۹-۲ تصميم گيري در سازمانها۱۷
۱-۹-۲ شرايط تصميم مديران۱۷
۲-۹-۲ تئوري هاي تصميم گيري۱۷
۳-۹-۲ تئوري کلاسيک تصميم گيري۱۸
۴-۹-۲ تئوري رفتاري تصميم گيري۱۸
۵-۹-۲ بصيرت ، قضاوت و پايبندي به عمل گذشته۱۸
۶-۹-۲ يابندگي قضاوتي۱۹
۷-۹-۲ قاطعيت در تصميم گيري۱۹
۸-۹-۲ استراتژي درگير کردن ديگران در تصميم گيري۱۹
۱-۸-۹-۲ تصميمات فردي ، تصميمات مشورتي و تصميمات گروهي۱۹
۲-۸-۹-۲ مديريت در قرن ۲۱ جايگاه خاصي براي دو سياست کلان قائل است :۱۹
۱۰-۲ انواع اطلاعات۲۰
۱-۱۰-۲ طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد۲۰
۲-۱۰-۲ طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني۲۱
۱۱-۲ نقش استراتژيک اطلاعات۲۲
۱-۱۱-۲ سيستمها۲۳
۲-۱۱-۲ روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي۲۳
۳-۱۱-۲ چرخه حيات سيستم۲۳
۴-۱۱-۲ اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي۲۴
۵-۱۱-۲ سيستمهاي اطلاعاتي۲۴
۱۲-۲ کاربرد مديريت۲۵
۱-۱۲-۲ مشارکت بيشتر در تصميم گيري۲۵
۲-۱۲-۲ افزايش سرعت در تصميم گيري۲۵
۳-۱۲-۲ افزايش سرعت در شناسائي مسائل۲۵
۱۳-۲ طرح ريزي سازمان۲۵
۱-۱۳-۲ کاهش ارتقاع هرم سازمان۲۶
۲-۱۳-۲ تمرکز يا عدم تمرکز بيشتر۲۶
۳-۱۳-۲ بهبود هماهنگي۲۶
۴-۱۳-۲ شرح دقيق تري از وظايف۲۶
۵-۱۳-۲ افزايش کارکنان متخصص۲۷
۱۴-۲ سيستم هاي اطلاعاتي مديريت۲۷
۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي۲۷
۱-۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت۲۷
۲-۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار۲۸
۳-۱۵-۲ طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد۲۸
۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت۲۹
۱-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي۲۹
۲-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش۲۹
۳-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد۳۰
۴-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك۳۰
۵-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم۳۰
۶-۱-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها۳۲
۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات۳۲
۱-۲-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي اطلاعات اداري۳۲
۲-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني۳۳
۳-۲-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري۳۴
۴-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات تجاري۳۵
۵-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات توليد۳۶
۶-۲-۳-۱۵-۲سيستم اطلاعات جغرافيايي۳۶
۷-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي۳۷
۳-۳-۱۵-۲سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان۳۷
۱-۳-۳-۱۵-۲ برنامه‌ريزي منابع سازمان۳۷
۲-۳-۳-۱۵-۲ مديريت ارتباط با مشتري۳۹
۳-۳-۳-۱۵-۲ مديريت زنجيره تأمين۴۱
۴-۳-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي همكاري سازمان۴۲
۱۶-۲پيشينة پژوهش۴۵
۱-۱۶-۲ پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور۴۵
۲-۱۶-۲ پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور۴۸
فصل سوم: روش شناسي پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۳ مقدمه۵۴
۲-۳ نوع و روش تحقيق۵۴
۳-۳ مباني تئوريك پژوهش۵۴
۴-۳ مدل مفهومي پژوهش۵۷
۵-۳ متغيرهاي پژوهش۵۸
۱-۵-۳ متغير وابسته۵۸
۲-۵-۳ متغير مستقل۵۸
۶-۳ روش و تكنيك جمع آوري اطلاعات۵۸
۱-۶-۳ مشخصات پرسشنامه۵۸
۷-۳ روايي و پاياني ابزار۵۹
۱-۷-۳ روايي / اعتبار۵۹
۲-۷-۳ پايايي۵۹
۸-۳ جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري۶۱
۹-۳ قلمرو تحقيق۶۱
۱۰-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶۱
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۱-۴ مقدمه۶۴
۲-۴ بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي۶۵
۱-۲-۴ جنسيت۶۵
۲-۲-۴ سطح تحصيلات۶۶
۳-۲-۴ جايگاه سازماني۶۷
۴-۲-۴ سن۶۸
۵-۲-۴ سابقه خدمت۶۹
۳-۴ بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق۷۰
۱-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه آشنايي۷۰
۲-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه در دسترس بودن۷۱
۳-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه توانايي۷۲
۴-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد MIS73
5-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه آگاهي مدير۷۴
۶-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مدير۷۵
۷-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه حمايت مالي۷۶
۸-۳-۴بررسي شاخص هاي مولفه سازمان يادگيرنده۷۷
۹-۳-۴بررسي شاخص هاي مولفه حمايت سازماني۷۸
۱۰-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه شيوه تصميم گيري مديران۷۹
۱۱-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه قصد كاربرد MIS80
12-3-4 بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد كامپيوتر۸۱
۱۳-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه كاربرد اينترنت۸۱
۱۴-۳-۴ بررسي شاخص هاي مولفه اعتقاد به اثربخشي۸۲
۴-۴ بررسي نرمال بودن متغيرها۸۳
۵-۴ نتايج آزمون t84
1-5-4 آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران۸۴
۶-۴مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS88
8-4آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها۹۳
۱-۸-۴ سن۹۳
۲-۸-۴ سابقه خدمت۹۳
۳-۸-۴ در دسترس بودن۹۴
۴-۸-۴ آگاهي مدير۹۴
۵-۸-۴ حمايت مدير۹۵
۶-۸-۴ حمايت مالي۹۵
۷-۸-۴سازمان يادگيرنده۹۶
۸-۸-۴ حمايت سازماني۹۶
۹-۸-۴ شيوه تصميم گيري مديران۹۸
۱۰-۸-۴ قصد كاربرد MIS98
11-8-4 كاربرد كامپيوتر۹۹
۱۲-۸-۴ كاربرد اينترنت۹۹
۱۳-۸-۴ اعتقاد به اثربخشي۱۰۰
۱۴-۸-۴آشنايي با MIS100
15-8-4 توانايي۱۰۰
۹-۴آزمون تحليل رگرسيون۱۰۱
۱۰-۴ آزمون صحت مدل برازش شده۱۰۹
۱۱-۴ خلاصه آزمون فرضيه ها۱۱۲
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش
۱-۵ مقدمه۱۲۰
۲-۵ يافته هاي تحقيق۱۲۰
۱-۲-۵ يافته ها حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي۱۲۰
۲-۲-۵ يافته هاي حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش۱۲۰
۳-۲-۵ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق۱۲۲
۴-۲-۵ نتايج حاصل از تحليل رگرسيون۱۲۵
۵-۲-۵ ساير نتايج تحقيق۱۲۵
۳-۵ پيشنهادات۱۲۸
۱-۳-۵ پيشنهادات کاربردي۱۲۸
۲-۳-۵ پيشنهادات به محققين آتي۱۲۹
۴-۵ محدوديت هاي تحقيق۱۳۰
پيوست۱۳۱
منابع فارسي:۱۳۷
منابع لاتين:۱۴۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(۳-۱). مؤلفه هاي ميزان آگاهي و كاربرد۶۰
جدول (۴-۱). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت۶۵
جدول (۴-۲). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات۶۶
جدول (۴-۳). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني۶۷
جدول (۴-۴). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن۶۸
جدول (۴-۵). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت۶۹
جدول (۴-۶). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “آشنايي با MIS”.70
جدول (۴-۷). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “در دسترس بودن MIS”.71
جدول (۴-۸). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “توانايي”.۷۲
جدول (۴-۹). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” كاربرد MIS “.73
جدول (۴-۱۰). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” آگاهي مدير “.۷۴
جدول(۴-۱۱). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “حمايت مدير”.۷۵
جدول(۴-۱۲). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” حمايت مالي “۷۶
جدول(۴-۱۳). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “سازمان يادگيرنده”۷۷
جدول(۴-۱۴). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “حمايت سازماني”.۷۸
جدول(۴-۱۵). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” شيوه تصميم گيري مديران “.۷۹
جدول(۴-۱۶). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” قصد كاربرد MIS”.80
جدول(۴-۱۷). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” كاربرد كامپيوتر “.۸۱
جدول(۴-۱۸). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه “كاربرد اينترنت”.۸۲
جدول(۴-۱۹). توزيع فراواني نظرات مديران استان در زمينه ” اعتقاد به اثربخشي”.۸۲
جدول(۴-۲۰). نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنف براي بررسي پيش فرض نرمال بودن متغيرهاي مورد
مطالعه۸۳
جدول (۴-۲۱). نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران۸۶
جدول(۴-۲۲). نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان استفاده از MIS براساس جنسيت۸۸
جدول(۴-۲۳). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” آشنايي ” براساس ميزان تحصيلات۸۸
جدول (۴-۲۴)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي۸۹
جدول(۴-۲۵). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” توانايي ” براساس ميزان تحصيلات۹۰
جدول(۴-۲۶). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” كاربرد MIS ” براساس ميزان تحصيلات۹۰
جدول(۴-۲۷). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” آشنايي ” براساس جايگاه سازماني۹۱
جدول(۴-۲۸). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” توانايي ” براساس جايگاه سازماني۹۱
جدول(۴-۲۹). تجزيه يک طرفه واريانس براي مقايسه ميزان ” كاربرد MIS ” براساس جايگاه سازماني۹۲
جدول(۴-۳۰). نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه۹۷
جدول(۴-۳۱). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس
متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۱
جدول(۴-۳۲). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۲
جدول(۴-۳۳). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۳
جدول(۴-۳۴). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۴
جدول(۴-۳۵). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۶
جدول(۴-۳۶). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۷
جدول (۴-۳۷). نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق۱۱۸
فهرست نمودار و شكل
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت۶۵
نمودار (۴-۲). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات۶۶
نمودار (۴-۳). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني۶۷
نمودار (۴-۴). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن۶۸
نمودار (۴-۵). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت۶۹
نمودار(۴-۶). نرماليته باقيمانده ها۱۱۰
شكل (۲-۱). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان۴۳

شكل (۲-۲). چارچوب نظري پژوهش۵۲
شكل (۳-۱). مدل پذيرش فناوري (TAM) 56
شكل (۳-۲). تئوري عمل استدلالي۵۶
شكل (۳-۳). مدل مفهومي پژوهش۵۷
شكل (۴-۱). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش ۱۱۱
فصل اول
كليات پژوهش
۱- ۱ مقدمه
در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم وگرنه بهاي سنگيني بابت عدم تغيير پرداخت خواهيم کرد. سازمان۱ها را در عصر جديد از بکارگيري سيستمهاي کامپيوتري و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريزي نيست و آينده از آن آناني است که با شناخت دقيق و صحيح، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينکه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند. تصميم گيري يعني آنچه که مديران در سطوح مختلف سازمان انجام مي دهند و همواره در فضاي آن حرکت مي نمايند، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردازش اطلاعات در نظر گرفت (صرافي زاده، ۱۳۸۳). روند مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي بشر و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون، موجبات تحول ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي به سوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي فراهم آورده است. امروزه به منظور اداره صحيح سازمان و اتخاذ تصميمات منطقي و درست توسط مديران، ايجاد سيستم اطلاعات مديريت امري اجتناب ناپذير است (صداقت و همكاران، ۱۳۸۸). داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت. مديران به منظور مواجهه با محيط و تحقق اهداف سازماني خود با مد نظر قرار دادن متغيرهاي محيطي ضرورتاً بايستي محيط را تحليل و متغيرهاي آن شناسائي و تدبير مناسب در برخورد با آنها اتخاذ نمايند. اين امر مستلزم برخورداري از اطلاعات به هنگام درون و برون سازماني و نيز امکان بهره برداري بهينه از آنها را دارد (کستلز، ۱۳۸۶).
سيستم اطلاعات مديريت تاثير بسزايي در صحت، دقت، اقتصادي بودن و بهنگام بودن تصميم گيري مديران دارد و ما را بر آن داشته تا در اين تحقيق به بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم هاي اطلاعات مديريت۲ در فرآيند تصميم گيري در سازمان هاي دولتي استان ايلام بپردازيم. در اين فصل بيان مساله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند.
۲-۱ بيان مساله
يك از نام‌هاي دوره كنوني زندگي بشر، عصر اطلاعات و ارتباطات است. علت اين نام‌گذاري در واقع به خاطر توجه بسيار زياد و فعاليت‌هاي گسترده‌اي است كه در اين دوران در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و مي‌گيرد. در عصر حاضر، مديران نياز پيدا كرده‌اند كه اطلاعات مربوط به اموري را كه با آن سر و كار دارند بشناسند، گردآوري و تحليل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه، كه در همه فعاليت‌هاي عصر ما بدون استثناء ديده مي‌شود، آن را مبادله كنند (طالقاني، ۱۳۸۲). فقر و ضعف اطلاعات موجب مي‌شود كه نظام مديريت نه تنها تصوير درست و كاملي از آينده نداشته باشد، بلكه حتي نتواند قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتيجه نه مي‌تواند هدف‌گذاري صحيح بكند و نه قادر است فعاليت‌هاي مناسبي را براي نظام مديريت طراحي نمايد و پيرو اين امر از منابع سازمان استفاده بهينه نخواهند شد. از اين رو مي‌توان يكي از عمده‌ترين دلايل عدم كارايي و عدم موفقيت‌ نظام مديريت در ايران را تصميم‌گيري ضعيف يا غلط و بي‌موقع مديريت به علت وجود اطلاعات كافي و مناسب دانست و اين موضوع مي‌تواند به دليل اهميت كافي قائل نشدن براي اطلاعات مناسب و دقيق، صحيح، قابل اعتماد، به هنگام و كامل باشد. هدفگذاري به طور كلي براساس شناخت صحيح و دقيق وضعيت موجود و تجسم منطقي و معقول از چشم‌اندازهاي آينده سازمان مي‌تواند محقق شود. بنابراين چنانچه مديران از اين تحول غفلت كرده و طرح بلند مدت خود را مبتني بر تجهيزات ناسازگار با اين فناوري جديد تعريف كنند، دچار مشكلات جبران ناپذيري خواهند شد (بدرقه، ۱۳۸۹).
همچنين عدم توجه دقيق و علمي مديران استان به عوامل مهم برنامه‌‌ريزي چون نيازسنجي، تأمين نيروي متخصص، تقسيم‌كار، زمان‌بندي، تجهيزات موردنياز و استانداردها، سبب شكست پروژه اطلاعاتي مي‌شود. اغلب مديران سازمانهاي دولتي با انبوهي از داده‌ها و يا طوماري از سوابق اطلاعاتي روبرو هستند كه براي آنها در تصميم‌گيري، برنامه‌‌ريزي، سازما‌ن‌دهي و كنترل و هدايت صحيح و مطلوب‌، تأثير چنداني ندارد. مجموعه اين عوامل وابسته به هم، موجب مي‌شوند كه سازمان‌ها همواره از بحران‌ اطلاعاتي بوجود آمده در عذاب باشند و اين در حالي است كه خود نيز متوجه اين فقدان و مشكل نيستند. نظام مديريت اطلاعات، سيستم سازمان يافته و ابزار مناسبي است كه اطلاعات صحيح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصميم‌گيرندگان سازمان ارائه داده و امكان‌ تصميم‌گيري صحيح و دقيق را براي مديران سازمان فراهم مي‌سازد. هدف نهايي از ايجاد اين سيستم گردآوري، پالايش، تجزيه و تحليل، پردازش، فشرده و تخليص كردن، ذخيره كردن و سرانجام انتقال تمامي اطلاعاتي گذشته و حال سازمان‌ها و پديده‌هاي مرتبط با آنها، در يك بانك اطلاعاتي متمركز با امكان‌ دسترسي سريع براي مديران آنها است (منبع قبلي).
از نظر تاريخي، سير تحولات سيستم‌هاي اطلاعاتي و رويكردهاي مرتبط با آنها را مي‌توان به چند دوره تقسيم كرد. دوره‌ي اول به دوران كلاسيك و يا سنتي كه هنوز كامپيوتر اختراع نشده بود و سيستم‌هاي اطلاعاتي همگي مبتني بر كاغذ و تبادل دستي پرونده‌ها بودند، مربوط مي‌شود. رويكرد حاكم در اين دوره، بوروكراسي اداري بود. دوره‌ي دوم كه با ابداع كامپيوترها در اواخر نيمه‌ي اول قرن بيستم شروع شد، آغاز طراحي و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي اتوماتيك محسوب مي‌شود. با ساخت و رواج كامپيوترهاي بزرگ در سازمان‌ها، بسياري از كارها و محاسبات به صورت خودكار انجام مي‌شد، ولي از آنجايي كه اين كامپيوترها در دسترس همه نبودند، از اين‌رو سيستم‌هاي اطلاعاتي اغلب با رويكرد متمركز طراحي و ايجاد مي‌شدند. دوره‌ي سوم با توسعه و رسوخ گسترده‌ي كامپيوترهاي شخصي در سال‌هاي ۱۹۸۰ در تمامي ابعاد زندگي، سيستم‌هاي اطلاعاتي گرايش محسوسي به سمت عدم تمركز از نوع اتميزه۳ پيدا كردند كه نوع خاصي از مدل استقرار و معماري جزيره‌اي و يا به عبارتي تكه تكه شده با اجزاي پراكنده محسوب مي‌شود. دوره‌ي چهارم با رشد و توسعه‌ي شبكه‌هاي كامپيوتري و به ويژه اينترنت در دهه‌ي ۱۹۹۰ امكان يكپارچه‌سازي و پيوند ميليون‌ها كامپيوتر و سيستم اطلاعاتي در سراسر جهان فراهم شد (محمودي، ۱۳۸۶).
اين پژوهش به دنبال آن است كه تعيين نمايد مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستم اطلاعات مديريت آگاهي دارند و از آن به چه ميزان در فرآيند تصميم گيري استفاده مي نمايند؟ و آيا از اين نظر بين گروههاي مختلف مديران تفاوت وجود دارد يا خير ؟ و در نهايت سعي در شناسايي برخي عوامل موثر بر كاربرد MIS مي شود.
۳-۱ اهميت و ضرورت پژوهش
مي‌توان نقش سيستم‌هاي مديريت اطلاعات را به سان كار قلب در بدن انسان دانست. اطلاعات، خون و سيستم اطلاعاتي قلب است. قلب وظيفه رساندن خون تميز به تمام اجزاي بدن انسان را از جمله مغز بر عهده دارد. در زمان ضرورت، قلب سريعتر كار مي‌كند، آن را پردازش مي‌كند و خون كافي به مقصد مي‌رسد و نيازهاي كلي و جزئي بدن آدمي را برآورده مي‌سازد (رنجي جيفرودي، ۱۳۸۸). MIS نيز دقيقاً اين نقش را براي سازمان بازي مي‌كند. اين سيستم تضمين مي‌كند كه داده‌هاي مناسب از منابع مختلف جمع‌آوري و پردازش شوند و به تمام مقاصدي كه به آن داده‌ها نياز است ارسال گردند. با توجه به اين كه سيستم‌هاي اطلاعاتي رايج در سازمان‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته، به طور مناسبي در خدمت مديران اين گونه سازمان‌ها قرار دارند، و از طرفي در عمل ملاحظه مي‌شود عليرغم قابليت‌هاي مناسبي كه در اين ابزارهاي خوب به نحو شايسته‌اي از آنها استفاده نمي‌شود، لذا هدف از اين پژوهش تعيين ميزان بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتي در سازمانهاي دولتي استان ايلام و شناسايي برخي عوامل موثر بر آن است. متأسفانه در گذشته از اين سيستم در عمل كمتر در سازمان‌هاي دولتي استفاده گرديده و اخيراً نيز كه توجه برخي از سازمان‌ها به بكارگيري از اين سيستم‌ها معطوف شده، در عمل با موانعي موجه گرديده‌اند كه آنها را دچار سرخوردگي، سردرگمي و بعضاً مشكلات بيشتري نسبت به گذشته نموده است. عليرغم همه اين موارد نيز متأسفانه بررسي و پژوهش جامعي در اين مورد به عمل نيامده است. سازمانهاي دولتي ايران و به تبع آن استان ايلام از پايين بودن بهره‌وري رنج مي‌برند و بسياري از مسئولين تلاش‌هايي جهت يافتن راه‌كارهاي مناسب براي رفع اين مشكل داشته‌اند. به نظر مي‌رسد بهره‌گيري مناسب از سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي به منظور بهبود مديريت مديران و افزايش بهره‌وري آنان، مي‌تواند يكي از اين راه‌ كارها باشد. اما به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه براي اين سازمان‌ها حاكم مي‌باشد، به ويژه مسائل و مشكلاتي كه از بعد فرهنگي و اجتماعي، در اين سازمان‌ها و به خصوص نيروي انساني شاغل در آنها (اعم از مديران و كاركنان) وجود دارد، كاربرد اين ابزار به سادگي امكان‌پذير نيست و در عمل نيز مشاهده گرديده كه كمتر سازمان‌ دولتي بوده است كه توانسته باشد از اين سيستم‌ها به نحو كارآمدي استفاده نموده باشد. لذا در صورتي كه بتوان با انجام تحقيقاتي، راه‌كارهايي براي استفاده اثربخش از اين سيستم‌ها ارائه نمود، قطعاً گام مفيدي در حل معضلات سازمان‌هاي دولتي برداشته شده است و بدين لحاظ اين پژوهش مي‌تواند از اهميت مناسبي برخوردار باشد، به ويژه آن كه تا كنون پژوهش جامعي در كشور، در اين خصوص به عمل نيامده است.
خلاصه آن كه اگر يك نمونه مناسب نظري كه موارد زير را در آن مورد توجه قرار داد ارائه شود، گامي مؤثر در راستاي بهبود پژوهشهاي نظري و كاربردي مديريت در ايران برداشته شده است.
۱- انجام يك پژوهش نظري و كاربردي در سازمانهاي دولتي
۲- اصلاح روش اداره سازمانهاي دولتي در ايران واعمال مديريت موفق و موثر بر آنها، از طريق بكارگيري مناسب سيستم‌هاي اطلاعات مديريت .
۳- بررسي عوامل تأثيرگذار بر طراحي، استقرار و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي در سازمان
۴-۱ اهداف پژوهش
تعيين ميزان آشنايي و استفاده مديران دستگاههاي اجرايي استان ايلام از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
اهداف فرعي
۱- تعيين ميزان آشنايي مديران با سيستمهاي اطلاعات مديريت
۲- تعيين ميزان استفاده و كاربرد مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
۳- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت
۴- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
۵- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت
۶- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري
۵-۱ سوالات پژوهش
اين پژوهش براي پاسخ به سوالات زير انجام مي شود.
۱ – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه با سيستمهاي اطلاعات مديريت آشنايي دارند؟
۲ – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري استفاده مي كنند؟
۳ – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟
۴ – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است؟
۵ – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟
۶ – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۶-۱ فرضيه هاي تحقيق
۱-۶-۱ فرضيه اصلي اول
ويژگيها و عوامل فردي مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:
۱ . بين ميزان آشنايي با سيستم اطلاعات مديريت و ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري رابطه معناداري وجود دارد.
۲ . توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۳ . ميزان كاربرد كامپيوتر بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۴ . ميزان كاربرد اينترنت بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۵ . اعتقاد به اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۶ . بين ميزان استفاده مديران مرد و مديران زن از MIS در فرآيند تصميم گيري تفاوت وجود دارد.
۷ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس سطوح تحصيلات تفاوت وجود دارد.
۸ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.
۹ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سني تفاوت وجود دارد.
۱۰ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس جايگاه سازماني تفاوت وجود دارد.
۲-۶-۱ فرضيه اصلي دوم
ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:
۱ . حمايت سازماني بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۲ . حمايت مالي سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۳ . حمايت مدير ارشد بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۴ . در دسترس بودن سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۵ . سازمان يادگيرنده بودن سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۶ . شيوه تصميم گيري مدير بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.
۷-۱ تعريف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش
تعريف سيستم اطلاعات مديريت:
الواني و تيمورنژاد بر اين باورند كه سيستم اطلاعات مديريت، سيستمي اطلاعاتي و بر مبناي كامپيوتر است كه با پردازش داده‌هاي درون و برون سازماني، اطلاعات را براي مديران در سطوح كنترل عملياتي، كنترل مديريتي، و برنامه‌ريزي استراتژيك به منظور برنامه‌ريزي، كنترل و تصميم‌گيري فراهم مي‌آورد (رنگريز، ۱۳۸۷).
مديريت۴ : فرايند بکارگيري موثر و کارامد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد (هرسي و بلانچارد، ۱۳۸۱).
آگاهي۵ : بينشي است که مديران با بهره گيري از اطلاعات، نسبت به موضوعات مورد نظر پيدا مي کنند و به کمک آن مي توانند درباره آن موضوع تصميم بگيرند. در واقع آگاهي است که موجب اتخاذ تصميم مي شود، نه داده يا اطلاعات (طالقاني، ۱۳۸۲).
تصميم گيري۶ : اعتقاد بر اين است که جوهره مديريت اتخاذ يک تصميم مناسب است و معمولاً مديريت با تصميم گيري مترادف مي گردد. در يک تعريف مناسب، تصميم گيري يعني : انتخاب يک راه حل از ميان راه حلهاي عملي مختلف براي حل مسايل و استفاده از فرصتها.
حمايت مديريت : ميزان يا درجه اي كه مديران با زيردستان خود ارتبط برقرار مي كنند، آنها را ياري مي دهند و يا از آنها حمايت مي كنند (منبع قبلي).
تصميم‌گيري: فرآيندي است كه از طريق آن راه حل مسئله معيني انتخاب مي‌گردد .
سازمان‌هاي يادگيرنده: سازمان‌هايي كه با بهره‌گيري از فضايل، هنرها، ارز‌ش‌ها و توانايي‌هاي افراد خود بر اساس درسهايي كه با تجربه مي‌آموزند به طور مستمر تغيير كنند و عملكرد خود را بهبود بخشند (رضائيان، ۱۳۸۸).
۸-۱ تعريف عملياتي متغيرها
سيستم اطلاعات مديريت: در اين پژوهش منظور از سيستم اطلاعات مديريت هر گونه نظام رسمي و غير رسمي و شبكه اي اعم از سنتي و يا مبتني بر كامپيوتر و شبكه از كانالهاي ارتباطي و مراكز پردازش اطلاعاتي است كه داده ها و اطلاعات مورد نياز مديران را براي تصميم گيري بهينه و حمايت از عمليات در اختيار آنان مي گذارد.
حمايت مديريت : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت مدير ارشد از آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از ۵ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت مدير در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
حمايت سازماني : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از ۵ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت سازماني در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
حمايت مالي : در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان حمايت مالي سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت با استفاده از ۳ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان حمايت مالي در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد كامپيوتر: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان استفاده از كامپيوتر با استفاده از ۲ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان كاربرد كامپيوتر در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد اينترنت: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان استفاده از اينترنت با استفاده از ۳ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان ميزان كاربرد اينترنت در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
شيوه تصميم گيري مدير: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص شيوه تصميم گيري مدير ارشد با استفاده از ۳ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان شيوه تصميم گيري مدير در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
اعتقاد به اثربخشي: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص اعتقاد به اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت با استفاده از ۴ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان اعتقاد به اثربخشي در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
آشنايي با MIS: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان آشنايي با MIS با استفاده از ۹ سوال مبتني بر طيف ۲ ارزشي شامل بله = ۱ و خير = ۰ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان آشنايي با MIS در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
كاربرد MIS: در اين پژوهش نظر پاسخگويان درخصوص ميزان كاربرد MIS با استفاده از ۱۵ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان كاربرد MIS در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
در دسترس بودن: در اين پژوهش نظر پاسخگويان در خصوص ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت با استفاده از ۵ سوال مبتني بر طيف ۵ ارزشي ليكرت از خيلي كم = ۱ تا خيلي زياد = ۵ سنجيده شده است و ميانگين نمره فرد از سوالات فوق به عنوان در دسترس بودن در نظر گرفته شده و تحليل گرديده است.
فصل دوم
مباني نظري پژوهش
۱-۲ مقدمه
پاتنام عقيده دارد شکل مهمي از سرمايه اجتماعي توان دستيابي به اطلاعات است که با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد. اهميت اطلاعات از اين نظر است که مبنايي براي عمل فراهم مي آورد. اما اخذ اطلاعات هزينه بر است. در يک مقياس حداقلي دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت است که بسيار کمياب است (به نقل از جيفرودي، ۱۳۸۸).
در اين فصل به بررسي طبقه بندي مديران در سازمانها، سطوح، مدلها، شرايط و تئوري هاي تصميم گيري، طبقه بندي اطلاعات، كاربرد سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت و طبقه بندي سيستمهاي اطلاعات مديريت مي پردازيم و در پايان پيشينه پژوهش در داخل و خارج كشور و چارچوب نظري پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
۲-۲ طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها
صاحب‌نظران مديران را به سه سطح استراتژيك، مياني و عملياتي به شرح زير طبقه‌بندي مي‌نمايند.
۱- مديران استراتژيك (عالي) : اينان برنامه‌ريزي استراتژيك انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي كلان از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد و ملاك‌هاي آنان، شاخص‌هاي كلان هستند. اينان هم‌چنين بر فرآيند هدايت برنامه‌هاي استراتژيك و حصول اطمينان از اجراي خوب آنها براي كسب اطمينان از موقعيت سازمان در بلند مدت دلالت دارد.
۲- مديران مياني: اينان برنامه‌ريزي تاكتيكي انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي مياني از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد. آنان نقش رابط را بازي مي‌نمايند.
۳- مديران عملياتي: اينان برنامه‌ريزي عملياتي انجام مي‌دهند. كنترل‌هاي عملياتي از سوي اين رده صورت مي‌پذيرد (رضاييان، ۱۳۸۸).
۳-۲ سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي
سطوح مختلف تصميم گيرندگان مديريتي از سه بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
۱- از لحاظ دوره‌هاي زماني
بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت
۲- از لحاظ حيطه تصميم‌گيري
۱-۲ اگر در كل سازمان باشد، مديران استراتژيك است.
۲-۲ اگر در بخشي از سازمان باشد، مدير مياني است.
۳-۲ اگر در بخشي از فعاليت‌هاي سازمان باشد، مدير عملياتي است.
۴-۲ ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران
دو ديدگاه در خصوص مديران وجود دارد، اين ديدگاه‌ها عبارت‌اند از:
۱- ديدگاه‌ تصميم گيرنده بودن مديران: تصميم‌گيري لازمه همه كارهايي است كه مديران انجام مي‌دهند. اين امر شامل موارد زير است:
۱-۱ تصميم‌گيري در هدف گذاري
۲-۱ تصميم‌گيري درباره چگونگي ساماندهي مشاغل
۳-۱ تصميم‌گيري درباره تعيين نحوه پاداش و انگيزه دادن به كاركنان
۴-۱ تصميم‌گيري درباره تشخيص انحراف در عملكرد
۲- ديدگاه عامل تغيير بودن مديران: عامل تغيير بودن مديران لازمه همه كارهاي است كه مديران انجام مي‌دهند. اين امر شامل موارد زير است.
۱-۲ آگاهي مديران موفق از تغييرات سريع محيطي
۲-۲ انعطاف‌پذيري در انطباق پذيري اعمال مديران براي كنار آمدن با تغييرات (منبع قبلي).
۵-۲ معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران
اين معيارها عبارتند از:
۱- به هنگام بودن اطلاعات ۲- دقيق بودن ۳- تكراري نبودن۴- كامل بودن ۵- مربوط بودن ۶- قابل درك بودن ۷- داشتن حداقل جزئيات ۸- مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي.
۶-۲ نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي
هنري مينتزبرگ دريافت كه رفتار روزمره مديران مي‌تواند در ده “نقش مديريتي”۷ طبقه‌بندي شود. نقش‌هاي مديريتي انتظاراتي از فعاليت‌هايي است كه مديران بايد در سازمان اجرا نمايد. وي مطرح كرد كه اين نقش‌هاي مديريتي در سه مقوله قرار گرفته‌اند كه عبارتند از: بين فردي، اطلاعاتي و تصميم‌گيري.
۱- نقش بين فردي:۸
مديران وقتي شركت‌هاي خود را به دنياي خارجي معرفي مي‌نمايند، وظايف سمبوليك مانند ارائه پاداش‌ها به منابع انساني را مطرح مي‌كنند. مديران به عنوان مقام تشريفاتي۹ در سازمان عمل مي‌نمايند و در نقش رهبر۱۰ بودن تلاش مي‌كنند تا زيردستان را تشويق و مورد حمايت قرار دهند. آنان هم‌چنين به عنوان ارتباط دهنده‌۱۱ سطوح متفاوت سازمان عمل نموده و در هر يك از اين سطوح، آنها به عنوان پيوند دهنده اعضاي تيم مديريتي كار مي‌كنند.
۲- نقش‌هاي اطلاعاتي۱۲
مديران به عنوان مراقبت كننده۱۳ سازمانشان عمل مي‌كنند و اطلاعات به روز و واقعي‌تر را دريافت نموده و دوباره آن را به افرادي كه نياز دارند تا از آنها آگاهي يابند توزيع۱۴ مي‌نمايند. بنابراين، مديران نقش پخش و انتشار اطلاعاتي را بر عهده داشته و به عنوان سخنگوي۱۵ سازمان عمل مي‌كنند (رنگريز، ۱۳۸۷).
۳- نقش‌هاي تصميم‌گيري۱۶
مديران تصميم‌گيري مي‌نمايند. آنان به عنوان كارآفرين۱۷ منشأ آغاز تحولات سازماني عمل مي‌كنند و آشفتگي‌هاي ايجاد شده در سازمان را كنترل نموده و به عنوان حل مشكلات۱۸ مطرح مي‌باشند. منابع را براي اعضاء سازمان كه نياز به آن دارند، تخصيص۱۹ مي‌دهند و تضادها و واسطه‌هاي بين گروه‌هاي متناقض را در سازمان برطرف مي‌نمايند، به عبارت ديگر به عنوان مذاكره كننده۲۰ مي‌باشند (منبع قبلي).
۷-۲ مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي

دسته بندی : 22

پاسخ دهید