۲- ۲- ۱-۳)سيف۱۸
۲- ۲- ۱-۴)ابوالحسن پور۱۹
۲- ۲- ۱-۵)رضا دوست۱۹
۲- ۲- ۱-۶)فقيه۲۰
۲- ۲- ۱-۷)منصوري۲۰
۲- ۲- ۱-۸)بوستاني۲۱
۲-۲-۱-۹)طالبيان۲۲
۲-۲-۱-۱۰)جهانشيري۲۲
۲-۲-۲) تحقيقات برون سازماني :۲۳
۲- ۲- ۲-۱)فلاح همت آبادي۲۳
عنوان صفحه
۲- ۲- ۲-۲)شريفي۲۴
۲- ۲- ۲-۳)شريفي پور۲۴
۲- ۲- ۲-۲)مقدم آريايي۲۴
۲- ۲- ۲-۵)صحراگرد جهرمي۲۵
۲-۲-۳) تحقيقات خارج از كشور:۲۵
۲- ۲- ۳-۱) جان پيک۲۵
۲- ۲- ۳-۲) هولگرسون۲۷
۲-۳)جداول پيشينه تحقيق:۲۸
۲-۳-۱)جدول تحقيقات درون سازمان:۲۸
۲-۳-۲)جدول تحقيقات برون سازماني:۳۲
۲-۳-۳)جدول تحقيقات خارج از کشور:۳۳
۲-۳-۴)نتيجه گيري از پيشينه تحقيقات انجام شده:۳۴
۲-۴) مباني نظري:۳۴
۲-۴-۱)مقدمه:۳۴
۲-۴-۲)فرآيند کشف جرم:۳۴
۲-۴-۲-۱)اهداف مراحل کشف جرم:۳۶
۲-۴-۲-۲)وظايف مأمورين کشف جرم:۳۶
۲-۴-۲-۳)مراحل کشف جرايم:۳۷
۲-۴-۳) اطّلاعات:۵۵
۲-۴-۳-۱)تعريف اطّلاعات:۵۵
عنوان صفحه
۲-۴-۳-۲) انفجاروسرريز اطّلاعات:۵۵
۲-۴-۳-۳) تقسيم بندي اطّلاعات:۵۶
۲-۴-۳-۴)ابعاد اطّلاعات:۵۶
۲-۴-۳-۵)ارزش اطّلاعات:۵۷
۲-۴-۳-۶) اهميّت اطّلاعات:۵۷
۲-۴-۳-۷)مديريت اطّلاعات:۵۷
۲-۴-۳-۸)مکاتب فکري در مديريت اطّلاعات:۵۹
۲-۴-۳-۹)مديران و اطّلاعات:۵۹
۲-۴-۳-۱۰)الگوي اطلاعات ملي بريتانيا:۵۹
۲-۴-۳-۱۱)سياست پليسي اطّلاعات محور:۶۰
۲-۴-۴)مديريت تبادل اطّلاعات:۶۰
۲-۴-۴-۱)تعريف مديريت تبادل اطّلاعات:۶۰
۲-۴-۴-۲)شبکه ملّي تبادل اطّلاعات :۶۱
۲-۴-۴-۳) فناوري اطلاعات و ارتباطات:۶۴
۲-۴-۴-۴)زيرساخت ها،شبكه و اجزاي آن:۷۱
۲-۴-۴-۵) امنيت اطّلاعات و سطح دسترسي۷۷
۲-۴-۴-۶)بانک هاي اطّلاعاتي (پايگاه هاي اطّلاعات رايانه اي):۸۶
۲-۴-۴-۶-۱)مزاياي تشکيل بانک هاي اطّلاعاتي:۸۶
۲-۴-۵)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي:۸۹
۲-۴-۵-۱)رويکرد پليس مبتني بر اطّلاعات:۸۹
۲-۴-۵-۲)مفهوم پليس جامعه محور:۸۹
عنوان صفحه
۲-۴-۵-۳)اصول حاکم بر رويکرد پليس جامعه محور از ديدگاه فريدمن(۱۹۹۲)۹۰
۲-۴-۵-۴)ده اصل مورد نياز در اجراي برنامه هاي پليس جامعه محور:۹۰
۲-۴-۵-۵) پليس جامعه محور در چين:۹۱
۲-۴-۵-۶)پليس جامعه محور ضد فن آوري نيست:۹۱
۲-۴-۵-۷) فناوري اطّلاعات از مأموريت پليس جامعه محور پشتيباني مي کند:۹۱
۲-۴-۵-۸)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي و پليس جامعه محور در ايران:۹۱
۲-۴-۵-۹)مرکز فوريت هاي پليس ۱۱۰:۹۲
۲-۴-۵-۱۰)مرکز نظارت همگاني(۱۹۷) ناجا:۹۵
۲-۴-۶)منابع اطّلاعاتي اطلاعات جنايي:۹۶
۲-۴-۶-۱) بانک هاو منابع اطّلاعاتي ادارات داخلي پليس کشف جرائم:۹۷
۲-۴-۶-۲)بانک هاو منابع اطّلاعاتي درون سازماني( ساير پليس هاي تخصصي در ناجا):۱۰۳
۲-۴-۶-۳)بانک هاي اطلاعاتي درون سازماني مورد بهره برداري در پليس کشف جرائم:۱۱۲
۲-۴-۶-۴) بانک هاو منابع اطّلاعاتي برون سازماني :۱۱۴
۲-۴-۶-۵)بانک هاي اطّلاعاتي مورد بهره برداري پليس کشف جرايم ناجا :۱۱۵
۲-۴-۶-۶)بانک هاي اطّلاعاتي که به جمع بانک هاي اطلاعاتي پليس آگاهي ناجا در نيامده اند :۱۱۶
۲-۴-۶-۷)منابع اطّلاعاتي فضاي مجازي :۱۱۹
۲-۴-۷)تطبيق مباني نظري (چارچوب نظري):۱۲۳
۲-۴-۸) مدل مفهومي تحقيق :۱۲۷
۲-۴-۹)مدل تحليلي تحقيق : …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
۳-۱)مقدّمه:۱۳۱
عنوان صفحه
۳-۲) نوع و روش تحقيق:۱۳۲
۳-۳-۱) متغيير مستقل:۱۳۳
۳-۳-۲) متغير وابسته:۱۳۳
۳-۴) جامعه آماري:۱۳۳
۳-۵)حجم نمونه آماري:۱۳۴
۳-۶)روش جمع آوري اطلاعات:۱۳۵
۳-۶-۱) روش كتابخانه اي:۱۳۵
۳-۶-۲) روش ميداني:۱۳۵
۳-۷) ابزار جمع آوري و سنجش اطلاعات:۱۳۵
۳-۷-۱ طراحي پرسشنامه:۱۳۶
۳-۷-۲) تشريح و توزيع پرسشنامه:۱۳۶
۳-۸) روايي ابزار سنجش:۱۳۹
۳-۹) پايايي۱ ابزار سنجش:۱۳۹
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها
۴-۱) مقدمه:۱۴۲
۴-۲)قسمت اول آمارتوصيفي (توصيف جمعيت شناختي)۱۴۳
۴-۲-۱) جعيمت شناختي پاسخگويان:۱۴۳
۴-۲-۱-۱) تعداد پاسخ دهندگان۱۴۳
۴-۲-۱-۲) قابليت اطمينان۱۴۳
۴-۲-۱-۳ درجه يا رتبة همطراز :۱۴۴
عنوان صفحه
۴-۲-۱-۴)سطح تحصيلات :۱۴۵
۴-۲-۱-۵)مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پليس کشف جرايم و ساير پليس هاي تخصصي :۱۴۶
۴-۲-۱-۶ ردة شغلي در سازمان:۱۴۷
جدول شمارة ۴-۶ : فراواني ردة شغلي(مديريتي) در سازمان۱۴۷
۴-۲-۲) توصيف يافته هاي تخصصي تحقيق (فرضيه ها):۱۴۸
۴-۲-۲-۱) تأثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم۱۴۸
۴-۲-۲-۲) تاثيرتبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي بر فرايند کشف جرايم۱۵۰
۴-۲-۲-۳)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم۱۵۲
۴-۲-۲-۴)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرايم۱۵۴
۴-۲-۲-۵)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايندکشف جرايم۱۵۶
۴-۲-۲-۶) تاثيرگويه هاي کشف جرم برفرايند کشف جرايم:۱۵۸
۴-۳: يافته هاي استنباطي:۱۶۱
۴-۳-۱: بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:۱۶۱
۴-۳-۲- فرضيه اصلي:۱۶۲
۴-۳-۲-۱) بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد.۱۶۲
۴-۳-۳- فرضيه هاي فرعي:۱۶۴
۴-۳-۳-۱) بين تبادل و دسترسي مناسب، به اطلاعات مردمي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد.۱۶۴
۴-۳-۳-۲) بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس آگاهي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد.۱۶۶
۴-۳-۳-۳) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد.۱۶۸
عنوان صفحه
۴-۳-۳-۴) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد.۱۷۰
۴-۳-۳-۵) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد.۱۷۲
۴-۳-۳-۶) بين ابعاد مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم رابطه وجوددارد۱۷۳
۴-۳-۴-اولويت بندي ابعاد مديريت تبادل اطلاعات در ناجا۱۷۸
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
۵-۱)مقدّمه:۱۸۱
۵-۲)نتيجه گيري:۱۸۲
۵-۲-۱) نتايج حاصل از بررسي مباني و پايه هاي نظري تحقيق:۱۸۲
۵-۲-۲) نتايج بدست آمده از آمارهاي توصيفي تحقيق:۱۸۳
۵-۲-۳) نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق:۱۸۴
۵-۲-۳-۱) فرضية اول:۱۸۴
۵-۲-۳-۲) فرضيةدوم:۱۸۵
۵-۲-۳-۳) فرضية سوم:۱۸۵
۵-۲-۳-۴) فرضية چهارم:۱۸۵
۵-۲-۳-۵) فرضية پنجم :۱۸۶
۵-۲-۳-۶)رابطه بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم۱۸۶
۵-۲-۴)مقايسه پيشينه تحقيق انجام شده با تحقيق حاضر:۱۸۷
۵-۲-) نتايج كلّي تحقيق:۱۸۷
عنوان صفحه
۵-۳) پيشنهادها :۱۹۰
۵-۳-۱) پيشنهادهاي كاربردي(اجرايي):۱۹۰
۵-۳-۱-۱-) پيشنهادها بر اساس يافته هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………..۱۹۰
۵-۳-۱-۲)پيشنهاد هاي تجربي:۱۹۲
۵-۳-۲)پيشنهادهاي پژوهشي:۱۹۴
۵-۳-۳) محدوديت هاي تحقيق:۱۹۴
فهرست منابع و ضمايم
۱)كتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۶
۲)پايان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۳)مقالات و تحقيقات پژوهشي ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳)ساير ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵
۴)منابع خارجي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۷
۵)سايت هاي اينترنتي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸
۶)ضمايم وپيوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹
۷)چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۷
فهرست اشکال
۱)شکل شماره ۲-۱): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲)شکل شماره ۲-۲): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳)شکل شماره ۲-۳): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
عنوان صفحه
شکل شماره ۲-۴): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
شکل شماره ۲-۵): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
شکل شماره ۲-۶): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
شکل شماره ۲-۷): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
شکل شماره ۲-۸): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
شکل شماره ۲-۹): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱): تحقيقات درون سازماني……………………………………………………………………۲۸
جدول شماره ۲-۲):تحقيقات برون سازماني………………………………………………………………………………………………………..۳۲
جدول شماره ۲-۳):تحقيقات خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………..۳۳
جدول شماره ۲-۴): امنيت لايه بندي شده ………………………………………………………………………………………………………..۸۲
جدول شماره ۳-۱): جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
جدول شماره ۳-۲): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضيه ها…………………………………………………………………………۱۳۷
جدول شماره ۳-۳): امتياز بندي گزينه ها…………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول شماره ۳-۴):ضريب پايايي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………۱۴۰
جدول شماره ۴-۱): تعداد پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
جدول شماره ۴-۲): قابليت اطمينان پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
جدول شماره ۴-۳): فراواني درجه يا رتبه همطراز…………………………………………………………………………………………….۱۴۴
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۴): فراواني سطح تحصيلات…………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
جدول شماره ۴-۵): فراواني مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پليس کشف جرايم و ساير پليس هاي تخصصي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
جدول شماره ۴-۶): فراواني رده شغلي ( مديريتي) در سازمان…………………………………………………………………………۱۴۷
جدول شماره ۴-۷): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم……………………….۱۴۸
جدول شماره ۴-۸): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
جدول شماره ۴-۹): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲
جدول شماره ۴-۱۰): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

جدول شماره ۴-۱۱): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
جدول شماره ۴-۱۲): تاثير گويه هاي کشف جرم بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………..۱۵۸
جدول شماره ۴-۱۳): آزمون کلموگرف اسميرنف …………………………………………………………………………………………….۱۶۱
جدول شماره ۴-۱۴): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲
جدول شماره ۴-۱۵): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………۱۶۴
جدول شماره ۴-۱۶): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي
مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرايم در ناجا……………………………………………………………………………………..۱۶۶
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۱۷): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشفجرايم در ناجا……………………………………………………………..۱۶۸
جدول شماره ۴-۱۸): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برو ن سازماني بر فرايند کشف جرم………………………………………………………………………………………….۱۷۰
جدول شماره ۴-۱۹): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………………………………………..۱۷۲
جدول شماره ۴-۲۰): تحليل واريانس مدل رگرسيون………………………………………………………………………………………۱۷۴
جدول شماره ۴-۲۱): ظريب مدل رگرسيون……………………………………………………………………………………………………..۱۷۶
جدول شماره ۴-۲۰): آماره هاي آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………….۱۷۹
فهرست نمودار ها
نمودار شماره ۴-۱): فراواني درجه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴
نمودار شماره ۴-۲): فراواني سطح تحصيلات…………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
نموار شماره ۴-۳): فراواني مدت زمان خدمت ………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
نمودار شماره ۴-۴): فراواني رده شغلي در سازمان…………………………………………………………………………………………….۱۴۷
نمودار شماره ۴-۵): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
نمودار شماره ۴-۶): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي پليس کشف جرايم بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۷): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي ساير پليس هاي تخصصي بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۳
نمودار شماره ۴-۸): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
نمودار شماره ۴-۹): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
نمودار شماره ۴-۱۰): ميانگين تاثير گويه اي کشف جرم بر فرايند کشف جرم……………………………………………….۱۶۰
نمودار شماره ۴-۱۱): پراکنش بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا……………………………….۱۶۳
نمودار شماره ۴-۱۲): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵
نمودار شماره ۴-۱۳): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷
نمودار شماره۴-۱۴): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
نمودار شماره ۴-۱۵): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني و فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
نمودار شماره ۴-۱۶): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
نمودار شماره ۴-۱۷): پراکنش بين مقادير برازش شده…………………………………………………………………………………….۱۷۷

۱-۱) مقدمه:
تا فرا رسيدن دهه ۱۹۸۰ ميلادي مديران نياز چنداني به به دانستن چگونگي گرد آوري، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فني اين فرايند نيز بسيار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشي از سرمايه شرکت ناشناخته بود. ودر بيشتر سازمان ها بدان به چشم يک پديده جانبي و هزينه دار مي نگريستند.مديريت را هنري فردي بر پايه تماس هاي رودر رو دانسته و آنرا فرآيندي با ابعاد جهاني و نيازمند به هماهنگي هاي گسترده به حساب نمي آوردند. ولي امروزه کمتر مديري مي تواند خود را از چگونگي برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سي و جي پي۱،۲۱:۱۳۸۸).
گسترش شبكه هاي ارتباطي و اهميّت اطلاعات در حيات اجتماعي، منشأ تحولات نويني در زندگي انسان گرديده است. پديده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتي موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات ناميده شود. يكي از اساسي ترين عوامل بروز و گسترش اين پديده، توسعة روز افزون فناوري اطلاعات است. فناوري اطلاعات امروزه تمامي حوزه هاي زندگي بشري را تحت تأثير قرار داده و گسترة اين تأثير و عمق آن در آينده نيز افزايش خواهد يافت (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, ۳:۱۳۸۹).
گسترش فناوري هاي اطلاعاتي در طي سال هاي اخير باعث پيشرفت بسياري در زمينة توليد، پردازش، استفاده و اشاعه درك اطلاعات آن شده است. ايجاد پايگاه داده هاي قوي براي سازماندهي اطلاعات بايد به گونه اي صورت گيرد كه بهبود روند دستيابي به اطلاعات، افزايش سرعت بازيابي، و گسترش امكانات جستجو را در پي داشته باشد. علاوه بر اين، در حال حاضر اينترنت در سراسر جهان يك وسيلة تبادل اطلاعات به شمار مي رود كه همكاري ميان مردم و سازمان ها را امكان پذير ساخته است ( هاك و چن۲، ۱۳۸۴:۲).
با اين وجود، ميزان پايين امنيت و كنترل دستيابي به آن اغلب مانع از آن مي شود كه ادارات مجري قانون به استفاده از آن روي آورند ( کاتچالک۳، ۱۳:۱۳۸۸).
فناوري هاي جديد بطور قطع توانايي پليس را در جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه تحليل و بهره برداري از اطلاعات، افزايش داده است. رشد روزافزون فناوري اطلاعات، امكان بهره برداري مؤثر از مجموعة عظيمي از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه هاي اطلاعاتي۴(سيستم، بانك)، از طريق شبكه هاي رايانه اي و در محيط هاي مجازي۵ فراهم آورده است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه وظيفة برقراري نظم و امنيت عمومي و اعمال قانون را در كشور بر عهده دارد، از تعدادي پليس تخصصي براي پوشش حوزه هاي مختلف كشور از جمله پيشگيري انتظامي، اطلاعات و امنيت عمومي، آگاهي، راهنمائي رانندگي، مرزباني، مبارزه با مواد مخدر، وظيفه عمومي و نيز رده هاي سازماني پشتيباني و ستادي تشكيل شده است (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, ۳:۱۳۸۹).
امروزه پليس تلاش دارد به موازات پيشرفت فناوري و پيچيدگي روابط اجتماعي از طريق تخصص گرايي، خود را مجهز و مسلح به آموزه هاي نو و تاكتيك هاي جديد در جرم يابي و كشف عمليات پنهان مجرمين حرفه اي بنمايد و در راه مقابله با مجرمين كه طرح و تدبير فناوري را با هم در اختيار گرفته اند موفق عمل نمايد و با كمترين هزينه مادي و انساني توليد امنيت را به جامعه اهدا و نظارت امنيت بخش خود را ارتقاء دهد (خلعتبري, ۲:۱۳۸۵).
فناوري اطلاعات و ارتباطات شيوه انجام مأموريت ها و خدمات انتظامي سازمان پليس را متحول ساخته و باعث افزايش سرعت، دقّت، صحت و توانمندي ناجا در انجام مأموريت ها و خدمات انتظامي سازمان پليس گرديده است و نويد بخش تحقق پليس الكترونيك در ناجا مي باشد. همان گونه كه شاهد هستيم، تبادل و نحوه دسترسي مناسب به اطلاعات، تأثير قابل توجهي در خدمات ومأموريت هاي انتظامي ناجا داشته اند. تحول در حوزة راهنمايي و رانندگي، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرايم مشهود، تحول در پليس آگاهي و تحول در نظام وظيفه عمومي تنها بخشي از تحولات سازمان پليس مي باشد كه به برخي از آنها به طور كلّي در اين تحقيق پرداخته خواهد شد (ويژه نامه همايش تخصصي فن آوري اطلاعات و ارتباطات نظم و امنيت اجتماعي, ۳:۱۳۸۹).
بديهي است استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي، بهره برداري علمي از بانک هاي اطلاعاتي و تبادل صحيح اطلاعات، يکي از اهداف عاليه ناجا و پليس هاي تخصصي بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش هاي فراواني در همين راستا انجام شده است. به نحوي که امروزه رسيدن به اهداف مورد نظر از طريق استفاده بهينه از اطلاعات، سامانه هاي جامع، بهره وري از روش هاي علمي و فني در جهت رديابي و شناسايي متهمين و مجرمين مورد بهره وري مستمر قرار مي گيرد. از اين رو يكي از راه هاي بقاء و ادامه حيات در شرايط فعلي دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي و حركت به سوي مفهومي بنام مديريت تبادل اطلاعات مي باشد كه مي توان با آگاهي از چگونگي دسترسي به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهي از تاثيرات آن بر فرايند کشف جرائم، گامي مهم در موفقيت هاي پليس خصوصا کشف جرائم برداشت.
۱-۲ ) بيان مسئله:
از مهمترين شاخص هاي امنيت در کشورهاي جهان، ميزان کشف جرائم به وقوع پيوسته، توسط پليس و مراجع قانوني و مسئول در اين زمينه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز مي کند ليکن به نظر مي رسد که مبارزه موثر با آن نيازمند بهره وري از تجهيزات و امکانات فني و تبادل سريع اطلاعات مابين رده هاي کنترلي{واپايشي} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسيار موثري در خنثي سازي و کشف جرائم ايفا مي کند که با اجراي طرحهاي مناسب، مي توان شناسايي، کنترل و هدايت نابساماني ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود (طالبيان, ۳:۱۳۸۷).

دسته بندی : 22

پاسخ دهید