فصل ۱٫ کليات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱_۱ بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۲_۱ سؤالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۳_۱ فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. ۳
۴_۱ اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۵_۱ جنبه جديد بودن تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. ۴
۶_۱ روش شناسي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… ۴
۷_۱ جامعه آماري و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… ۵
۸_۱ موانع و محدوديت ………………………………………………………………………………………………………….. ۵ ۹_۱ روش تحليل اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………………………… ۵
۱۰_۱ پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۱۰-۱ پايان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۵
۲-۱۰-۱ گزارش هاي حاصل از طرح هاي پژوهشي ………………………………………………………………. ۹
۱۱-۱ نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱۱_۱ واژگان کليدي ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل ۲٫ مباني نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۲ مفاهيم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۱-۲ توسعه پايدار شهري ………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۲ مديريت شهري ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۳-۱-۲ محله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۴-۱-۲ مديريت محلي …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۵-۱-۲ برنامه ريزي محله محور ………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۶-۱-۲ تقسيمات محله اي (محله بندي) ……………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲ مکاتب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۱-۲-۲ مکتب ساختارگرايي ………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۳-۲ رويکردها ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۳-۲ رويکرد توسعه پايدار شهري ……………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۱-۳-۲ حکمروايي خوب شهري ……………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۳-۲ مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۱-۳-۲ توسعه اجتماعات محله اي …………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۲ رويکرد مديريت يکپارچه شهري …………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۳-۲ رويکرد هاي نوين به محله ………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۲ نظريه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۱-۳-۲ تئوري نو شهرگرايي ………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۴-۲ مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۱-۴-۲ مدل هاي ساخت شهر ……………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۴-۲ مدل شهرهاي سالم …………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۶_۲ تجارب ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱-۶-۲ مدل اندازه ي محله در غرب …………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱-۶-۲ مدل اندازه ي محله در ايران …………………………………………………………………………………….. ۵۷
۷_۲ نتايج مباني نظري …………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
فصل ۳٫ تحليل تطبيقي محله هاي شهري قديم و جديد با توجه به مطالعات ميداني….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۱-۳ مفهوم محله و شاخصهاي تقسيم بندي آنها در ادوار مختلف ……………………………………… ۶۴
۱-۱-۳ دوران باستان ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۱-۳ دوران اسلامي …………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۳-۱-۳ دوران قاجاريه …………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۱-۳ دوران پهلوي اول ……………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۵-۱-۳ دوران پهلوي دوم …………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۶-۱-۳ دوران پس از انقلاب اسلامي ………………………………………………………………………………… ۷۲
۷-۱-۳ دوران معاصر …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جدول جمع بندي ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۳ ضرورت بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي …………………………………………………………. ۸۰
۳-۳ اهداف تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۳ مزاياي تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۵-۳ مشکلات تقسيمات محله اي ………………………………………………………………………………………. ۸۳
۶-۳ اسناد بالادست و قوانين مربوطه …………………………………………………………………………………. ۸۵
۱-۶-۳ قوانين و اسناد بالادست در سطح ملي ……………………………………………………………………. ۸۶
۱-۱-۶-۳ سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱?۰? هجرى شمسى ……………….۸۶
۲-۱-۶-۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (۱۳۸۸_۱۳۸۴) …………………………۸۶
۳-۱-۶-۳ برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (۱۳۹۴_۱۳۹۰) ………………………….۸۷
۴-۱-۶-۳ قوانين تقسيمات کشوري………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۶-۳ قوانين و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ……………………………………………………. ۹۰
۱-۲-۶-۳ گزارش ساليانه شهرداري تهران………………………………………………………………………………۹۰
۲-۲-۶-۳ طرح جامع شهر تهران …………………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۲-۶-۳ سند راهبردي_ ساختاري توسعه و عمران شهر تهران ………………………………………..۹۱
۴-۲-۶-۳ اسناد “الگوي توسعه مناطق و طرح تفصيلي مناطق ۲۲ گانه تهران …………………..۹۲
۵-۲-۶-۳ طرح تفصيلي منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………………………………………….۹۲
۶-۲-۶-۳ قوانين شهرداري …………………………………………………………………………………………………….۹۳
۷-۳ نقش شوراها وشوراياري ها در تقسيمات محله اي ……………………………………………………. ۹۵
۸-۳ شاخصهاي تقسيمات محله اي …………………………………………………………………………………… ۹۷
۱_۸_۳ شاخصهاي تقسيمات محله اي در گذشته …………………………………………………………….. ۹۷
۲_۸_۳ شاخصهاي تقسيمات محله اي دوره معاصر …………………………………………………………… ۹۸
۹_۳ نتايج مقايسه موارد تاثير گذار بر تقسيم بندي محلات در گذشته و حال …………………. ۹۹
۱۰_۳ ترسيم خطوط و تحديد حدود محلات ………………………………………………………………….. ۱۰۰
فصل۴٫ تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات ………………………………………………………………… ۱۰۳
۱-۴ شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۱-۱-۴ معرفي شهر تهران …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۱-۴ بررسي تقسيمات شهري در تهران ………………………………………………………………………… ۱۰۴
۲-۴ معرفي منطقه ۱ شهر تهران ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۱-۲-۴ موقعيت جغرافيايي منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………………………………… ۱۱۰
۲-۲-۴ بررسي عوامل طبيعي موثر در مرزبندي محله هاي منطقه ۱ شهر تهران ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۳-۲-۴ ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………………….۱۱۱
۴-۲-۴ ويژگيهاي جمعيتي و اقتصادي منطقه ۱ شهر تهران …………………………………………… ۱۱۲
۵-۲-۴ بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي در منطقه ۱ شهر تهران ………………………….. ۱۱۵
۳-۴ محلات مورد بررسي …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۱-۳-۴ معرفي محلات مورد بررسي منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………………….. ۱۱۹
۱-۱-۳-۴ درکه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۲-۱-۳-۴ قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۲-۳-۴ بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي در محلات مورد نظر منطقه ۱ تهران ……… ۱۳۰
۱-۲-۳-۴ درکه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
۲-۲-۳-۴ قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۳-۳-۴ تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات …………………………………………………………………………. ۱۳۶
۱-۳-۳-۴ تحليل هاي توصيفي منطقه يک شهر تهران …………………………………………………….. ۱۳۶
۲-۳-۳-۴ تحليل هاي توصيفي و کيفي محلات مورد نظر ……………………………………………….. ۱۴۸
۳-۳-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………………. ۱۸۷
۴-۳-۴ مقايسه کلي محلات قيطريه، درکه و کوهسار ………………………………………………………. ۲۰۱
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۳
فصل۵٫ ارائه الگو و شاخص هاي مناسب تقسيم بندي محلات ……………………………….. ۲۰۶
۱-۵ نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۷
۲-۵ نتايج آزمون فرضيات …………………………………………………………………………………………………. ۲۱۶
۳-۵ مدل پيشنهادي و راهکارها ………………………………………………………………………………………. ۲۳۱
۱-۳-۵ راهکارها ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱
۲-۳-۵ شاخصهاي استخراجي جهت مرزبندي محلات ……………………………………………………. ۲۳۳
۳-۳-۵ مدل استفاده از شاخصهاي استخراجي در مرزبندي محلات مورد نظر ………………… ۲۳۵
۱-۳-۳-۵ درکه و کوهسار ……………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵
۲-۳-۳-۵ قيطريه …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۶

پيشنهادي براي مطالعات آتي …………………………………………………………………………………………… ۲۳۷
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۹
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۰
منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۵
سايتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۷
پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۹
فهرست جداول:
جدول شماره ۱: نتيجه گيري رويکرد توسعه پايدار شهري…………………………………………………… ۳۰
جدول شماره ۲: نتيجه گيري نظريه حکمروايي خوب شهري ……………………………………………… ۳۳
جدول شماره ۳: نتيجه گيري مدل شهر سالم……………………………………………………………………….. ۵۴
جدول شماره ۴: جدول کاربردي مباني نظري …………………………………………………………………….. ۵۷
جدول شماره ۵ : تحول محله هاي شهري از دوران باستان تاكنون ……………………………………. ۷۵
جدول شماره ۶: مقايسه موارد تاثير گذار بر تقسيم بندي محلات در گذشته و حال………… ۹۹
جدول شماره ۷: تغييرات جمعيت و تقسيمات شهري تهران در دوره هاي مختلف ………… ۱۰۷
جدول شماره ۸: خلاصه اطلاعات جمعيتي منطقه يک …………………………………………………….. ۱۱۲
جدول شماره ۹: مقايسه جمعيت و مساحت دو محله درکه و قيطريه در منطقه يک ……… ۱۱۲
جدول شماره ۱۰: شاخصهاي اقتصادي معرف منطقه (در مقايسه با شهر تهران در سال ۱۳۷۵)…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
جدول شماره ۱۱: نواحي و محلات منطقه يك شهرداري تهران………………………………………… ۱۱۷
جدول ۱۲ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال اول…………………… ۱۳۶
جدول ۱۳ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال دوم …………………. ۱۳۷
جدول ۱۴ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال سوم ……………………۱۳۸
جدول ۱۵ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال چهارم ………………. ۱۳۹
جدول ۱۶ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال پنجم ………………. ۱۴۰
جدول ۱۷ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال ششم ………………… ۱۴۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۱۸ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال هفتم ……………….. ۱۴۲
جدول ۱۹ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال هشتم ……………… ۱۴۳
جدول ۲۰ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال نهم ………………….. ۱۴۴
جدول ۲۱ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال دهم ………………… ۱۴۵
جدول ۲۱ توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال يازدهم ……………… ۱۴۶
جدول شماره ۲۲ شاخص هاي آمار توصيفي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران از نظر ساکنين محله …………………………………………………………………………. ۱۸۸
جدول شماره ۲۳٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران…………………………………….. ۱۸۸
جدول شماره ۲۴٫ اولويت بندي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران (شاخص هاي مطلوب) ……………………………………………………………………………………… ۱۸۹
جدول شماره ۲۵ شاخص هاي آمار توصيفي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران از نظر مسولين ………………………………………………………………………………….. ۱۹۰
جدول شماره ۲۶٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………. ۱۹۱
جدول شماره ۲۷٫ اولويت بندي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران(شاخص هاي مطلوب) …………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲
جدول شماره ۲۸ شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳
جدول شماره ۲۹ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………… ۱۹۴
جدول شماره ۳۰٫ اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۴
جدول شماره ۳۱٫ شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح ………………………………………………………………….. ۱۹۵
جدول شماره ۳۲٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح ………… ۱۹۵
جدول شماره ۳۳٫ اولويت بندي مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶
جدول شماره ۳۴٫ شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح …………………………………………………………………………. ۱۹۷
جدول شماره ۳۵٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح … ۱۹۷
جدول شماره ۳۶٫ اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر حقوقي و قانوني طرح …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۸
جدول شماره ۳۷٫ شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح ………………………………………………………………………….. ۱۹۹
جدول شماره ۳۸٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح ۱۹۹
جدول شماره ۳۹ . اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله اي در وضع موجود از نظر مالي و اعتباري طرح …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹
جدول شماره ۴۰٫ شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
جدول شماره ۴۱٫ آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف …………………………………………. ۲۰۰
جدول شماره ۴۲٫ اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
جدول شماره ۴۳٫ مقايسه کلي محلات قيطريه، درکه و کوهسار ……………………………………… ۲۰۱
جدول شماره۴۴ : استخراج شاخصهاي تقسيمات محله اي ………………………………………………. ۲۱۵
فهرست نمودارها:
نمودار۱٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال اول ……………………………………………………… ۱۳۷
نمودار۲٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال دوم …………………………………………………….. ۱۳۸
نمودار۳٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال سوم ……………………………………………………. ۱۳۹
نمودار۴٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال چهارم ………………………………………………….۱۴۰
نمودار۵٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال پنجم ………………………………………………….. ۱۴۱
نمودار۶٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال ششم ………………………………………………….. ۱۴۲
نمودار۷٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال هفتم ………………………………………………….. ۱۴۳
نمودار۸٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال هشتم …………………………………………………. ۱۴۴
نمودار۹٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال نهم …………………………………………………….. ۱۴۵
نمودار۱۰٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال دهم ……………………………………………….. ۱۴۶
نمودار۱۱٫ توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به سوال يازدهم ……………………………………………. ۱۴۷
نمودار۱۲٫ رادار چارت مقايسه توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) …………………………………………………………………………………… ۱۴۷
نمودار۱۳ . مقايسه توزيع درصدي پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت موجود) …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
نمودار شماره ۱۴٫ عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله درکه ۱۵۳
نمودار شماره ۱۵٫ عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴
نمودار شماره ۱۶٫ عناصر تعيين قلمرو يک محله مناسب (وضعيت مطلوب) در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
نمودار شماره ۱۷: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي درکه ……………………………………….. ۱۵۷
نمودار شماره ۱۸: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي قيطريه…………………………………….. ۱۵۷
نمودار شماره ۱۹: ميزان انطباق مرز جديد بر مرز قديمي کوهسار …………………………………… ۱۵۸
نمودار شماره ۲۰٫ ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله درکه …………………………….. ۱۵۹
نمودار شماره ۲۱٫ ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله قيطريه ………………………….. ۱۶۱
نمودار شماره ۲۲٫ ميزان تاثير عوامل طبيعي در مرزبندي محله کوهسار………………………….. ۱۶۲
نمودار شماره ۲۳٫ مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
نمودار شماره ۲۴٫ مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله قيطريه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱
نمودار شماره ۲۵٫ مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
نمودار شماره ۲۶٫ مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
نمودار شماره ۲۷٫ مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
نمودار شماره ۲۸٫ مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
نمودار شماره ۲۹٫ مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله درکه ……………………………………… ۱۶۵
نمودار شماره۳۰ . مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله قيطريه …………………………………… ۱۶۶
نمودار شماره۳۱ . مهمترين مشکل حقوقي و قانوني محله کوهسار ………………………………….. ۱۶۷
نمودار شماره۳۲ . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله درکه ………… ۱۶۸
نمودار شماره۳۳ . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله قيطريه …….. ۱۶۹
نمودار شماره۳۴ . مهمترين مشکل مالي و اعتباري در مرزبندي جديد محله کوهسار ……. ۱۷۰
نمودار شماره ۳۵٫ مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰
نمودار شماره ۳۶٫ مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله قيطريه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱
نمودار شماره ۳۷٫ مهمترين مشکل در مرزبندي جديد در ارتباط با گروه هاي هدف جديد در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲
نمودار شماره ۳۸٫ ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله درکه ………………………… ۱۷۵
نمودار شماره ۳۹٫ ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله قيطريه ……………………….۱۷۶
نمودار شماره ۴۰٫ ميزان کاهش قيمت از مرکز به سمت مرز محله کوهسار ………………………۱۷۶
نمودار شماره ۴۱٫ ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله درکه …………………………….۱۷۹
نمودار شماره ۴۲٫ ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله قيطريه ………………………. ۱۷۹
نمودار شماره ۴۳٫ ميزان تاثير عوامل اجتماعي در مرزبندي محله کوهسار ……………………… ۱۸۰
نمودار شماره ۴۴٫ نوع عملکرد شوراياري محله درکه ………………………………………………………. ۱۸۲
نمودار شماره ۴۵٫ نوع عملکرد شوراياري محله قيطريه…………………………………………………….. ۱۸۲
نمودار شماره ۴۶٫ نوع عملکرد شوراياري محله کوهسار ……………………………………………………. ۱۸۲
نمودار شماره ۴۷٫ ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله درکه …………………………….. ۱۸۶
نمودار شماره ۴۸٫ ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله قيطريه …………………………. ۱۸۶
نمودار شماره ۴۹٫ ميزان تاثير عوامل سياسي در مرزبندي محله کوهسار ………………………… ۱۸۶
نمودار شماره ۵۰٫ رادار چارت مقايسه رتبه هاي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران از نظر ساکنين محله ها و مسولين ……………………………………….. ۱۹۳
فهرست نقشه ها:
نقشه شماره ۱ : موقعيت منطقه يک شهر تهران ……………………………………………………………….۱۰۹
نقشه شماره ۲ : تقسيمات داخلي منطقه ۱ شهر تهران در سال ۱۳۷۵ (مرز نواحي و محلات ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
نقشه شماره ۳: نقشه تقسيمات داخلي منطقه ۱ شهر تهران در سال ۱۳۹۲ (مرز نواحي و محلات ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
نقشه شماره ۴ : نقشه راه هاي و تقسيمات داخلي منطقه ۱ شهر تهران ………………………….. ۱۱۶
نقشه شماره ۵ : موقعيت درکه در منطقه ۱ و ۲ شهر تهران …………………………………………….. ۱۱۹
نقشه شماره ۶: محدوده محله درکه در منطقه ۱ و ۲ ……………………………………………………….. ۱۲۱
نقشه شماره ۷ : نقشه راه هاي اصلي در ارتباط محله درکه با مرز محله …………………………. ۱۲۱
نقشه شماره ۸ : موقعيت محله قيطريه در منطقه ۱ …………………………………………………………. ۱۲۶
نقشه شماره ۹ : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال ۱۳۶۵ ………………………………….. ۱۳۰
نقشه شماره ۱۰ : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال ۱۳۷۵…………………………………… ۱۳۱
نقشه شماره ۱۱ : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال ۱۳۹۲………………………………….. ۱۳۲
نقشه شماره ۱۲ : نقشه مرز و محدوده محله قيطريه در سال۱۳۶۵ ………………………………. ۱۳۳
نقشه شماره ۱۳ : نقشه مرز و راه هاي محله قيطريه در سال ۱۳۶۵………………………………… ۱۳۳
نقشه شماره ۱۴: نقشه مرز و محدوده محله قيطريه در سال ۱۳۹۲ ………………………………. ۱۳۴
فهرست تصاوير:
تصوير شماره ۱: تصوير google earth محله درکه و کوهسار………………………………………. ۱۲۱
تصوير شماره ۲ : تصوير google earth محله قيطريه …………………………………………………. ۱۲۶
تصوير شماره ۳: تصوير زير محله هاي پيشنهادي محله درکه ………………………………………….. ۲۳۶
تصوير شماره ۴: تصوير زير محله هاي پيشنهادي محله قيطريه………………………………………… ۲۳۷
چکيده:
محله به عنوان کوچکترين فضاي شهري، سلول حيات شهري و عنصري پويا در حکمروايي شايسته شهري مد نظر است. تقسيمات و مرزبندي محله هاي شهري از دوره اسلامي تا دوره جديد دستخوش تغيير و تحول شده است. محله بندي در گذشته بر اساس شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومي _ اسلامي و درون گرايي محله هاي شهري کم رنگ شده با احداث خيابانهاي متقاطع و وسيع همچنين جابجايي گسترده جمعيتي با ايجاد مشاغل جديد باعث از هم گسيختگي ساختار بازار و محلات قديمي، گسست اجتماعي محلات سنتي و افزايش تراکم در بعضي از محلات گرديد. محله بندي در دوره معاصر بر اساس شاخصهاي کالبدي، سياسي و اقتصادي مانند تصميمات اداري _ سياسي، ساخت و سازهاي جديد و فعاليت هاي عمراني به ويژه احداث شبکه هاي جديد ارتباطي صورت گفته که کاهش حس تعلق و هويت اجتماعي محلات را به دنبال داشته است.
منطقه ۱ شهر تهران نيز که شامل روستاهاي قديمي تغيير شکل يافته و محله هاي جديد شهري است، با توجه به شرايط پيش آمده، ناشي از مرزبندي هاي جديد با مشکلاتي چون جدايي گزيني اجتماعي ، تفکيک فضايي درون محله، درهم ريختگي کاربري ها و محدوديتها و مشکلات خدمات رساني روبرو است.
در اين پايان نامه، از روش پژوهشي مبتني بر رويکرد سيستمي استفاده شده است از اينرو در ارتباط با وضع گذشته و موجود با توصيف عناصر و عوامل اصلي در مرزبندي محله هاي شهري به تحليل آثار حاصله پرداخته شده، از روش تحليلي آزمون t تک گروهي، آزمون فريدمن همچنين توجه نظرات کارشناسي (روش دلفي) استفاده گرديد. نتيجه حاصل از اين پژوهش پس از مطالعه و بررسي روند تغييرات تقسيمات محله اي در منطقه ۱ شهرداري تهران خصوصا در دو محله ي درکه و قيطريه، به صورت مدل ايجاد زير محلات با رعايت انسجام اجتماعي و فرهنگي پيشنهاد گرديد. تلفيق شاخصهاي اجتماعي، فرهنگي با شاخصهاي سياسي، اداري، کالبدي و اقتصادي که کارايي بيشتري در مرزبندي محلات به همراه خواهد داشت. بعنوان راهکار نهايي پژوهش ارائه شد در نتيجه شاخصهاي مذکور با در نظر گرفتن شرايط بومي، تاکيد بر عناصر طبيعي محلات( رود دره و کوه)، ويژگي هاي مشترک فرهنگي ساکنان، ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي محلات، منافع مشترک مادي و معنوي با توجه به نشانه هاي هويت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعيين حدود محله حائز اهميت است.
واژگان کليدي: مديريت شهري، توسعه پايدار شهري، مديريت محله اي، برنامه ريزي محله محور ، محله، تقسيمات محله اي (محله بندي)، منطقه يک شهرداري تهران.
فصل ۱: کليات تحقيق
۱-۱ بيان مسئله :
ضرورت بررسي محله و شناخت ابعاد آن در برنامه ريزي شهري، ضمن دارا بودن ارزشهاي نظري، از ابعاد کاربردي کاملا مشخص نيز در عرصه مديريت و برنامه ريزي شهري و به ويژه در کلانشهرها برخوردار مي باشد.
تقسيمات محله اي و مرزبندي محله هاي شهري از دوره اسلامي که بر اساس گروه هاي شغلي و صنفي و قومي انجام مي گرفت تا دوره جديد که از اصول و روشهاي مرزبندي اداري _ سياسي تبعيت مي کند، دستخوش تغيير و تحول شده است. محله بندي در گذشته بر اساس شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومي _ اسلامي و درون گرايي محله هاي شهري کم رنگ گرديد و احداث خيابانهاي متقاطع و وسيع باعث از هم گسيختگي ساختار بازار و بافت هاي شهري و محلات تاريخي شد. امروزه الگوي توسعه برونزا بر محله هاي شهري و ساختار شهري مسلط شده است. در اين دوران، محله در چارچوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري به عنوان يکي از سطوح سلسله مراتب تقسيمات شهري تعريف گرديد. در قانون تشکيل شوراهاي اسلامي در سال ۱۳۶۱ نيز براي اداره ي چنين واحد شهري خرد مقياس در شهر، تشکيل شوراي محله پيش بيني گرديد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون تقسيمات کشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۳ محله يکي از مهمترين و اساسي ترين تقسيمات کشوري معرفي شد.
کلانشهر تهران نيز با قدمت تاريخي و به عنوان مهمترين شهر کشور در دوره هاي رشد و گسترش خود با تغيير مرزهاي محله اي رو به رو بوده است. مرز بندي محله هاي شهري تهران نيز در گذر زمان متناسب با دگرگوني هاي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي متحول شده است. احداث شبکه هاي جديد ارتباطي، جابجايي وسيع جمعيتي درون شهري و بوجود آمدن مشاغل جديد، همراه با برنامه هاي خدماتي شهر بر روي اين نوع مرزبندي ها تاثير گذاشته، به گونه اي که مرزبندي محله هاي شهري تهران بعد از انتخابات شوراي شهر در سال ۱۳۷۸ و آغاز فعاليت شوراياري ها در سال ۱۳۸۰ دستخوش تغيير و تحول گرديد.
تقسيم بندي محلات در دهه هاي اخير نه تنها موجب جدايي گزيني شهري شده، بلکه اعتبار و اهميت محله هاي شهري را نيز به عنوان کوچکترين واحد حياتي شهر دچار اختلال نموده و موجب ضعف همبستگي ساکنين اين محلات شده است.
امروزه محله بندي و معيارهاي و شاخص هاي تقسيم بندي محلات با آنچه که در گذشته جريان داشته تفاوت دارد. به صورتيکه بعضي از محله هاي کنوني با تقسيم و جدا شدن محلات قبلي بوجود آمده اند به نحويکه خط تقسيم و تفکيک محله اي موجب گسست اجتماعي محلات سنتي و قديمي شده است. اين مشکلات در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها که بدون کنترل رشد يافته اند نمايان تر است. انضمام روستاها به شهر، تغيير شکل محله هاي قديمي، محله هاي مهاجرپذير و افزايش تراکم در بعضي از محلات بر مشکلات افزوده است.
منطقه ۱ شهر تهران نيز که شامل روستاهاي قديمي تغيير شکل يافته و نيز محله هاي جديد شهري است، با توجه به شرايط پيش آمده، در نتيجه مرزبندي هاي جديد با مشکلاتي چون جدايي گزيني اجتماعي ، تفکيک فضايي درون محله، درهم ريختگي کاربري ها و محدوديتها و مشکلات خدمات رساني روبرو است.
در اين پژوهش سعي مي شود تا با مطالعه و بررسي روند تغييرات تقسيمات محله اي در تهران، به ويژه منطقه ۱ شهرداري تهران و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن و شاخص سازي، الگوي بهينه براي دستيابي به پايداري شهري ارائه شود.
۲-۱ سؤالات تحقيق :
۱٫ عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟
۲٫ کدام يک از شاخصها بهتر مي توانند براي تعيين مرزهاي محله اي در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟
۳-۱ فرضيات تحقيق :
۱٫ تصميمات اداري _ سياسي، ساخت و سازهاي جديد و فعاليت هاي عمراني به ويژه احداث شبکه هاي جديد ارتباطي موجب تغيير مرزهاي قديمي محلات منطقه ۱ شده است.
۲٫ استفاده از شاخصهاي اجتماعي _ فرهنگي در مرزبندي محله هاي منطقه ۱ شهر تهران، به ويژه با تاکيد بر همبستگي اجتماعي و تعلق مکاني، کارائي بيشتري نسبت به شاخصهاي کالبدي و اقتصادي دارند.
۴-۱ اهداف تحقيق:
۱- شناخت وضعيت گذشته و موجود تقسيمات محله اي
۲- ارائه شاخصهاي تعيين حد و مرز تقسيمات محله اي
۳- ارائه پيشنهادات و الگوي بهينه در نحوه مرزبندي تقسيمات محله اي در راستاي بررسي فرصتها با در نظر گرفتن شاخصهاي تعيين شده
۵-۱ جنبه جديد بودن تحقيق :
در ارتباط با تبيين و تحليل شاخصهاي مرزبندي محله هاي شهري در منطقه ۱ شهر تهران بر مبناي شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در مرزبندي محله هاي شهري تحقيقات اندکي صورت گرفته است. اين مطالعه داراي نوآوري در ارائه ي الگوي بهينه در نحوه مرزبندي محله اي مي باشد.
۶-۱ روش شناسي تحقيق:
الف ) روش تحقيق :
مطالعه به صورت سيستمي بوده است ابتدا وضعيت موجود، تکوين محلات بررسي شده است و سپس با تعيين عناصر تاثيرگذار بر مرزبندي محله اي سعي شده است تا شاخص هاي مورد نياز انتخاب و با مقايسه آنها و تاثير آن بر ساختار محله اي به تعيين مهم ترين شاخصها پرداخته شود.
بنابراين روش پژوهش با توجه به رويکرد سيستمي در اين پايان نامه در ارتباط با وضع گذشته و موجود توصيفي و در بخش تحليل آثار حاصله، از روش تحليلي استفاده شده است.
ب ) تکنيک کار / ابزار گردآوري اطلاعات :
۱- شناخت شاخصها و معيارهاي تقسيم بندي محله هاي شهري در دوره هاي مختلف
۲- تعيين عوامل اثرگذار بر تقسيم بندي محله اي با استفاده از اسناد ومدارک
۳- مقايسه تطبيقي مرزهاي محلات با روشهاي آماري ، نقشه ها در محيط GIS ، پرسشنامه و مصاحبه هاي علمي و کارشناسي
۴- کاربرد روش دلفي، آزمون t تک گروهي، آزمون فريدمن و تحليل عوامل به صورت ترکيبي در تعيين وزن شاخص ها
۵- ارائه شاخصهاي ترکيبي و جديد با توجه به وزن هاي تعيين شده
۶- ارائه الگوي مناسب
۷-۱ جامعه آماري و حجم نمونه:
محله هاي منطقه ۱ شهر تهران، در ابتدا به صورت مقدماتي مورد بررسي قرار مي گيرند. از بين ۲۶ محله ي شهري منطقه ۱ تهران، ۲ محله ي درکه و قيطريه که داراي تغييرات بيشتري مي باشند، انتخاب مي شوند.
۸-۱ موانع و محدوديت ها :
کمبود يا نبود لايه هاي GIS ، AUTO CAD و نقشه هاي کاغذي محله و مرزبندي محله ها در دوره هاي مختلف جزء موانع اين پژوهش به حساب مي آيد. کمبود نقشه هاي بزرگ مقياس در سطح محله و به روز نبودن نقشه هاي شهرداري از مشکلات ديگر به شمار مي رود. هم چنين عدم همکاري بعضي از مسئولين و شوراياران به دليل عدم آگاهي و تجربه کم در اين زمينه موانعي را بر سر تحقيق بوجود آورد.
۹-۱ روش تحليل اطلاعات و داده ها :
از روشهاي آمار توصيفي مانند شاخصهاي تمرکز و پراکندگي براي نمايش وضع موجود استفاده شده است. با آزمون T تک گروهي و آزمون فريدمن سعي در تحليل اطلاعات در محيط نرم افزاري SPSS شد. تغييرات مرزبندي نيز با روش ترسيمي در محيط GIS نمايش داده شده است.
۱۰-۱ پيشينه تحقيق :

دسته بندی : 22

پاسخ دهید