۲-۱-۵-۲- چرا فقدان تفکر انتقادي؟. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-پرورش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۱- پرورش مهارت هاي تفکر انتقادي. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۲- آموزش مبتني بر ديالوگ. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۳- بهره گيري از فنون طرح پرسش. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۴- يادگيري مبتني بر همياري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
۲-۱-۵-۳-۵- يادگيري بر مبناي حل مسأله. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۶- آموزش بر مبناي مورد کاوي. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۱-۵-۳-۷- آموزش راهبردهاي فراشناختي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
۲-۱-۵-۳-۸- پرورش تمايلات تفکر انتقادي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
۲-۱-۵-۳-۸-۱- موانع تفکر انتقادي. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
۲-۱-۵-۳-۸-۲- باورهاي معرفتي در تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
۲-۱-۵-۳-۹- مؤلفه هاي کلاس درس مبتني بر تفکر انتقادي. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۶- سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
۲-۱-۶-۱- شيوه هاي سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
۲-۱-۶-۲- ابزارهاي سنتي سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
۲-۱-۶-۳- مسايل و مشکلات سنجش تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
بخش دوم : تعقل و تفکر در قرآن و روايات۳۴
۳۵
۳۷
۴۴
۵۰
۵۱
۵۲
۵۴
۵۵
۵۶
۵۸
۶۰
۶۵
۶۵
۶۷
۶۹
۷۳
۷۳
۷۶
۸۰
۸۰
۸۱
۸۴
۸۶
۸۸
۹۰
۹۱
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۱۴
۱۲۴۲-۲-۱- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۸۲-۲-۲-اهميت تفکر نقادانه در قرآن و روايات. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ۱۲۸۲-۲-۳- مفهوم تفکّر در لغت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۴-مفهوم تفکّر در قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۵- رابطه مفهوم قرآني ” تفکّر” با ” تعقّل” و مراتب آنها. . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۶-تفکر انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۶-۱-مراحل تفکر و تعقل انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۶-۱-۱-مرحله اول : سمع و نظر نقادانه. . . . . . . . . . . . . . …….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۶-۱-۲-مرحله دوم : ارزيابي مشاهدات و شنيده ها . . . . . . ……………. . . . . . . . . . .

۲-۲-۶-۱-۳-مرحله سوم : عبرت و تذکر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .. . . . . . .
۲-۲-۶-۱-۴- مرحله چهارم : برداشت آيه گونه از حقايق عالم. . . .. . . . . …………….. . .
۲-۲-۶-۱-۵- مرحله پنجم:تعقل انتقادي:شکل گيري نظام معيارتوحيدي.. .. ……………….
۲-۲-۶-۲- موانع تفکر و تعقل انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بخش سوم : تبيين و تطبيق تحليلي اهداف و مباني۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۴
۱۳۴
۱۳۴
۱۴۰
۱۴۲
۱۴۴
۱۴۷
۱۵۱مقدمه. . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۴۲-۳-۱- بررسي تطبيقي اهداف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۵ ۲-۳-۱-۱- اهداف رويکرد تفکر انتقادي و آموزش فلسفه براي کودکان. . . . . . . . . . . . .
۲-۳-۱-۲- اهداف نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .
۲-۳-۱-۳- تحليل تطبيقي اهداف دو رويکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۳-۲- بررسي تطبيقي مباني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . .
۲-۳-۲-۱- مباني هستي شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۳-۲-۱-۱-جهان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
۲-۳-۲-۱-۲- جهان شناسي در رويکرد تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۳-۲-۱-۳- مقايسه جهان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
۲-۳-۲-۲- مباني انسان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۳-۲-۲-۱- انسان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .
۲-۳-۲-۲-۲- انسان شناسي در رويکرد تعليم و تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .
۲-۳-۲-۲-۳- مقايسه انسان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ۱۵۵
۱۵۸
۱۶۱
۱۶۳
۱۶۳
۱۶۳
۱۶۵
۱۷۰
۱۷۲
۱۷۲
۱۷۴
۱۹۱بخش چهارم : پيشينه پژوهش ۲-۴-۱- تحقيقات انجام شده در ايران. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹۴۲-۴-۲- تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰۴۲-۴-۳- تمايز تحقيق پيش رو از تحقيقات انجام شده . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰۷

دسته بندی : 22

پاسخ دهید