۳ ـ ۱ مطالعات ساختار طبيعي ناحيه مورد مطالعه….۵۲
۳ ـ ۱ ـ ۱ موقعيت جغرافيايي شهر محلات …………………………………………………………… ۵۲
۳ ـ ۱ ـ ۲ بررسي ويژ گي هاي طبيعي شهر محلات ………………………………………………… ۵۳
۳ ـ ۱ ـ ۳ زمين شناسي ……………………………………………………………………………………… ۵۳
۳ ـ ۱ ـ ۴ توپوگرافي…….۵۶
۳ ـ ۱ ـ ۵ اقليم ( آب و هوا ) …….۵۸
۳ ـ ۱ ـ ۶ درجه حرارت …….۵۸
۳ ـ ۱ ـ ۷ ريزش هاي جوي ( بارندگي ) ……۶۰
۳ ـ ۱ ـ ۸ رطوبت نسبي …….۶۱
۳ ـ ۱ ـ۹ منابع آب ـ هيدرولوژي ………………………………………………………………………… ۶۳
۳ ـ ۱ ـ ۱۰ خاک …………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳ ـ ۲ مطالعات ساختار اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي ناحيه مورد مطالعه ……………………….. ۶۷
۳ ـ ۲ ـ ۱ وجه تسميه و سوابق تاريخي ………………………………………………………………… ۶۷
۳ ـ ۲ ـ ۲ تعداد و تراکم جمعيت……..۶۷
۳ ـ ۲ ـ ۳ ساخت جنسي و سني جمعيت ………………………………………………………………. ۶۸
۳ ـ ۲ ـ ۴ تعداد و بعد خانوار…….۶۹
۳ ـ ۲ ـ ۵ سواد ……۷۰
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نمونه هاي آماري مختلف
عنوان صفحه
۴ ـ ۱ يافته هاي حاصل از ويژگي هاي نمونه هاي آماري…۷۴
۴ ـ ۱ ـ ۱ خصوصيات فردي پاسخگويان………………………………………………………………………..۷۴
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ وضعيت سني پاسخگويان ………………………………………………………………. ۷۵
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ وضعيت سواد پاسخگويان ……………………………………………………………… ۷۶
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳ وضعيت تأهل پاسخگويان ……………………………………………………………… ۷۸
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ بررسي ديدگاه گردشگران ………………………………………………………………. ۷۸
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۵ رسانه هاي ارتباط جمعي ………………………………………………………………….۷۹
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۶ آداب و رسوم و سنت هاي مردم ……………………………………………………… ۸۱
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۷ ويژگي هاي معماري ……………………………………………………………………… ۸۲
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۸ بررسي امکانات رفاهي …………………………………………………………………… ۸۳
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۹ انتخاب شهر محلات براي گردشگري ………………………………………………… ۸۷
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۰نمايشگاه گل و گياه ………………………………………………………………………. ۸۷
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۱ بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياه زينتي …………………………………….. ۸۹
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۲ اشتغالزايي و ايجاد فرصت هاي شغلي ………………………………………….. ۹۱
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۳ بازديد دوباره از شهر محلات ………………………………………………………. ۹۲
۴ ـ ۱ ـ ۲ بررسي وضعيت توليد و پرورش گل و گياهان زينتي در شهر محلات …………… ۹۳
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ مشخصات فردي و حرفه ايي توليدکنندگان ………………………………………. ۹۳
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱سواد ………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ مقطع تحصيلي ………………………………………………………………………. ۹۵
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ سن …………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ سابقه کار در توليد گل و گياهان زينتي ……………………………………………… ۹۶
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ مشاوره گرفتن در انجام فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي…… ۹۷
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ دلائل اشتغال ب توليد گل و گياهان زينتي …………………………………………. ۹۸
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ آشنايي با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي …………………………….. ۹۹
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۶ صادرات محصول ………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۷ مشکلات بکارگيري کودها و سموم شيميايي ………………………………………. ۱۰۱
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۸ بازديد کارشناسان و متخصصان مديريت جهادکشاورزي از گلخانه …………… ۱۰۲
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۹ اطلاع از تحقيقات در زمينه گل و گياهان زينتي در استان مرکزي ……………… ۱۰۴
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۰ نتيجه فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه و تأثير آن در توسعه کمي و
کيفي توليدات گل و گياهان زينتي در استان مرکزي …………………………………………… ۱۰۵
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۱ مشکلات در دريافت وام بانکي ………………………………………………… ۱۰۶
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۲ ميزان توجه برنامه ريزان کشور به توسعه توليد گل و گياهان زينتي ……… ۱۰۶
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۳ ميزان دسترسي به واريته هاي بذور و پيازهاي مناسب براي کشت ……… ۱۰۷
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۴ استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه …………………………… ۱۰۸
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۵ مشکلات توليد گل و گياهان زينتي از نظر گلکاران و توليد کنندگان …….۱۱۰
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۶ توليد گل و گياهان زينتي به عنوان شغل اصلي ………………………………. ۱۱۱
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۷ وضعيت مالکيت اراضي …………………………………………………………… ۱۱۳
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۸ مسائل و تنگناهاي اساسي توليد گل و گياهان زينتي ………………………… ۱۱۴
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۹ استاندارد نبودن غالب گلخانه هاي کشور ………………………………………. ۱۱۵
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۰ گراني وسائل و تجهيزات گلخانه هاي استاندارد ………………………………. ۱۱۶
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ضعف توانائي هاي علمي و تجربي توليدکنندگان براي توليد بموقع گل و
گياهان زينتي از طريق کنترل زمان کشت و متغيرهاي محيط گلخانه …………………………. ۱۱۷
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۲ ضعف مديريت در توليد گل و گياهان زينتي …………………………………. ۱۱۹
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۳ بالا بودن هزينه هاي توليد نسبت به درآمدهاي حاصله ……………………… ۱۲۰
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۴ ناآگاهي توليدکنندگان از شيوه هاي بازايابي نوين …………………………….. ۱۲۱
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۵ نبود استانداردهاي آموزشي مناسب براي توليدکنندگان يه منظور توليد گل
و گياهان زينتي صادراتي متناسب با سليقه مردم کشورهاي خريدار …………………………. ۱۲۲
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۶ نبود کارشناسي مستمر برفعاليت هاي توليدکنندگان گل و گياه زينتي …… ۱۲۳
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۷ ضعف برنامه ريزي در شرکت هاي تعاوني توليدکنندگان گل و گياه
زينتي ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۸ عدم نظارت کافي بر نهاده هاي مناسب براي توليد گل هاي مناسب
صادراتي …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۹ نامناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي ………………………………. ۱۲۶
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۰ نبودن اساتيد و متخصصين کافي براي آموزش کارشناسان و مروجين گل
و گياهان زينتي …………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۱ ضعف توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد …………….. ۱۲۸
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۲ تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري شهر محلات از نظر توليد
ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۳ تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر اشتغالزائي از نظر گلکاران …………. ۱۳۰
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۴ مسائل و تنگناهاي توليد گل و گياهان زينتي از نظر کارشناسان ، مسئولين
ومتخصصين ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۴ ـ ۳ جاذبه هاي گردشگري شهر محلات ………………………………………………………. ۱۳۲
۴ ـ ۳ ـ ۱ جاذبه هاي طبيعي ………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ مجتمع گلخانه ايي شهر محلات …………………………………………………… ۱۳۵
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ آبگرم محلات …………………………………………………………………………. ۱۳۶
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… ۱۳۸
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۵ چنار ۱۱۵۰ ساله ………………………………………………………………………. ۱۳۹
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۶ باغ هاي پرورش گل …………………………………………………………………. ۱۴۰

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۷ باغ لاله ها …………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴ ـ ۳ ـ ۲ آثار باستاني …………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ قلعه جمشيدي ………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ اتشکده باستاني خورهه ……………………………………………………………….. ۱۴۶
فصل پنجم : آزمون فرضيه ها ، نتيجه گيري و ارئه راهکارها
عنوان صفحه
۵ ـ ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۵ ـ ۲ آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۵ ـ ۲ ـ ۱ آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۵ ـ ۲ ـ ۲ آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۵ ـ ۳ نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
۵ ـ ۴ ارائه پيشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. ۱۵۳
۵ ـ ۵ منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( ۳ ـ ۱ ): مشخصات ايستگاه سينوپتيک خمين…۵۸
جدول( ۳ ـ ۲) : معدل ۵ ساله حداقل درجه حرارت ايستاه سينوپتيک ………………………………..۵۸
جدول (۳ ـ ۳) : معدل ۵ ساله حداکثر درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک … ۵۹
جدول( ۳-۴) : مجموع ۵ ساله بارندگي در ايستگاه خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )…۶۰
جدول(۳-۵): حداکثر رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )..۶۱
جدول (۳-۶): حداقل رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )…۶۲
جدول(۳ ـ ۷) : تعداد جمعيت شهرستان محلات به تفکيک ..۶۸
جدول (۳ ـ ۸ ): تعداد و بعد خانوار در شهرستان محلات.۶۹
جدول (۳ ـ ۹) : وضعيت سواد شهر محلات۷۱
جدول (۴-۱) : مشخصات جامعه آماري بر اساس جنس افراد پاسخگو۷۴
جدول (۴-۲) : مشخصات جامعه آماري بر اساس سن افراد پاسخگو۷۶
جدول (۴-۳) : مشخصات و جامعه آماري بر اساس ميزان تحصيلات افراد پاسخگو۷۷
جدول (۴-۴) : مشخصات جامعه آماري بر اساس وضعيت تاهل افراد پاسخگو۷۸
جدول (۴-۵) : تاثير بناهاي فرهنگي و تارخي شهر محلات در جذب گردشگر۷۹
جدول (۴-۶) : تأثير اطلاع رساني رسانه ها در تصميم گردشگران۸۰
جدول (۴-۷) : تأثير آداب و رسوم در جذب گردشگر۸۱
جدول (۴-۸) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر۸۲
جدول (۴-۹) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر۸۳
جدول (۴-۱۰) : تاثير امکانات رفاهي در رضايتمندي گردشگران۸۵
جدول (۴-۱۱) : دلايل انتخاب شهر محلات براي گردشگري۸۷
جدول (۴-۱۲) : اطلاع گردشگران از برگزاري نمايشگاه هاي گل و گياه۸۸
جدول (۴-۱۳) : نحوه اشنايي گردشگران با عامل گل و گياه در شهر محلات۸۹
جدول (۴-۱۴) : بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياهان زينتي۹۰
جدول (۴-۱۵) : تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر رونق گردشگري شهر محلات۹۱
جدول (۴-۱۶) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغالزايي۹۲
جدول (۴-۱۷) : بازديد دوباره گردشگران از شهر محلات۹۳
جدول (۴-۱۸) : ميزان سواد توليدکنندگان۹۴
جدول (۴-۱۹) مقطع تحصيلي توليدکنندگان گل و گياه۹۵
جدول (۴-۲۰) : سن توليدکنندگان گل و گياه۹۶
جدول (۴-۲۱) : ميزان سابقه توليدکنندگان در توليد گل و گياه۹۷
جدول (۴-۲۲) : مشاوره گلکاران در فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي۹۸
جدول (۴-۲۳) : دلايل اشتغال به کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه۹۹
جدول (۴-۲۴) : آشنايي گلکاران با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي۱۰۰
جدول (۵-۲۵) : زمان صادرات محصول گل و گياه۱۰۱
جدول (۴-۲۶) : مشکلات بکارگيري کودها و سموم تخصصي۱۰۲
جدول (۴-۲۷) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها۱۰۳
جدول (۴-۲۸) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها۱۰۳
جدول (۴-۲۹) : اطلاع گلکاران از پژوهش هاي گل و گياه در استان مرکزي۱۰۴
جدول (۴-۳۰) :تاثير فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه در توليدات گل و گياه۱۰۵
جدول (۴-۳۱) : مشکلات دريافت تسهيلات بانکي۱۰۶
جدول (۴-۳۲) : توجه برنامه ريزان کشوري به توسعه توليد گل و گياه۱۰۷
جدول (۴-۳۳) : ميزان دسترسي به واريته هاي مناسب کاشت گل۱۰۸
جدول (۴-۳۴) : تمايل به استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه۱۰۹
جدول (۴-۳۵) : دلايل عدم به روز رساني گلخانه هاي سطح شهر۱۱۰
جدول (۴-۳۶) : مشکلات توليد گل و گياه از نظر توليدکنندگان۱۱۱
جدول (۴-۳۷) : توليد گل و گياه به عنوان شغل اصلي۱۱۲
جدول (۴-۳۸) : شغل دوم توليدکنندگان گل و گياه۱۱۳
جدول (۴-۳۹) : وضعيت مالکيت اراضي توليدکنندگان۱۱۴
جدول (۴-۴۰) : ميزان آگاهي توليدکنندگان از دانش روز براي توليد گل و گياه۱۱۵
جدول (۴-۴۱) : ميزان استاندارد بودن گلخانه هاي کشور۱۱۶
جدول (۴-۴۲) : گراني تجهيزات گلخانه هاي استاندارد۱۱۷
جدول (۴-۴۳) : ضعف توليدکنندگان براي توليد به موقع محصول۱۱۸
جدول (۴-۴۴) : ضعف مديريتي در توليد گل و گياهان زينتي۱۱۹
جدول (۴-۴۵) : بالا بودن هزينه توليد نسبت به درآمد توليد محصول۱۲۰
جدول (۴-۴۶) : ناآگاهي توليد کنندگان از شيوه هاي بازاريابي نوين۱۲۱
جدول (۴-۴۷) : ميزان استانداردهاي آموزشي مناسب ۱۲۲
جدول (۴-۴۸) : ميزان رضايت از وجود کارشناسي مستمربر فعاليت توليدکنندگان۱۲۳
جدول (۴-۴۹) : وجود کارشناسي مستمر بر فعاليت توليد گنندگان گل و گياه۱۲۴
جدول (۴-۵۰) : ميزان نظارت بر بر نهاده هاي مناسب ۱۲۵
جدول (۴-۵۱) : ميزان مناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي۱۲۶
جدول (۴-۵۲) : وجو متخصصين براي آموزش کارشناسان گل و گياه۱۲۷
جدول (۴-۵۳) : ميزان توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد۱۲۸
جدول (۴-۵۴) : تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري۱۲۹
جدول (۴-۵۵) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغال زايي ۱۳۰
جدول (۴-۵۶) : مسائل توليد گل و گياه از نظر کارشناسان و مسئولين۱۳۱
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه ۱ـ ۱ موقعيت جغرافيايي شهر محلات در کشور ، استان و شهر…..۱۳
نقشه ۳ ـ ۱ نقشه زمين شناسي محلات ………………………………………………………………… ۵۵
نقشه ۳ ـ ۲ نقشه توپوگرافي شهر محلات… ۵۷
نقشه ۳ ـ ۳ نقشه آب و هيدرولوژي …………………………………………………………………….. ۶۴
نقشه ۳ ـ ۴ نقشه خاک ………………………………………………………………………………………. ۶۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۳ ـ ۱) : معدل ۵ ساله حداقل درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک ۵۹
نمودار (۳ ـ ۲) : معدل ۵ ساله حداکثر درجه حرارت ايستگاه سينوپتيک ۶۰
نمودار (۳-۳) : مجموع ۵ ساله بارندگي در ايستگاه خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )۶۱
نمودار (۳-۴) : حداکثر رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيک خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )۶۲
نمودار ( ۳-۵) : حداقل رطوبت نسبي ايستگاهه سينوپتيک خمين ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )۶۳
نمودار (۳ ـ ۶) : تعداد جمعيت شهرستان محلات۶۸
نمودار(۳ ـ ۷) : تعداد خانوار در شهر محلات۷۰
نمودار (۳ ـ ۸) : بعد خانوار درشهر محلات ۷۰
نمودار (۳ ـ ۹) : جمعيت باسواد شهر محلات۷۱
نمودار (۳ ـ۱۰) : درصد باسواد شهر محلات۷۲
نمودار (۴ـ۱) : مشخصات جامعه اماري براساس جنس افراد پاسخگو۷۵
نمودار (۴ـ۲) : مشخصات جامعه آماري بر اساس سن افراد پاسخگو۷۶
نمودار (۴ـ۳) : مشخصات و جامعه آماري بر اساس ميزان تحصيلات افراد پاسخگو۷۷
نمودار (۴ـ۴) : مشخصات جامعه آماري بر اساس وضعيت تاهل افراد پاسخگو۷۸
نمودار (۴-۵) : تاثير بناهاي فرهنگي و تارخي شهر محلات در جذب گردشگر۷۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار (۴-۶) : تأثير اطلاع رساني رسانه هاي ارتباط جمعي در تصميم گردشگران۸۰
نمودار (۴-۷) : تأثير آداب و رسوم در جذب گردشگر۸۱
نمودار (۴-۸) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر۸۲
نمودار (۴-۹) : ويژگي هاي خاص معماري در جذب گردشگر۸۳
نمودار (۴-۱۰) : تاثير امکانات رفاهي در رضايتمندي گردشگران۸۶
نمودار (۴-۱۱) : دلايل انتخاب شهر محلات براي گردشگري۸۷
نمودار (۴-۱۲) : اطلاع گردشگران از برگزاري نمايشگاه هاي گل و گياه۸۸
نمودار (۴-۱۳) : نحوه اشنايي گردشگران با عامل گل و گياه در شهر محلات۸۹
نمودار (۴-۱۴) : بررسي سطح کيفي نمايشگاه گل و گياهان زينتي۹۰
نمودار (۴-۱۵) : تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر رونق گردشگري شهر محلات۹۱
نمودار (۴-۱۶) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغالزايي۹۲
نمودار (۴-۱۷) : بازديد دوباره گردشگران از شهر محلات۹۳
نمودار (۴-۱۸) : ميزان سواد توليدکنندگان۹۴
نمودار (۴-۱۹) : مقطع تحصيلي توليدکنندگان گل و گياه۹۵
نمودار (۴-۲۰) : سن توليدکنندگان گل و گياه۹۶
نمودار (۴-۲۱) : ميزان سابقه کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه۹۷
نمودار (۴-۲۲) : مشاوره گلکاران در فعاليت هاي مربوط به توليد گل و گياهان زينتي۹۸
نمودار (۴-۲۳) : دلايل اشتغال به کار توليدکنندگان در توليد گل و گياه۹۹
نمودار (۴-۲۴) : آشنايي گلکاران با استانداردهاي بهداشتي گل و گياهان زينتي۱۰۰
نمودار (۴-۲۵) :زمان صادرات محصول گل و گياه۱۰۱
نمودار (۴-۲۶) : مشکلات بکارگيري کودها و سموم تخصصي۱۰۲
نمودار (۴-۲۷) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها۱۰۳
نمودار (۴-۲۸) : بازديد کارشناسان جهاد کشاورزي از گلخانه ها۱۰۴
نمودار (۴-۲۹) : اطلاع گلکاران از پژوهش هاي گل و گياه در استان مرکزي۱۰۴
نمودار (۴-۳۰) : تاثير فعاليت مرکز تحقيقات گل و گياه در توليدات گل و گياه۱۰۵
نمودار (۴-۳۱) : مشکلات دريافت تسهيلات بانکي۱۰۶
نمودار (۵-۳۲) : توجه برنامه ريزان کشوري به توسعه توليد گل و گياه۱۰۷
نمودار (۴-۳۳) : ميزان دسترسي به واريته هاي مناسب کاشت گل۱۰۸
نمودار (۴-۳۴) : تمايل به استفاده از سيستم هاي جديد براي تجهيز گلخانه۱۰۹
نمودار (۴-۳۵) : دلايل عدم به روز رساني گلخانه هاي سطح شهر۱۱۰
نمودار (۴-۳۶) : مشکلات توليد گل و گياه از نظر توليدکنندگان۱۱۱
نمودار (۴-۳۷) : توليد گل و گياه به عنوان شغل اصلي۱۱۲
نمودار (۴-۳۸) : شغل دوم توليدکنندگان گل و گياه۱۱۳
نمودار (۴-۳۹) : وضعيت مالکيت اراضي توليدکنندگان۱۱۴
نمودار (۴-۴۰) : ميزان آگاهي توليدکنندگان از دانش روز براي توليد گل و گياه۱۱۵
نمودار (۴-۴۱) : ميزان استاندارد بودن گلخانه هاي کشور۱۱۶
نمودار (۴-۴۲) : گراني تجهيزات گلخانه هاي استاندارد۱۱۷
نمودار (۴-۴۳) : ضعف توليدکنندگان براي توليد به موقع محصول ۱۱۸
نمودار (۴-۴۴) : ضعف مديريتي در توليد گل و گياهان زينتي۱۱۹
نمودار (۴-۴۵) : بالا بودن هزينه توليد نسبت به درآمد توليد محصول۱۲۰
نمودار (۴-۴۶) : ناآگاهي توليد کنندگان از شيوه هاي بازاريابي نوين۱۲۱
نمودار (۴-۴۷) : ميزان استانداردهاي آموزشي مناسب ۱۲۲
نمودار شماره (۴-۴۸) : ميزان رضايت از وجود کارشناسي مستمربر فعاليت توليدکنندگان۱۲۳
نمودار (۴-۴۹) : وجود کارشناسي مستمر بر فعاليت توليد گنندگان گل و گياه۱۲۴
نمودار (۴-۵۰) : ميزان نظارت بر بر نهاده هاي مناسب ۱۲۵
نمودار (۴-۵۱) : ميزان مناسب بودن بازار داخلي گل و گياهان زينتي۱۲۶
نمودار (۴-۵۲) : وجو متخصصين براي آموزش کارشناسان گل و گياه۱۲۷
نمودار (۴-۵۳) : ميزان توان مالي توليدکنندگان براي اصلاح روش هاي توليد۱۲۸
نمودار (۴-۵۴) : تأثير پرورش گل و گياه بر رونق گردشگري ۱۲۹
نمودار (۴-۵۵) : تأثير پرورش گل و گياه بر اشتغال زايي ۱۳۰
نمودار (۴-۵۶) : مسائل توليد گل و گياه از نظر کارشناسان و مسئولين۱۳۱
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس ۱ سرچشمه محلات ۱۳۴
عکس ۲ سرچشمه محلات ۱۳۴
عکس ۳ مجتمع گلخانه ايي ۱۳۵
عکس ۴ نمونه ايي از گلخانه گل ۱۳۷
عکس ۵ مجتمع آبگرم محلات ۱۳۷
عکس ۷ کوچه باغ پولگان ۱۳۸
عکس ۸ کوچه باغ پولگان ۱۳۹
عکس ۹ چنار ۱۱۵۰ ساله ۱۳۹
عکس ۱۰ گلخانه کاکتوس ۱۴۰
عکس ۱۱ گلخانه تخصصي کاکتوس ۱۴۰
عکس ۱۲ گلخانه تخصصي گل هاي آپارتماني ۱۴۱
عکس ۱۳ باغ لاله ها …………………………………. ۱۴۲
عکس ۱۴ باغ لاله ها …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
عکس ۱۵ آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. ۱۴۴
عکس ۱۶ آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. ۱۴۵
عکس ۱۷ قلعه جمشيديه …………………………………………………………………………………. ۱۴۶
عکس ۱۸ سرستون هاي سنگي خورهه ………………………………………………………………… ۱۴۷
عکس ۱۹ نمونه ايي از تخريب زيست محيطي گردشگران ………………………………………. ۱۴۸

چکيده
امروزه گردشگري و به ويژه گردشگري مبتني بر طبيعت ( اکوتوريسم ) مي تواند نقش به سزايي در توسعه اقتصادي و درآمدزايي جوامع انساني داشته باشد که اين امر با توجه به وابستگي هاي طبيعي و زيست بومي هر کشور متفاوت است . کشور ايران با توجه به موقعيت مداري و نصف النهاري در موقعيتي قرار گرفته است که داراي موقعيت ويژه ايي است ، ايران با توجه به موقعيت داراي موقعيت هاي جغرافيايي متفاوتي است که ميتواند بيشترين بهره و استفاده را در زمينه اکوتوريسم و طبيعت گردي نمايد. شهر محلات با توجه به موقعيت کوهستاني و اقليم متعادل خود زمينه مناسبي را براي اين امر و به خصوص در زمينه پرورش گل و گياهان زينتي فراهم آورده است . در اين پژوهش تلاش شده است تا با مروري بر ادبيات گردشگري طبيعت گردي ، تأثير پرورش گل و گياهان زينتي بر توسعه گردشگري شهر محلات بررسي شود . در اين پژوهش روش توصيفي ـ تحليلي مبتني بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ايي و نيز روش ميداني که شامل مشاهده وضعيت موجود گردشگري شهر محلات مي باشد ، است . نتايج تحقيقات نشان ميدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعيت طبيعي و وجود منابع تاريخي و فرهنگي و بخصوص منابع طبيعي توانمندي فراواني در زمينه گردشگري طبيعت گردي داشته که مي تواند با سياست گذاري هاي مناسب و مسئولانه گامي مؤثر در زمينه توسعه اقتصادي و گردشگري شهر برداشت .
کلمات کليدي : اکوتوريسم ، توسعه پايدار ، گل و گياهان زينتي ، شهر محلات

مقدمه
قرن بيست و يکم سده بهره گيري از فرصت هاي تجاري ارزشمند در بخش هاي خدماتي به ويژه گردشگري است . گردشگري يکي از بزرگترين فعاليت هاي اقتصادي جهان است . اين صنعت در بسياري از کشورها با رشد سريع تر نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي و با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ، يک صنعت پيشرو تلقي مي شود . وابستگي هاي توريسم به دارايي هاي فرهنگي و سلامت طبيعت و محيط زيست نيز اکنون به عنوان يک اصل مهم در رشد و توسعه ي توريسم مطرح شده است (عربي و همکاران , ۱۳۸۷ ، ص ۱ ). گفته مي شود گردش مالي صنعت گردشگري جهان در اين سده از گردش مالي بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آينده دست کم به دو تريليون دلار خواهد رسيد . در اين فرآيند دستيابي کشورهايي که از جاذبه ي وسيع گردشگري برخوردار هستند ، به يک درصد ارزش گردش مالي اين صنعت ،سالانه درآمدي حدود ۲۰ ميليارد دلار ايجاد خواهد کرد که براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران رقم قابل توجهي است و مي تواند تمام فعاليت هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد . با اين وجود براي دستيابي به چنين درامد قابل حصولي مي بايست برنامه ريزي جامعي صورت گرفته و سرمايه گذاري هاي مناسب در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين صنعت صورت پذيرد ( پيروز و همکاران ، ۱۳۸۷ ) .
ايجاد اشتغال و رشد صادرات غير نفتي دو موضوع اساسي اقتصاد ايران است که با برنامه ريزي جامع براي بهره برداري بهينه از استعدادها و توانايي هاي بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول مي باشد . ايران کشوري وسيع با تنوع آب و هوايي است . از چهارده اقليم شناخته شده در جهان ، ايران دوازده گونه ي آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از اين رو از استعداد طبيعي براي رويش انواع گياهان همچون گل ها و گياهان زينتي برخوردار است ( اميدبيگي ، ۱۳۷۴ ) .
تحقيق حاضر تحت عنوان ” بررسي نقش گل و گياه در توسعه ي گردشگري شهر محلات ” با بهره گيري از داده هاي ميداني و کتابخانه ايي ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذيل انجام شده است :
فصل اول : کليات تحقيق شامل بيان مسئله ، روش تحقيق ، اهداف تحقيق ، سئوالات تحقيق و … انجام مي شود .
فصل دوم : مباني نظري که شامل تعاريف ، مفاهيم ، مرور منابع ، ادبيات تحقيق و پيشينه ي تحقيق مي شود .
فصل سوم : ويژگي هاي اجتماعي ، طبيعي ، اقتصادي ، فضايي و کالبدي منطقه ي مورد نظر توضيح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري منطقه ي مورد مطالعه با استفاده از تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتيجه گيري از آمار توصيفي ، آزمون فرضيه ها و تفسير و بيان نتايج حاصل از تحقيق به ارائه ي پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي پرداخته شده است .
اين تحقيق داراي تعداد ۵۲ نمودار و تعداد ۵۲ جدول و تعداد ۲ نقشه و تعداد ۱۶عکس مي باشد که اميدوارم برنامه ريزان شهر محلات از يافته هاي اين پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گياه و استفاده مطلوب نمايند.

حميده عرب
اسفند ۱۳۹۲

فصل اول
(کليات تحقيق)

دسته بندی : 22

پاسخ دهید