۲-۲-۱۲- نحوه ارائه پيشنهادات ۳۶
۲-۲-۱۳-کميته اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده۳۸
۲-۲-۱۴-روش اجرا و گردش کار نظام پيشنهادها۳۹
۲-۲-۱۵-موانع ذهني و عيني در(کارآمدي) اثر بخشي نظام پيشنهادها۴۱
۲-۲-۱۶- ارزيابي و بازنگري نظام پيشنهادات۴۲
۲-۲-۱۷- چالشهاي فراروي نظام پيشنهادها:۴۳
۲-۲-۱۸- راهكارهايي براي غلبه بر چالشها:۴۴
۲-۲-۱۹-ويژگي هاي نظام موفق پيشنهادها (عوامل مؤثر موفقيت نظام پيشنهادها)۴۴
۲-۳-بخش سوم :نظام پاسخگويي۴۸
۲-۳-۱-مقدمه۴۸
۲-۳-۲-پاسخگويي:۴۸
۲-۳-۳- عوامل قابل سنجش در پاسخگويي:۴۹
۲-۳-۴-ضرورت وجود نظام پاسخگويي۴۹
۲-۳-۵-انواع پاسخگويي :۵۰
۲-۳-۶- طبقه بندي ديگراز نظام پاسخگويي۵۰
۲-۳-۷-عوامل موًثر بر پاسخگويي :۵۱
۲-۳-۸- ويژگيهاي يك گزارش پاسخگويي۵۲
۲-۳-۹-نظام عمدهً پاسخگويي :۵۲
۲-۳-۱۰-اصول حاکم بر پاسخگويي۵۳
۲-۳-۱۱-مراتب پاسخگويي :۵۴
۲-۳-۱۲–مديريت پاسخگو۵۴
۲-۳-۱۳-مهمترين آثار و نتايج پاسخگويي۵۴
۲-۳-۱۴-:نظارت و پاسخگويي۵۵
۲-۳-۱۵-نظام پاسخگويي در اسلام :۵۶
۲-۳-۱۶-انواع دولت و پاسخگويي درآنها :۵۸
۲-۳-۱۷- زمينه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگويي دولت :۵۸
۲-۴- بخش چهارم:آشنايي با سيستم مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵۶۰
۲-۴-۱-مقدمه۶۰
۲-۴-۳- خدمات فوريتهاي پزشکي ۶۱
۲-۴-۵-تاريخچه خدمات فوريتهاي پزشکي در جهان۶۲
۲-۴-۶-تاريخچه خدمات فوريتهاي پزشكي در ايران۶۴
۲-۴-۷-اهداف راه‌اندازي سيستم خدمات اورژانس پيش بيمارستاني۶۵
۲-۴-۸-ويژگي هاي حرفه اي کارکنان فوريتهاي پزشکي اورزانس ۱۱۵۶۶
۲-۵- بخش پنجم- سابقه تحقيقات ومطالعات مشابه۷۳
۲-۵-۱-مقدمه :۷۳
۲-۵-۲-دستاوردهاي آماري و اقتصادي نظام پيشنهادها در سازمانهاي داخلي و خارجي۷۳
۲-۵-۳-سابقه تحقيقات و مطالعات مشابه۷۳
۲-۵-۴-جمع بندي:۷۸
فصل سوم:روش تحقيق۷۹
۳-۱- مقدمه۸۰
۳-۲- روش تحقيق۸۰
۳-۳- جامعه آماري۸۰
۳-۴- نمونه و روش نمونه گيري۸۱
۳-۵- اعتبار و قابليت اعتماد يا روايي و پايايي()۸۱
۳-۶- ابزار و روش جمع‌آوري داده‌ها۸۲
۳-۷-روش جمع‌آوري داده‌ها۸۲
۳-۸- روش تجزيه و تحليل داده‌ها۸۳
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۸۵
۴-۱ مقدمه۸۶
۴-۲- بررسي جمعيت شناسي۸۶
۴-۳- خلاصه نتايج بدست آمده از بررسي هاي جمعيت شناسي :۹۲
۴-۴-آزمون نرماليته۹۲
?-۵- آمار استنباطي۹۳
۴-۶- خلاصه نتايج بدست آمده :۱۰۰
?-۷-آزمون فريدمن :۱۰۰
۴-۸-تعريف آزمون هاي آنجام شده۱۰۲
فصل پنچم: بحث ،نتيجه‌گيري و پيشنهادها۱۰۳
۵-۱- مقدمه۱۰۴
۵-۲- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار۱۰۴
۵-۳- نتايج آزمونها۱۰۵
۵-۴- تبيين الگوي نهايي۱۰۶
۵-۵- بحث و مقايسه۱۰۷
۵-۶- مشكلات و محدوديتهاي تحقيق۱۰۹
۵-۷- پيشنهادات و كاربردهاي مديريتي۱۱۰
۵-۷-۳- نظام پيشنهادات در اورژانس مازندران۱۱۳
۵-۷-۳- توصيه هايي براي تحقيقات آينده۱۱۳
منابع و مأخذ۱۱۵
پيوست۱۱۹
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۲-۵- پيشنه تحقيقات مشابه انجام شده ……………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول شماره۴-۱- بررسي وضعيت جنسيت ………………………………………………………………………………………………………۸۷
جدول شماره ?-۲- بررسي وضعيت سن……………………………………………………………………………………………………………..۸۸
جدول شماره?-۳- بررسي وضعيت تاهل……………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول شماره ?-۴- بررسي وضعيت سابقه…………………………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول شماره ?-۵- بررسي وضعيت سطح تحصيلات ………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول ۴-۶جمع بندي ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
جدول ۴-۷-آزمون کولوموگروف – اسميرنوف…………………………………………………………………………………………………….۹۲
جدول ۴-۸-توصيف متغير…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
جدول ۴-۹-آزمون t سوال اصلي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۱۰-توصيف متغير……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
جدول ۴- ۱۱-آزمون t سوال فرعي اول………………………………………………………………………………………………………………۹۵
جدول ۴-۱۲-توصيف متغير………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
جدول ۴- ۱۳-آزمون t سوال فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………………۹۶
جدول ۴-۱۴-توصيف متغير………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
جدول ۴- ۱۵-آزمون t سوال فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول ۴-۱۶-توصيف متغير………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
جدول ۴- ۱۷-آزمون t سوال فرعي چهارم………………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول ۴-۱۸ جمع بندي آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار ۲-۲- ۱- ابعاد نظام پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
نمودار شماره ۲-۲-۲- ارکان و تشکيلات مناسب براي استقرار نظام پيشنهادها ……………………………………………………………۳۲
نمودار شمار-۲-۲-۳-گردش کار کلي نظام پيشنهادها ……………………………………………………………………………………………….۴۰
نمودار شماره۴-۱- بررسي وضعيت جنسيت ………………………………………………………………………………………………………….۸۷
نمودار شماره ?-۲- بررسي وضعيت سن…………………………………………………………………………………………………………………۸۸
نمودار شماره?-۳- بررسي وضعيت تاهل……………………………………………………………………………………………………………….۸۹
نمودار شماره ?-۴- بررسي وضعيت سابقه………………………………………………………………………………………………………………۹۰
نمودار شماره ?-۵- بررسي وضعيت سطح تحصيلات ……………………………………………………………………………………………..۹۱
چكيده
هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در اين تحقيق ۲۰۸نفر از كاركنان عملياتي اورژانس ۱۱۵ مازندران و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد كه به بررسي چهار فرضيه ي رابطه استقرار نظام پيشنهادات با كارآمدي نيروي انساني ، كارآمدي مديريت، کارآمدي سازمان (ساختار و نظام اداري) و بهبود کيفيت خدمات پرداخته شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش آماري در تجزيه و تحليل داده ها استفاده از آمار توصيفي و استنباطي ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمي باشد،نتايج آزمون آماري نشان داد که بين استقرار نظام پيشنهادات وکارآمدي نيروي انساني ، مديريت، ساختار و نظام اداري ، و کيفيت خدمات اورژانس ۱۱۵ مازندران رابطه مثبت و معني داروجود دارد،ونشان داد كه بين استقرار نظام پيشنهادات وكارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي در اورژانس ۱۱۵مازندران رابطه مثبت و معني دار برقرار مي باشد،در نتيجه استقرار و استمرار و حمايت مديران از نظام پيشنهادات و تصميم گيري مشاركتي در سازمان و تبديل کردن اين نوع تصميم گيري به عنوان فرهنگ سازماني ، مي تواند علاوه بر صرفه جويي در هزينه هاي سيستم باعث بالا رفتن عملکرد مديران ،کارکنان وافزايش كيفيت خدمات دهي اورژانس ۱۱۵مازندران به مردم شود. در اين تحقيق با استناد به سوابق تحقيقات پيشين و ادبيات موضوعي تحقيق و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي حاصل از داده هاي پرسشنامه يك مدل بومي ارائه شده و سپس در پايان پيشنهاداتي در افزايش كارآمدي هر چه بيشتر نظام پيشنهادات مطرح شده است.
مقدمه
دنياي امروز،دنياي سازمانهاست،درحقيقت سازمانها هستندكه ركن اصلي اجتماع كنوني را تشكيل مي دهند. انسانها كه گردانندگان اصلي هر نوع سازماني مي باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان مي بخشند و تحقق هدفها را ميسر مي سازند. از مطالعه تاريخچه علم مديريت مشخص ميشود كه با پيشرفت و تحول اين علم ضرورت توجه به عامل انساني در سازمان اهميت بيشتري پيدا كرده است ويکي ازمهمترين وظايف مدير را توجه به عامل انساني بيان نموده اند (جرفي ورضائي،۱۳:۱۳۸۷)
در دهه هاي اخير موفقيت كشورهايي همچون ژاپن در استفاده بهينه از نيروي انساني به خصوص با استفاده از شيوه هاي مديريت مشاركتي كاركنان، توجه جوامع مختلف چون كشورهاي غرب را به سوي اين موضوع جلب كرده و آنها را پيش از پيش به سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني تشويق نموده است. در اين راستا سازمانهاي بزرگي همچون فورد موتورز، اي بي ام و غيره، نتايج موفقيت آميزي از آن براي بهبود كارآيي و رضايت شغلي كاركنان خود گرفته اند.
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها يكي از ساز و كارهاي قدرتمند و اساسي شيوه مديريت مشاركت جو است كه در بسياري از سازمان هاي صنعتي، بازرگاني و خدماتي بخش هاي خصوصي و عمومي جهان به صورت گسترده و همگاني كاربرد پيدا كرده است.
مشكلات موجود در ساختار اداري كشور ضرورت بهره گيري از شيوه هاي مناسب ونوين براي ساماندهي به وضعيت ادارات دولتي و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همين راستا است كه در نظام اداري كشورما نيز چندسالي است كه جريان مديريت مشاركتي از طريق نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در حال پيگيري مي باشد. (ناصريان و فرشيدنژاد ،۱۳:۱۳۸۰)
در فصل حاضر به طرح تحقيق حاضر پرداخته خواهد شد. بدين‌ترتيب كه پس از ارائه برخي تعاريف، مسئله، مدل مفهومي، ضرورت و اهميت، اهداف، به طرح سؤالات تحقيق و چگونگي تبيين آنها پرداخته شده است تا طي فصول آينده با توجه به مرور ادبيات موضوعي و مباني نظري تحقيق، روش‌شناسي و نيز چگونگي پاسخگويي به سؤالات و ارائه نتيجه‌گيري ها و كاربردهاي حاصل از خروجي تحقيق پرداخته شود.
۱-۲- بيان مسئله
مشكلات موجود در ساختار اداري كشور ضرورت بهره گيري از شيوه هاي مناسب ونوين براي ساماندهي به وضعيت ادارات دولتي و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همين راستا است كه در نظام اداري كشورما نيز چندسالي است كه جريان مديريت مشاركتي از طريق نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در حال پيگيري مي باشد.( ناصريان و فرشيدنژاد،۲۴:۱۳۸۰)
پاسخ‌گويي به مقوله مسئوليت‌پذيري فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر مي‌گردد و مي‌تواند به شكل گزارش‌دهي نتايج و دستاوردهاي مسئوليت‌هاي پذيرفته شده بروز نمايد. پاسخگويي، شفافيت و تعهد متقابل را ترويج و ترغيب مي‌نمايد و باعث مي‌شود كنشگران، مسئوليت آنچه را كه انجام مي‌دهند و خدماتي را كه ارايه مي‌دهند بر عهده گيرند، كيفيت كار خود را تضمين نمايند و همواره در پي بهبود كاركردها و مأموريت‌هاي خويش باشند. پاسخگويي را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغييرات در منافع و ارجحيتها طي زمان؛ پاسخگويي يكي از راههاي ايجاد اعتماد عمومي است. (الواني و دانايي فرد،۶۰:۱۳۸۰)
در راستاي حفظ سلامت افراد، سازما نهاي متعددي بنيان نهاده شده اند كه هر يك با به عهده گرفتن بخشي از مسئوليت، اين مهم را به انجام مي رسانند و با توجه به نقشي كه گاه ثانيه ها و دقايق در نجات جان انسان ها بازي مي كنند،[مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي (كشور)] نيز براي همين منظور شكل گرفته است كه نقشي مهم و بنيادين درحفظ سلامت افراد ايفا مي كند. سيستم خدمات پزشكي اورژانس جامعي از پرسنل، تجهيزات و منابع است كه به منظور كمك رساني و ارائه مراقبتهاي پزشكي اورژانس به جامعه تدوين شده است. فوريتهاي پزشكي هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلوليت جسمي ورواني هزاران نفر و صدمات مالي بسيار ميشود همچنين به دنبال هر حادثه، استرسهاي رواني و فشارهاي مالي زيادي به اطرافيان بيمار و مصدومان وارد ميكند كه گاه جبران ناپذير مي باشد.(تاناکا،۳۶۶:۲۰۰۶)۱
سرعت، دقت و هماهنگي در ارائه خدمات طبي اورژانس،ارتباط اصولي بين اجزاي تيم، مديريت صحيح حوادث و بيماري ها، كنترل عوامل آسيب رسان در صحنه حادثه،انجام صحيح و علمي اقدامات طبي و . . . از مواردي است كه كليه ي تيمهاي پزشكي بايد از آن ها آگاه باشند. (جويس،۹۸:۲۰۰۶)۲
اينجانب محقق که مدت يازده سال در اين سيستم ( فوريتهاي پزشکي) مشغول انجام وظيفه مي باشم،واز آنجايکه نقش کارکنان عملياتي اين سيستم در امداد ونجات بيماران بسيار پررنگ بوده و اين کارکنان مسئوليت و وظايف زيادي در اين امر دارند در اين تحقيق هدف بر آن است که تاثير استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان فوريتهاي پزشکي ،در نتيجه ي دخالت دادن کارکنان در امر تصميم گيري و استقرار يک نظام پيشنهادات کارآمدراكه مي تواند کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي در رابطه با اهداف و مسوليت اين سيستم يعني واکنش سريع آنها در مقابل حوادث ودر نتيجه افزايش کميت و کيفيت خدمات پزشکي اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زيادي نموده وباعث رضايتمندي مردم از خدمات فوريتهاي پزشکي شده را بررسي نموده و با استفاده از آمارتوصيفي و استنباطي مسئله را تجزيه و تحليل نموده و در پايان پيشنهاداتي در پيشبرد اهداف پژوهش ارايه نمايم.
۱-۳- ضرورت و اهميت موضوع تحقيق
ضرورت هاي انجام اين تحقيق به شرح زير است :
الف:با توجه به اينكه كاركنان عملياتي سيستم اورژانس ۱۱۵ در كل كشور نوع خدمات امدادي آنها بيشتر به صورت سيار بوده وظايف اين گروه امداد اين است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده اي ، در منازل بيماران و مصدومان، در اماكن عمومي و در هر مكاني كه درخواست كمك امدادي نمايند حضور پيدا كرده و به امداد رساني بپردازند.شرايط كاري ايجاب مي كند كه اين گروه امداد در بيشتر خدمات امدادي شان با سازمانهاي امدادي و انتظامي در ارتباط مي باشند و در خيلي موارد بخصوص در تصادفات جاده اي عملكرد خوب اين سيستم به همكاري و هماهنگي ساير مراكز امدادي وابسته مي باشد ،در نتيجه با توجه به تجارب ارزنده اين گروه امداد در ضمينه ي اقدامات پزشكي اورژانس براي نجات جان بيماران، استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان فوريتهاي پزشکي در امور تصميم گيري سازمان مي تواند،در افزايش کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مديريت حواذث و فوريتهاي پزشکي،در مقابل حوادث ودر نتيجه افزايش کميت و کيفيت خدمات پزشکي اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسيار كارساز و مفيد واقع شده وبکارگيري و اجراي نظرات و پيشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدي عملکرد سيستم خدمات پزشکي اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدير با هزينه بسيار پايين و با ارج نهادن اين كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اينكه باعث شكوفايي و بروز خلاقيت و نوآوري در اين گروه مي شود و در پايان باعث رضايتمندي مردم از خدمات فوريتهاي پزشکي شده و پاسخگويي حرفه اي را كارآمدتر مي نمايد.
ب:هزينه پايين استفاده از پيشنهادات ،راهکارها و انديشه هاي کارکناني که با سيستم آشنايي داشته و در اجراي استراتژي سازمان نقش اصلي ايفا مي کنند.
۱-۴- اهداف تحقيق
۱-۴-۱- هدف اصلي
هدف اصلي تخقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ مازندران مي باشد.
۱-۴-۲- اهداف فرعي تخقيق
الف- بررسي رابطه استقرار نظام پيشنهادات با كارآمدي نيروي انساني در سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران
ب- بررسي رابطه استقرار نظام پيشنهادات با كارآمدي مديريت در سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران
ج- بررسي رابطه استقرار نظام پيشنهادات با کارآمدي سازمان (ساختار و نظام اداري) فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران
د- بررسي رابطه استقرار نظام پيشنهادات با کيفيت خدمات سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران
و در پايان پيشنهاداتي در پيشبرد اهداف پژوهش ارايه نمايم .
۱-۵- سؤالات تحقيق
۱-۵-۱- سوال اصلي تحقيق
تاثيراستقرار نظام پيشنهادات درپاسخگويي حرفه اي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ مازندران چگونه است؟.
۱-۵-۲- سوالات فرعي
?- آيا بين استقرار نظام پيشنهادات و كارآمدي نيروي انساني در سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آيابين استقرار نظام پيشنهادات و كارآمدي مديريت در سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آيا بين استقرار نظام پيشنهادات و کارآمدي سازمان (ساختار و نظام اداري) فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران رابطه وجود دارد؟
?- آيابين استقرار نظام پيشنهادات و کيفيت خدمات سيستم فوريتهاي پزشكي اورژانس ۱۱۵ مازندران رابطه وجود دارد؟
۱-۶- مدل(الگو) مفهومي تحقيق
مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط و با توجه به اينكه تحقيقي اين‌چنين براي نخستين بار است كه در محدوده جامعه آماري فوق انجام مي‌شود لذا در تحقيق حاضر از مدل(الگو) مفهومي زير كه برگرفته از ادبيات موضوعي مرتبط و با استفاده از نتايج تحقيقات مشابه كه شرح تفصيلي آن در فصل دوم آمده است، استفاده شده است.

۱-۷- متغيرهاي پژوهش
متغيرها در تحقيق حاضر عبارتند از:نظام پيشنهادات و نظام پاسخگويي مي باشد.
۱-۷-۱-متغير مستقل(x):
متغيري است که تاثير مي گذارد که اين تحقيق متغير مستقل ما نظام پيشنهادات مي باشد كه تاثير آن را بر كارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي بررسي خواهيم كرد.
۱-۷-۲-متغير وابسته
۱- متغيري است که تحت تاثير متغير مستقل مي باشد که عبارتست از :
متغير وابسته يا (Y) : كه در اين تحقيق متغير وابسته كارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مي باشد.
۱-۸- دامنه و قلمرو تحقيق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعي:قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي تاثير نظام پيشنهادها در کارآمدي نظام پاسخگويي مرکز مديريت حواذث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ مازندران مي باشد
.۱-۸-۲- قلمرو مكاني
مكان انجام اين تحقيق پايگاهاي تحت كنترل مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي اورژانس ۱۱۵ مازندران در شهرستانهاي ساري، نكا ،قايمشهر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس،عباس آباد،تنكابن،رامسر مي باشد.
۱-۸-۳- قلمرو زماني: سال انجام تحقيق سال۱۳۹۰ شمسي مي باشد.
۱-۹- تعاريف مفهومي واژه هاي تحقيق
۱-۹-۱- بهره‌وري: اثر بخشي + كارايي = بهره‌وري
در واقع براي بهره‌ور بودن، هم اثربخشي و هم كارآيي لازم است. كارآيي نسبت محصول واقعي(ياخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حاليكه اثربخشي، درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وري مجموع كارآيي و اثر بخشي را مورد نظر دارديعني مفهوم بهره‌وري در برگيرنده دو مفهوم اثربخشي و كارآيي است. ( طاهري،۸:۱۳۷۸)
۱-۹-۲-كارآيي:كارآيي مربوط به اجراي درست كارها در سازمان است؛ يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه‌ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي‌شوند. ( طاهري، ۹:۱۳۷۸)
۱-۹-۳- (اثر بخشي)
در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام کارهاي درست تعريف کرده اند.
پيتر دراکر صاحبنظر به نام مديريت، اثربخشي را انجام کار درست تعريف کرده است. تعاريف ديگري همچون اصلاح رويه هاي مديريت، کسب موفقيت، توليد ايده هاي جديد، تقويت ارزشهاي سازماني، تفکرگروهي، مشارکت و مواردي از اين قبيل از جمله تعابيري هستند که در مديريت معادل با اثربخشي به کار مي روند (سلطاني،۳۹:۱۳۸۰)
۱-۹-۴- عملكرد:
-عملكرد، قابل اندازه‌گيري بوسيله عدد يا يك اصطلاح است.
– عملكرد، انجام دادن چيزي است با يك قصد و نيت خاص (مثلاً ايجاد ارزش).
– عملكرد، نتيجه يك عمل است.
بنابراين مي‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد. به عبارت ديگر، عملكرد به عنوان عمل امروزكه مقدمه توليدمقدارمشخصي ازارزش خروجي فرداست،تعريف مي‌شود.(طاهري،۱۵:۱۳۷۸)
۱-۹-۵-كارآمدي
کارامدي، در حقيقت بيانگر قابليت و توانايي اداره هر کشور توسط مديران و کارگزاران شايسته آن است و ايفاي بهينه کار ويژه‌هاي دولت و کسب حداکثر رضايتمندي مردم را درپي دارد( طاهري، ۱۸:۱۳۷۸)
۱-۹-۶–نظام پيشنهادها: نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها ، يکي از روش هاي موًثر در تغيير شرايط کار و ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت کارکنان مي باشد. پيشنهادها يا کايزن فردي، برقراري ارتباط پايين ترين سطح سازمان با بالاترين سطح آن و معمولآ تمام کارکنان سازمان را شامل مي شود. (شيخ محمدي وزواره ،۴۱:۱۳۸۰)
۱-۹-۷- نظام پاسخگويي: پاسخگويي را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغييرات در منافع و ارجحيتها طي زمان؛ پاسخگويي يكي از راههاي ايجاد اعتماد عمومي است (الواني، دانايي فرد،۶۰:۱۳۸۰) پاسخگويي نيروي پيش برنده اي است كه بر بازيگران كليدي فشار وارد مي آورد تا در قبال عملكرد خود، مسئول باشند و از عملكرد خوب خدمات عمومي اطمينان حاصل كند (منوريان،۹۰:۱۳۸۰)
۱-۹-۸–مديريت
۱- هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران
۲- پال هرسي و كنث بلانچارد مديريت را اينگونه تعريف مي كنند: كار كردن با افراد وبه وسيله افراد و گروه ها براي تحقق هدف هاي سازماني (علاقه بند، ،۱۳:۱۳۸۳)
۱-۱۰- تعاريف عملياتي واژه هاي تحقيق
۱-۱۰-۱-بهره وري :در اين تحقيق منظور از بهره وري ، ارائه خدمات با کيفيت بالا (كاهش آمار مرگ مير و معلوليتها) در مقابل حوادث مربوط به سيستم خدمات پزشكي اورژانس
۱-۱۰-۲-کارايي:منظور از کارايي در اين تحقيق تلاش براي کاهش هزينه هاي سيستم و در قبال افزايش کيفيت خدمات است.
۱-۱۰-۳- اثر بخشي: منظور از اثر بخشي در اين تحقيق استفاده مدير از نظرات کارکنان و مشارکت کارکنان در تصميم گيري براي انجام کارهاي درست در ارائه خدمات مناسب به مردم مي باشد.
۱-۱۰-۴-عملکرد: در اين تحقيق عملکرد ارزش خروجي هر فرد در برابر حوادث و در مجموع ارزش خروجي سيستم اورژانس مازندران در برابر حوادث مي باشد.
۱-۱۰-۵- کارآمدي :در اين تحقيق کارآمدي در حقيقت ميزان رضايت مندي مردم از خدمات ارائه شده توسط اورژانس ۱۱۵ مازندران و کميت و کيفيت نجات جان بيماران و مصدومين مي باشد.
۱-۱۰-۶-نظام پيشنهادات:منظور از نظام پيشنهادات در اين تحقيق استفاده مديران از نظرات ارزنده و مفيد کارکنان در تصميم گيري بهتر سازمان مي باشد.
۱-۱۰-۷-مديريت :در اين تحقيق منظور از مديريت كار كردن با کارکنان اورژانس ۱۱۵ وبه وسيله اين کارکنان و گروه هاي امداد ديگر سازمانها براي تحقق هدف هاي سازماني، بهبود نظام سلامت جامعه مي باشد.
۱-۱۰-۸-نظام پاسخگويي حرفه اي :در اين تحقيق منظور از نظام پاسخگويي در حقيقت واکنش اورژانس ۱۱۵ در برابر سوانح و حوادث و اقدامات حياتي آنها براي نجات جان انسانها و جلوگيري از آسيب بيشتر به بيماران و مصدومان حادثه مي باشد.

۲-۱-بخش اول: مديريت مشاركتي
۲-۱-۱-مقدمه
مهمترين وجه تمايز انسان با ساير حيوانات قدرت فکري اوست و با بهره گيري از چنين قدرتي است که از همکاري و مشارکت همنوعان خود استفاده مي کند. امروزه صاحب نظران علم مديريت به اين نتيجه رسيده اند که استفاده ازکار گروهي کليد حل بسياري از معضلات سازمان بوده و بهره وري واحدهاي کاري را به نحو قابل ملاحظه اي افزايــــش مي دهد(قرباني،۲:۱۳۸۲)
رهبري مبتني بر مشارکت و مردم سالاري ، همراه با آغاز دوران مديريت کلاسيک نو ، عموميت يافته است. اين نگرش به دنبال ايجاد هماهنگي در ميان کارگران در جهت دست يابي به اهداف سازماني از طريق فراهم آوردن زمينه هاي مشارکت در تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد . اعتقاد بر اين است که وقتي کارکنان در فرآيند تصميم گيري نقش داشته باشند ، از تصميمات اتخاذ شده ، حمايت نموده و در نتيجه ، کارآيي خودشان را افزايش مي دهند. اين ديدگاه ، مسووليت ناشي از تصميم گيري و نيز اعمال قدرت رهبري،برروي زير دستان را انکار نمي کند، اما اين موقعيت مستلزم است که وي تشخيص دهد آيا زير دستان بر اساس آموزشها و تجربياتشان ، توانايي تصميم گيري و ارائه پيشنهاد را دارند يا خير. (محرم زاده ومهري ، ۶:۱۳۸۵)
متداول ترين راه براي بر طرف ساختن مشكل ناتوانايي سازمانها در استفاده بهينه از توان بالقوه كاركنان به كارگيريروش مديريت مشاركتي است. به گواه بسياري از گزارشها، موفقيت اكثر شركتهاي بزرگ مرهون به كارگيري مناسب اين سبك مديريت بوده است (رضوي و سعيدي ،۲:۱۳۸۴).
۲-۱-۲-تعريف نظام مديريت مشارکتي
نظام مديريت مشارکتي ، نظام همکاري فکري و عملي کارکنان يک سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن سازمان است . در اين نظام کلية افراد سازمان دربارة روش حل مسايل و ارتقاي بهره وري سازمان ، فعالانه انديشيده حاصل آنرا در قالب طرح ها و پيشنهادها به سازمان ارايه مي کنند .
وجود و جريان اين نظام نتايج و پيامد هاي مثبت و مطلوب متعددي در بردارد که ذيلآ به برخي از عمده ترين آنها اشاره مي شود :
– افزايش سطح انگيزش شغلي
-افزايش سطح رضايت شغلي
– افزايش سطح خلاقيت و نوآوري
– افزايش سطح دانش و آموزش به صورت خودجوش و مستمر(شيخ محمدي و زواره ،۳۸:۱۳۸۰)
۲-۱-۳-ديدگاه ها و نظريات مرتبط با نظام مشاركت / نظام پيشنهادها:
در اين قسمت به اختصار برخي ديدگاه ها و مباني نظري مرتبط با بحث نظام مشاركت / نظام پيشنهادها ارائه مي شود:
• لي پرستون و جيمز پست بر اين باور بودند كه سه انقلاب در تاريخ مديريت روي داده است:
انقلاب اول در ارتباط با سلسله مراتب سازماني
انقلاب دوم در ارتباط با جدايي مالكيت از مديريت
و در حال حاضر، مشاركت به عنوان سومين و مهمترين انقلاب در مديريت
• كورت لوين دانشمند برجسته آلماني در پژوهشهاي خود متوجه شد، هرگاه مردم در كارها مشاركت داده شوند،اندازه مقاومت و ايستادگي آنان در برابر تغيير، تحول، نوسازي و نوآفريني كاهش يا فته و راه سازگاري در پيش مي گيرند.
۲-۱-۴-مفهوم مديريت مشارکتي
مديريت مشارکتي عبارتست از “به وجود آوردن فضا و نظام توسط مديريت که تمام کارکنان و مشتريان وپيمانکاران يک سازمان در روند تصميم سازي ، تصميم گيري و حل مسايل و مشکلات سازمان با مديريت با همکاري ومشارکت نمايند”.
آقاي ماتسوشيتا در کتاب ” نه براي لقمه اي نان ” تحت عنوان “مديريت مشارکتي ” مي گويد : “کيفيت مديريت ، عامل تعيين کننده اي در هر بازرگاني است. به گمان من بهترين نوع مديريت آن است که به کارمندان راه مي دهد تا ضمن مشارکت در کار بتوانند بر پاية توان و ظرفيت خود به تحقيق هدف هاي همگاني ياري دهند. (شيخ محمدي و زواره، ۴۰:۱۳۸۰)
۲-۱-۵-فلسفه و مباني نظري مديريت مشاركتي : (طوسي،۵۸:۱۳۸۳)
۲-۱-۵-۱- نياز انسان به احترام و برابري و اظهار وجود
انسانها فطرتا خواهان برابري با يكديگرند و تمايل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشاركت جويانه شود. خصوصا انسان فرهيخته و متخصص قرن بيستم خواستار اين حق است كه “نظر” من را گوش كنيد، من هم نظر دارم” مشاركت كاركنان در مديريت به اين خواسته انساني پاسخ مثبت مي دهد.
۲-۱-۵-۲- حمايت و پشتيباني انسان از نظرات و دستاوردهاي خويش
انسانها بطور فطري و طبيعي از چيزهايي كه متعلق به آنهاست حمايت و پشتيباني مي كند، مانند: فرزند، همسر، خانه، پست، نظرات و محصول ساخته شده خود. لذا اگر كاركنان و مشتريان يك سازمان در ارائه نظرات و تصميم گيري ها و اجراي نظرات خود مشاركت داده شوند، اينگونه نظرات از حمايت و پشتيباني جدي و قويتري در سازمان برخوردار خواهد بود.
۲-۱-۵- ۳-کمال جوئي مستمر انسان (بهبود مستمر)
ايجاد بهبود مستمر در استانداردهاي كاري سازمانها هميشه اهميت داشته و امروزه با توجه به نياز به افزايش مستمر بهره وري، كاهش هزينه ها و رضايت بيشتر مشتريان و ارباب رجوع و افزايش قدرت رقابت از اهميت بيشتري برخوردار است. اصل بهبود مستمر مي گويد نبايد هيچ روزي را بدون انجام بهبود فعاليتها سپري كرد. بهبود مستمر تعبيري از اين فرمايش امام صادق (ع) است كه مي فرمايد: “كسي كه دو روزش مساوي باشد ضرر كرده است.. (طوسي،۵۹:۱۳۸۳)
۲-۱-۶-ابعاد نظام مشاركت:
۲-۱-۶-۱- نظام مشاركت فردي: در اين نظام، كاركنان سازمان به صورت فردي نظرات و پيشنهادات خود را در هر موردي كه به نظرشان مي رسد، ارائه مي دهند.
۲-۱-۶-۲-نظام مشاركت گروهي: به منظور افزايش كيفيت پيشنهاد و بالا بردن درصد مشاركت كاركنان و ارائه پيشنهاد و همچنين افزايش درصد اجراي پيشنهادات گروه هاي بهبود كيفيت تشكيل مي شوند.
۲-۱-۶-۳- نظام مشاركت خانواده كاركنان: نظر به نقش مهم خانواده كاركنان در تشويق و ترغيب آنها و ايجاد انگيزه كاري، خانواده كاركنان را هم مي توان با محيط كار پدران، مادران و همسرانشان آشنا ساخت و از آنها نيز در مورد بهبود مستمر فعاليتها پيشنهاد گرفت.
۲-۱-۶-۴- نظام مشاركت مشتريان: مشتريان هر سازمان به دليل ارتباط نزديك با آن به مشاركت و نقاط قوت و ضعف فراواني كه در ارائه خدمات سازمان وجود دارد، پي مي برند. توجه به نظرات و پيشنهادها مشتريان مي تواند كمك قابل ملاحظه اي به بهبود كيفيت كالاها و خدمات و در نهايت، رضايت مشتريان كند.(زراعت پيشه، ۹۲:۱۳۸۰)
۲-۱-۷-مشارکت از ديدگاه اسلام
يکي از صفات اهل ايمان اين است که در کارها با هم مشورت مي کنند ، در بدست آوردن راي درست به مشورت مي نشينند و از راي صاحبان نظر و انديشه بيشترين بهره را مي گيرند. بديهي است که مشورت هم
در کارهاي فردي و خصوصي و هم کارهاي جمعي بسيار مفيد و لازم است.
در روايتي از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است که : هيچ مردي با کسي مشورت نمي کند مگر آنکه به سوي رشد هدايت مي شود.امر شورا و مشورت آنچنان از اهميت بسزايي برخوردار است که قرآن مجيد يک سوره به نام شورا را به آن اختصاص داده است.
همه مي دانيم که با امر شورا ، زندگي در جريان صحيح و تعالي خود پيش مي رود. شورا و مشورتي که در آن مصلحت و انديشه در کنار هم قرار مي گيرند وبا اتّکا به قرآن ، عمل صحيح شکل مي گيرد. در زندگي روزمره ، بارها شاهد اعمال نادرست خود بوده ايم. با يک واکاوي مي توان دريافت که کارهاي شورايي به لحاظ ساختاري و شيوه ي عمل از چهارچوب و اسلوب بهتري برخوردار است.
مشورت و شورا در لغت از ” شارالعسل ” گرفته شده و به معناي بيرون آوردن عسل از کندو به دست آوردن عسل ناب است . اين لغت در اصطلاح به معناي به دست آوردن راه درست و متقن از طريق نظرخواهي از عقلا و خردمندان است .
دين مبين اسلام بر منزلت شورا تأکيد فراوان نموده است . آيات و روايات بي شماري بر اين موضوع دلالت دارد از جمله آيه شريفه ۳۸ از سوره مبارکه شورا آن جا که مي فرمايد : ” و آنان که امر خدا را طاعت و اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان را با مشورت يکديگر انجام دادند،پيامبر و ائمه معصومين نيز بر انجام امور با مشورت و شورا تأکيد داشته اند . از جمله حضرت علي (ع) که در باب شورا فرامين بسياري داشته و چنين فرموده اند . ” من شاور الرجال شارکها في عقولها ” ( کسي که با انسانهاي ديگر مشورت مي کند در عقلهاي آنان شريک است ) در جايي ديگر مشورت کردن را موجب دوري از استبداد دانسته و چنين بيان داشته اند : ” انسان همين که خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است . “(احمدي ،۱۰:۱۳۸۳)
۲-۱-۷-۱-جايگاه مشورت در قرآن کريم:آيين جامع اسلام نکته هاي اساسي و ارزشمندي را با هدف رشد جنبه هاي مادي و معنوي انسان پيشنهاد مي کند. براي نمونه در قرآن کريم و روايت هاي رسيده از ائمه معصومين عليهم السلام دانش و مهارت مشاوره با لطافت وجزئيات لازم به پيروان مکتب اسلام آموخته مي شود.
در آيه ي ۲۳۳ سوره ي بقره مي خوانيم : و الوالدات يرضبعن اولادهن … و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شير دهند. اين براي کسي است که بخواهد دوران شيرخوارگي را به کمال برساند … پس اگر به توافق و مشورت با يک ديگر ، قصد از شير گرفتن فرزند را کردند گناهي برآنها نيست.
بنابراين خداوند حتي درباره ي باز گرفتن کودک از شيرخوردن به پدر و مادر کودک خطاب مي کند که در اين باره با يک ديگر مشورت کنند و بدون هم فکري به اين کار دست نزنند. همچنين خداوند در سوره ي آل عمران ، آيه ۱۵۹ حتي پيامبر اکرم(ص) را که بي نياز از مشورت است ، به مشورت دعوت مي کند و مي فرمايد : ” فيما رحمه من الله … “به لطف و رحمت الهي با آنان نرم خويي کردي و آگر درشت خوي و سخت دل بودي ، بي شک از پيرامون تو پراکنده مي شدند. پس از ايشان درگذر و بر ايشان آمرزش بخواه و با آنان مشورت کن. ”

نمونه ي ديگر ، آيه ۳۸ سوره شورا است که خداوند مي فرمايد : ” الذين استجابوا لربهم و اقاموا …))خداوند در اين آيه چهار ويژگي براي مومنان برشمرده است ، از جمله : لبيک به پروردگار ، برپايي نماز ، مشورت در کارهايشان و انفاق از دارايي شان.
از اين آيه استفاده مي شود که انسان مومن اهل مشورت است و در پيشرفت کارهايش ، تنها به عقل و خرد خويش اکتفا نمي کند بلکه از ديدگاه هاي ديگران نيز نهايت استفاده را مي کند.
مشورت ادراک و هشياري دهد عقل ها مر عقل را ياري دهد
حضرت علي (ع) نيز در نامه اي تذکرآميز ، به محمد ابن ابي بکر نوشته بود : ” و انصح المرء اذا استشارک “انساني را که از تو مشاوره و نظر مي خواهد ، راهنمايي کن.
به فرموده پيامبر(ص) مردم جامعه اي که مشورت را سرلوحه ي کارهاي خود قرار مي دهند سزاوار زندگي هستند..
امام سجاد(ع) در بيان اهميت مسئله مشورت در رساله حقوق خويش ، براي مشاور و کسي که از انسان مشاوره مي طلبد ، حقوقي را در نظر گرفته و فرموده است : ” حق مراجعه کننده براي مشورت اين است که اگر مي داني پيشنهاد موثري براي او داري ، با او در ميان بگذار و اگر نمي تواني راهنمايي اش کني ، او را به کسي که مي داند ارجاع دهي. “
از ديگر نشانه اي اهميت مشورت اين است که در اسلام حتي به مشورت با دشمنان نيز سفارش شده است. امام علي (ع) مي فرمايد : ” با دشمنانت مشورت کن تا از ميزان دشمني و هدف هاي آنها آگاه شوي. “
علامه طباطبايي در باره آيه معروف شورا مي گويد : در جمله ” و امر هم شوري بينهم ” به ويژگي مهم و بنيادي مومنان اهل رشد و عمل اشاره شده بدين صورت که آنان در به دست آوردن انديشه صحيح و ديدگاه جامع و متقن به صاحبان عقل و انديشه و خرد مراجعه مي کنند و ضمن جمع آوري کليه ديدگاهها ، بهترين آنها را گزينش و تبعيت مي کنند و در واقع اين آيه ، با آيه ” والدين يستمعون القول فيتبعون ” نزديک است : و راه رسيدن به بهترين راههاي موجود در هر عرصه اي براي دستيابي به واقعيت مشورت است : چرا که ” و ماتشاور قوم الاو فقوا حسن ما في ضمير هم ” هيچ قومي در کارهايشان با يکديگر مشورت نکردند مگر آنکه به بهترين راههاي موجود دست يافتند . از ديدگاه پيامبر اسلام (ص) ، بقاي جامعه اي که فاقد سنت مشورت است ، در خطر است ، چرا که فقدان سنت مشورت در جامعه ، شخصيت افراد را مي کشد و رشد فرهنگ و انديشه ها را متوقف مي سازد . در اين باره پيامبر اعظم (ص) مي فرمايد : ” مشورت دري در مقابل هجوم پشيماني و مايه ايمني از سرزنش است.”. “(احمدي ،۲۰:۱۳۸۳ -۱۰)

دسته بندی : 22

پاسخ دهید