۳-۲- بخش تجربي ۳۷
۳-۲-۱- مواد و روش تهي? محلولها ۳۷
۳-۲-۲- دستگاهوري ۳۸
۳-۳- بحث و نتيجهگيري ۴۰
۳-۳-۱- بررسي طيفهاي ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR در محيط آبي ۴۰
۳-۳-۱-۱- بررسي طيف ۲۷Al NMR محلول آلومينات و محلول با Al/P برابر يک ۴۰
۳-۳-۱-۲- بررسي طيف ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات با ۱ ?Al/P 42
3-3-1-3- بررسي طيف ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات با ۱ ?Al/P 47
3-3-1-4- بررسي طيف ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR سل- ژل آلومينوفسفات ۴۹
۳-۳-۲- بررسي طيفهاي ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR در محيطهاي الکلي ۵۴
۳-۳-۲-۱- بررسي طيف ۲۷Al NMR محلولهاي آلومينوفسفات متانولي ۵۴
۳-۳-۲-۲- بررسي طيف ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات متانولي ۵۵
۳-۳-۲-۳- بررسي طيفهاي ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات اتانولي ۶۲
۳-۴- نتيجهگيري ۶۴
فصل چهارم: سنتز و توصيف غربالهاي مولکولي آلومينوفسفات ۶۵
۴-۱- کليات ۶۶
۴-۱-۱- آلومينوفسفاتهاي شبکه خنثي (۱= Al/P) 66
4-1-2- آلومينوفسفاتهاي شبکه آنيوني (۱ > Al/P) 68
4-1-3- الگوهاي پيوندي در آلومينوفسفاتها ۶۸
۴-۲- بخش تجربي ۷۰
۴-۲-۱- مواد مورد استفاده ۷۰
۴-۲-۲- روش تهي? غربالهاي مولکولي آلومينوفسفات ۷۱
۴-۲-۳- دستگاههاي مورد استفاده ۷۲
۴-۳- بحث و نتيجهگيري ۷۳
۴-۳-۱- اثر منبع آلومينيوم ۷۳
۴-۳-۲- اثر قالب دهنده ۷۴
۴-۳-۳- اثر نسبت مولي آلومينيوم به فسفر ۷۷
۴-۳-۴- اثر تابش ريزموج ۷۸
۴-۳-۵- اثر مخلوط کردن با فراصوت ۸۱
۴-۴- نتيجهگيري ۸۳
فصل پنجم: سنتز و توصيف غربالهاي مولکولي نيکل فسفات ۸۴
۵-۱- کليات ۸۵
۵-۲- بخش تجربي ۸۹
۵-۲-۱- مواد مورد استفاده ۸۹
۵-۲-۲- روش تهي? غربالهاي مولکولي نيکل فسفات VSB-5 89
5-3- بحث و نتيجهگيري ۹۰
۵-۳-۱- اثر زمان هيدروترمال در تشکيل VSB-5 90
5-3-2- اثر قالب دهنده ۹۶
۵-۳-۳- اثر نسبت مولي نيکل به فسفر ۹۸
۵-۳-۴- اثر همزدن با روش فراصوت ۱۰۰
۵-۳-۵- اثر اتيلن گليکول بهعنوان حلال کمکي ۱۰۲
۵-۳-۶- اثر پلياتيلن گليکول بهعنوان حلال کمکي ۱۰۴
۵-۳-۷- سنتز کبالت- نيکل فسفات ۱۰۶
۵-۴- نتيجهگيري ۱۰۷
فصل ششم: سنتز و توصيف غربالهاي مولکولي روي فسفات ۱۰۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۶-۱- کليات ۱۱۰
۶-۲- بخش تجربي ۱۱۳
۶-۲-۱- مواد مورد استفاده ۱۱۳
۶-۲-۲- روش تهي? غربالهاي مولکولي روي فسفات ۱۱۳
۶-۳- بحث و نتيجهگيري ۱۱۵
۶-۳-۱- سنتز روي فسفات در محيط آبي ۱۱۵
۶-۳-۲- سنتز روي فسفات در محيط غيرآبي ۱۱۸
۶-۳-۲-۱- سنتز روي فسفات در مخلوط اتيلن گليکول- آب ۱۱۸
۶-۳-۲-۲- تجزيه و تحليل طيف FT-IR 121
6-3-2-3- اثر نسبت حجمي اتيلن گليکول به آب ۱۲۲
۶-۴- نتيجهگيري ۱۲۴
فصل هفتم: استفاده از غربالهاي مولکولي و نانوذرات نيکل فسفات جهت بررسي واکنشهاي
الکتروکاتاليزوري ۱۲۵
۷-۱- کليات ۱۲۶
۷-۲- بخش تجربي ۱۲۹
۷-۲-۱- مواد مورد استفاده و روش تهي? محلولها ۱۲۹
۷-۲-۲- سنتز غربالهاي مولکولي و نانوذرات نيکل فسفات ۱۳۰
۷-۲-۳- دستگاهوري ۱۳۱
۷-۲-۴- نحو? تهيه الکترودها ۱۳۲
۷-۳- بحث و نتيجهگيري ۱۳۳
۷-۳-۱- تبلور غربالهاي مولکولي نيکل فسفات ۱۳۳
۷-۳-۲- بررسي فرآيند الکتروکاتاليز اکسايش متانول در محيطهاي قليايي ۱۳۴
۷-۳-۲-۱- بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترودهاي اصلاح شده ۱۳۴
۷-۳-۲-۲- بررسي الکتروکاتاليز اکسايش متانول در سطح الکترود خميرکربن اصلاح شده ۱۳۷
۷-۳-۲-۳- اثر سرعت روبش پتانسيل بر فرآيند الکتروکاتاليز اکسايش متانول ۱۴۰
۷-۳-۲-۴- تأثير غلظت متانول بر الکتروکاتاليز اکسايش متانول ۱۴۰
۷-۳-۳- اندازهگيري داروهاي PAR، PHE و CLP با حسگر الکتروشيميايي Ni-NP2/CPE 143
7-3-3-1- فرآيند کلي آزمايش ۱۴۳
۷-۳-۳-۲- رفتار ولتامتري داروها ۱۴۳
۷-۳-۳-۳- اثر پارامترهاي مؤثر ۱۴۶
۷-۳-۳-۴- محاسبه گستر? خطي، حد تشخيص و تکرارپذيري روش ۱۴۷
۷-۳-۳-۵- اثر مزاحمت داروهاي ديگر ۱۴۷
۷-۳-۳-۶- اندازهگيري داروها در نمونههاي تجاري ۱۴۹
۷-۴- نتيجهگيري ۱۵۰
فصل هشتم: اندازهگيري همزمان مواد دارويي با استفاده از طيفسنجي UV-Vis به کمک
روشهاي درجهبندي چندمتغيره ۱۵۱
۸-۱- کليات ۱۵۲
۸-۱-۱- درجهبندي ۱۵۳
۸-۱-۱-۱- روش مستقيم حداقل مربعات کلاسيک (CLS) يا تحليل چند جزئي مستقيم (DMA) 155
8-1-1-2- روشهاي درجهبندي غيرمستقيم ۱۵۶
۸-۱-۱-۳- روشهاي پيشپردازش اطلاعات طيفي ۱۶۲
۸-۱-۲- تعيين تعداد فاکتورهاي بهينه ۱۶۴
۸-۱-۳- کميتهاي آماري براي ارزيابي توانايي پيشبيني مدل ۱۶۵
۸-۱-۴- ارقام شايست? تجزيهاي ۱۶۶
۸-۲- بخش تجربي ۱۶۹
۸-۲-۱- مواد مورد استفاده و روش تهي? محلولها ۱۶۹
۸-۲-۲- دستگاه و نرمافزارهاي مورد استفاده ۱۷۱
۸-۲-۳- مراحل آزمايش براي اندازهگيري همزمان ويتامينها ۱۷۱
۸-۲-۴- مراحل آزمايش براي اندازهگيري همزمان داروها ۱۷۴
۸-۳- بحث و نتيجه گيري ۱۷۷
۸-۳-۱- اندازهگيري همزمان ويتامينهاي سيانوکوبال آمين، متيلکوبال آمين و کوآنزيم B12 177
8-3-1-1- نتايج درجهبندي و ارزيابي ۱۷۸
۸-۳-۱-۲- اندازهگيري ارقام شايست? تجزيهاي ۱۸۴
۸-۳-۱-۳- اندازهگيري غلظت ويتامينها در نمونههاي مصنوعي و مجهول ۱۸۵
۸-۳-۲- اندازهگيري همزمان داروهاي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات ۱۸۸

۸-۳-۲-۱- نتايج درجهبندي و ارزيابي ۱۸۹
۸-۳-۲-۲- اندازهگيري ارقام شايست? تجزيهاي ۱۹۴
۸-۳-۲-۳- اندازهگيري غلظت داروها در نمونههاي مصنوعي و مجهول ۱۹۵
۸-۴- نتيجهگيري ۱۹۷
فصل نهم: نتيجهگيري نهايي ۱۹۹
پيشنهادات براي کارهاي آينده ۲۰۳
مراجع ۲۰۴
مقالات چاپ شده در مجلات علمي ۲۱۷
مقالات ارسال شده به مجلات علمي ۲۱۸
مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي بينالمللي ۲۱۹
مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي ۲۲۰
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- طبقهبندي غربالهاي مولکولي ۵
شکل ۲-۱- (الف) مقايسه قدرت تفکيک ميان OM، SEM وSTM ، (ب) نگهدارند? نمونه بهصورت استوانهاي
شکل و (پ) نمايش سه رديف از نمونهها ۲۱
شکل ۲-۲- نمايش شماتيک درصد مبادل? يون تئوري برحسب زمان ۲۷
شکل ۲-۳- همدماي تجربي در ۷۷ کلوين براي جذب سطحي مولکول اکسيژن روي زئوليت Y اصلاح شده
با کبالت ۲۸
شکل ۳-۱- منحني جابجايي شيميايي ۳۱P NMR محلول فسفريک اسيد بر حسب pH محلول ۳۶
شکل ۳-۲- توزيع غلظت مولکولها و آنيونهاي موجود در محلول آبي H3PO4 برحسب غلظت H3PO4 36
شکل ۳-۳- طيفهاي ۲۷Al NMR (الف) محلول مادر آلومينيوم سولفات در سولفوريک اسيد و ۲-HETMACl
و (ب) با افزودن فسفريک اسيد به محلول مادر آلومينيوم با غلظت يکسان M 35/0 از آلومينيوم و فسفر۴۱
شکل ۳-۴- طيفهاي ۲۷Al NMR محلولهاي آبي آلومينيوفسفات با غلظت M 35/0 از آلومينيوم و با
غلظتهاي متفاوت از فسفر در حالت ۱ Al/P ? 43
شکل ۳-۵- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي آبي آلومينيوفسفات با غلظت M 35/0 از آلومينيوم و با
غلظتهاي متفاوت از فسفر در حالت ۱ Al/P ? 44
شکل ۳-۶- طيفهاي ۲۷Al NMR محلولهاي آبي آلومينيوفسفات با غلظتM 35/0 از آلومينيوم و با
غلظتهاي متفاوت از فسفر در حالت ۱ Al/P ? 47
شکل ۳-۷- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي آبي آلومينيوفسفات با غلظتM 35/0 از آلومينيوم و با
غلظتهاي متفاوت از فسفر در حالت ۱ Al/P ? 49
شکل ۳-۸- طيفهاي ۳۱P NMR (الف) محلول آبي آلومينيوفسفات با غلظت يکسان از آلومينيوم و فسفر
( M35/0) و (ب) سل- ژل آلومينيوفسفات با غلظتM 7/0 از آلومينيوم و فسفر ۵۱
شکل ۳-۹- طيف ۲۷Al NMR (الف) محلول آبي آلومينيوفسفات با غلظت يکسان از آلومينيوم و فسفر
( M35/0) و (ب) سل- ژل آلومينيوفسفات با غلظت M 7/0 از آلومينيوم و فسفر ۵۲
شکل ۳-۱۰- مکانيسم پيشنهادي براي واکنش هگزا آکوا آلومينيوم با فسفريک اسيد وگونههاي مرتبـط
با آن براساس يافتههاي طيفسنجي ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR 53
شکل ۳-۱۱- طيفهاي ۲۷Al NMR (الف) محلول مادر آلومينيوم کلريد با غلظت M 43/0 در متانول و محلولهاي آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 از Al و P و با نسبتهاي حجمي متفاوت از متانول- آب ۵۵
شکل ۳-۱۲- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 از آلومينيوم و
فسفر و با نسبتهاي حجمي متفاوت از متانول- آب ۵۶
شکل ۳-۱۳- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي واجد غلظت M 43/0 از فسفر و بدون آلومينيوم، با
نسبتهاي حجمي متفاوت از متانول- آب ۵۹
شکل ۳-۱۴- طيف ۱H NMR محلول آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 از آلومينيوم و فسفر
و با نسبت حجمي ۲۰۷: ۱ از متانول- آب ۶۰
شکل ۳-۱۵- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 مولار از آلومينيوم
و فسفر و با نسبت حجمي ۳: ۱ از متانول- آب در زمانهاي متفاوت ۶۱
شکل ۳-۱۶- طيفهاي ۲۷Al NMR (الف) محلول مادر آلومينيوم کلريد با غلظت M 43/0 در اتانول و محلولهاي آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 از Al و P و با نسبتهاي حجمي متفاوت از اتانول- آب ۶۲
شکل ۳-۱۷- طيفهاي ۳۱P NMR محلولهاي آلومينوفسفات با غلظت يکسان M 43/0 از آلومينيوم و فسفر
و با نسبتهاي حجمي متفاوت از اتانول- آب ۶۳
شکل ۴-۱- نمايش چند غربال مولکولي AlPO4-n با انداز? حفرات متفاوت ۶۷
شکل ۴-۲- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفات با منابع آلومينيوم مختلف ۷۳
شکل ۴-۳- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفات با نسبت مولي H2O 20 :R 5/0 😛 :Al
(الف) بدون قالب دهنده، (ب) با قالب دهنده ۲-HETMACl و (پ) با قالب دهنده ۲-HETMAOH 74
شکل ۴-۴- تصاوير SEM غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفاتي توصيف شده در شکل ۴-۳ ۷۵
شکل ۴-۵- طيف FT-IR نمونه آلومينوفسفات سنتز شده با روش هيدروترمال در دماي °C 180 بهمدت
۲۴ ساعت با قالـب دهنده ۲-HETMAOH 76
شکل ۴-۶- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفات با گرمادهي هيدروترمال در حضور
قالب دهندههاي مختلف ۷۷
شکل ۴-۷- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي آلومينوفسفات با نسبتهاي مختلف آلومينيوم به فسفر و با
گرمادهي هيدروترمال بهمدت ۲۴ ساعت ۷۸
شکل ۴-۸- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفات با زمان تابشدهي ريزموج ۵/۰ ساعت
و زمان هيدروترمال مختلف در دماي °C 180 79
شکل ۴-۹- الگوهاي XRD غربالهاي مولـکولي سنتـزي آلومينوفسـفات با زمان گرمادهي هيـدروترمال ۸
ساعـت در دماي °C 180 و با زمان ريزموج متفاوت ۸۰
شکل ۴-۱۰- تصاوير SEM غربالهاي مولکولي سنتزي آلومينوفسفات با همزدن معمولي (الف) با زمان
هيدروترمال ۲۴ ساعت، (ب) با زمان ريزموج ۵/۰ ساعت و هيدروترمال ۸ ساعت و (پ) با اعمال فراصوت
بهمدت ۵/۱ ساعت، زمان ريزموج ۵/۰ ساعت و هيدروترمال ۸ ساعت ۸۱
شکل ۴-۱۱- الگوهاي XRD غربـالهاي مولـکولي سنتزي آلومينـوفسفات با زمان گرمادهي هيدروترمال
۲۴ ساعت در دماي °C 180 (الف) با همزدن معمولي بهمدت ۳ ساعت و (ب) همزدن با فراصوت بهمدت
۵/۱ ساعت.; با زمان ريزموج ۵/۰ ساعت و گرمادهي هيدروترمال ۸ ساعت در دماي °C 180 (پ) با همزدن
معمولي بهمدت ۳ ساعت و (ت) همزدن با فراصوت بهمدت ۵/۱ ساعت ۸۲
شکل ۵-۱- نمايش ساختار غربال مولکولي نيکل فسفات با ريخت VSB-5 87
شکل ۵-۲- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي نيکل فسفات با ريخت VSB-5: (الف) نمونه NP1 با زمان
هيدروترمال h 72 در دماي °C 180 (ب) نمونه NP2 با تابشدهي ريزموج يک ساعت و زمان هيدروترمال
h 48 در دماي °C 180 91
شکل ۵-۳- تصاوير SEM (الف) نمونه NP1 با زمان هيدروترمال h 72 در دماي °C 180 (ب) نمونه
NP2 با تابشدهي ريزموج يک ساعت و زمان هيدروترمال h 48 در دماي °C 180 91
شکل ۵-۴- طيف FT-IR نمونه نيکل فسفات NP1 سنتز شده با روش هيدروترمال در دماي °C 180
بهمدت h 72 93
شکل ۵-۵- الگوهاي XRD نمونههاي سنتزي نيکل فسفات با تابشدهي ريزموج ۱ ساعت و زمان
هيدروترمال (CH) متفاوت در دماي °C 180 95
شکل ۵-۶- تصاوير SEM نمونههاي سنتزي نيکل فسفات با تابشدهي ريزموج يک ساعت و زمان
هيدروترمال (CH) متفاوت در دماي °C 180 95
شکل ۵-۷- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي نيکل فسفات با تابشدهي ريزموج يک ساعت
و زمان هيدروترمال ۴۸ ساعت در دماي °C 180 و با قالب دهندههاي متفاوت ۹۶
شکل ۵-۸- تصاوير SEM غربالهاي مولکولي سنتزي نيکل فسفات با قالب دهندههاي متفاوت ۹۸
شکل ۵-۹- الگوي XRD و تصوير SEM نمونه NP9، سنتز شده با روش هيدروترمال بهمدت ۷۲ ساعت
در °C 180و داراي نسبت مولي ۵۸/۱: ۶۳/۰ از نيکل به فسفر ۹۹
شکل ۵-۱۰- الگوي XRD و تصوير SEM نمونه NP11 سنتز شده با همزن فراصوت (نيم ساعت) و با زمان
هيدروترمال ۷۲ ساعت در °C 180 101
شکل ۵-۱۱- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي نيکل فسفات با ريخت VSB-5 سنتز شده با همزن فراصوت
(نيم ساعت)، با تابشدهي ريزموج يک ساعت و با زمان هيدروترمال متفاوت در دماي °C 180 102
شکل ۵-۱۲- الگوهاي XRD نمونههاي سنتز شده با تابشدهي ريزموج يک ساعت و زمان هيدروترمال
۷۲ سـاعت در دماي °C 180 و با نسبتهاي حجمي متفاوت از EG به H2O 103
شکل ۵-۱۳- تصاوير SEM نمونههاي سنتز شده با نسبتهاي حجمي متفاوت از EG به H2O 104
شکل ۵-۱۴- تصاوير SEM نمونههاي سنتز شده با نسبتهاي حجمي متفاوت از pEG به H2O 105
شکل ۵-۱۵- الگوهاي XRD نمونههاي سنتز شده با تابشدهي ريزموج يک ساعت و زمان هيدروترمال
۴۸ سـاعت در دماي °C 180 و با نسبتهاي حجمي متفاوت از pEG به H2O 106
شکل ۵-۱۶- الگوهاي XRD نمونههاي سنتزي کبالت- نيکل فسفات با تابشدهي ريزموج يک ساعت و
هيدروترمال ۴۸ ساعت در دماي °C 160 107
شکل ۶-۱- نمايش شماتيک مونومرها و متراکم شدن حلقههاي چهار عضوي روي فسفات ۱۱۲
شکل ۶-۲- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتزي روي فسفات در محيط آبي بدون تابشدهي با
ريزموج و با زمان هيدروترمال h 72 در دماي °C 180: (الف) نمونه ZP1 با همزدن معمولي،
(ب) نمونه ZP2 همزدن با فراصـوت; با تابشدهي ريزموج يک ساعت به همراه هيدروترمال h 48 :
(پ) نمونه ZP3 با همزدن معمولي، (ت) نمونه ZP4 همزدن با فراصوت ۱۱۵
شکل ۶-۳- تصاوير SEM غربالهاي مولکولي سنتزي روي فسفات در محيط آبي ۱۱۷
شکل ۶-۴- الگوهاي XRD نمونههاي سنتزي روي فسفات در محيط با نسبت حجمي ۱ : ۴ از EG به
H2O و با همزدن معمولي ۱۱۹
شکل ۶-۵- طيف FT-IR نمونه ZP7 سنتز شده در محيط با نسبت حجمي ۱ : ۴ از EG به H2O با
همزدن معمولي و بدون تابشدهي ريزموج با هيدروترمال h 72 ساعت در دماي °C 160 121
شکل ۶-۶- الگوهاي XRD غربالهاي مولکولي سنتز شده با همزن فراصوت، بدون تابشدهي ريزموج و
با زمان هيدروترمال ۷۲ ساعت در دماي °C 160 و با نسبتهاي حجمي متفاوت از EG به H2O 122
شکل ۶-۷- تصاوير SEM غربالهاي مولکولي سنتزي روي فسفات در محيط با نسبتهاي حجمي متفاوت
از EG به H2O 123
شکل ۷-۱- فرمول شيميايي گسترده داروها: (الف) پاراستامول، (ب) فنيل افرين هيدروکلريد و
(پ) کلرو فنير آمين مالئات ۱۲۹
شکل ۷-۲- الگوي XRD و تصوير SEM (الف) نمونه NP1 (غربال مولکولي VSB-5) در حضور قالب دهنده
۲-HETMAOH و (ب) نمونه NP2 (نانو ذرات نيکل فسفات) در حضور قالب دهنده TPAOH 133
شکل ۷-۳- ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترودهاي خمير کربن اصلاح شده با غربالهاي مولکولي مختلف
نيکل فسفات در محلول M 1/0 سديم هيدروکسيد و در سرعت روبش پتانسيل mV s?1 100 134
شکل ۷-۴- ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترودهاي خمير کربن اصلاح شده با غربالهاي مولکولي مختلف
نيکل فسفات در محلول M 1/0 سديم هيدروکسيد و در سرعت روبش پتانسيل mV s?1 100. (الکترودها
قبل از استفاده در محلول M 1/0 نيکل کلريد بهمدت ۵ دقيقه غوطهور شدند) ۱۳۵
شکل ۷-۵- ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترودهاي خمير کربن اصلاح شده با غربالهاي مولکولي مختلف نيکل
فسفات در محلول M 1/0 سديم هيدروکسيد و در حضور M 1/0 متانول با سرعت روبش mV s?1 20.
(الکترودها قبل از استفاده در محلول M 1/0 نيکل کلريد بهمدت ۵ دقيقه غوطهور شدند) ۱۳۸
شکل ۷-۶- (الف) ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات NP2
(الکترود Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سديم هيدروکسيد و در حضور M 1/0 متانول در سرعتهاي
مختلف روبش پتانسيل، (ب) نمودار وابستگي شدت جريان آندي و کاتدي برحسب سرعت روبش پتانسيل
و (پ) نمودار وابستگي پتانسيل دماغ? آندي و کاتدي برحسب لگاريتم سرعت روبش پتانسيل ۱۴۱
شکل ۷-۷- (الف) ولتاموگرامهاي چرخهاي الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانوذرات نيکل فسفات (الکترود
Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سديم هيدروکسيد و با غلظتهاي متفاوت از متانول در سرعت روبش پتانسيل
mV s?1 100 و (ب) نمودار وابستگي شدت جريان اکسايش الکتروکاتاليزي متانول برحسب غلظت آن ۱۴۲
شکل ۷-۸- پالس ولتاموگرامهاي تفاضلي با غلظت mM 0/7 از داروها در بافر تريس- HCl (01/0 مـولار با
۰/۷ pH = ): (الف) داروي PAR، (ب) داروي PHE و (پ) داروي CLP بر روي الکترودهاي(a) CPE برهنه،
(b) NP2/CPE و (c) Ni-NP2/CPE 144
شکل ۷-۹- منحني درجهبندي بر روي الکترود Ni-NP2/CPE در بافر تريس- HCl 01/0 مـولار با
۰/۷ pH = براي داروهاي (الف) پاراستامول (PAR)، (ب) فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و
(پ) کلرو فنير آمين مالئات (CLP) 148
شکل ۸-۱- ساختار شيميايي ويتامينها: (الف) ويتامين B12، (ب) متيل کوبال آمين و (پ) کوآنزيم B12170
شکل ۸-۲- طيفهاي جذبي UV-Vis ويتامينهاي مورد اندازهگيري با غلظت ۵۰ ميليگرم بر ليتر
(ppm 50) از: (الف) ويتامين B12، (ب) متيل کوبال آمين و (پ) کوآنزيم B12 172
شکل ۸-۳- طيفهاي جذبي UV-Vis داروهاي مورد اندازهگيري با غلظت ۵ ميليگرم بر ليتر (ppm 5) از:
(الف) پاراستامول، (ب) فنيل افرين هيدروکلريد و (پ) کلرو فنير آمين مالئات ۱۷۵
شکل ۸-۴- طيفهاي جذبي UV-Vis براي مخلوط ويتامينها: (الف) ۱۵ نمونه مجموع? درجهبندي و
(ب) ۱۰ نمونه مجموع? آزمايشي ۱۷۸
شکل ۸-۵- منحني PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) براي ويتامينها با مدلهاي مختلف ۱۷۹
شکل ۸-۶- مقدار تجربيF به بحراني F بر حسب شمار? نمونه در مجموع? درجهبندي در تعداد بهين?
فاکتور در مدلسازي با فن PLS1 براي ويتامينها ۱۸۰
شکل ۸-۷- طيفهاي جذبي UV-Vis براي مخلوط داروها: (الف) ۱۵ نمونه مجموع? درجهبندي و
(ب) ۱۵ نمونه مجموع? آزمايشي ۱۸۸
شکل ۸-۸- منحني PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) براي داروها با مدلهاي مختلف ۱۸۹
شکل ۸-۹- مقدار تجربيF به بحراني F بر حسب شمار? نمونه در مجموع? درجهبندي در تعداد بهين?
فاکتور براي داروها با مدلهاي مختلف ۱۹۰
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول ۲-۱- اطلاعات حاصله از الگوي پراش پرتو ايکس ۱۸
جدول ۲-۲- اطلاعات دريافتي از تصاوير SEM براي بلورها ۲۲
جدول ۳-۱- مواد مورد استفاده براي تهي? محلولهاي آبي و الکلي آلومينوفسفات ۳۸
جدول ۳-۲- ارتباط بين پيکهاي ۲۷Al NMR با گونههاي حاضر در محلولهاي آلومينوفسفات در محيط
آبي ۴۲
جدول ۳-۳- ارتباط بين پيکهاي ۳۱P NMR با گونههاي حاضر در محلولهاي آلومينوفسفات در محيط
آبي ۴۵
جدول ۳-۴- ارتباط بين پيکهاي ۳۱P NMR با گونههاي حاضر در محلولهاي آلومينوفسفات در محيط
متانول- آب ۵۸
جدول ۴-۱- مواد مورد استفاده براي تهي? غربالهاي مولکولي آلومينوفسفات ۷۰
جدول ۵-۱- مواد مورد استفاده براي تهي? غربالهاي مولکولي نيکل فسفات ۸۹
جدول ۵-۲- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهي هيدروترمال و ريزموج و ترکيب درصد اولي?
نمونههاي نيکل فسفات سنتزي ۹۲
جدول ۶-۱- مواد مورد استفاده براي تهي? غربالهاي مولکولي روي فسفات ۱۱۳
جدول ۶-۲- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهي هيدروترمال و ريزموج و ترکيب درصد اولي?
نمونههاي روي فسفات سنتزي ۱۱۴
جدول ۶-۳- وزن فرمولي، گروه فضايي بلورشناسي، طول سلول واحد (a, b, c) ، حجم و دانسيته محاسبه
شده سلول واحد فاز ?- هوپيت ۱۱۹
جدول ۶-۴- ضرايب ميلر، فاصله بين صفحات (d) و شدت مربوط به هر پيک براي فاز ?- هوپيت حاصل
شده از دادههاي XRD 120
جدول ۷-۱- مشخصات مواد شيميايي مورد استفاده براي مطالع? الکتروکاتاليز اکسايش متانول و
اندازهگيري داروهاي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات ۱۳۰
جدول ۷-۲- مقدار گزارش شده، مقدار محاسبه شده، درصد بازيافت و مقدار درصد RSD براي اندازهگيري
داروهاي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات در محصولات دارويي ۱۴۹
جدول ۸-۱- مواد مورد استفاده براي اندازهگيري همزمان ويتامين B12، متيل کوبال آمين و کوآنزيم B12 و
اندازهگيري همزمان پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات ۱۷۰
جدول ۸-۲- غلظت ويتامين B12 (VB12)، متيلکوبال آمين (MCA) و کوآنزيم B12 (B12Co) در مجموع?
درجهبندي براساس طرح CCD 173
جدول ۸-۳- غلظت مواد دارويي پاراستامول (PAR)، فنيل افرين هيدروکلريد (PHE) و کلرو فنير آمين
مالئات (CLP) در مجموع? درجهبندي براساس طرح CCD 176
جدول ۸-۴- غلظت پيشبيني شده ويتامين B12 توسط مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 181
جدول ۸-۵- غلظت پيشبيني شده ويتامين MCA توسط مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 182
جدول ۸-۶- غلظت پيشبيني شده ويتامين B12Co توسط مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 183
جدول ۸-۷- تعداد بهينه فاکتورها (A) و پارامترهاي آماري براي مجموعههاي درجهبندي و پيشبيني
براي سه ويتامين VB12، MCA و B12Co 184
جدول ۸-۸- ارقام شايسته تجزيهاي: حساسيت (SEN)، گزينشپذيري (SEL)، حد آشکارسازي (LOD)
و معکوس حساسيت تجزيهاي (??۱) مربوط به مدلهاي PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA براي ويتامين
B12 (VB12)، متيلکوبال آمين (MCA) و کوآنزيم B12 (B12Co) 185
جدول ۸-۹- غلظت محاسبه شد? ويتامين B12 در نمونههاي مصنوعي و مجهول ۱۸۶
جدول ۸-۱۰- غلظت محاسبه شد? ويتامين متيلکوبال آمين در نمونههاي مصنوعي و مجهول ۱۸۷
جدول ۸-۱۱- غلظت محاسبه شد? ويتامين کوآنزيم B12 در نمونههاي مصنوعي و مجهول ۱۸۷
جدول ۸-۱۲- غلظت پيشبيني شده PAR در مجموع? آزمايشي توسط مدلهاي PLS1، PCR و HLA 191
جدول ۸-۱۳- غلظت پيشبيني شده PHE در مجموع? آزمايشي توسط مدلهاي PLS1، PCR و HLA 192
جدول ۸-۱۴- غلظت پيشبيني شده CLP در مجموع? آزمايشي توسط مدلهاي PLS1، PCR و HLA 193
جدول ۸-۱۵- تعداد بهين? فاکتورها (A) و پارامترهاي آماري براي مجموعههاي درجهبندي و آزمايشي
براي مواد دارويي پاراستامول، فنيل افرين هيدروکلريد و کلرو فنير آمين مالئات ۱۹۴
جدول ۸-۱۶- ارقام شايست? تجزيهاي: حساسيت (SEN)، گزينشپذيري (SEL)، حد آشکارسازي (LOD)
و معکوس حساسيت تجزيهاي (??۱) با مدلهاي PLS1، PCR و HLA براي داروهاي PAR، PHE و CLP 195
جدول ۸-۱۷- غلظت محاسبه شد? PAR در نمونههاي مصنوعي و تجاري توسط مدلهاي PLS1، PCR
و HLA 196
جدول ۸-۱۸- غلظت محاسبه شد? PHE در نمونههاي مصنوعي توسط مدلهاي PLS1، PCR و HLA 197
جدول ۸-۱۹- غلظت محاسبه شد? CLP در نمونههاي مصنوعي توسط مدلهاي PLS1، PCR و HLA197

ليست علائم و اختصارات
اصطلاح فارسي اصطلاح انگليسيمخفف تعداد فاکتور Factor numberAواحد آنگسترومAngstrom unit?طيفسنجي جذب اتميAtomic Absorption SpectroscopyAASنماد آلومينوفسفات- ۱۱ AlPO-11AELنماد آلومينوفسفات- ۵AlPO-5AFIارقام شايسـت? تجزيهاي Analytical Figures of MeritAFMميکروسکوپ نيروي اتميAtomic Force MicroscopyAFMطيفسنجي رزونانس مغناطيسي هسته آلومينيوم-۲۷Aluminum-27 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy27Al NMRآلومينوفسفات AluminophosphateAlPO4-n يا AlPOشبکههاي عصبي مصنوعيArtificial Neural NetworksANNواحد اختياريArbitrary unita.u.واحد جذبAbsorbance unitAU کوآنزيم B12B12 coenzymeB12Coبرانر امت تلرBrunauer Emmet TellerBETدرجه سانتيگرادCentigrade degree°Cطراحي مختلط مرکزيCentral Composite DesignCCDهيدروترمال معمولConventional HydrothermalCHچابازيتChabaziteCHAکلرو فنير آمين مالئاتChlorpheniramine maleateCLPحداقل مربعات کلاسيکClassical Least SquaresCLSکبالت- ورسايلز سانتا باربارا- ۵Cobalt-Versailles Santa Barbara-5CoVSB-5نماد آلومينوفسفات- ۵ دوپه شده با کبالتCobalt-aluminophosphate -5CoAPO-5الکترود خميرکربنCarbon Paste ElectrodeCPEارزيابي تقاطعيCross ValidationCVولتامتري چرخهايCyclic VoltametryCVالکتروفورز لــولـه مويين منطقهايCapillary Zone ElectrophoresisCZEفاصله بين صفحهايInterplanar crystal spacingdتحليل چند جزئي مستقيمDirect Multicomponent AnalysisDMAپيلهاي سوختي متانول مستقيمDirect Methanol Fuel CellsDMFCsپالس ولتامتري تفاضليDifferential Pulse VoltametryDPVطيفسنجي بازتابش نفوذيDiffuse Reflectance SpectroscopyDRSاتيلنگليکولEthylene GlycolEGپتانسيل دماغ? آندي Anodic peak potentialEpa پتانسيل دماغ? کاتدي Cathodic peak potentialEpcساختار ظريف جذب پرتو ايکسExtended X-ray Absorption Fine StructureEXAFSثابت فاراديFaraday constantFنسبت FF ratioFتحليل فاکتورFactor AnalysisFAفوجاسيت FaujasiteFAUواپاشي القايي آزادFree Induction DecayFIDتبديل فوريهFourier TransformFTطيفسنجي IR تبديل فوريهIR Fourier TransformFT-IRپهناي پيک در نيمه ارتفاعFull Width at Half MaximumFWHMالکترود کربن شيشهايGlassy Carbon electrodeGCگرم بر سانتيمتر مکعبGram per cubic centimeterg.cm?3ساعتhourhهرتزHertzHz(2- هيدروکسي اتيل) تريمتيل آمونيوم کلريد(۲-Hydroxyethyl) trimethylammonium Chloride2-HETMACl(2- هيدروکسي اتيل) تريمتيل آمونيوم هيدروکسيد(۲-Hydroxyethyl) trimethylammonium Hydroxide2-HETMAOHتجزيه خطي هيبريديHybrid Linear AnalysisHLAطيفسنجي رزونانس مغناطيسي هسته پروتونProton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 1H NMRگشتاور زاويهايAngular momentumIپلاسماي جفت شده القاييInductively Coupled PlasmaICPحداقل مربعات معکوسInverse Least SquaresILSجريان دماغ? آندي Anodic peak currentIPaثابت جفت شدن اسپين- اسپينSpin-spin coupling constantJکيلو هرتزKilohertzKHzگستر? ديناميکي خطيLinear Dynamic RangeLDRحد تشخيصLimit of DetectionLODغلظت مولارMolar concentrationMغلظت ميلي مولارMillimolar concentrationmMهيدروترمال کمکدهي شده با ريزموجMicrowave Assisted HydrothermalMAHمتيل کوبال آمينMethylcobalaminMCAآلومينوفسفاتهاي فلزيMetalloaluminophosphatesMeAPO-nسيليکوآلومينوفسفاتهاي فلزيSilicomtalloaluminophosphatesMeAPSO-nکروماتوگرافي لوله مويين الکتروسنتيکي مايسليMicellar Electrokinetic Capillary ChromatographyMEKCعدد کوانتومي مغناطيسيMagnetic quantum numbermlميليليترMillilitermLبرازش خطي چندگانهMultiple Linear RegressionMLRطيفسنجي جرميMass SpectrometryMSميليمترMillimetermmواحد فشار (ميليمتر جيوه)Millimeter of mercurymm Hgمگا هرتزMegahertzMHzمقياسبندي چندمتغيره-۱Multivariate Calibration-1MVC-1ميليولت بر ثانيهMillivolt per secondmV s?1ريزموجMicrowaveMWپردازش خالص ماد? مورد تجزيهNet Analyte ProcessingNAPعلامت خالص ماد? مورد تجـزيهNet Analyte SignalNASالکترود خمير کربن اصلاح شده با نيکل فسفات که در محلول M 1/0 NiCl2 قرار داده شد Carbon Paste Electrode modified by Nickel Phosphate that immersed in the 0.1 M NiCl2Ni-NP/CPEنانومترNanometernmرزونانس مغناطيسي هستهNuclear Magnetic ResonanceNMRنيکل فسفات Nickel PhosphateNPالکترود خمير کربن اصلاح شده با نيکل فسفاتCarbon Paste Electrode modified by Nickel Phosphate NP/CPEميکروسکوپ نوريOptical MicroscopyOMتصحيح اورتوگونال علامتOrthogonal Signal CorrectionOSCپاراستامول (استامينوفن)ParacetamolPARتحليل اجزاء اصليPrincipal Component AnalysisPCAبرازش اجزاء اصليPrincipal Component RegressionPCRپلي اتيلن گليکولPoly Ethylene GlycolpEGفنيل افرين هيدروکلريدPhenylephrine hydrochloridePHEحداقل مربعات جزئيPartial Least SquaresPLSطيفسنجي رزونانس مغناطيسي هسته فسفر-۳۱Phosphorus-31 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy31P NMRقسمت در ميليونPart Per Millionppmمجموع مربعات خطاي باقيمانده پيشبينيPredication Residual Error Sum of SquaresPRESSثابت گازهاGases constantRمربع ضريب همبستگيSquare of correlation coefficient R2ميانگين درصد خطاي نسبي Mean values of relative errors percentageخطاي نسبي پيشبينيRelative Error of PredictionREPفرکانس راديوييRadio FrequencyRFجذر ميانگين فاصله مربعاتRoot Mean Square DistanceRMSDدرصد انحراف استاندارد نسبيRelative Standard Deviation PercentageRSD %خطاي استاندارد نسبيRelative Standard ErrorRSEسيليکوآلومينوفسفاتSilicoaluminophosphateSAPO-n تفرق پرتو ايکس زاويه کوچکSmall Angle X-ray ScatteringSAXSانحراف استانداردStandard DeviationS.D.عوامل جهت دهند? ساختارStructure Directing AgentsSDAsگزينشپذيريSelectivitySELميکروسکوپ الکتروني پويشيScanning Electron MicroscopySEMحساسيتSensitivitySENميکروسکوپ تونلي پويشيScanning Tunneling MicroscopySTMزمان آسايشRelaxation TimeT1تترا آلکيل آمونيوم هيدروکسيدTetra Alkyle Ammonium HydroxideTAAOHتري اتيل آمينTriethyl AmineTEAتترا اتيل آمونيوم هيدروکسيدTetra Ethyl Ammonium HydroxideTEAOHتجزيه گرماسنجيThermogravimetric AnalysisTGAتترا متيل آمونيوم هيدروکسيدTetra Methyl Ammonium HydroxideTMAOHتترا پروپيل آمونيوم هيدروکسيدTetra Propyl Ammonium HydroxideTPAOHطيفسنجي فرابنفش- مرئيUltraviolet/Visible SpectroscopyUV-Visويتامين B12Cyanocobalamin (vitamin B12)VB12نماد VPI-5Virgina Polytechnic Institute-5VFIورسايلز سانتا باربارا- ۱Versailles Santa Barbara-1VSB-1ورسايلز سانتا باربارا- ۵Versailles Santa Barbara-5VSB-5تفرق پرتو ايکس زاويه وسيعWide Angle X-ray ScatteringWAXSپراش پرتو ايکسX-ray DiffractionXRDطيفسنجي فلئورسانس پرتو ايکسX-ray Fluorsecnce SpectroscopyXRFالکترودهاي اصلاح شده با زئوليتهاZeolite Modified ElectrodesZMEsروي فسفات Zinc PhosphateZPضريب انتقالTransformation coefficient?نسبت ژيرومغناطيسMagnetogyric ratio?معکوس حساسيت تجزيهاي Reverse of analytical sensitivity??1جابجايي شيمياييChemical shift?فقدان ديالکتريکDielectric Loss?نوف? دستگاهيInstrumental noise?دو برابر زاويه پراش در طيفسنجي پرتو ايکس۲-Theta?2طول موجWavelength?گشتاور مغناطيسيMagnetic momentumµميکروليترMicroliter?LميکرومترMicrometer?mميکروثانيهMicrosecond?sسرعت روبشScan rate?
1-1- تاريخچه پيدايش زئوليت

دسته بندی : 22

پاسخ دهید