۱-۵-۲-۱-فرضيات اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۵-۲-۲-فرضيات فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..۱۳
۱-۶-۱-قلمرو مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۶-۲-قلمرو زماني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۶-۳-قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۷-تعريف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲- ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۱- ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداري ………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداري ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۱-۳- جايگاه ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۱-۴- تاريخچه و جايگاه ريسک ………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱-۵- نظريه ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱-۶- اهميت ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۱-۷- روشهاي محاسباتي ريسک ……………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۱-۸- مديريت ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کميته بال در خصوص مديريت ريسک ………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۱۰- تعريف ريسک ……………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندي ريسک ها ……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ريسک تسهيلات ………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۱-۱۳- مهمترين ريسک هاي بانکي …………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۱-۱۴- تاثير ريسک اعتباري بر بانک يا موسسه مالي …………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۱-۱۵- مدلهاي محاسبه ريسک اعتباري و تحليل مدل CR …………………………………………………………………….36
2-2-1-16- معيارها و مدل هاي مورد استفاده براي رتبه بندي مشتريان ……………………………………………………………۳۹
۲-۲-۱-۱۷- رويکرد فعلي در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي …………………………………….۴۱
۲-۲-۱-۱۸- تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالهاي نه چندان دور ……………………………………………………..۴۴
۲-۲-۱-۱۹- بررسي عقود مبادله اي و مشارکتي در بسته هاي سياستي و نظارتي بانک مرکزي …………………………….۴۸
۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش هاي مختلف درخصوص عقود مشارکتي …………………………………………………۵۰
۲-۲-۱-۲۱- رويکرد ساير کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲-۱-۲۲- مروري بر عملکرد شرکتهاي بيمه با هدف پوشش ريسک …………………………………………………………..۵۱
۲-۲-۱-۲۳- چگونگي تعيين نرخ بهره در وامهاي رهني ………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۱-۲۴- تعريف ريسک عملياتي ……………………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۲-۱-۲۵- اهميت ريسک هاي عملياتي ………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۱-۲۶- ويژگي هاي تعريف ريسک عملياتي از ديدگاه کميته بال ……………………………………………………………۵۶
۲-۲-۱-۲۷- روشهاي اندازه گيري ريسک عملياتي …………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاري براي مديريت نقدينگي …………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز …………………………………………………………………………..۶۰
۲-۲-۱-۳۰- کنترل هاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي ……………………………………………………………………۶۱
۲-۲-۱-۳۱- ويژگي هاي دارايي هاي نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۱-۳۲- ويژگي هاي بدهي ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۲-۱-۳۳- مدلهاي مديريت نقدينگي …………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۲-۱-۳۴- استراتژي هاي مديريت ريسک اعتبار مالي ……………………………………………………………………………….۷۲
۲-۲-۱-۳۵- معرفي بانک ملت و مديريت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..۷۳
۱-تاريخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-شبکه بين المللي بانک…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها…………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۴-معرفي مديريت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۲-۲- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۲-۲-۱-پيشينه تحقيق داخلي…………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۲-۲-۲-پيشينه تحقيق خارجي……………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………….۹۰
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۲- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف………………………………………………………………………………………………….۹۳
۱-تحقيق بنيادي…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۲-تحقيق کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-تحقيق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها (طرح تحقيق)………………………………………………………..۹۴
تحقيق توصيفي(غير آزمايشي)………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
تحقيق آزمايشي……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
تحقيق کاربردي………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۲-۱-جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۲-۲-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
شيوه نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۳- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۳-۳-۱- فرضيه اصلي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۳-۲- فرضيات فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۱-۱- فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۱-۲- فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۱-۳- فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۲-۱- فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۲-۲- فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۲-۳- فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۴-قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۴-۱-قلمرو مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۴-۲-قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۴-۳-قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۵- روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
الف) آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
ب) آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۲-توصيف آماري داده ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۳-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۳-۱-جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۳-۲-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۴- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۴-۱-توصيف آماري داده ها و ويژگيهاي داده ها……………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۴-۲-آزمون تعيين نرماليتي متغيرها………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۵- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۶- تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۶-۱-نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………۱۱۱
فرضيه اول تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۶-۲-نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………۱۱۵
فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۴-۶-۳-نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۶-۴-نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق…………………………………………………………………………………………………۱۲۳
فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۶-۵-نتايج آزمون فرضيه پنجم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۴-۶-۶-نتايج آزمون فرضيه ششم تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
فرضيه ششم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۴-۶-۷-نتايج آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق……………………………………………………………………………………………۱۳۵
فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۴-۶-۸-نتايج آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………………………………………………………………………۱۳۹
فرضيه اصلي دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
۵-۲-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۵-۲- ۱-خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق به تفکيک (بحث بر روي يافته هاي تحقيق)…………………………….۱۴۵
۵-۲-۲-خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۵-۲-۳- خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق…………………………………………………………………………………………۱۴۶
۵-۲-۴-خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………………………………………۱۴۷
۵-۲-۵- خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………..۱۴۸
۵-۲-۶- خلاصه نتايج آزمون فرضيه پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………….۱۴۹
۵-۲-۷-خلاصه نتايج آزمون فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۵-۲-۸-خلاصه نتايج آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………………………………………………….۱۵۱
۵-۲-۹-خلاصه نتايج آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………………………………………………………۱۵۲
۵-۲-۱۰-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
۵-۳-محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
۵-۴- پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
۵-۴-۱- پيشنهادات کاربردي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
۵-۴-۲- پيشنهادات تحقيق براي انجام مطالعات آتي……………………………………………………………………………………۱۵۸
فهرست منابع و مآخذ تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
الف) منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
ب) منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقيق …………………………………………………………………………………………………………۱۷۰
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۱- رتبه هاي مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندي……………………………………………………………………………۲۴
جدول ۲-۱: نمادها، تعاريف رتبه هاي اعتباري…………………………………………………………………………………………… ۲۵
جدول شماره۲-۲: نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري ۱۳۸۷-۱۳۹۰…………………………………………… ۴۲
جدول شماره۲-۳: نرخ سود تسهيلات به تفکيک انواع قرارداد ۱۳۸۷-۱۳۹۰……………………………………………………. ۴۴
جدول شماره ۲-۴: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………………………………………… ۴۶
جدول شماره ۲-۵: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). ۴۷
جدول۲-۶: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
جدول۲-۷: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الي ۱۳۹۱ *ارقام به ميليون ريال……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
جدول۲-۸: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الي ۱۳۹۱ *ارقام به ميليون ريال…………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول۲-۹: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الي ۹۱………………… ۷۲
جدول۲-۱۰: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال۸۱ الي ۹۱……. ۷۲
جدول (۳-۱): نمونه آماري تحقيق (بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱الي ۱۳۹۱)………………………………………….. ۹۹
جدول ۳-۱: شناسايي ماهيت مطالبات معوق…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول ۳-۲: نرخ سود بانکي…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
جدول۴-۱- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق در بازه زماني ۱۳۹۱-۱۳۸۱……………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۱- ۱-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………. ۱۰۷
جدول۴-۱- ۲-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………. ۱۰۷
جدول۴-۱-۳- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………..۱۰۸
جدول۴-۱-۴- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق…………………………………………………………………..۱۰۸
جدول ۴-۲ -آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها درجامعه آماري تحقيق ………. ۱۱۰
جدول ۴-۲ -۱- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق- بخش مشتريان حقيقي)…………………………………… ۱۱۰
جدول ۴-۲ -۲- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق-بخش مشتريان حقوقي)……………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲ -۳- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي مستقل تحقيق)…………………………………………………………………….. ۱۱۰
جدول ۴-۳-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۴-۴-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه اول تحقيق……………………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۵-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه اول تحقيق………………………………………. ۱۱۳
جدول ۴-۶-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه اول تحقيق…………………… ۱۱۴
جدول ۴-۷-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
جدول ۴-۸-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه دوم تحقيق…………………………………………… ۱۱۷
جدول ۴-۹-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق………………………………………. ۱۱۷
جدول ۴-۱۰-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه دوم تحقيق………………… ۱۱۸
جدول ۴-۱۱-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين،حاصل ازآزمون فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
جدول ۴-۱۲-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه سوم تحقيق………………………………………… ۱۲۱
جدول ۴-۱۳-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه سوم تحقيق…………………………………….. ۱۲۱
جدول ۴-۱۴-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه سوم تحقيق………………. ۱۲۲
جدول ۴-۱۵-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
جدول ۴-۱۶-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه چهارم تحقيق…………………………………….. ۱۲۵
جدول ۴-۱۷-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)- فرضيه چهارم تحقيق………………………………… ۱۲۵
جدول ۴-۱۸-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه چهارم تحقيق…………….. ۱۲۶
جدول ۴-۱۹-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
جدول ۴-۲۰-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه پنجم تحقيق………………………………………. ۱۲۹
جدول ۴-۲۱-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه پنجم تحقيق………………………………….. ۱۲۹
جدول ۴-۲۲-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه پنجم تحقيق……………… ۱۳۰
جدول ۴-۲۳-آزمون ضريب همبستگي،ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه ششم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
جدول ۴-۲۴-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) – فرضيه ششم تحقيق………………………………………. ۱۳۳
جدول ۴-۲۵-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه ششم تحقيق…………………………………… ۱۳۳
جدول ۴-۲۶-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients) – فرضيه ششم تحقيق……………… ۱۳۴
جدول ۴-۲۷-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اصلي اول تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
جدول ۴-۲۸-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)-فرضيه اصلي اول تحقيق…………………………………… ۱۳۷
جدول ۴-۲۹-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………. ۱۳۷
جدول ۴-۳۰-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي اول تحقيق…………. ۱۳۸
جدول ۴-۳۱-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
جدول ۴-۳۲-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………. ۱۴۱
جدول ۴-۳۳-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………… ۱۴۱
جدول ۴-۳۴-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي دوم تحقيق…………. ۱۴۲
جدول۵-۱-خلاصه نتيجه فرضيه هاي تحقيق با تفکيک……………………………………………………………………………… ۱۵۵
فهرست اشكال و نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار۲-۱- تقسيم بندي سطوح ريسک…………………………………………………………………………………………………… ۳۱
نمودار۲-۲- ريسک هاي موسسات مالي…………………………………………………………………………………………………… ۳۲
شکل ۲-۱:روش هاي اندازه‏گيري ريسک عملياتي……………………………………………………………………………………… ۵۷
شکل-۲-۱- تاريخچه بانك ملت…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
نمودار شماره ۳-۱: چارچوب نظري تحقيق (شکل مفهومي تحقيق برگرفته از ادبيات تحقيق)……………………………… ۹۰
نمودار ۴-۱-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق………………………………………………… ۱۱۴
نمودار۴-۲-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………… ۱۱۵
نمودار ۴-۳-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق………………………………………………… ۱۱۸
نمودار۴-۴-خط و معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………… ۱۱۹
نمودار ۴-۵-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق……………………………………………….. ۱۲۲
نمودار۴-۶-خط و معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………… ۱۲۳
نمودار ۴-۷-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق…………………………………………….. ۱۲۶
نمودار۴-۸-خط و معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق………………………………………………………………………….. ۱۲۷
نمودار ۴-۹-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………. ۱۳۰
نمودار۴-۱۰-خط و معادله رگرسيون-فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………………………………….. ۱۳۱
نمودار ۴-۱۱-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه ششم تحقيق…………………………………………….. ۱۳۴
نمودار۴-۱۲-خط و معادله رگرسيون-فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………….. ۱۳۵
نمودار ۴-۱۳-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………. ۱۳۸
نمودار۴-۱۴-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اصلي اول تحقيق……………………………………………………………………. ۱۳۹
نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………………… ۱۴۲
نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………………………………………… ۱۴۳
موضوع: بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردي: مديريت شعب بانک ملت استان سمنان)
چكيده
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت به صورت يک مطالعه مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماري تحقيق حاضر در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زماني سال هاي۱۳۹۱-۱۳۸۱،مي باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقيقات توصيفي و ازنوع مطالعات همبستگي مي باشد. علاوه براين روش تجزيه تحليل داده ها، تحليل همبستگي يا تحليل واريانس بوده که سعي در تبين رابطه علت و معلولي بين مديريت ريسک اعتباري(به عنوان متغيرمستقل تحقيق که خود شامل:۱-ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و۲-ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغيروابسته تحقيق) بانک ملت در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که:رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطاي ۵%(درصد)،وهمچنين درسطح اطمينان ۹۵%(درصد)،رابطه معني داري را بين دومتغيرمديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزارآماري(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود،ازآن جا که سطح معني داري (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطاي پنج درصدرد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. واين نتايج را مي توان به کل جامعه آماري تحقيق، يعني بانک ملت تعميم داد.
واژگان کليدي: مديريت ريسک اعتباري، مطالبات معوق، مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.
۱-۱-مقدمه
ايجاد و گسترش وابستگي هاي بين المللي در بسياري از جنبه هاي سياسي و اجتماعي، به ويژه در شرايط جهاني شدن اقتصاد، باعث شده است انگيزه هاي لا‌زم به منظور يکپارچگي سيستم هاي بانکي و مالي از جايگاه ويژه اي برخوردار شود. به تبع آن، اهميت مسائل حسابداري و مديريت بانکي در مفهوم جهاني و درک آن بسيار ضروري شده است. در همين راستا، کنترل و بررسي مستمر اقلا‌م کليدي ترازنامه و ارزيابي مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدينگي، توان واريز بدهي ها و انعطاف پذيري مالي و همچنين تراکم، تنوع، زمان بندي و کيفيت دارايي ها و بدهي ها بسيار ضرورت دارد.
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد۱ نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيو? سنتي، تأثير اين ريسك با هزين? ريالي ناشي از نكول۲ طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.
بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).
تا سال ۱۹۷۰ بيشتر فعاليت هاي بانکي شامل پرداخت هاي اعتباري بود. به عبارت ديگر، واسطه گري بين سپرده هاي کوچک و کم هزينه و اعطاي وام بود.
قيمت گذاري ها و سرمايه گذاري ها مبتني بر تصميم گيري هاي ساده بود و کليدي ترين چالش مديريت، کنترل کيفيت دارايي ها، زيان وامها و هزينه هاي سربار بود.
بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادي و بي ثباتي نرخهاي بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل ۱۹۸۰، باعث شد تا مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانک ها براي نگهداري حاشيه سود پذيرفتني، بسيار ضرورت پيدا کند) جرونينگ و براتانوويچ،۲۰۰۳).
کميته نظارت بانکي در بانک تسويه بين المللي معروف به کميته بال بر اين باور است که نقدينگي در بانک ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و کمبود نقدينگي پيامدهاي گسترده اي به همراه دارد. به همين منظور تحقيقات و مطالعات گسترده اي در زمينه دستيابي به يکسري رويه ها و اصول اساسي براي مديريت نقدينگي انجام داده است.
پس از انتشار گزارشي در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان “چارچوبي براي اندازه گيري و مديريت نقدينگي”، با انجام اصلا‌حات و تغييرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلي و اساسي در مديريت نقدينگي بانکها در فوريه ۲۰۰۰، نشريه اي با عنوان “روش هاي موثر در مديريت نقدينگي بانک ها” از سوي کميته ياد شده منتشر شد. پايه و اساس اين نشريه مشتمل بر ۱۴ اصل کليدي در نحوه مديريت نقدينگي بانکهاست که در ۹۴ بند تشريح شده است. فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي در حوزه هاي اعطاي تسهيلات، سرمايه گذاري، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهي سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و يا به عبارت ديگر، اقدام به ايفاي نقش دربازارهاي پول و سرمايه، آنها را در معرض مخاطرات و ريسک هاي خاص اينگونه فعاليت ها قرارداده است.
بانک ها با انواع متنوعي از ريسک ها روبرو مي باشند،ريسکي که اين تحقيق به آن مي پردازد، ريسک عملياتي ناميده مي شود. در حال حاضر بانک هاي معتبرجهاني در حال انجام اقدامات قابل توجهي در زمينه مقابله با ريسک هاي عملياتي مي باشند. اين اقدامات شامل مراحل زير مي‏شود:
۱-شناسايي ريسک هاي عملياتي درمؤسسه مالي (در اينجا منظور همان زيان هاي عملياتي است).
۲- ارزيابي و يا به بيان دقيق‏تر کمي کردن ريسک هاي عملياتي(که نتيجه آن تعيين ميزان سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسک هاي عملياتي مي باشد.)
۳- مديريت ريسک هاي عملياتي که شامل انتقال ريسک ( با استفاده از ابزار بيمه و …) و يا انجام اقداماتي درجهت کاهش ميزان ريسک هاي عملياتي سازمان مي باشد).
۱-۲-بيان مسأله
واقعيت اين است که مشکلات زيادي در ميزان تاثير گذاري ريسک بر عملکرد بانکها ايجاد شده است که اين مشکلات ناشي از عدم تفکيک ميزان نوع ريسک وام ها بر عمليات بانکي مي باشد. يعني اينکه ما مشاهده مي کنيم که اقدام تفکيک در وام هاي بانکي يعني در دو بخش حقيقي و حقوقي و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان مي دهد که صنعت بانکداري و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود مي بايست به اين مقوله مهم اهتمام ويژه و بيشتري داشته باشند که در عمل چنين نيست. از مهم ترين عوامل موجود مي توانيم به کمبود فرصتهاي بهينه، عدم وجود نيروهاي متوسط و عدم بکارگيري ابزارهاي مديريت علمي ريسک اشاره کنيم که بانکها مي بايست بدان توجه ويژه داشته باشند که تحقيق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همين منظور مديريت ريسک اعتباري که يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد را در دو سطح به شرح ذيل انجام داده ايم:
۱- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).
۲- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).
ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسب? احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آنها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانكها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشت? متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقهبندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را ميتوان به دو گروه عمده تقسيم نمود:
۱) مدلهاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
* مدل احتمال خطي۳
* مدلهاي پروبيت و لوجيت۴
* مدلهاي مبتني بر تحليل مميزي۵
۲) مدلهاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:
* برنامهريزي رياضي
* درختوارههاي طبقهبندي (الگوريتمهاي تقسيمبندي بازگشتي)۶
* مدلهاي نزديكترين همسايگان۷
* فرآيند سلسله مراتب تحليلي۸
* سيستمهاي خبره۹
* شبكههاي عصبي مصنوعي۱۰
ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادار? سبد اعتبارات بر اين اساس، “مديريت سبد اعتباري۱۱” نام دارد.
بانك‌هاي موفق در سطح جهان، سيستم‌هاي اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري متناسب خود را توسعه مي‌دهند. چنين سيستم‌هايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميمات اعتباري ياري مي‌دهد، تصميماتي كه بر پاي? ارزيابي‌هاي كيفي و كمّي وام‌هاي انفرادي و سبد اعتباري بانك قرار دارد.
اهداف توسع? نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري
هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ريسك اعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.
اين سازوكار تصميمات مديريت ريسك اعتباري و داير? اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.
چنين سازوكاري داري ويژگي‌هاي زير است:
* بر اساس چنين سازوكاري فرآيند‌هاي بانك در زمين? اعطاي وام به مشتريان مورد‌ بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت امكان، فرآيندهاي جايگزين جهت بهبود و تسريع فرآيندهاي وام‌دهي پيشنهاد مي‌گردد.
* از طريق اين سازوكار زمينه‌‌اي فراهم مي‌شود كه تصميمات مربوط به اعطاي وام در ميان شعبه‌هاي مختلف بانك از وحدت‌ رويه برخوردار باشد. بدين‌ترتيب، بستري براي ارزيابي عملكرد داير? اعتباري شعب مختلف بانك بر مبناي معياري واحد ايجاد مي‌گردد و طراحي سيستم‌هاي پاداش مبتني بر عملكرد شعب ميسر مي‌شود.
* به‌وسيل? چنين سازوكاري مشتريان معتبر از غيرمعتبر تميز داده مي‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضياني جريان مي‌يابد كه به‌لحاظ اعتباري ازاستحقاق بيشتري براي دريافت وام برخوردارند. اين سازوكار همچنين ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي مورد‌نياز براي اعطاي وام به مشتريان را بر اساس نمر? اعتباري آن‌ها تنظيم مي‌كند و از سخت‌گيري و سهل‌گيري بي‌مورد نسبت به متقاضيان جلوگيري مي‌كند.
بدين ‌ترتيب، مشتريان با كيفيت بانك با سهولت بيشتري وام مي‌گيرند و مشتريان بي‌كيفيت تنها با ارائ? تضمين‌هاي محكم موفق به اخذ وام مي‌شوند.
در نتيجه، چنين سازوكاري ضمن توسع? بازار بانك به سمت مشتريان معتبر، ريسك اعتباري سبد وام بانك را به‌نحومؤثري تحت كنترل و نظارت مديران بانك قرار مي‌دهد.
* اتخاذ سياست‌هاي بسيار محافظه‌كارانه در برابر تصميمات اعتباري باعث كاهش ريسك اعتباري بانك مي‌شود، ولي اين كاهش ريسك به بهاي كاهش درآمد بهر? بانك تمام مي‌شود. اين‌گونه سياست‌ها خصوصاً در محيط‌هاي رقابتي منجر به حذف مؤسسه مالي از صحن? رقابت مي‌شود. از طرفي ديگر اعطاي بي‌برنام? اعتبار نيز به ‌طرز فزاينده‌اي باعث افزايش ريسك اعتباري و در نهايت زيان‌هاي اعتباري بانك خواهد شد.
بنابراين، اعطاي اعتبار به متقاضيان وام مستلزم برقراري مصالحه‌اي ميان ريسك و بازده است. سازوكار مديريت ريسك اعتباري بانك، صرفاً ريسك اعتباري هركدام از متقاضيان وام را محاسبه مي‌كند تا با فرض مشابهت وثيقه‌هاي وام (براي مشتريان معتبر و غير‌معتبر) در صورت امكان، نرخ بهر? دريافتي از مشتريان بر اساس نقش آن‌ها در ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك تعديل گردد.
* از مجراي چنين سازوكاري امكان افزايش كيفيت سبد وام‌هاي بانك فراهم مي‌گردد. بنابراين با راه‌اندازي اين سازوكار انتظار مي‌رود تسهيلات اعطايي سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش يابد و در نتيجه جريان‌هاي نقدي ورودي حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعيت بيشتري قابل‌پيش‌بيني مي‌شود.
بدين‌ترتيب سازوكار مديريت ريسك اعتباري علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ناشي از سوخت وام‌ها و افزايش سودآوري تا حدودي به رفع مسايل ناشي از ريسك نقدينگي بانك كمك مي‌كند.
* مديريت بهين? ريسك اعتباري بانك و ايجاد سبدي از وام‌هاي باكيفيت، راه را براي صدور اوراق بهادار با پشتوان? وام‌هاي رهني هموار مي‌كند. صدور چنين اوراقي، با آزاد‌ سازي وام‌هاي اعطايي بانك وجوه لازم را براي سرمايه‌گذاري مجدد و يا رفع مشكلات مالي در اختيار بانك قرار مي‌دهد.
* عدم‌توجه به ريسك اعتباري، بانك‌ها را بر آن مي‌دارد تا براي پوشش ريسك اعتباري به افزايش ذخاير
وامها بپردازند. مهمترين پيامد افزايش ذخاير تسهيلات كاهش بازدة سرمايهگذاري بانك و در نتيجه كاهش سودآوري خواهد بود.
سازوكار مديريت ريسك اعتباري با اراي? تخمين‌هاي قابل‌اتكا از ريسك اعتباري موجب مي‌شود تخمين ذخاير از حالت تجربي و محافظه‌كارانه خارج شود. چنين وضعيتي به احتمال زياد به كاهش مقدار ذخاير و افزايش دقت تخمين‌ها منجر مي‌شود.
* چنين سازوكاري مطابق با پيمان‌هاي كميت? بال در زمين? اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري است. بنابراين از طريق راه‌اندازي چنين سازوكاري بانك با رعايت استانداردهاي ريسك اعتباري كميت? بال، از رتب? بالاتري در ميان بانك‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزي خود با ساير بانك‌ها، نهادهاي مالي و… از تسهيلات بيشتري ( ازجمله برخورداري از وام‌ هايي با نرخ بهر? پايين) بهره‌مند خواهد گرديد.
متدولوژي اجرايي
متدولوژي اجراي طرح مديريت ريسك اعتباري در بانك مستلزم طي فرآيند عمومي مديريت ريسك يعني شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است. اين فرآيند در دو بخش اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتبارات اعمال مي‌شود.
۱٫ اعتبارسنجي
در اين بخش ريسك وام‌هاي انفرادي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. در مرحل? شناسايي تيم اجرايي به بررسي و شناسايي متغيرهاي توضيحي اعتبار وام‌گيرندگان در بانك مي‌پردازد و فهرستي از اين متغيرها فراهم مي‌آورد. متغيرهاي توضيحي براي وام‌گيرندگان حقيقي و حقوقي به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
هم‌زمان با شناسايي متغيرهاي توضيحي سابقه‌اي از عملكرد اعتباري مشتريان نيز تهيه مي‌شود.
در مرحل? اندازه‌گيري بر اساس مدل‌هاي اعتبارسنجي به هريك از متغيرهاي توضيحي وزني منتسب مي‌شود. اين اوزان از درج? اهميت نسبي متغيرهاي توضيحي در تشريح اعتبار مشتريان حكايت مي‌كند. خروجي اصلي مدل‌هاي اعتبارسنجي، سنجش اعتبار متقاضيان وام در قالب احتمال نكول، نمر? اعتباري، رتب? اعتباري و يا گروه‌بندي آن‌ها در قالب طبقات اعتباري است.
بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول۱۲ و زيان مشروط بر نكول۱۳ مي‌توان زيان اعتباري مورد انتظار حاصل از وام‌هاي انفرادي را محاسبه كرد. هم‌چنين بر اساس توزيع به‌دست آمده مي‌توان سنج? ريسك اعتباري مورد نظر را برآورد نمود.
در مرحل? گزارش نتايج حاصل از اعتبارسنجي مشتريان در اشكال استانداردي ارائه مي‌گردد. رتب? اعتباري مشتريان در اين مرحله گزارش مي‌شود.
از ديگر گزارش‌هاي مهم اين مرحله، ماتريس گذار۱۴ مشتريان است. بدين وسيله احتمال گذار از يك رتب? اعتباري به رتبه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر گزارش مي‌شود.
در مرحل? مديريت بر اساس گزارش‌هاي حاصل از مرحل? قبل رهنمودهايي براي راهنمايي تصميمات مديريت ريسك اعتباري فراهم مي‌گردد.
دراين مرحله،براي اعطا يا عدم‌اعطاي اعتبار به متقاضيان وجوه تصميم‌گيري مي‌شود ووثيقه‌ها و ضمانت‌هاي متناسب با هر رتب? اعتباري و نيز صرف ريسك مربوط به آن جهت تعيين شرايط وام اعطايي مشخص مي‌شود. در مرحل? نظارت نيز از طريق مقايس? تخمين‌هاي حاصل از مدل با واقعيت، بازخوري جهت بهبود مدل‌ها، تكنيك‌ها و روش‌هاي مورداستفاده فراهم مي‌گردد.
۲٫ مديريت سبد وام
در اين بخش ريسك اعتباري بانك در قالب سبد وام مورد‌ بررسي قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين چالش مديريت سبد وام اندازه‌گيري ارتباط ميان زيان اعتباري وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشي در محاسبات ريسك است. خروجي نهايي اين مرحله توزيع زيان اعتباري سبد وام بانك است.
بر اساس اين توزيع سنجه‌هاي ريسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ريسك اعتباري۱۵ استخراج مي‌شود. هم‌چنين بر اساس اين توزيع سرماي? قانوني و سرماي? اقتصادي محاسبه مي‌شود. اين بخش نيز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است.
زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك
اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري مستلزم وجود پايگاه اطلاعاتي منسجمي از شرح جزئيات وام‌ها است. اين پايگاه اطلاعاتي حتي‌الامكان مي‌بايد اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختيار سيستم اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري قرار دهد.
بنابراين، مي‌توان گفت راه‌اندازي يك سيستم جامع مديريت ريسك اعتباري و نظارت بر آن تنها ازمجراي فناوري اطلاعات و به‌كارگيري وسيع رايانه و سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه ممكن است.
بنابراين در تحقيق حاضرسعي بر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد شده است. که همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام مي شود: ۱-بررسي رابطه بين ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد.
۲- بررسي رابطه بين ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد. که در نهايت به دنبال آزمون هدف کلي تحقيق يعني بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردي: مديريت بانک ملت استان سمنان) مي باشد.
۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق
سبد وام قسمت عمد? دارايي‌هاي بانك‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد. تخصص محوري اين بانك‌ها جذب سپرده از سرمايه‌گذاران و اعطاي وام به متقاضيان وجوه است. سپرده‌هاي جذب‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسيدهاي معين متعهد مي‌كند و اين در حالي است كه وام‌هاي پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گيرندگان قرار مي‌دهد. بنابراين بررسي اعتبار متقاضيان براي تصميم‌گيري در زمين? اعطاي وام به آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
بنابراين بانکها به واسطه سرمايه گذاران و وام گيرندگان متعدد با انواع بازارهاي پولي و مالي رابطه دارند به همين دليل دائماً با ريسک هاي مختلفي روبرو مي شوند به طوري که ممکن است ورود به يک بازار و يا خروج از آن کاهش يا افزايش در يک يا چند نوع ريسک را در پي داشته باشد.
بنابراين در تحقيق حاضر درباره اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد بحث شده است. که شامل۱- بررسي رابطه بين ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. ۲- بررسي رابطه بين ريسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. که در نهايت به دنبال آزمون هدف کلي تحقيق يعني بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردي: مديريت شعب بانک ملت استان سمنان) مي باشد.
۱-۴-۱- اهداف تحقيق
۴-۱-۱- هدف کلي يا هدف اصلي تحقيق:
هدف کلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت مي باشد.
۴-۱-۲- اهداف فرعي تحقيق
اهداف فرعي تحقيق به شرح زيرمي باشد:
در تحقيق حاضر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد. همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام مي شود:
۱-بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد.
۲- بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد.
۲-۲- سوالات و فرضيات تحقيق
۱-۵-۱- سوالات تحقيق
۱-۵-۱-۱- سوال اصلي تحقيق:
۱-آيا بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) بامطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۲- آيا بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۱-۵-۱-۲- سوالات فرعي تحقيق:
۱-۱-آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۱-۲- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي (حقيقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۱-۳- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۲-۴- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۲-۵- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۶- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
۱-۵-۲- فرضيات تحقيق
۱-۵-۲-۱-فرضيات اصلي تحقيق:
فرضيه کلي يا فرضيه اصلي تحقيق حاضر بيان مي کند که: ” بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.”
۱-۵-۲-۲- فرضيات فرعي تحقيق
۱- بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي (تسهيلات) دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي
(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۱- بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۲-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۳-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۲- بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۲-۱-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۲-۲-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۲-۳-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۶-قلمرو تحقيق:
۱-۶-۱-قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني تحقيق حاضر مديريت شعب بانک ملت استان سمنان
مي باشد.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید