۲-۱-۱۲- زنجيره ارزش۲۸
۲-۱-۱۳- نگرش سيستمي زنجيره ارزش۲۹
۲-۱-۱۴- زنجيره ارزش وزارت نفت۳۰
۲-۱-۲-فرايند توزيع۳۰
۲-۱-۳- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيکي۳۱
۲-۱-۴- آميخته مديريت توزيع فيزيكي۳۱
۲-۱-۵- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از:۳۲
۲-۱-۵-۱- پردازش سفارشات۳۲
۲-۱-۵-۲- موجودي۳۳
۲-۱-۵-۳- انبارداري۳۳
۲-۱-۵-۴- حمل و نقل۳۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۶-مفهوم لجستيك کالا۳۴
۲-۲- معيارهاي كليدي در ارزيابي۳۶
۲-۲-۱- مقدمه۳۶
۲-۲-۲-معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن۳۷
۲-۲-۳- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان۴۰
۲-۲-۳-۱-تأمين كنندگان۴۰
۲-۲-۳-۲- ارزيابان۴۰
۲-۲-۳-۳- معيارهاي ارزيابي۴۱
۲-۲-۴- تفسير معيارهاي مورد پژوهش۴۱
۲-۲-۴-۱-بعد مسافت(حمل و نقل)۴۱
۲-۲-۴-۲- افزايش حسن شهرت۴۴
۲-۲-۴-۳- توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي )۴۶
۲-۲-۴-۴-سابقه تأمين کننده۴۶
۲-۲-۴-۵- استانداردها و گواهي کيفيت۴۷
۲-۲-۴-۶- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان۴۸
۲-۲-۵- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي۵۱
۲-۲-۶- ساختار خريد۵۳
۲-۲-۶-۱- استعلام گيري۵۳
۲-۲-۶-۲- ارزيابي فني۵۴
۲-۲-۶-۳- ارزيابي مالي۵۴
۲-۲-۶-۴- صدور سفارش خريد۵۴
۲-۲-۶-۵- قطعي شدن سفارش خريد۵۴
۲-۲-۶-۶- رسيد كالا۵۵
۲-۲-۶-۷-تسويه حساب مالي۵۵
۲-۲-۷-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده۵۵
۲-۲-۷-۱-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده۵۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۷-۲-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت۵۶
۲-۲-۷-۳-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر۵۷
۲-۲-۷-۴-اخذ استعلام۵۷
۲-۲-۷-۵-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات۵۷
۲-۲-۸-اهميت انتخاب عرضه كننده۵۸
۲-۲-۹- وظايف مأمور خريد۵۹
۲-۲-۹-۱- مشخص كردن نوع تقاضا۵۹

۲-۲-۹-۲- تهيه ليست مجوز مناقصه۵۹
۲-۲-۹-۳- ارسال استعلام۵۹
۲-۲-۹-۴- دريافت پاكات پيشنهاد۵۹
۲-۲-۹-۵-رفع ابهام (در صورت وجود)۶۰
۲-۲-۹-۶- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها۶۰
۲-۲-۹-۷- ارسال تلكس۶۰
۲-۲-۹-۸- ارسال سفارش كتبي۶۰
۲-۳- مدل هاي بكار گرفته شده۶۱
۲-۳-۱- مقدمه۶۱
۲-۳-۲-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست۶۱
۲-۳-۳-روشهاي ارزيابي تأمين کنندگان۶۲
۲-۳-۴-تصميم گيري چند معياره۶۳
۲-۳-۵- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي۶۳
۲-۳-۶-مدل انتخاب چند معياره۶۴
۲-۳-۷-فرآيند تحليل سلسله مراتبي۶۵
۲-۳-۸- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي۶۶
۲-۳-۹-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي۶۶
۲-۳-۱۰-سازگاري در قضاوت‎ها۶۹
۲-۳-۱۱-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري۷۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۱۲-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي۷۰
۲-۳-۱۳-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي۷۱
۲-۳-۱۴-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط۷۳
۲-۳-۱۴-۱- پژوهش‌هاي مرتب داخلي۷۳
۲-۳-۱۴-۲-پژوهش‌هاي خارجي۷۵
فصل سوم:روش تحقيق
۳-۲- روش تحقيق۷۷
۳-۳-شيوه جمع آوري اطلاعات۷۸
۳-۳-۱-روايي۷۹
۳-۳-۲-پايايي۸۰
۳-۴- آزمون آلفاي كرونباخ۸۰
۳-۵- آشنايي با جامعه آماري۸۱
۳-۶-متغيرهاي تحقيق۸۲
۳-۷-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها۸۲
۳-۸-مدل مفهومي تحقيق۸۳
۳-۹-مدل آماري تحقيق:۸۴
فصل چهارم:نتايج
۴-۱- مقدمه۸۶
۴-۱-۱- محاسبه حجم نمونه:۸۷
۴-۲-۱- به ترتيب نمودار(۴-۱) ميزان فراواني و نمودار(۴-۲) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.۸۸
۴-۲-۲- در نمودارهاي(۴-۳) و(۴-۴) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد.۸۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۳- در نمودارهاي(۴-۵) و(۴- ۶) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد.۹۰
۴-۲-۴٫ در نمودارهاي(۴-۷) و(۴-۸) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد.۹۱
۴-۲-۵٫ در نمودارهاي(۴-۹) و (۴-۱۰) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد.۹۲
۴-۳٫ بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي۹۲
۴-۳-۱٫ در نمودار هاي (۴-۱۱) و (۴-۱۲) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و”سابقه” نشان داده شده است.۹۳
۴-۳-۲٫ در نمودار هاي (۴-۱۳) و (۴-۱۴) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و” شهرت” نشان داده شده است.۹۴
۴-۳-۳٫ در نمودار هاي (۴-۱۵) و (۴-۱۶) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.۹۵
۴-۳-۴٫ در نمودار هاي (۴-۱۷) و(۴-۱۸) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” توان مالي ” تامين كننده نشان داده شده است.۹۵
۴-۳-۵٫ در نمودار هاي (۴-۱۹) و (۴-۲۰) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” تامين كننده نشان داده شده است.۹۶
۴-۳-۶٫ در نمودار هاي (۴-۲۱) و (۴-۲۲) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامين كننده نشان داده شده است.۹۷
۴-۳-۷٫ در نمودار هاي (۴-۲۳) و (۴-۲۴) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.۹۸
۴-۳-۸٫ در نمودار هاي (۴-۲۵) و (۴-۲۶) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالي” را نشان داده شده است.۹۹
۴-۳-۹٫ در نمودار هاي (۴-۲۷) و (۴-۲۸) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است.۱۰۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۳-۱۰٫ در نمودار هاي (۴-۲۹) و (۴-۳۰) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است.۱۰۱
۴-۳-۱۱٫ در نمودار هاي (۴-۳۱) و (۴-۳۲) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالي” را نشان داده شده است.۱۰۲
۴-۳-۱۲٫ در نمودار هاي (۴-۳۳) و (۴-۳۴) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.۱۰۳
۴-۳-۱۳٫ در نمودار هاي (۴-۳۵) و (۴-۳۶) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” را نشان داده شده است.۱۰۴
۴-۳-۱۴٫ در نمودار هاي (۴-۳۷) و (۴-۳۸) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.۱۰۵
۴-۳-۱۵٫ در نمودار هاي (۴-۳۹) و (۴-۴۰) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان مالي” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.۱۰۶
۴-۴٫ اولويت بندي عوامل با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي:۱۰۶
۴-۶- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها)۱۰۹
فصل پنجم:نتيجه گيري
۵-۱- مقدمه۱۱۵
۵-۲- بحث و نتيجه گيري۱۱۵
۵-۳- مشكلات و تنگناهاي تحقيق۱۲۰
۵-۴-پيشنهادات براي تحقيقات آتي۱۲۱
پيوست۱۲۹
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۱۲۴
منابع غير فارسي:۱۲۷
چگيده انگليسي۱۴۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون.۳۸
جدول (۲-۲): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است.۳۹
جدول(۲-۳) : ضريب جريمه ديرکرد۴۴
جدول (۲-۴): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم۶۷
جدول(۲-۵): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار۶۸
جدول(۲-۶): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،۱۳۸۰، ۵۲)۷۰
جدول(۴-۲): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي۱۰۹
جدول(۴-۳): ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP110
جدول(۴-۴): اولويت بندي معيارها۱۱۱
جدول(۴-۵): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR)111
جدول(۴-۶) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي۱۱۱
جدول(۴-۷): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي۱۱۳
جدول(۴-۸): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين۱۱۳
جدول(۴-۹): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده۱۱۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱): زنجيره‌ تأمين تداركات ۱۹
نمودار(۲-۲): عوامل توليد۲۳
نمودار(۲-۳): نمونه اي از يك زنجيره تأمين خطي۲۳
نمودار(۲-۴): مدل زنجيره‌ تأمين شماتيك۲۴
نمودار(۲-۵): اهداف زنجيره‌ تأمين ناب۲۵
نمودار(۲-۶): مدل زنجيره ارزش پورتر۲۹
نمودار (۲-۷): نگرش سيستمي زنجيره‌ تأمين۲۹
نمودار(۲-۸): نمودار زنجيره ارزش وزارت نفت(رادمنشة۵۲،۱۳۸۵)۳۰
نمودار(۲-۹): سيستم كلان لجستيك(بردستاني ، ۱۳۸۷،۲۰۴)۳۶
نمودار (۲-۱۰): دسته بندي عمومي ريسك در نمودار چيكن۵۰
نمودار (۲-۱۲): فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده۵۶
نمودار(۲-۱۳): مراحل ارزيابي و انتـخاب عرضـه كننده۵۸
نمودار (۲-۱۴): مراحل مختلف فرآيند تصميم‌گيري۶۲
نمودار(۲-۱۵): فرايند تحليل سلسله مراتبي۶۶
نمودار(۳-۱): مدل مفهومي تحقيق۸۳
نمودار(۳-۲): مدل آماري تحقيق۸۴
نمودار(۴-۱): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازماني)۸۸
نمودار(۴-۲): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازماني)۸۸
نمودار(۴-۳): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات۸۹
نمودار(۴-۴): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات۸۹
نمودار(۴-۵): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن۹۰
نمودار(۴-۶): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن۹۰
نمودار(۴-۸): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار۹۱
نمودار(۴-۹): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت۹۲
نمودار(۴-۱۰): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت۹۲
نمودار(۴-۱۱): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”سابقه”۹۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۱۲): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”سابقه”۹۳
نمودار(۴-۱۳): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و” شهرت”۹۴
نمودار(۴-۱۴): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”شهرت”۹۴
نمودار(۴-۱۵): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و”استانداردهاي كيفيت”۹۵
نمودار(۴-۱۶):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني استانداردهاي كيفيت۹۵
نمودار (۴-۱۷): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و ” توان مالي”۹۵
نمودار (۴-۱۸): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و ” توان مالي “۹۶
نمودار (۴-۱۹): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت “۹۶
نمودار (۴-۲۰): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و بعد مسافت ۹۷
نمودار (۴-۲۱): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “۹۷
نمودار (۴-۲۲): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “۹۷
نمودار (۴-۲۳): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهاي كيفيت “۹۸
نمودار(۴-۲۴):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهاي كيفيت “۹۸
نمودار (۴-۲۵): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالي “۹۹
نمودار (۴-۲۶): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالي “۹۹
نمودار (۴-۲۷): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “۱۰۰
نمودار (۴-۲۸): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “۱۰۰
نمودار (۴-۲۹): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهاي كيفيت “۱۰۱
نمودار(۴-۳۰):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” شهرت” و” استانداردهاي كيفيت “۱۰۱
نمودار (۴-۳۱): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالي”۱۰۲
نمودار (۴-۳۲): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالي”۱۰۲
نمودار (۴-۳۳): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”۱۰۳
نمودار (۴-۳۴): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”۱۰۳
نمودار (۴-۳۵): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي “۱۰۴
نمودار(۴-۳۶):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و” توان مالي”۱۰۴
نمودار (۴-۳۷): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت “۱۰۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۳۸):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”استاندادهاي كيفيت” و بعد مسافت ۱۰۵
نمودار (۴-۳۹): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” توان مالي” و ” بعد مسافت “۱۰۶
نمودار (۴-۴۰): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” توان مالي” و ” بعد مسافت “۱۰۶
نمودار(۴-۴۱) : درخت سلسله مراتبي در تكنيك AHP108
نمودار (۴-۴۲): نتايج حاصل از اولويت بندي معيارها از وزن كم به زياد۱۱۲
نمودار(۵-۱): ترتيب اولويت معيارها۱۱۸
نمودار(۵-۲): مقايسه درصد تاثير معيارها۱۱۹
نمودار(۵-۳): مقايسه تغييرات معيارها(تحليل فاصله اي)۱۱۹
چكيده:
در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.
نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد۱۸۳نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل ۸۳ نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
کليات

۱-۱- مقدمه
امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتي به قدري زياد شده كه مسئله تامين و مديريت تامين كنندگان آنها به معضل بزرگي براي شركتهاي توليدكننده تبديل شده است.
در بازارهاي جهاني امروزي، شركت ها واحدهايي با نامهاي تجاري مجزا از هم نيستند كه بتوانند به صورت مستقل فعاليت كنند. بلكه درعوض بخش مهمي از يك زنجيره عرضه هستند. در اين حالت موفقيت نهايي يك شركت بستگي به توانايي مديريتي آن در انسجام بخشيدن و هماهنگي شبكه پيچيده اي از روابط تجاري ميان اعضاي زنجيره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،۲۰۰۰،ص۱-۲۳)۱٫ در دهه اخير، مديريت وظيفه خريد در زنجيره عرضه چالشي براي بيشتر شركت ها بوده است. و نياز به دستيابي به يك سطح رقابتي جهاني در زمينه عرضه به طور اساسي افزايش پيدا كرده است(کارپاک و همکاران،۲۰۰۱،ص۱-۲۱)۲٫
مديريت زنجيره‌ تأمين۳ از جمله مفاهيمي مي باشد كه تحولات عظيمي را در كشورهاي صنعتي در عرصه توليد سبب گرديده است(احمدي، ۱۳۸۴، ۲۲). از ديد كنسول مديريت لجستيك۴ كالا ضرورت مطالعه به روي مديريت زنجيره‌ تأمين۱ بسيار حائز اهميت مي باشد علي الخصوص كه كشورهايي چون ايران كه درحال صنعتي شدن هستند مي بايد توجه ويژه اي نسبت به اين مسئله داشته باشند درهمين راستا مديريت تداركات كالا (لجستيك ) بخشي از فرايند زنجيره‌ تأمين است.
با توجه به موارد مذكور اين پژوهش در زمينه امور بازرگاني و در بخش تداركات و امور كالاي(مديريت بازرگاني) شركت مجتمع پارس جنوبي، به منظور ارائه راهكار مناسب براي اولويت بندي معيارها و ارزيابي و انتخاب عقلايي تر به جاي ارزيابي و انتخاب ذهني مي باشد. با شناسايي و اولويت بندي معيارهاي مناسب تر در انتخاب تامين كنندگان، با استفاده از روش تجزيه وتحليل سلسله مراتبي۵ كه از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه۶ است صورت مي گيرد. كارشناسان مي توانند با نتايج حاصله از اين روش به يك جمع بندي براي انتخاب تامين كننده مناسب براي شركت دست يابند و با انجام اين بررسي و تحليل نتايج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شركت مورد بررسي جنبه عملياتي(اجرايي)به خود خواهد گرفت.

۱-۲- بيان مسئله
مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.
واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هيزر؛رندر،۲۰۰۱،ص۴۲)۷٫ مديران از تحول در فناوري و زنجيره هاي عرضه آگاه شده اند. انواع شوك هايي كه در سرتاسر بازارهاي جهاني اتفاق مي افتند، به طور اساسي روشي را كه مديران به محيط سازمان مي نگرند، را تغيير داده است. يكي از حوزه هايي كه بيشتر شركت ها توجه خود را به آن معطوف كرده اند، مديريت منبع يابي و خريد است. سه مزيت از تمركز بر مديريت منبع يابي و خريد حاصل مي شود كه عبارتند از: هزينه، كيفيت و فناوري( مونسزکا،۱۹۹۸،ص۲-۳)۸٫ جاي خوشبختي است كه اخيرا” در شركت مورد مطالعه بخشي تحت عنوان بررسي منابع و معرفي منابع ايجاد شده ولذا در راستاي پژوهش حاضر مي توان از اطلاعات اين بخش استفاده نمود.از آنجا كه تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزن هاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايــداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهـد(بويلاسکوا؛پتروني،۲۰۰۲،ص۲۳۶)۹٫ اين مهم تصميم گير را ناچار مي كند كه در اتخاذ تصميم دقت نظر بيشتري به خرج دهد يك صرفه جويي كم درهزينه هاي خريد مي تواند علاوه بر همان ميزان تاثير بر روي سود، موجب افزايش چند برابر در فــروش شود. همكاري نزديك با عــرضه كنندگان، موجب هزينه هاي واحد پايين تر مي شود و روابط بلندمدت تر حتي كيفيت بهتـري را در هزينه پايين تر موجب مي شود(گافين؛مارک،۱۹۹۷،ص۴۲۲-۴۲۴ )۱۰٫
در بيشتر صنايع، هزينه موادخام و قطعات، هزينه اصلي يك محصول را تشكيل مي دهند، بنابراين، بخش خريد مي تواند نقش كليدي را در كارايي و اثربخشي يك سازمان ايفا كند. بدين علت كه اثر مستقيمي روي كاهش هزينه ها، سودآوري و انعطاف پذيري يك شركت دارد(قدسي پور؛ابرين،۲۰۰۱،ص۱)۱۱٫ علاوه بر اين، از آنجايي كه هم اكنون عرضه كنندگان اثر اساسي را بر روي موفقيت يا شكست يك شركت اعمال مي كنند، خريد,كه قبلاً به عنوان يك ابزار تاكتيكي محض درنظر گرفته مي شد، هم اكنون به عنوان يك وظيفه استراتژيك شناخته مي شود(گافين؛مارک،۱۹۹۷،ص۴۲۲-۴۲۴). در دنياي‌ امروز يكي‌ از بحث‌ انگيزترين‌ ونگران‌كننده‌ترين‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهاني‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ كه‌ با ورود به‌ چنين‌ دنيايي‌ بايد منتظر چه‌ پيامدهايي‌بود؟ و روند پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌چه‌ چالش‌هايي‌ پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ درحال‌توسعه‌ وكمتر توسعه‌يافته‌ قرار خواهد داد؟
منظور خود را از زنجيره‌ تأمين، شناسايي عرضه كننده مناسب بيان مي‌داريم: مديريت امور خريد وتداركات از حوزه‌هايي است كه نسبت به حوزه‌هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت‌هاي اخير در زمينه تكنولوژي‌هاي ارتباطي وسيستم هاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي وافزايش آگاهي از محيط، همه جزو عواملي هستند كه شركت‌ها را وادار كرده كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند. از آنجائي‌كه‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ اين‌ صنعت‌ و پيش‌بيني‌آينده‌، حرکت درمحيط پيچيده‌ و ظريف‌ دنياي‌ رقابتي‌ امروز است، هيچ‌سازمان‌ اقتصاديي‌ بدون‌ داشتن‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌صحيح‌ و اصولي‌ قادر به‌ ادامه‌ حيات‌ نخواهد بود(استراتژي مناسب). اين‌ واقعيت‌ وقتي‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌شودكه‌ مسئله‌ پيوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهاني۱۲ و ورود به‌ بازارهاي‌جهاني‌ از يك‌ سو و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ يك‌ بخش ‌مهم‌ و داراي‌ مزيت‌ تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي ازسوي‌ ديگر مطرح‌ باشد. در شركت هاي بزرگ دولتي همچون شركت مجتمع گاز پارس جنوبي۱۳ عليرغم داشتن منابع مالي مناسب و نيروي انساني كافي وكارآمد با مشكلات زير روبرو هستند؛

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱٫ تامين كالاهاي خارجي(ورود كالا)
۲٫ موضوع تحريم هاي اقتصادي
۳٫ نحوه انتخاب منابع تامين كننده درخريد‌هاي داخلي

با توجه به ماموريت خطير شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي۲ كه بهره برداري از ذخائر مشترك گازي از جمله آن است، تامين به موقع كالاي مذكور همانند نقش جريان خون در بدن است كه لازم است با توجه ويژه به آن پرداخته شود.

۱-۳-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
رفتار خريد صنعتي به وسيله عوامل عقلايي و نيز متغيرهاي ذهني تحت تاثير قرار مي گيرد. عوامل عقلايي شامل عوامل خاص محصول و عوامل خاص شركت است. براي مثال، خصيصه هاي فروشنده مانند مكان جغرافيايي، زمان تأخير و قيمت. متغيرهاي ذهني شامل سبك زندگي، علايق، فعاليتها و ارزشهاي شخصي خريداران است. عدم قطعيت(ناپايداري) قضاوت ذهني هنگام انجام فرايند انتخاب عرضه كننده وجود دارد. همچنين تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزنهاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايـداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهد(بويلاسکوا؛پتروني،۲۰۰۲،ص۲۳۶). به عبارت ديگر، زماني كه يك عرضه كننده بخشي از يك زنجيره عرضه خوب مديريت شده مي شود، آن اثر دايمي روي رقابت پذيري كل شركت خواهد داشت. بنابراين، ما مجبور هستيم تا يكي از اساسي ترين مسئوليتهاي مديريت عرضه كننده يعني انتخاب عرضه كننده را مورد بازنگري قرار دهيم. اهميت انتخاب عرضه كننده از اين حقيقت ناشي مي شود كه آن منابع را متعهد مي كند درحالي كه به طور همزمان بر فعاليتهايي از قبيل مديريت موجودي، برنامه ريزي و كنترل توليد، الزامات جريان وجوه نقد و كيفيت محصول اثر مي گذارد. اهميت اين موضوع باتوجه به توسعه هاي اخير در مديريت عرضه كننده بيش از پيش آشكار مي گردد، جايي كه عضويت در زنجيره عرضه به صورت روابط بلندمدت گرايش مي يابد(چوي،هارتلي،۱۹۹۶،ص ۳۳۳-۳۳۹)۱۴٫ منبع يابي چندگانه به عنوان پاسخي به عدم اطمينان هاي اتكا به تحويلهاي يك عرضه كننده درنظر گرفته شده است كه مي تواند بــه وسيله اقتضائاتي مانند مشكلات حمل ونقل، آتش سوزي و… به تأخير انداخته شود. پس استراتژي خريد شامل يك رويه تصميم با توجه به موقعيتهايي خواهد بود كه در آن منبع يابي چندگانه بايد اتخاذ شود. به طوراساسي اين بايد شامل اقلامي باشد كه در فرايند توليد، حياتي(مهم) هستند و اگر خطوط توليد متوقف شوند هزينه هاي بالايي به شركت تحميل خواهد شد(کوايل،۱۹۹۸،ص۲۰۰)۱۵٫
منظور از اين تحقيق تعيين معيارهاي مناسب و اولويت‌بندي آنها براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي است. يافتن روش‌هاي موثر و ارايه پيشنهادهاي سازنده پس از بررسي علمي و تجزيه و تحليل اطلاعات محقق را جهت يافتن راه‌كارهاي عملي كمك خواهد كرد.

بنابراين با اين سوالات اين پژوهش را آغازنموديم:
۱-۴- سوال‌هاي اصلي تحقيق
۱) نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۲) درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

۱-۵- سوال‌هاي فرعي تحقيق
۱٫ نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۲٫ نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۳٫ نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۴٫ نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۵٫ نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
۶٫ نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

۱-۶- هدف از انجام تحقيق
۱-۶-۱- هدف کلي
تاثير عواملي همچون بعد مسافت، نام تجاري(شهرت)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي به چه ميزان است؟

۱-۶-۲- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد
۱٫ تعيين تاثير عامل بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
۲٫ تعيين تاثير عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
۳٫ تعيين تاثير عامل توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
۴٫ تعيين تاثير عامل سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
۵٫ تعيين تاثير عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
۶٫ تعيين تاثير عامل استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.

۱-۶-۳- اهداف كاربردي
* شناسايي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبي
* جلب توجه مديران عالي و مديريت بازرگاني به اهميت و نقش اولويت بندي كمي به جاي اولويت بندي ذهني در ارزيابي تامين کنندگان

۱-۷- فرضيه‏هاي تحقيق
۱) به نظر مي رسد كه مهمترين عامل براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي عامل سابقه همکاري با شرکت هاي تابعه نفت است.
۲) به نظر مي رسد اولويت هريك از عوامل در انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي متفاوت است كه با استفاده از تكنيك هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي جواب مورد نظر بدست مي آيد.

۱-۸- در اين پژوهش، متغيرهاي مستقل و وابسته به ترتيب عبارتند از:
۱-۸-۱-متغير وابسته:
معيارهاي انتخاب تامين كنندگان
۱-۸-۲- متغير مستقل:
تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

۱-۹- قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي:
بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)۱۶ است.

قلمرو زماني:

دسته بندی : 22

پاسخ دهید