۲-۳-۵-۳- پارک هاي علمي تحقيقاتي و فناوري۲۶
۲-۳-۵-۴- خوشه هاي صنعتي۲۷
۲-۳-۵-۴-۱- مشخصه هاي خوشه هاي صنعتي۲۷
۲-۳-۵-۴-۲-زير مجموعه يک خوشه صنعتي۲۸
۲-۳-۵-۴-۳- مزاياي توسعه خوشه صنعتي۲۸
تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۲۹
مزاياي تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۳۰
جمع بندي و نتيجه گيري۳۱
فصل سوم: مرور تحقيقات پيشين
۳-۱- مقدمه۳۳
۳-۲- بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در ايران۳۴
۳-۳- بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۴۰
۳-۳-۱- ساير کشورها۴۰
۳-۳-۲- ايران۴۷
۳-۴- بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۴۹
۳-۴-۱- ساير کشورها۴۹
۳-۴-۲- ايران۵۴
۳-۵- جمع بندي و نتيجه گيري۵۷
فصل چهارم: روش تحقيق
۴-۱- مقدمه۵۹
۴-۲- نوع روش تحقيق۵۹
۴-۳- جامعه و نمونه آماري۶۰
۴-۳-۱- جامعه۶۰
عنوانصفحه
۴-۳-۲-جامعه هدف۶۰
۴-۳-۳- عضوجامعه آماري۶۱
۴-۳-۴- نمونه۶۱
۴-۴- روش گرداوري داده ها۶۲
۴-۵- شرح مراحل تحقيق۶۳
۴-۵-۱- بررسي پيشينه موضوع۶۵
۴-۵-۲- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۶۵
۴-۵-۳- جمع آوري نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد اين موانع۶۵
۴-۵-۴- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونيک در SMEs ايراني۶۵
۴-۵-۵- تهيه مدل مفهومي عدم توسعه EC در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران۷۴
۴-۵-۶-تهيه پرسشنامه۷۵
۴-۵-۷- توزيع و تکميل پرسشنامه۷۵
۴-۵-۷-۱- روايي۷۶
۴-۵-۷-۲- پايايي۷۶
۴-۵-۸- تجزيه وتحليل داده ها۷۷
۴-۵-۸-۱- آمار توصيفي و استنباطي سئوالات پرسشنامه۷۷
۴-۵-۸-۱-۱- فرضيه اول۷۷
۴-۵-۸-۱-۲- فرضيه دوم۷۸
۴-۵-۸-۱-۳- فرضيه سوم۷۹
۴-۵-۸-۱-۴- فرضيه چهارم۷۹
۴-۵-۸-۱-۵- فرضيه پنجم۸۰
۴-۵-۸-۱-۶- فرضيه ششم۸۰
۴-۵-۸-۱-۷- فرضيه هفتم۸۱
۴-۵-۸-۱-۸- فرضيه هشتم۸۱
۴ -۵-۸-۱-۹- فرضيه نهم۸۲
عنوانصفحه
۴-۵-۸-۲- تحليل عاملي۸۳
۴-۵-۸-۲-۱ – مفاهيم کليدي۸۴
۴-۵-۸-۲-۲- مراحل اجراي تحليل عاملي۸۵
۴ -۵-۹-اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد۸۷
۴-۵-۱۰- ارائه مدل تجاري توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد۸۸
فصل پنجم: تجزيه و تحليل داده ها
۵-۱- مقدمه۸۹
۵-۲- آمار توصيفي وضعيت پاسخگويان۹۰
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر جنسيت۹۰
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر سن۹۱
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات۹۲
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي۹۳
بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر تجربه استفاده از اينترنت۹۴
آمار توصيفي وضعيت شرکتهاي مورد بررسي۹۵
بررسي وضعيت سني شرکتها۹۵
بررسي وضعيت تعداد پرسنل شرکتها ۹۶
بررسي نوع فعاليت شرکتها۹۷
بررسي سطح تحصيلات مديران شرکتها۹۹
بررسي تعداد کامپيوتر و کامپيوتر متصل به اينترنت در شرکتها۱۰۰
بررسي ميزان بکارگيري تجارت الکترونيک در شرکتها۱۰۲
بررسي نرمال بودن داد ها۱۰۴
بررسي ميزان تاثير موانع توسعه تجارت الکترونيک از ديدگاه پاسخگويان۱۰۵
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن از ديدگاه پاسخگويان۱۰۵
۵-۶-۱-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل اول۱۰۵
۵-۶-۱-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول۱۰۶
بررسي ميزان تاثير کمبود نيروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک از ديدگاه پاسخگويان۱۰۷
۵-۶-۲-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دوم۱۰۷
۵-۶-۲-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم۱۰۹
بررسي ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۱۰
۵-۶-۳-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل سوم۱۱۰
۵-۶-۳-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم۱۱۱
بررسي ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۱۲
۵-۶-۴-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل چهارم۱۱۲
۵-۶-۴-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم۱۱۴
بررسي ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۱۷
۵-۶-۵-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل پنجم۱۱۷
۵-۶-۵-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم۱۱۹
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۲۰
۵-۶-۶-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل ششم۱۲۰
۵-۶-۶-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم۱۲۲
بررسي ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۲۳
۵-۶-۷-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل هفتم۱۲۳
۵-۶-۷-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم۱۲۴
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۲۵

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۵-۶-۸-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل هشتم۱۲۵
۵-۶-۸-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم۱۲۶
بررسي ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۲۷
۵-۶-۹-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل نهم۱۲۷
۵-۶-۹-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم۱۲۹
بررسي ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۳۰
۵-۶-۱۰-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دهم۱۳۰
۵-۶-۱۰-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم۱۳۱
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۳۲
۵-۶-۱۱-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل يازدهم۱۳۲
۵-۶-۱۱-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل يازدهم۱۳۴
بررسي ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۳۵
۵-۶-۱۲-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل دوازدهم۱۳۵
۵-۶-۱۲-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم۱۳۶
بررسي ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۴۰
۵-۶-۱۳-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل سيزدهم۱۴۰
۵-۶-۱-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل سيزدهم۱۴۲
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۴۳
۵-۶-۱۴-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل چهاردهم۱۴۳
۵-۶-۱۴-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم۱۴۴
بررسي ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۴۶
۵-۶-۱۵-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل پانزدهم۱۴۶
۵-۶-۱۵-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم۱۴۷
عنوانصفحه
بررسي ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۴۸
۵-۶-۱۶-۱- بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد عامل شانزدهم۱۴۸
۵-۶-۱۶-۲- مقايسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگويان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم۱۴۹
۵-۷- اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۱۵۱
۵-۸- آزمون تاييد مدل مفهومي پيشنهادي۱۵۳
فصل ششم: جمع بندي و پيشنهادات
۶-۱- مقدمه۱۶۵
۶-۲- جمع بندي نتايج۱۶۵
۳-۶-اولويت بندي موانع توسعه تجارت الکترونيک۱۶۷
۶-۴- ارائه راهکار اجرايي۱۶۷
فهرست منابع۱۷۲
پيوست اول۱۷۶
چکيده به زبان انگليسي۱۸۳
فهرست جدولها
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۲-۱- منافع استفاده از تجارت الکترونيک در سازمانها۱۶
جدول ۲-۲-طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد در صنايع شمال آمريکا۲۳
جدول ۲-۳- طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا۲۳
جدول ۳-۱- موانع اشاره شده در تحقيقات پيشين با بيشترين فراواني ۵۷
جدول ۵-۱- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر جنسيت۹۰
جدول۵-۲- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن۹۱
جدول ۵-۳- وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات۹۲
جدول ۵-۴- وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي۹۳
جدول ۵-۵- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اينترنت۹۴
جدول ۵-۶- وضعيت شرکتها از نظر سن۹۵
جدول ۵-۷- وضعيت شرکتها از نظر تعداد پرسنل۹۶
جدول ۵-۸- وضعيت شرکتها از نظر نوع فعاليت۹۷
جدول ۵-۹- سطح تحصيلات مديران شرکت۹۹
جدول ۵-۱۰- تعداد کامپيوتر موجود در شرکت۱۰۰
جدول ۵-۱۱- تعداد کامپيوتر متصل به اينترنت موجود در شرکت۱۰۱
جدول ۵-۱۲- ميزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونيک۱۰۲
جدول۵-۱۳- سنجش نرمال بودن توزيع داده ها۱۰۴
جدول ۵-۱۴- ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۰۵
جدول ۵-۱۵- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني۱۰۶
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۱۶- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول۱۰۶
جدول ۵-۱۷- ميزان تاثير کمبود نيروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۰۸
جدول۵-۱۸ – نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs108
جدول ۵-۱۹ – نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم۱۰۹
جدول ۵-۲۰- ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۰
جدول ۵-۲۱- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs111
جدول ۵-۲۲- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم۱۱۱
جدول ۵-۲۳- ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۳
جدول ۵-۲۴- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs113
جدول ۵-۲۵- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم۱۱۴
جدول ۵-۲۶- آمار توصيفي پاسخ گروههاي سني مختلف به عامل چهارم۱۱۴
جدول ۵-۲۷- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل چهارم۱۱۵
جدول۵-۲۸ – آمار توصيفي پاسخ دو گروه سني به عامل چهارم۱۱۵
جدول ۵-۲۹- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سني در عامل چهارم۱۱۵
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۳۰- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل چهارم۱۱۶
جدول ۵-۳۱ – نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات در سطوح مختلف تحصيلي در عامل چهارم۱۱۶
جدول ۵-۳۲- آمار توصيفي پاسخ دو سطح تحصيلي به عامل چهارم۱۱۶
جدول ۵-۳۳- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه تحصيلي در عامل چهارم۱۱۷
جدول ۵-۳۴- ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۸
جدول ۵-۳۵- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs118
جدول ۵-۳۶- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم۱۱۹
جدول ۵-۳۷- آمار توصيفي نظرات کاربران و غير کاربران اينترنت نسبت به عامل پنجم۱۲۰
جدول ۵-۳۸- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات کاربر و غير کاربر اينترنت نسبت به عامل پنجم۱۲۰
جدول ۵-۳۹- ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۱
جدول ۵-۴۰- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs121
جدول ۵-۴۱- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم۱۲۲
جدول ۵-۴۲- ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۳
جدول ۵-۴۳- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs124
جدول ۵-۴۴- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم۱۲۴
جدول ۵-۴۵- ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۵
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۴۶- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs126
جدول۵-۴۷- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم۱۲۶
جدول ۵-۴۸- ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک۱۲۸
جدول ۵-۴۹- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs128
جدول۵-۵۰- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم۱۲۹
جدول ۵-۵۱- ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک۱۳۰
جدول ۵-۵۲- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs131
جدول۵-۵۳- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم۱۳۱
جدول ۵-۵۴- ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن۱۳۳
جدول ۵-۵۵- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل يازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs133
جدول ۵-۵۶- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل يازدهم۱۳۴
جدول ۵-۵۷- ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۳۵
جدول ۵-۵۸- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs136
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۵۹ – نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم۱۳۶

جدول ۵-۶۰- آمار توصيفي پاسخ گروههاي سني مختلف به عامل دوازدهم۱۳۷
جدول ۵-۶۱- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل دوازدهم۱۳۷
جدول ۵-۶۲- آمار توصيفي پاسخ دو گروه سني به عامل دوازدهم۱۳۷
جدول ۵-۶۳- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سني در عامل دوازدهم۱۳۸
جدول ۵-۶۴- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل دوازدهم۱۳۸
جدول ۵-۶۵- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات سطوح مختلف تحصيلات در عامل دوازدهم۱۳۸
جدول ۵-۶۶- آمار توصيفي پاسخ سطوح تحصيلات به عامل دوازدهم۱۳۹
جدول ۵-۶۷- نتايج تست من ويتني براي مقايسه نظرات دوگروه سطح تحصيلات در عامل دوازدهم۱۳۹
جدول ۵-۶۸- آمار توصيفي نظرات کاربران و غير کاربران اينترنت نسبت به عامل دوازدهم۱۴۰
جدول ۵-۶۹- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات کاربر و غير کاربر اينترنت نسبت به عامل دوازدهم۱۴۰
جدول ۵-۷۰- ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي کشور در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۱
جدول ۵-۷۱- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل سيزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs141
جدول ۵-۷۲- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سيزدهم۱۴۲
جدول ۵-۷۳- ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۳
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۷۴- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs144
جدول۵-۷۵- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم۱۴۴
جدول ۵-۷۶- آمار توصيفي پاسخ سطوح مختلف تحصيلات به عامل چهاردهم۱۴۵
جدول۵-۷۷- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات گروههاي سني مختلف در عامل چهاردهم۱۴۵
جدول ۵-۷۸- ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۶
جدول ۵-۷۹- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs147
جدول ۵-۸۰- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم۱۴۷
جدول ۵-۸۱- ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۸
جدول ۵-۸۲- نتايج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونيک در SMEs149
جدول ۵-۸۳- نتايج مقايسه پاسخها مبني بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم۱۴۹
جدول ۵-۸۴- آمار توصيفي نظر رده هاي مختلف شغلي پاسخگويان در مورد عامل شانزدهم۱۵۰
جدول ۵-۸۵- نتايج تست کروسکال واليس براي مقايسه نظرات رده هاي شغلي مختلف در عامل شانزدهم۱۵۰
جدول ۵-۸۶- آمار توصيفي نظرات مديران عالي و مياني نسبت به عامل شانزدهم۱۵۰
عنوان و شمارهصفحه
جدول ۵-۸۷- نتايج تست من- ويتني براي مقايسه نظرات مديران عالي و مياني نسبت به عامل شانزدهم۱۵۱
جدول ۵-۸۸- نتايج آزمون فريدمن براي عوامل ۱ تا ۱۶۱۵۱
جدول ۵-۸۸- آمار توصيفي آزمون فريدمن براي عوامل ۱ تا ۱۶۱۵۲
جدول ۵-۹۰- نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه دو به دو عوامل۱۵۲
جدول ۵-۹۱- ماتريس همبستگي بين سئوالات۱۵۴
جدول ۵-۹۲- نتايج آزمون کرويت بارتلت و اندازه کايزر – ماير- الکين (KMO)156
جدول ۵-۹۳- ميزان اشتراک اوليه و بعد از استخراج عامل ها براي سئوالات۱۵۷
جدول ۵-۹۴- ارزش ويژه مولفه ها۱۵۸
جدول ۵-۹۵ – ماتريس عاملي دوران نيافته۱۶۰
جدول ۵-۹۶- بارگذاري عاملي متغيرها۱۶۱
جدول ۵-۹۷- ماتريس همبستگي مولفه ها۱۶۲
جدول ۵-۹۸- بارگذاري عاملي متغيرها۱۶۳
جدول ۵-۹۹- مقادير آلفاي کرونباخ به ازاي هر عامل۱۶۴
جدول ۵-۱۰۰- مقادير آلفاي کرونباخ به ازاي هر عامل۱۶۴

فهرست شکل ها

عنوانصفحه
شکل۳-۱- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط کانادا۴۳
شکل۳-۲- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط آمريکا۴۴
شکل ۳-۳- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ويتنام۴۵
شکل۳-۴- مدل پذيرش تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط نيوزلند۴۶
شکل۳-۵- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط۵۲
شکل۳-۶- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط سوئد و استراليا۵۳
شکل ۳-۷- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي سهامي بيمه اي آسيا۵۶
شکل ۴-۱- مراحل انجام پروژه۶۴
شکل۴-۲- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران۷۴
شکل ۵-۱- مدل مفهومي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي مستقر در خوشه نساجي ۱۵۳
شکل ۶-۱- مدل تجاري توسعه تجارت الکترونيک در خوشه نساجي يزد۱۶۸
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار ۵-۱- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر جنسيت۹۰
نمودار ۵-۲- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن۹۱
نمودار ۵-۳- وضعيت پاسخگويان از نظر سطح تحصيلات۹۲
نمودار ۵-۴- وضعيت پاسخگويان از نظر رده شغلي۹۳
نمودار ۵-۵- وضعيت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اينترنت۹۴
نمودار ۵-۶- وضعيت شرکتها از نظر سن۹۵
نمودار ۵-۷- وضعيت شرکتها از نظر تعداد پرسنل۹۶
نمودار ۵-۸- وضعيت شرکتها از نظر نوع فعاليت۹۷
نمودار ۵-۹- سطح تحصيلات مديران شرکت۹۹
نمودار ۵-۱۰- تعداد کامپيوتر موجود در شرکت۱۰۰
نمودار ۵-۱۱- تعداد کامپيوتر متصل به اينترنت موجود در شرکت۱۰۱
نمودار ۵-۱۲- ميزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونيک۱۰۲
نمودار ۵-۱۳- ميزان تاثير عدم آشنايي مديران صنعت و بازرگاني در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۰۵
نمودار ۵-۱۴- ميزان تاثير کمبود نبروي انساني کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۰۷
نمودار ۵-۱۵- ميزان تاثير بالابودن هزينه هاي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۰
نمودار ۵-۱۶- ميزان تاثير آگاهي ناکافي از مزاياي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۲
عنوانصفحه
نمودار ۵-۱۷- ميزان تاثير پيچيدگي تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۱۷
نمودار ۵-۱۸- ميزان تاثير مقاومت اعضاء در برابر تغيير در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۰
نمودار۵-۱۹ – ميزان تاثير عدم آمادگي طرفهاي تجاري در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۳
نمودار ۵-۲۰- ميزان تاثير وجود نداشتن فرهنگ عمومي استفاده از تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۲۵
نمودار۵-۲۱- ميزان تاثير عدم وجود مزيت کافي در استفاده از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک۱۲۷
نمودار ۵-۲۲- ميزان تاثير عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونيک در عدم استفاده از تجارت الکترونيک۱۳۰
نمودار ۵-۲۳- ميزان تاثير ناکافي بودن قوانين حقوقي داخلي مرتبط با تجارت الکترونيک در عدم توسعه آن۱۳۲
نمودار ۵-۲۴- ميزان تاثير پايين بودن امنيت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۳۵
نمودار ۵-۲۵- ميزان تاثير ناکارآمد بودن نظام بانکي کشور در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۰
نمودار ۵-۲۶- ميزان تاثير وجود نداشتن خطوط ارتباطي سريع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۳
نمودار ۵-۲۷- ميزان تاثير وجود نداشتن کارتهاي اعتباري داخلي با گستره فعاليت بين المللي در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۶
نمودار ۵-۲۸- ميزان تاثير بازگشت سرمايه طولاني تجارت الکترونيک در عدم توسعه تجارت الکترونيک۱۴۸
نمودار ۵-۲۹- نمودار اسکري براي تعيين تعداد مولفه ها۱۵۹
فهرست نشانه هاي اختصاري
EC = تجارت الکترونيک
SME= شرکتهاي کوچک و متوسط
کليات تحقيق
عنوان تحقيق
بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در صنايع کوچک و متوسط ايران و ارائه مدل تجاري آن. مطالعه موردي : خوشه نساجي استان يزد
مقدمه
امروزه در کشورهاي مختلف جهان سيساستهاي معطوف به گسترش صنايع کوچک به سياستهاي مهم محوري تبديل شده است و از اين رهگذر پيشرفت صنايع کوچک نقش قابل توجهي در توسعه اجتماعي – اقتصادي اين کشورها بازي مي کند. نکته جالب توجه اينست که هرچه يک کشور از نظر توسعه اقتصادي در سطح بالاتري قرار داشته باشد تکيه توسعه صنعتي آن بيشتربه صنايع کوچک معطوف مي شود و اين نشان مي دهد که صنايع کوچک را در جهان امروزي بايد به عنوان يک حقيقت انکار ناپذير در نظر داشت و با سياستگذاري مناسب اقتصادي در جهت پيشرفت و توسعه آن همت گمارد (ايماني راد،۷۲).
يكي از راهكارهايي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجميع اين بنگاهها و ساماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي است و در راستاي توسعه اين خوشه ها بحث ICT و تجارت الكترونيك از جمله مواردي است كه به آن توجه زيادي شده است.
ضرورت تحقيق
شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs) در اكثر كشورهاي جهان بيشترين سهم بنگاهها را به خود اختصاص مي دهند، بنابراين نقش آنها در رشد ملي از لحاظ اقتصادي و استخدامي و توليد ناخالص ملي (GDP) كم نيست.
امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از :
پتانسيل اشتغال زايي بالا
نياز كمتر به واردات
توزيع منابع درآمد و كاهش شكاف درآمدي
جمع آوري و استفاده از كارآفرينان و نوآوران پراكنده و پس اندازهاي كوچك جهت سرمايه گذاري و استفاده كامل از منابع و مواد خام محلي
امروزه با سازماندهي درست صنايع كوچك و متوسط مي توان به سطوحي از هم افزايي دست يافت كه حتي با انجام سرمايه گذاري هاي سنگين براي احداث يك واحد در مقياس بزرگ نيز قابل ترديد بوده و ممكن نمي باشد. از ميان الگوهاي مختلف سازماندهي توليد ، خوشه هاي صنعتي نقش قابل توجهي در سازماندهي زنجيره توليد صنايع كوچك و متوسط ، شكل بازار و توزيع درآمد و ايجاد ثروت در مناطق متعددي در جهان داشته است.
خوشه مجموعه اي از شركتها، سازمانها، تشكل ها و نهادهاي تخصصي فعال در يك رشته صنعتي است كه از طريق روابط متراكم شبكه اي قادر به هم افزايي قابليت هاي آن مجموعه مي شود(مهرپويا و مجيدي، ۸۲). خوشه هاي صنعتي به واسطه تقسيم كار تخصصي، همكاري بين صنايع ، يادگيري تعاملي و ساير اموري كه براي رقابت مند شدن صنايع لازم است مي توانند الگوي مناسبي براي توسعه صنعتي محسوب شوند(مهرپويا و مجيدي، ۸۲).
در ايران حدود ۷/۹۹ درصد كارگاههاي صنعتي كشور ، سازمان هايي هستند كه كمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. اين سازمانهاي كوچك و متوسط ۸/۵۳ درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي شوند.
در راستاي توسعه خوشه هاي صنعتي بحث تجارت الكترونيك به عنوان يك ابزار مهم مورد توجه است. قابليت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادي و ارتقاء زندگي مردم و پافشاري جوامع بين المللي بر اهميت بهبود دسترسي به فناوري هاي مذكور به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در سالهاي اخير قابل ملاحظه بوده است. تجارت الكترونيك نيز حاصل پيشرفت فناوري اطلاعات است كه در دنياي كسب و كار بسيار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۸۶).
تجارت الکترونيک از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد است. اين سبک از تجارت به دليل مزايا و منافع سرشاري که داشته به سرعت در حال گسترش است. مي توان به قطعيت ادعا کرد تجارت الکترونيک بسياري از محدوديتهاي تجارت سنتي را از پيش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهري تجارت سنتي، بلکه محتواي امر تجارت را نيز دستخوش تغيير کرده است؛ تغييري که مبناي هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده است.
تجارت الکترونيک به زبان ساده به هرگونه معامله اي گفته مي شود که در آن خريد و فروش کالا يا خدمات از طريق اينترنت صورت مي گيرد و به واردات و صادرات منتهي مي شود. تجارت الکترونيک معمولا کاربرد وسيعتري دارد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است، بلکه ساير جنبه هاي فعاليتهاي تجاري مانند خريداري، صورت برداري از کالاها ، مديريت توليد، تهيه و توزيع، جابجايي کالاها و خدمات پس از فروش را نيز در بر مي گيرد.
مطالعات نشان مي دهد كه تعميق در سرمايه و رشد بهره وري كل عوامل در تكنولوژري اطلاعات و ارتباطات، تاثير معناداري در شتاب رشد و بهره وري نيروي كار در دهه ۱۹۹۰ داشته است. مطالعات نشان مي دهد كه هم توليد و هم هزينه هاي صرف شده در ابزارهاي پردازش داده الكترونيكي باعث افزايش رشد بهره وري كل عوامل توليد مي شوند (Hacker & Morsink , 2002).
مطالعاتحاكي از آنست كه IT به SMEs كمك مي كند تا بتوانند به فشارهاي محيطي پاسخ دهند، تقاضاي مشتريان را برآورده كنند و با چالشهاي جهاني شدن روبرو شوند (Bernardes & Verville , 2005).
استفاده از تجارت الکترونيک به عنوان يکي از کاربردهاي فناوري اطلاعات براي شرکتهاي کوچک و متوسط بسيار سودمند است. از جمله منافع مي توان به موارد زير اشاره نمود: (Thulani , Tofara & Langton , 2010)
توانايي مقايسه شدن با شرکتهاي بزرگتر
بهبود ارتباطات، کيفيت و اطلاعات
کاهش هزينه ها
افزايش محدوده بازار
يافتن تامين کنندگان جديد
افزايش کارايي عملياتي
پيشنهاد محصولات و خدمات جديد
دستيابي به بازارهاي جهاني
کاهش هزينه هاي تعاملات و اطلاعات
کاهش هزينه هاي تبليغات
از طرفي ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده است كه اين شركتها در پذيرش تجارت الکترونيک با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. بررسي پذيرش تكنولوژي‌هاي نوين در ميان اندازه‌هاي مختلف سازمان‌هاي اقتصادي و خدماتي (كسب و كارهاي اقتصادي) نشان مي‌دهد كه صنايع كوچك و متوسط تكنولوژي‌ها را نسبتاً كندتر مي‌پذيرند و ارتباط معناداري بين پذيرش فناوري اطلاعات و اندازه شركت وجود دارد (آنكتاد ۲۰۰۴). آنكتاد در گزارش تجارت الكترونيكي و توسعه سال ۲۰۰۴ بر اين عقيده است كه با وجود رشد فزاينده تجارت الكترونيكي و افزايش روز به روز اهميت آن، توسعه اين پديده در بين شركتهاي كوچك و متوسط به كندي اتفاق مي‌افتد.
در سال ۲۰۰۱ در اروپا ۷۹ درصد از شركتهاي بزرگ به اينترنت دسترسي داشتند در حالي كه همين رقم براي شركتهاي كوچك و متوسط ۲۵ درصد گزارش شده است (UNCTAD E-Commerce and Development Report ,2004).پذيرش تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط محدود به به كارگيري ايميل و وب مي باشد و اين شركتها اينترنت را براي ارتباط و تبليغات استفاده مي كنند (Lawson , Alcock , Cooper & Burgess , 2003). اما آنچه كه غير قابل انكار است، اثرات و فشار ناشي از محيط رقابتي تجارت جهاني براي بكارگيري تجارت الكترونيكي (بخصوص در بخش B2B) است كه بدون توجه به اندازه شركتها به آنها تحميل مي‌شود. بنابراين شركتهاي كوچك و متوسط در نهايت مجبور به بكارگيري تجارت الكترونيكي خواهند بود.
با توجه به آنکه سياستهاي اتخاذي در حمايت از پذيرش تجارت الكترونيك توسط SMEs، بايد بر پايه آگاهي از مزايا، موانع و مشكلات باشند تا بتوانند فوايد بالقوه بيشتري براي SMEs داشته باشند(CISC Department of Economics , 2006) تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف به بررسي دلايل پذيرش كند تجارت الكترونيك و ICT توسط SMEs پرداخته است.
در نتيجه تحقيقي كه در در مورد موانع پذيرش ICT و استفاده از اينترنت انجام شده است، كار در يك بازار مناسب و داشتن ديدگاه مناسب از توانايي هاي اينترنت ، هنگاميكه با استراتژي مناسب، تعهد مديريت، زيرساخت ها، صلاحيت و توانايي همراه شود بيشترين تاثير را بر پذيرش اينترنت دارد (Doherty & Chadwik , 2003).
در تحقيق ديگري مشخص شده است كه كه ويژگيهاي شخص مدير از قبيل سن ، پيش زمينه اخلاقي ، تجربيات شخصي اينترنتي و فشارهاي رقابتي درك شده توسط او بر پذيرش ICT و تجارت الكترونيك نقش بسزايي دارد( Jesse , 2008& Weltevreden) . به طور کلي متغيرهاي داخل و خارج از سازماني متعددي از قبيل اندازه سازمان ، درجه تاثير شخصي ، تكنولوژي قبلي مورد استفاده و همچنين ميزان فشار رقابت درك شده از جمله عوامل تاثير گذار بر پذيرش تجارت الکترونيکاست (Dholakia& Nir , 2004).
مطالعات نشان مي دهد موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط به شرح زير است:
هزينه زياد اجراي تجارت الکترونيک، پيچيدگي اجرا، مقاومت اعضاء در برابر تغيير، نبودن مهارتهاي تکنيکي و تخصصي، کمبود وقت براي اجراي تجارت الکترونيک، نا مناسب بودن تجارت الکترونيک براي محصولات و خدمات شرکتهاي کوچک و متوسط، ناآگاهي نسبي از منافع تجارت الکترونيک، نبودن اعتماد و مسائل مالي و نبودن حمايت مديريت ارشد(Thulani et al , 2008).
مدلي در زمينه موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط در دوگروه عمده ارائه شده است: موانع درون سازماني و موانع برون سازماني (حنفي زاده و رضايي ، ۸۶).
در تحقيقي که در مورد عوامل موفقيت پذيرش تجارت الكترونيك در SMEs ايراني صورت گرفته، عوامل موثر بر استفاده از تجارت الکترونيک به سه دسته عوامل سازماني، عوامل محيطي و عوامل فني تقسيم بندي شده است. در اين تحقيق از مهمترين عوامل عدم پذيرش تجارت الکترونيک، وجود نداشتن کارتهاي اعتباري در ايران است. اين تحقيق بيان مي كند تنها ۷% شركتهاي كوچك و متوسط ايراني ، تجارت الكترونيك را به عنوان هسته مركزي تجارت خود قرار داده اند در حاليكه ۹۱% تنها از اينترنت براي فرستادن و دريافت ايميل استفاده مي نمايند (Sanayei & Rajabion , 2009).
موانع مذكور در واقع مسايلي هستند كه كشورهاي مختلف سعي كرده اند با اتخاذ سياستهاي مناسب آنها را حل نمايند. بنابراين لازم است كه هر كشور و حتي منطقه اي ، نيازها و چالشها ي خود را شناسايي نموده و در جهت رفع آن سياستگزاري نمايد.

تعريف مسئله و بيان موضوع اصلي تحقيق
همانگونه که در بخش ضرورت و اهميت تحقيق مطرح شده است توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط مي تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد. شناسايي موانع توسعه اين امر در شرکتهاي کوچک و متوسط مي تواند به راهکارهاي اجرايي منجر شود تا با بهره گيري از آن پيشرفت توسعه تجارت الکترونيک بيشتر شود.
مدتهاست که صنعت نساجي و زوال تدريجي آن در محافل صنعتي و اقتصادي کشور مورد بحث قرار گرفته است. مسئله مهم آنست که اين صنعت رو به اضمحلال است و بايد هرچه زودتر براي آن چاره اي انديشيده شود. با توجه به اين مسئله که استان يزد از قطبهاي نساجي کشور محسوب مي شود و بنا به تجمع واحدها به صورت خوشه در اين استان، به منظور رفع مشکلات اين واحدها با رويکرد بهبود با استفاده از تجارت الکترونيک، لزوم انجام چنين تحقيقي آشکار است. بنابراين اين پژوهش به دنبال شناسايي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران و ارائه يک مدل تجاري به عنوان راهکار اجرايي مي باشد.
سئوالات تحقيق
اين تحقيق به سئوالات زير پاسخ خواهد داد:
موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايران چيست؟
مدل مفهومي مناسب براي اين موانع چيست؟
اولويت بندي اين موانع به چه نحو است؟
راهکارهاي اجرايي جهت رفع اين موانع چيست؟
اهداف تحقيق
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و تعيين مدل مناسب موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط ايراني مي باشد که مدل مذکور در خوشه نساجي استان يزد مورد تحليل قرارا خواهد گرفت. بطور کلي اهداف اين تحقيق را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
شناسايي موانع توسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط
تطبيق موانع شناخته شده با شرکتهاي مستقر در خوشه نساجي يزد
تحليل نتايج حاصل و پيشنهاد مجموعه اقدامات اجرايي
پژوهش حاضر در شش فصل تهيه شده است که در فصل اول کليات تحقيق مطرح مي شود.در فصل دوم به مباني نظري تحقيق پرداخته مي شود. فصل سوم به بررسي تحقيقات گذشته و جمع بندي مدلها و نظرات ساير پژوهشگران اختصاص دارد. فصل چهارم روش تحقيق و نحوه گردآوري داده را بيان نموده و فصل پنجم به تحليل داده ها خواهد پرداخت. در نهايت در فصل ششم به ارائه راهکارهاي عملي در راستاي ارتقاء تجارت الکترونيک در صنايع کوچک و متوسط در خوشه نساجي يزد اختصاص مي يابد.
مباني نظري تحقيق

۲-۱- مقدمه
با توجه به اينکه در اکثر کشورها بخش قابل ملاحظه اي از فعاليت هاي اقتصادي توسط شرکت هاي کوچک و متوسط انجام مي شود و اين شرکت ها براي ورود به عرصه رقابت جهاني مسائل خاص خود را پيدا مي کنند، دولت ها با تدابير مختلفي همواره به فکر حمايت از اين شرکت ها بر مي آيند تا رقابت پذيري آنان را به گونه اي بالا برند که توان رقابت در بازار جهاني را بدست آورند.
تجارت الکترونيک باعث تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است و با توانايي در افزايش روشهاي معمول فروش، حذف دوباره کاريها، توانايي معرفي و تبليغ محصولات به صورت کارا، تصميم گيران و سياستگزاران را برآن داشته تا در امور تجاري از آن استفاده نمايند.
ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات زيادي روبرو شوند. كشورهاي مختلف با علم به اينكه عدم رفع اين موانع در راستاي استفاده تجاري از اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش داده و مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند.
با پديد آمدن موج عظيم تجارت الکترونيک در سالهاي اخير ضروري است اقدامات و تدابير مناسب در خصوص توسعه بکارگيري آن در کشور اتخاذ گردد. عدم توجه به اين مقوله مي تواند واحدهاي صنعتي کشور را با چالش روبرو نمايد.
اين فصل در سه بخش تدوين شده است. در بخش اول تعاريف تجارت الکترونيکي و کاربردهاي آن ارائه شده است. در بخش دوم تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادي آمده سپس در بخش نهايي كاربرد تجارت الکترونيک در شركتهاي كوچك و متوسط، مورد توجه قرار گرفته است.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید