۱-۱۴-۲٫ آناليز ساختاري…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۱۴-۳٫ آناليز مورفولوژي…………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۱۵٫ تاريخچه پيدايش زئوليت‌ها…………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۱۶٫ ساختمان زئوليت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۱۷٫ تخلخل زئوليت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱۸٫ ويژگي و موارد استفاده از زئوليت‌ها……………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱۹٫ خواص زئوليت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲۰٫ انواع زئوليت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۱-۲۰-۱٫ زئوليت‌هاي طبيعي…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۱-۲۰-۲٫ زئوليت‌هاي سنتزي…………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۲۱٫ پارامترهاي مؤثر بر سنتز زئوليت……………………………………………………………………………………………………۲۶
۱-۲۲٫ سنتز نانو بلورهاي زئوليت……………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۱-۲۲-۱٫ سنتز نانو بلورهاي زئوليت با استفاده از ژل و محلول شفاف……………………………………………………..۲۸
۱-۲۲-۲٫ سنتز نانو بلورهاي زئوليت در فضاي بسته…………………………………………………………………………………۲۹
۱-۲۳٫ راکتورهاي شيمايي…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۱-۲۴٫ راکتورهاي ناپيوسته (Batch)…………………………………………………………………………………………………………30
1-25. فوتوراکتور………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۱-۲۵-۱٫ انواع راکتورهاي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۲۵-۲٫ راکتورهايTiO2 Slurry ……………………………………………………………………………………………………………32
1-25-3. راکتورهاي فوتوکاتاليستي Immobilized با TiO2 تثبيت شده……………………………………………….۳۳
۱-۲۶٫ مختصري در مورد گوگرد، خواص آن…………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۲۷٫ مضرات گوگرد و دلايل حذف آن…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۱-۲۸٫ گوگرد در سوخت هاي گازوئيلي…………………………………………………………………………………………………….۳۵
۱-۲۹٫ گوگرد در سوخت بنزين…………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۱-۳۰٫ اهميت گوگردزدايي………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱-۳۱٫ بررسي نقش واکنش‌هاي حرارتي و کاتاليستي در فرآيند گوگردزدايي…………………………………………۳۸
۱-۳۲٫ دلايل مطرح شدن روش‌هاي فوتوکاتاليستي اکسيداسيوني گوگردزدايي……………………………………..۳۹
۱-۳۳٫ هدف از اجراي اين تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..۴۰
فصل دوم: مروري بر متون گذشته
۲-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲٫ اثر ميزان گوگرد موجود در سوخت‌هاي مصرفي بر تشکيل ترکيبات آلاينده………………………………….۴۳
۲-۳٫ قوانين جهاني براي ميزان گوگرد مجاز سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها………………………………………..۴۵
۲-۴٫ استانداردها و ميزان گوگرد سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي ايران……………………………………………..۴۶
۲-۵٫ توزيع ترکيبات گوگردي در سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها…………………………………………………………۴۶
۲-۶٫ روش‌هاي مختلف گوگردزدايي………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۷٫ گوگردزدايي با استفاده از هيدرژن (HDS)………………………………………………………………………………………48
2-7-1. واکنش‌پذيري ترکيبات گوگردي در HDS………………………………………………………………………………….49
2-8. گوگردزدايي بدون استفاده از هيدرژن………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۹٫ گوگردزدايي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………………………۵۰
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱٫ دستگاه‌ها و وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه…………………………………………………………………………………۵۹
۳-۲٫ مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه…………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳٫ روش انجام آزمايشات………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۳-۱٫ نانو فوتوکاتاليست‌هاي مورد استفاده……………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۳-۲٫ آماده‌سازي پايه : سنتز نانوزئوليت فوجاسيت NaX……………………………………………………………………..64
3-3-3. روش‌هاي سنتز و مشخصه‌يابي نانوفوتوکاتاليست‌ها………………………………………………………………………۶۵
۳-۴٫ تعيين Band-gap………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-5. فرآيندهاي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۶٫ خوراک مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۷٫ فوتوراکتور طراحي شده……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۸٫ آناليز خوراک و محصولات………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۹٫ کاليبراسيون دستگاه کروماتوگرافي گازي………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۹-۱٫ رسم منحني کاليبراسيون……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۱۰٫ روش انجام تست‌هاي گوگردزدايي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………….۱۰۸
۳-۱۱٫ مطالعه‌ي ايزوترميک فرآيند…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۱۲٫ مطالعه‌ي سينتيک فرآيند……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۳-۱۳٫ بررسي عملکرد فوتوکاتاليست Pcat(29) درگوگردزدايي نمونه‌ي واقعي……………………………………….۱۴۰
فصل چهارم: نتايج
۴-۱٫ سنتز و مشخصه‌يابي نانوزئوليت فوجاسيت NaX ……………………………………………………………………………..143
4-1-1. تأثير پارامترهاي مختلف در سنتز زئوليت NaX ………………………………………………………………………….143
4-1-2. تفسير نتايج آناليزهاي مشخصه‌يابي نانوزئوليت فوجاسيت NaX…………………………………………………145
4-2. تفسير و تجزيه، تحليل نتايج آناليزهاي مشخصه‌يابي نانوفوتوکاتاليست‌ها……………………………………….۱۴۸
۴-۲-۱٫ تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(1)……………………………………………………………..148
4-2-2. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(2)…………………………………………………………….149
4-2-3. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(3)…………………………………………………………….150
4-2-4. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(5)…………………………………………………………….152
4-2-5. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(12)………………………………………………………….153
4-2-6. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(14)………………………………………………………….154
4-2-7. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(16)………………………………………………………….155
4-2-8. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(19)………………………………………………………….157
4-2-9. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(23)………………………………………………………….159
4-2-10. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(24)……………………………………………………….161
4-2-11. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(25)………………………………………………………..162
4-2-12. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(26)………………………………………………………..163
4-2-13. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(29)………………………………………………………..166
4-3. تفسير نتايج حاصل از اندازه‌گيري Band-gap…………………………………………………………………………………172
4-4. درصد تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳
۴-۵٫ بررسي تاثير پارامترهاي مؤثر در بازده فرآيند گوگردزدايي اکسايشي فوتوکاتاليستي……………………۱۷۳
۴-۶٫ تفسير نتايج سايرآزمايشات فوتوراکتوري گوگردزدايي…………………………………………………………………….۱۸۸
۴-۶-۱٫ نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (الف)……………………………………۱۸۸
۴-۶-۲٫ نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ج)………………………………………۱۹۱
۴-۶-۳٫ مقايسه‌ي ميان کل فوتوکاتاليست‌هاي Loading در گوگردزدايي……………………………………………..۱۹۳
۴-۶-۴٫ نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (د)……………………………………….۱۹۳
۴-۶-۵٫ نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ه)……………………………………….۱۹۵
۴-۶-۶٫ نتايج حاصل از آزمايشات گوگردزدايي با فوتوکاتاليست‌هاي گروه (ت)……………………………………..۱۹۹
۴-۷٫ تعيين نوع فرآيند به کار گرفته شده در اين تحقيق جهت گوگردزدايي………………………………………..۲۰۳
۴-۸٫ محاسبه‌ي ممان دوقطبي به روش تئوري شيمي کوانتومي……………………………………………………………۲۰۴
۴-۹٫ آناليز خوراک و محصولات……………………………………………………………………………………………………………….۲۰۵
۴-۹-۱٫ چگونگي تفسير نتايج کمي به دست آمده از دستگاه GC-MS………………………………………………..205
4-9-2. چگونگي تفسير نتايج کيفي حاصل از آناليز GC-MS……………………………………………………………….206
4-10. مطالعات سينتيکي واکنش……………………………………………………………………………………………………………۲۱۰
۴-۱۰-۱٫ بررسي تطابق با مدل‌هاي سينتيکي………………………………………………………………………………………..۲۱۴
۴-۱۱٫ تفسير نتايج آزمايش‌هاي گوگردزدايي نمونه واقعي گازوئيل………………………………………………………۲۱۴
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
۵-۱٫ نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۸
۵-۲٫ پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۲
خلاصه انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۳
ضمايم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱٫ انرژي فاصل? نواري مورد نياز براي برانگيختگي نيمه هادي‌ها…………………………………………….۹
جدول ۲-۱٫ ساختار مولکولي ترکيبات گوگردي و مکانيسم گوگردزدايي آن‌ها…………………………………….۴۹
جدول ۳-۱٫ مشخصات اکسيدانت H2O2………………………………………………………………………………………………..60
جدول ۳-۲٫ مشخصات نانوفوتوکاتاليستTiO2 (P25) مورد استفاده در آزمايش…………………………………۶۱
جدول ۳-۳٫ ليست فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده جهت گوگردزدايي ترکيبات نفتي………………………………………۶۳
جدول ۳-۴٫ نتايج آناليز XRF براي فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده گروه (الف)……………………………………..۶۸
جدول ۳-۵٫ نتايج آناليز XRF براي فوتوکاتاليست‌هاي سنتز شده گروه (د)………………………………………..۷۷
جدول ۳-۶٫ خواص فيزيکي- شيميايي اجزاي خوراک مورد استفاده……………………………………………………۱۰۱
جدول ۳-۷٫ نتايج اندازه‌گيري گوگرد کل، با دستگاه Total Sulfur X-ray Analyzer………………………141
جدول ۴-۱٫ شرايط سنتز براي نمونه‌هاي مختلف نانوزئوليت NaX……………………………………………………..143
جدول ۴-۲٫ نتايج به دست آمده از آناليز BET/BJH……………………………………………………………………………169
جدول ۴-۳٫ مقايسه‌ي نتايج حاصل از تغيير جرم كاتاليست در ميزان راندمان……………………………………۱۷۴
جدول ۴-۴٫ تاثير درصدهاي وزني مختلف دوپه شده در ميزان راندمان………………………………………………۱۷۶
جدول ۴-۵٫ مقايسه نتايج حاصل از تغيير مقدار اكسيدانت كمكي در ميزان راندمان…………………………۱۷۸
جدول ۴-۶٫ مقايسه نتايج حاصل از تغيير مدت زمان تابش‌دهي در ميزان راندمان…………………………….۱۸۰
جدول ۴-۷٫ مقايسه نتايج حاصل از نوع تابش نور در ميزان راندمان……………………………………………………۱۸۲
جدول ۴-۸٫ مقايسه‌ي نتايج تغيير بازده با افزايش ۱۰ برابري حجم خوراك اوليه………………………………۱۸۴
جدول ۴-۹٫ مقايسه‌ي نتايج تغيير بازده با افزايش دو برابري حجم خوراك اوليه………………………………..۱۸۵
جدول ۴-۱۰٫ ليست فوتوكاتاليست‌هاي سنتز شده با راندمان تخريب بالا……………………………………………۱۸۷
جدول ۴-۱۱٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “الف” در گوگردزدايي……………………………………..۱۸۹
جدول ۴-۱۲٫ ارتباط ميان ميزان TiO2(P25) بارگذاري شده با درصد كاهش DBT…………………………190
جدول ۴-۱۳٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ج” در گوگردزدايي……………………………………….۱۹۲
جدول ۴-۱۴٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “د” در گوگردزدايي………………………………………..۱۹۴
جدول ۴-۱۵٫ ارتباط ميان ميزان TiO2(P25) دوپه شده با درصد كاهش DBT………………………………..195
جدول ۴-۱۶٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي بخش (ه- I) در گوگردزدايي……………………………………۱۹۶
جدول ۴-۱۷٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي بخش (ه- II) در گوگردزدايي………………………………….۱۹۸
جدول ۴-۱۸٫ مقايسه كارايي فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ت” در گوگردزدايي……………………………………….۱۹۹
جدول ۴-۱۹٫ راندمان گوگردزدايي در نتيجه‌ي فرآيند جذب سطحي در زئوليت……………………………….۲۰۳
جدول ۴-۲۰٫ نتايج آزمايش‌هاي سينتيكي با كاتاليست ( Ni(%8)/TiO2/zeolite NaX)………………..210
جدول ۴-۲۱٫ نتايج نمودارهاي مربوط به معادلات سينتيكي……………………………………………………………….۲۱۳
جدول ۴-۲۲٫ ثابت‌هاي مدل سينتيكي لاگرگرن…………………………………………………………………………………..۲۱۳
جدول ۴-۲۳٫ ثابت‌هاي ‌مدل سينتيكي الوويچ………………………………………………………………………………………۲۱۳
جدول ۴-۲۴٫ ثابت‌هاي مدل سينتيكي بلانچارد…………………………………………………………………………………..۲۱۴
جدول ۴-۲۵٫ نتايج راندمان گوگردزدايي روي نمونه واقعي گازوئيل……………………………………………………۲۱۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ حلقه هيسترسيس تجربي………………………………………………………………………………………………….۱۷۰
نمودار ۴-۲٫ نمودار حجم حفره بر حسب قطر حفره……………………………………………………………………………..۱۷۱
نمودار ۴-۳٫ منحني روند تغيير بازده با تغيير مقدار جرم كاتاليست…………………………………………………….۱۷۴
نمودار ۴-۴٫ روند تغيير بازده با تغيير ميزان دوپانت……………………………………………………………………………..۱۷۶
نمودار ۴-۵٫ مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه‌ي مقادير متفاوت دوپانت……………………………………………۱۷۷
نمودار ۴-۶٫ منحني روند تغيير بازده با تغيير مقدار اکسيدانت H2O2………………………………………………….178
نمودار ۴-۷٫ مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه‌ي تغيير مقدار اکسيدانت H2O2…………………………………178
نمودار ۴-۸٫ مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه تغيير مدت زمان تابش‌دهي……………………………………….۱۸۰
نمودار ۴-۹٫ مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه تغيير نوع تابش نور…………………………………………………….۱۸۲
نمودار ۴-۱۰٫ مقايسه‌ي ميزان راندمان در نتيجه افزايش حجم خوراك اوليه………………………………………۱۸۴
نمودار ۴-۱۱٫ مقايسه‌ي‌ ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (الف)………………………………………….۱۸۹
نمودار ۴-۱۲٫ روند تغيير بازده با تغيير ميزان TiO2(P25) در فوتوکاتاليست‌هاي (الف)……………………..۱۹۱
نمودار ۴-۱۳٫ مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (ج)………………………………………………..۱۹۲
نمودار ۴-۱۴٫ مقايسه ميزان راندمان بين كل فوتوكاتاليست‌هاي Loading………………………………………..193
نمودار ۴-۱۵٫ مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (د)…………………………………………………۱۹۴
نمودار ۴-۱۶٫ روند تغيير بازده با تغيير ميزان TiO2(P25) در فوتوکاتاليست‌هاي (د)…………………………۱۹۵
نمودار ۴-۱۷٫ مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه “ه”………………………………………………..۱۹۹
نمودار ۴-۱۸٫ مقايسه ميزان راندمان بين فوتوكاتاليست‌هاي گروه (ت)………………………………………………۲۰۰
نمودار ۴-۱۹٫ مقايسه ميزان راندمان با کاتاليست‌هاي Dopping دو و سه جزئي………………………………۲۰۱
نمودار ۴-۲۰٫ مقايسه ميزان راندمان گوگردزدايي اكسايشي، ميان كل فوتوكاتاليست‌‌ها……………………..۲۰۲
نمودار ۴-۲۱٫ نمودار نتايج qt بر حسب t……………………………………………………………………………………………….211
نمودار ۴-۲۲٫ نمودار نتايج مدل سينتيکي لاگرگرن (سينتيک شبه مرتبه‌ي اول)………………………………۲۱۱
نمودار ۴-۲۳٫ نمودار نتايج مدل سينتيکي الوويچ (سينتيک شبه مرتبه‌ي اول)………………………………….۲۱۲
نمودار ۴-۲۴٫ نمودار نتايج مدل سينتيکي بلانچارد (سينتيک شبه مرتبه‌ي‌ دوم)……………………………۲۱۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱٫ مقايسه انرژي فعالسازي همراه/بدون كاتاليزور………………………………………………………………………۶
شکل ۱-۲٫ ساختار نيمه رسانا………………………………………………………………………………………………………………….۸
شکل ۱-۳٫ افزايش شکاف انرژي در راستاي کاهش تعداد ذرات…………………………………………………………….۱۱
شکل ۱-۴٫ شماتيک فرآيند فوتوکاتاليستي……………………………………………………………………………………………..۱۳
شکل ۱-۵٫ تراز انرژي فلز………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
شکل ۱-۶٫ توزيع اندازه حفره‌‌ها در جاذب‌هاي مختلف……………………………………………………………………………۲۲
شکل ۱-۷٫ شماتيک دستگاه آزمايشگاهي براي واکنش‌هاي هيدروکراکينگ کاتاليستي……………………….۳۹
شکل ۲-۱٫ اثر ميزان گوگرد در سوخت ديزل روي ذرات معلق خروجي موتورهاي ديزلي…………………….۴۳
شکل ۲-۲٫ اثر ميزان گوگرد بر تبديل اکسيدهاي نيتروژن……………………………………………………………………..۴۴
شکل ۲-۳٫ توزيع ترکيبات گوگردي در سوخت‌هاي مورد استفاده در صنايع حمل و نقل…………………….۴۷
شکل ۲-۴٫ فرآيندهاي متفاوت گوگردزدايي……………………………………………………………………………………………۴۷
شکل ۲-۵٫ شمايي از فرآيند HDS………………………………………………………………………………………………………….48
شکل ۲-۶٫ انواع ترکيبات گوگردي و سرعت واکنش HDS آن‌ها را برحسب نقطه جوش…………………….۵۰
شکل ۳-۱٫ تصوير SEM نمونه TiO2 (P25)…………………………………………………………………………………………..61
شکل ۳-۲٫ تصوير TEM نمونه TiO2 (P25)…………………………………………………………………………………………..61

شکل ۳-۳٫ ديفراکتوگرام XRD نانوزئوليت فوجاسيت NaX با درجه کريستاليته‌ي بالا………………………..۶۴
شکل ۳-۴٫ تصوير SEM نانوزئوليت NaX……………………………………………………………………………………………..65
شکل ۳-۵٫ تصوير TEM نانوزئوليت NaX……………………………………………………………………………………………..65
شکل ۳-۶٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(1)…………………………………………………………………69
شکل ۳-۷٫ آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(1)………………………………………………………………………………69
شکل ۳-۸٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(2)…………………………………………………………………70
شکل ۳-۹٫ آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(2)………………………………………………………………………………70
شکل ۳-۱۰٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(3)………………………………………………………………71
شکل ۳-۱۱٫ آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(3)……………………………………………………………………………71
شکل ۳-۱۲٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(5)………………………………………………………………72
شکل ۳-۱۳٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (۳-۳-۳-الف)………………………………………………….۷۳
شکل ۳-۱۴٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (۳-۳-۳-ب)……………………………………………………۷۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ۳-۱۵٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (۳-۳-۳-ج)…………………………………………………….۷۶
شکل ۳-۱۶٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(12)……………………………………………………………78
شکل ۳-۱۷٫ آناليز XRF براي فوتوکاتاليست Pcat(12)…………………………………………………………………………78
شکل ۳-۱۸٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(14)……………………………………………………………79
شکل ۳-۱۹٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (۳-۳-۳-د)…………………………………………………….۸۰
شکل ۳-۲۰٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(16)……………………………………………………………82
شکل ۳-۲۱٫ تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(16)……………………………………………………………………….82
شکل ۳-۲۲٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(19)……………………………………………………………84
شکل ۳-۲۳٫ تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(19)………………………………………………………………………84
شکل ۳-۲۴٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (I) (3-3-3-ه)……………………………………………….۸۶
شکل ۳-۲۵ . ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(23)…………………………………………………………..88
شکل ۳-۲۶٫ تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(23)……………………………………………………………………….88
شکل ۳-۲۷٫ تصاوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (II) (3-3-3-ه)………………………………………………۸۹
شکل ۳-۲۸٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(24)……………………………………………………………90
شکل ۳-۲۹٫ تصوير مربوط به فوتوکاتاليست بخش (III) (3-3-3-ه)……………………………………………………۹۰
شکل ۳-۳۰٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(25)……………………………………………………………91
شکل ۳-۳۱٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(26)……………………………………………………………92
شکل ۳-۳۲٫ تصوير SEM براي فوتوکاتاليست Pcat(26)………………………………………………………………………93
شکل ۳-۳۳٫ تصوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (IV) (3-3-3-ه)…………………………………………….۹۳
شکل ۳-۳۴٫ تصوير مربوط به فوتوکاتاليست‌هاي بخش (۳-۳-۳-ت)…………………………………………………….۹۶
شکل ۳-۳۵٫ ديفراکتوگرام XRD براي فوتوکاتاليست Pcat(29)……………………………………………………………97
شکل ۳-۳۶٫ نتايج FESEM براي فوتوکاتاليست Pcat(29) پس از کلسيناسيون………………………………….۹۷
شکل ۳-۳۷٫ نتايج EDXA براي فوتوکاتاليست Pcat(29)……………………………………………………………………..98
شکل ۳-۳۸٫ نتايج BET/BJH براي فوتوکاتاليست Pcat(29)………………………………………………………………98
شکل ۳-۳۹٫ طيف جذبي نانوذرات TiO2 و Pcat (29) ديسپرس شده در رزين اپوکسي………………………۱۰۰
شکل ۳-۴۰٫ نماهايي از راکتور فوتوشيميايي طراحي شده جهت فرآيند گوگردزدايي…………………………..۱۰۱
شکل ۳-۴۱٫ شمايي از دستگاه GC-MS………………………………………………………………………………………………..105
شکل ۳-۴۲٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 10……………………………………………106
شکل ۳-۴۳٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 50……………………………………………106
شکل ۳-۴۴٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 100…………………………………………107
شکل ۳-۴۵٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به نمونه استاندارد (ppm) 200…………………………………………107
شکل ۳-۴۶٫ منحني کاليبراسيون دستگاه GC-MS……………………………………………………………………………..108
شکل ۳-۴۷٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۴-الف)…………………………………………………………….۱۱۰
شکل ۳-۴۸٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۱۱-ب)……………………………………………………………۱۱۲
شکل ۳-۴۹٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۱۵-ج)…………………………………………………………….۱۱۴
شکل ۳-۵۰٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۱۸-د)……………………………………………………………..۱۱۵
شکل ۳-۵۱٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۲۳-د)……………………………………………………………..۱۱۷
شکل ۳-۵۲٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۲۶-د)……………………………………………………………..۱۱۸
شکل ۳-۵۳٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۳۸-د)……………………………………………………………..۱۲۲
شکل ۳-۵۴٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۴۰-د)……………………………………………………………..۱۲۳
شکل ۳-۵۵٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۴۲-د)……………………………………………………………..۱۲۴
شکل ۳-۵۶٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۴۸-ه)………………………………………………………………۱۲۶
شکل ۳-۵۷٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۵۱-ه)……………………………………………………………..۱۲۷
شکل ۳-۵۸٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۵۳-ه)……………………………………………………………..۱۲۸
شکل ۳-۵۹٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۵۴-ه)……………………………………………………………..۱۲۹
شکل ۳-۶۰٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۵۵-ه)……………………………………………………………..۱۳۰
شکل ۳-۶۱٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۵۷-ه)………………………………………………………………۱۳۱
شکل ۳-۶۲٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۱-ه)………………………………………………………………۱۳۲
شکل ۳-۶۳٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۲-ه)………………………………………………………………۱۳۳
شکل ۳-۶۴٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۳-ه)………………………………………………………………۱۳۴
شکل ۳-۶۵٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۶-ز)………………………………………………………………۱۳۵
شکل ۳-۶۶٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۸-ز)، بخش (I)……………………………………………..136
شکل ۳-۶۷٫ کروماتوگرام GC-MS مربوط به آزمايش (۶۸-ز)، بخش (II)……………………………………………137
شکل ۴-۱٫ تصاوير SEM براي نمونه‌هاي مختلف نانوزئوليت NaX……………………………………………………….144
شکل ۴-۲٫ ديفراکتوگرام XRD نانوزئوليت NaX به همراه انديس‌‌هاي ميلر هر پيک…………………………۱۴۵
شکل ۴-۳٫ تصوير SEM نانوذرات زئوليت فوجاسيت NaX با بزرگ‌نمايي (nm) 500………………………..147
شکل ۴-۴٫ تصوير TEM نانوذرات زئوليت فوجاسيت NaX………………………………………………………………147
شکل ۴-۵٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(1) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………………۱۴۸
شکل ۴-۶٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(2) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………………۱۵۰
شکل ۴-۷٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(3) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………………۱۵۱
شکل ۴-۸٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(5) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………………۱۵۲
شکل ۴-۹٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(12) به همراه انديس‌هاي ميلر…………………………….۱۵۳
شکل ۴-۱۰٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(14) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۵۴
شکل ۴-۱۱٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(16) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۵۵
شکل ۴-۱۲٫ تصوير SEM مربوط به فوتوکاتاليست Pcat(16)……………………………………………………………….156
شکل ۴-۱۳٫ طيف سنجي پاشندگي انرژي اشعه ايکس نانوذرات Pcat(16)………………………………………….157
شکل ۴-۱۴٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(19) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۵۸
شکل ۴-۱۵٫ تصوير SEM مربوط به فوتوکاتاليست Pcat(19)……………………………………………………………….159
شکل ۴-۱۶٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(23) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۶۰
شکل ۴-۱۷٫ تصوير SEM مربوط به فوتوکاتاليست Pcat(23)……………………………………………………………….161
شکل ۴-۱۸٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(24) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۶۲
شکل ۴-۱۹٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(25) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۶۳
شکل ۴-۲۰٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(26) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۶۴
شکل ۴-۲۱٫ تصوير SEM مربوط به فوتوکاتاليست Pcat(26)……………………………………………………………….165
شکل ۴-۲۲٫ طيف سنجي پاشندگي انرژي اشعه ايکس نانوذرات Pcat(26)………………………………………….166
شکل ۴-۲۳٫ ديفراکتوگرام XRD فوتوکاتاليست Pcat(29) به همراه انديس‌هاي ميلر………………………….۱۶۷
شکل ۴-۲۴٫ تصوير FESEM مربوط به فوتوکاتاليست Pcat(29)………………………………………………………….168
شکل ۴-۲۵٫ طيف سنجي پاشندگي انرژي اشعه ايکس نانوذرات Pcat(29)………………………………………….169
شکل ۴-۲۶٫ شکل واقعي حلقه‌ي هيسترسيس نوع (D) و شکل شماتيک حفره‌ها……………………………….۱۷۱
شکل ۴-۲۷٫ نتايج کمي آناليز GC-MS، نمونه‌ي قبل از فرآيند گوگردزدايي………………………………………۲۰۵
شکل ۴-۲۸٫ نتايج کمي آناليز GC-MS، نمونه‌ي بعد از فرآيند گوگردزدايي……………………………………….۲۰۶
شکل ۴-۲۹٫ کروماتوگرام حاصل از آناليز GC-MS، مربوط به نمونه بعد از گوگردزدايي……………………..۲۰۷
شکل ۴-۳۰٫ نتايج Mass حاصل از آناليز نمونه‌ي مربوط به بعد از گوگردزدايي…………………………………..۲۰۷
شکل ۴-۳۱٫ نتايج Mass حاصل از آناليز نمونه‌ي مربوط به بعد از گوگردزدايي…………………………………..۲۰۸
شکل ۴-۳۲٫ نتايج Mass حاصل از آناليز نمونه‌ي مربوط به بعد از گوگردزدايي…………………………………..۲۰۸
شکل ۴-۳۳٫ محصول توليد شده در نتيجه‌ي فرآيند تخريب فوتوکاتاليستي………………………………………..۲۱۰
خلاصه فارسي
مطابق استانداردهاي جهاني، گوگرد موجود در سوخت‌هاي مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان يكي از مهمترين صنايع آلايندگي بايد حدود ppmw10 كاهش يابد و اين در حالي است كه بسياري از پالايشگاه‌هاي دنيا، سوخت‌هايي با ميزان گوگرد بيش از ppmw1000 توليد مي‌كنند. يكي از روش‌هاي نوين و مقرون
به صرفه كاهش گوگرد از بين تمامي روش‌هاي موجود روش‌هاي اكسيداسيون فوتوكاتاليستي مي‌باشد.
در تحقيق حاضر، ‌۳۰ نانوفوتوكاتاليست متفاوت با نسبت‌هاي بارگذاري و دوپينگ و همچنين با مقادير درصد وزني متفاوت از فلزهاي كروم، نقره، سريم‌، مس و نيكل دوپه شده، طراحي،‌ ساخته و با استفاده از تكنيك‌هاي مشخصه‌يابي XRD، XRF، FESEM، EDXA، TEM و BET/BJH مورد بررسي قرار گرفتند. پايه‌ي زئوليتي به كار رفته در ساخت اكثر فوتوكاتاليست‌ها، نانوزئوليت فوجاسيت NaX مي‌باشد كه به روش هيدروترمال سنتز شده است.
از بين تمام نانوفوتوكاتاليست‌هاي مورد استفاده در اين پروژه، فوتوكاتاليست با تركيب درصد ۸% وزني نيكل دوپه شده در تيتانيوم دي اكسيد بر پايه‌ي نانوزئوليت NaX، تهيه شده به روش سل-ژل،‌ با ساختار كريستالي تتراگونال، به عنوان كاتاليست منتخب در فرآيند گوگردزدايي اكسايشي مدنظر در اين تحقيق تعيين گرديد. ميزان راندمان در آزمايش بهينه توسط كاتاليست مذكور و تحت تابش نور مرئي، ۹۹/۹۹% به دست آمد.
ميانگين سايز نانوذرات به دست آمده از روش دباي-شرر ۹۵/۵۰ نانومتر محاسبه گرديد كه در توافق خوبي با نتايج ميكروسكوپ الكتروني (۳۶/۵۰ نانومتر) مي باشد. ميزان كريستاليته‌ي اين كاتاليست طبق روش WAXS بالاي ۹۵% و ميزان توزيع ذرات نيكل در سطح كاتاليست به صورت ميانگين ۴۳/۸% به دست آمد.
در آ‌زمايشات راكتوري گوگردزدايي فوتوكاتاليستي سوخت ديزل مدل كه شامل تركيب مقاوم دي بنزوتيوفن در حلال دكان (با ميزان ppmw100گوگرد) مي‌باشد،‌ در شرايط علمياتي ملايم و بدون حضور هيدروژن انجام و تأثير پارامترهاي عملياتي نظير جرم كاتاليست، مقدار اكسيدانت، نوع و ميزان تابش نور، ميزان دوپانت و نوع كاتاليست بر بازده فرآيند، مورد بررسي قرار گرفت. اندازه‌گيري غلظت‌هاي اوليه و نهايي گوگرد و نيز تعيين محصولات حاصل از تخريب، ‌توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرمي (GC-MS) انجام شده است.
مدل‌هاي سينتيكي شبه مرتبه‌ي اول لاگرگرن و الوويچ و مدل شبه مرتبه‌ي دوم بلانچارد براي واكنش تخريب فوتوكاتاليستي گوگرد در فوتوراكتور طراحي شده با سيستم ناپيوسته،‌ مورد مطالعه قرار گرفت و درجه واكنش و ثابت سرعت تعيين شد. با توجه به بالاترين ضريب هم‌بستگي مشخص گرديد سينتيك واكنش از مدل شبه مرتبه‌ي اول پيروي و ثابت سرعت به دست آمده برابر با (gr(cat))/( mol(DBT).min) 048/0 مي‌باشد.
يك نمونه گازوئيل نيز در شرايط بهينه مورد آزمايش قرار گرفت نتايج حاكي از كارايي تكنيك گوگردزدايي روي نمونه‌ي واقعي مي‌باشد.
واژه‌هاي كليدي: فوتوكاتاليست، تيتانيوم‌دي‌اكسيد، نيكل، نانوزئوليت، گوگردزدايي،‌ ديزل،‌ دي‌بنزوتيوفن،
GC-MS.
1-1. نانو :
پسوند نانو به معناي يک ميلياردم (۹-۱۰) است. بنابراين فناوري‌ها و علوم نانو در حوزه‌هايي کار مي‌کنند که ابعاد آنها در محدوده‌ي نانومتر مي‌باشد.

۱-۱-۱٫ علم نانو :
علم نانو مطالعه‌ي پديده‌ها و دستکاري مواد در مقياس اتمي و مولکولي مي‌باشد که در اين مقياس کوچک، خصوصيات مواد با ويژگي‌هايشان در مقياس بزرگ متفاوت است.
۱-۱-۲٫ فناوري نانو :
فناوري نانو۱ عبارت است از طراحي، شناسايي، توليد و کاربرد ساختارها، طرح‌ها و سامانه‌ها با استفاده از کنترل شکل و اندازه مواد در مقياس نانو. به عبارتي فناوري نانو توانايي توليد مواد، ابزارها و سيستم‌هاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولي و اتمي و استفاده از خواصي است که در آن سطوح ظاهر مي‌شود ]۸۰[. فناوري نانو حوزه‌ايي جديد و مهم در علوم مختلف بوده و آخرين پيشرفت‌ها در اين حوزه سبب توليد مواد و تجهيزاتي با خصوصيات کاملاً جديد شده است ]۳۵[. در واقع فناوري نانو يک رشته جديد نيست بلکه رويکردي است جديد در تمامي رشته‌ها که نويد بخش تغيير در جهت‌گيري توسعه فن‌آوري در گستره وسيعي از کاربردها مي‌باشد. نقش اين فناوري در آينده، بي شک تداعي کننده يک انقلاب نوين در دنياي صنعتي امروز مي‌باشد ]۵۳[. کاهش اندازه ذره از مقياس ميکرومتر به نانومتر تغييرات اساسي در خواص مواد ايجاد کرده، به طوري که
نانو مواد کلوئيدي۲ در مقايسه با مواد ميکرومتر مشابه، ويژگي‌هاي متفاوتي را در کاربردهايي نظير خواص مغناطيسي، نوري، الکتريکي و کاتاليستي از خود نشان مي‌دهند، از اين رو در سال‌هاي اخير توجه زيادي به سوسپانسيون‌هاي کلوئيدي زئوليت با اندازه ذرات کوچکتر از ۲۰۰ نانومتر شده است ]۲۳[.
۱-۲٫ مواد نانو ساختار :
موادي با ساختار بسيار ريز که در آنها اندازه‌ي فازها يا دانه‌ها در حد نانومتر است، تحت نام مواد نانو ساختار۳ شناسايي مي شوند. در حال حاضر در يک تعريف کلي به هر ماده‌اي که داراي دانه‌ها، لايه‌ها و يا رشته‌هايي در مقياس نانومتر باشد، نانو ساختار مي گويند. به دليل اندازه بسيار کوچک اجزاي تشکيل دهنده‌ي ساختار و نسبت سطح به حجم زياد، اين مواد توجه و علاقه زيادي به سوي خود جلب نموده اند زيرا خواص منحصر به فرد مکانيکي، نوري، الکترونيکي و مغناطيسي از خود نشان مي‌دهند. از جمله مواد نانو ساختار مي توان به موارد زير اشاره نمود :
۱- ذرات و پودرهايي با قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر شامل نانو پودرهاي فلزي و سراميکي.
۲- فيبرهايي با قطر کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر نظير نانو ميله‌ها۴، نانو لوله‌ها۵ و نانو فيبرها۶٫
۳- لايه‌هايي با ضخامت کمتر از ۱۰۰ نانومتر.
۴- دانه‌هاي کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر نظير مواد نانوکريستالي۷٫
۵- نانو کامپوزيت‌ها که شامل نانو کامپوزيت‌هاي زمينه فلزي، سراميکي، پليمري و مجموعه‌اي از موارد بالا را در بر مي‌گيرند.
۱-۳٫ کاتاليزور :
واژه كاتاليزور در سال ۱۸۳۶ براي اولين بار توسط برزيلوس۸ به كار برده شد. كاتاليزور ماده‌ايي است كه معمولاً سرعت يك واكنش شيميايي را تغيير مي‌دهد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه واكنش‌هايي را كه از نظر ترموديناميكي قابل انجام نيستند به كمك كاتاليزور نيز نمي‌توان انجام داد. استوالد۹ اولين كسي بود كه اظهار داشت كاتاليزور سرعت يك واكنش را تغيير مي‌دهد اما بر موقعيت تعادل واكنش اثري ندارد، با توجه به اين مسأله كاتاليزور بايد سرعت رفت و برگشت يك واكنش را به يك اندازه تغيير دهد. در شكل (۱-۱)، مشاهده
مي‌شود كه انرژي فعال سازي با استفاده از كاتاليزور كاهش يافته است. كاتاليزورها بر دو نوع هستند :
كاتاليزور همگن كه در آن تمام واكنش در يك فاز انجام مي‌شود و كاتاليزور ناهمگن كه در آن واكنش در سطح مشترك بين دو فاز انجام مي‌گيرد به اين نوع كاتاليزور، كاتاليزور مجاورتي يا سطحي نيز مي‌گويند ]۶۰[.
شكل (۱-۱)، مقايسه انرژي فعالسازي همراه/بدون كاتاليزور
۱-۳-۱٫ نقش کاتاليست‌هاي نانو ساختار در حذف آلاينده‌هاي زيست محيطي :
مواد کاتاليستي جزء قديمي‌ترين مواد نانو ساختار به شمار مي‌روند که بسيار قبل‌تر از مطرح شدن علم و فناوري نانو شناخته شده‌اند. کاربرد کاتاليست‌ها در حوزه‌هاي گوناگوني مطرح مي‌باشد که يکي از کاربردهاي مهم آنها حذف آلاينده‌هاي زيست محيطي است. کاربرد موفق پروسه‌هاي کاتاليستي به مؤثر بودن کاتاليست بستگي دارد که خود متاثر از سه فاکتور فعاليت، گزينش و پايداري مي‌باشد ]۹[. کاتاليست‌هاي پيشرفته امروزي در شکل مواد نانو کريستالي و نانو منفذي طراحي مي‌شوند. با کنترل دقيق اندازه کريستال، مساحت سطوح، مواد
تشکيل‌دهنده، انتشار اجزاء، ساختار و اندازه منافذ مي‌توان فعاليت، گزينش و پايداري اين کاتاليست‌ها را تا حد زيادي بهينه و آنها را تبديل به کاتاليست‌هايي مؤثر براي حذف آلاينده‌هاي زيست محيطي نمود [۵۵ و۸۰].
۱-۴٫ فرآيند سل-ژل در سنتز نانو فوتوکاتاليست‌ها :
سل-ژل را مي‌توان متداولترين روش توليد نانوذرات در فاز مايع دانست. دليل اين موضوع به سهولت روش، عدم نياز به تجهيزات ويژه و تنوع محصولات توليدي برمي‌گردد. در اين فرآيند، مواد اوليه‌ايي که براي رسوب‌دهي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمولاً به وسيله‌ي تعداد زيادي ليگاند (اجزاء فرعي که شامل فلز نيستند) احاطه شده‌اند[۶۱]. سل۱۰: عبارت است از مخلوط کلوئيدي که ذرات جامد به صورت معلق در مايع قرارگرفته‌اند. کلوئيد مخلوط معلقي است که در آن فاز توزيع شده بسيار کوچک (۱۰۰-۱ نانومتر) است. در اين شرايط نيروي موجود بين ذرات از نوع نيروهاي با برد کوتاه مانند نيروي جاذبه واندروالسي و بارهاي الکتريکي سطحي هستند. وجود اين نيروهاي ضعيف منجر به ايجاد حرکت براوني و تصادفي ذرات در محلول مي‌شود.
ژل۱۱: ساختار پيوسته‌اي از مولکول‌هاي بزرگ آلي- فلزي است که حالت الاستيک دارد. معمولاً ژل، محصول واکنش هيدروليز است.

دسته بندی : 22

پاسخ دهید