري سهامداران آن مي باشند.
سينا: شركت بيمه سينا (سهامي عام) در ۱۰ آبان ۱۳۸۲ گرديد.پرسنل آن۳۵۰ بوده و سهام آن متعلق به بنياد علوي، شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا، شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان، صادرات نيرو خليج فارس-کيش مي باشد.
ميهن: شركت بيمه ميهن (سهامي عام) در تاريخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۷ به ثبت رسيده و پروانه فعاليت آن توسط بيمه مركزي ايران مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷صادر گرديده است.پرسنل فعلي آن ۱۶۳ نفر بوده که موسسه سازمان اقتصادي رضوي، شركت سرمايه گذاري صبا تامين، شركت سامان محيط، شركت ليزينگ اميد، شركت تعاوني مصرف كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي سهامداران آن مي باشند.
توسعه: شرکت بيمه توسعه (سهامي عام)، در تاريخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ به ثبت رسيد.پرسنل آن ۵۹۶ نفر است که شرکت اعتباري توسعه، شركت گسترش انفورماتيك ايرانيان، شركت بازرگاني تجارت نوين عالي، شركت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران ابنيه، شركت پتروشيميايي دلفين سهامداران آن مي باشند.
رازي:اين شرکت از اوايل سال ۱۳۸۲ آغاز به کار نموده است.پرسنل آن ۴۶۸ نفر است که کليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي مي باشد.
سامان:بيمه سامان ششمين عضو گروه مالي سامان است كه اسفند سال ۱۳۸۳ فعاليت خود را آغاز نمود. پرسنل آن ۴۱۸ نفر بوده که بانك سامان، شركت خدماتي و بازرگاني هزار كرمان، شركت توسعه سرمايه گذاري بانك سامان و محمد ضرابيه سهامداران آن هستند.
پارسيان: شرکت بيمه پارسيان(سهامي عام) در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ جهت انجام كليه امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي اموال ، مسئوليت و اشخاص به ثبت رسيد. پرسنل آن ۶۷۰ نفر بوده که بانك پارسيان، شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي خاص)، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت (سهامي خاص )، شرکت سرمايه گذاري پارسيان، بانک سينا، بانک سرمايه از سهامداران آن مي باشند.
کار آفرين:اين شرکت در سال ۱۳۸۲ تاسيس گرديد که پرسنل آن در حال حاضر ۶۱۰ نفربوده و بانك كار آفرين ، و چند شخص حقيقي ديگر سهامداران آن مي باشند.
نوين: شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه در كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ به ثبت رسيده است.پرسنل آن ۳۵۵ نفر بوده که بانك اقتصاد نوين ، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس،شركت توسعه صنايع بهشهر و شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران سهامداران آن مي باشند.
پاسارگاد: شرکــت در تـاريخ ??/??/?? و با سرمايه ??? ميليارد ريال به ثبت رسيد. پرسنل آن ۴۱۸ نفربوده و بانك پاسارگاد، شركت سرمايه گذاري پارس حافظ و شرکت مدبران تجارت ايرانيان سهامداران آن مي باشند.
معلم: اين شرکت در سال ۱۳۸۶ تاسيس گرديده که پرسنل آن ۶۳۱ نفر بوده و شرکت ساختماني معلم، شرکت بازرسي و مهندسي صنعتي ايران، شرکت سرمايه گذاري کشتيراني ج.ا.ايران، بانک سرمايه و شرکت گروه راهبران اقتصادي آرمان سهامداران آن مي باشند.
دي: تاريخ تاسيس اين شرکت سال ۱۳۸۳ بوده که داراي ۴۰۲ نفر پرسنل بوده و شركت شاهد، شركت سرمايه گذاري توسعه معادن كوثر، موسسه قرض الحسنه بسيجيان، بانک دي، سرمايه گذاري دانايان پارس، شرکت توسعه سرمايه گذاري خوارزمي و سازمان اقتصادي کوثرسهامداران آن ميباشند.
ما: شرکت بيمه ما با سهامداري بانک ملت و گروه مالي ملت در سال ۱۳۹۰ تاسيس گرديد که پرسنل آن ۱۰۴نفر مي باشد.
آرمان: در تاريخ ۱۵/۵/۹۱تاسيس گرديد که پرسنل آن ۵۵ نفر بوده و سهامداران آن تعاوني اعتباري مولي الموحدين، شركت كيسون، شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري، هواپيمايي ماهان و بانک تات مي باشند.
کوثر: شرکت بيمه کوثردر سال ۱۳۸۹ آغاز به‌کار نموده است. پرسنل آن ۱۶۹نفر بوده صندوق بيمه عمر پرسنل آجا، صندوق بيمه عمر پرسنل سپاه، صندوق بيمه عمر پرسنل ناجا، شرکت تامين نيلوفري نيکروزو سهامداران حقيقي ديگري آن را تشکيل داده اند.
ملت: شرکت بيمه ملت (سهامي عام) در مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ بر اساس قانون ت بيمه گري تــاسيس گرديد. پرسنل آن ۳۱۳ نفر بوده که شركت گروه بهمن، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه گذاري صدر تامين، شركت رايان سايپا، شركت مدبر كشت توس،شرکت امداد خودرو سايپا، شرکت مدبر بازرگان و شركت ايران و شرق سهامداران آن مي باشند.
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
بخش اول: مباني نظري

دسته بندی : 22

پاسخ دهید