پدر و مادرم
که درمسير پرپيچ وخم زندگيم ، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند. وياري سبز شان همواره و بي منت،اميد بخش وياري دهنده درتمام زندگيم بوده است .
و برادران و خواهرانم که در تمام مراحل تحصيلي حامي و پشتيبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبتهايشان را سپاس گفته باشم .
چكيده:۱
مقدمه:۲
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه۴
۲-۱تاريخچه مطالعاتي۶
۳-۱ بيان مساله تحقيق:۸
۴-۱ چارچوب نظري :۱۰
۵-۱ فرضيات تحقيق:۱۵
۶-۱ اهداف تحقيق :۱۶
۱-۶-۱ اهداف علمي :۱۶
۲-۶-۱اهداف کاربردي :۱۶
۷-۱ اهميت و ضرورت تحقيق :۱۶
۸-۱حدود مطالعاتي۱۷
۱-۸-۱ قلمرو مکاني تحقيق۱۸
۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقيق۱۸
۳-۸-۱ قلمرو موضوعي تحقيق۱۸
۹-۱ تعريف واژه ها واصطلاحات تحقيق۱۸
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه۲۲
۲-۲ گفتار اول: ساختار مالکيت۲۳
۱-۲-۲ مالکيت و مديريت واحدهاي اقتصادي۲۳
۲-۲-۲ حاکميت شرکتي۲۵
۱-۲-۲-۲ تعريف حاکميت شرکتي۲۹
۲-۲-۲-۲ مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از سهامداران :۲۹
۳-۲-۲ گروه بندي هاي مختلف سهامداران:۳۱
۱-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به ميزان کنترل بر هيأت مديره:۳۲
۲-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگي به شرکت سرمايه پذير:۳۲
۳-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به درصد مالکيت :۳۳
۴-۲-۲ ساختارهاي مالکيت۳۳
۱-۴-۲-۲ سرمايهگذاران نهادي۳۴
۱-۱-۴-۲-۲ فرضيه هاي مربوط به نقش نظارتي سهامداران نهادي :۳۸
۲-۱-۴-۲-۲ سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار و غيرحساس به فشار :۳۹
۲-۴-۲-۲ سرمايهگذاران شرکتي۳۹
۳-۴-۲-۲ سرمايهگذاران مديريتي۴۱
۴-۴-۲-۲ سرمايهگذاران خارجي۴۵
۱-۴-۴-۲-۲ قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي۴۶
۲-۴-۴-۲-۲ جايگاه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي۴۶
۵-۲-۲- تئوري نمايندگي۴۷
۶-۲-۲ رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه۴۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۲ گفتار دوم : نقدشوندگي سهام۴۹
۱-۳-۲ نقدشوندگي ۴۹
۲-۳- ۲ معيارهاي نقدشوندگي :۵۲
۱-۲-۳-۲ معيارهاي مبتني بر سفارشات سهام :۵۳
۱-۱-۲-۳-۲ معيار تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش :۵۳
۲-۱-۲-۳-۲ اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش :۵۴
۳-۱-۲-۳-۲ مبناي نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار :۵۴
۴-۱-۲-۳-۲ اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام :۵۶
۵-۱-۲-۳-۲ مدل هاي تخميني اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش :۵۸
۲-۲-۳-۲ معيارهاي مبتني بر معاملات :۵۹
۳-۳-۲ ريسک نقدشوندگي:۶۳
۴-۳-۲ ابعاد نقدشوندگي بازار:۶۴
۵-۳-۲ عوامل موثر بر نقدشوندگي در بازارهاي نو ظهور۶۵
۶-۳-۲ عوامل تاثيرگذار برنقدشوندگي با توجه به سطح توسعه يافتگي بازارها۶۷
۷-۳-۲ اقدامات لازم جهت افزايش نقدشوندگي بازار۶۸
۸-۳-۲ مفهوم جهش براي نقدشوندگي ۶۹
۹-۳-۲ مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام۶۹
۱-۹-۳-۲ نظريات مدافع حضور مالکان نهادي۷۰
۱-۱-۹-۳-۲ فرضيه نظارتي۷۰
۲-۱-۹-۳-۲ فرضيه کارآيي اطلاعاتي ۷۰
۲-۹-۳-۲ نظريات مخالف حضور مالکان نهادي۷۲
۱-۲-۹-۳-۲ فرضيه کژگزيني۷۲
۲-۲-۹-۳-۲ فرضيه کاهش سهام شناور۷۳
۱۰-۳-۲ ساختار مالکيت و نقدشوندگي بازار۷۴
۱۱-۳-۲ ترکيب مالکيت و سهام شناور آزاد۷۷
۱۲-۳-۲ اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار۷۹
۱۳-۳-۲ تأثيرات نامطلوب پايين بودن سهام شناور آزاد۸۰
۱۴-۳-۲ علل تمايل به انحصار سهام در شرکت‌هاي عضو بورس۸۰
۱۵-۳-۲ عدم تقارن اطلاعات و کارايي بازار۸۲
۱۶-۳-۲ پيامد هاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه۸۴
۴-۲ گفتار سوم :پيشينه تحقيق:۸۷
۱-۴-۲ تحقيق هاي خارجي:۸۷
۲-۴-۲ تحقيق هاي داخلي :۹۹
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۱۰۸
۲-۳ روش تحقيق۱۰۸
۳-۳ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري۱۰۹
۴-۳ مدل تحقيق۱۱۰
۱-۴-۳ متغير هاي مستقل:۱۱۱
۲-۴-۳ متغير وابسته۱۱۲
۳-۴-۳ متغير هاي کنترل:۱۱۳
۵-۳ روش هاي جمع اوري اطلاعات۱۱۳
۶-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۱۱۴
۱-۶-۳ روش آزمون فرضيات:۱۱۴
۱-۱-۶-۳ روش آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم:۱۱۵
۲-۱-۶-۳ روش آزمون فرضيه پنجم:۱۱۵
۲-۶-۳ روش کلي آزمون فرضيات۱۱۶
۷-۳ مراحل عمومي تجزيه و تحليل داده ها:۱۱۷
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۱۲۰
۲-۴ شاخص هاي توصيفي متغير ها۱۲۰
۳-۴ روش آزمون فرضيه هاي تحقيق۱۲۲
۱-۳-۴- بررسي اعتبار مدل۱۲۳
۴-۴ بررسي نرمال بودن متغير هاي وابسته :۱۲۴
۵-۴ نتايج آزمون فرضيه اول :۱۲۵
۱-۵-۴ مدل اول۱۲۵
۲-۵-۴ مدل دوم۱۲۸

۳- ۵-۴ مدل سوم۱۳۰
۴- ۵-۴ مدل چهارم۱۳۳
۵- ۵-۴ مدل پنجم۱۳۵
۶- ۵-۴ نتيجهگيري کلي۱۳۸
۶-۴ نتايج آزمون فرضيه دوم :۱۳۸
۱-۶-۴ مدل اول۱۳۹
۲-۶-۴ مدل دوم۱۴۱
۳-۶-۴ مدل سوم۱۴۳
۴-۶-۴ مدل چهارم۱۴۶
۶-۶-۴ نتيجهگيري کلي۱۵۱
۷-۴ نتايج آزمون فرضيه سوم :۱۵۱
۱-۷-۴ مدل اول۱۵۲
۲-۷-۴ مدل دوم۱۵۴
۴-۷-۴ مدل چهارم۱۵۹
۵-۷-۴ مدل پنجم۱۶۱
۶-۷-۴ نتيجهگيري کلي۱۶۴
۸-۴ نتايج آزمون فرضيه چهارم :۱۶۴
۹-۴ نتايج آزمون فرضيه پنجم :۱۶۵
۱-۹-۴ مدل اول۱۶۵
۲-۹-۴ مدل دوم۱۶۸
۳-۹-۴ مدل سوم۱۷۰
۴-۹-۴ مدل چهارم۱۷۳
۵-۹-۴ مدل پنجم۱۷۵
۶-۹-۴ نتيجهگيري کلي۱۷۸
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۱۸۲
۲-۵ نتايج آزمون فرضيه ها۱۸۲
۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه اول :۱۸۲
۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه دوم :۱۸۴
۳-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه سوم :۱۸۵
۴-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه چهارم:۱۸۶
۵-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه پنجم۱۸۶
۳-۵ نتيجه گيري کلي تحقيق۱۸۸
۱-۴- ۵ پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات تحقيق :۱۸۸
۲-۴-۵- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي۱۸۹
۵-۵- محدوديت هاي تحقيق۱۹۰
پيوست ها
پيوست الف : جامعه مطالعاتي تحقيق۱۹۲
پيوست ب:خروجي هاي نرم افزار:۱۹۶
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۲۲۸
منابع لاتين:۲۳۱
چکيده لاتين۲۴۰
جدول ۱-۴ : آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق۱۲۱
جدول (۲-۴) نتايج آزمون نرمال بودن متغير هاي وابسته (آزمون کولموگروف اسميرنف)۱۲۴
جدول۳-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۲۶
جدول۴-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۲۷
جدول ۵-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۲۸
جدول۶-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۲۹
جدول۷-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۱
جدول۸-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۲
جدول۹-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۳
جدول۱۰-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۴
جدول۱۱-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۶
جدول۱۲-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي۱۳۷
جدول۱۳-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۳۹
جدول۱۴-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۰
جدول۱۵-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۱
جدول۱۶-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۲
جدول۱۷-۴ نتايج تحليل آماري مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۴
جدول۱۸-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۵
جدول۱۹-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۶
جدول۲۰-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۷
جدول۲۱-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۴۹
جدول۲۲-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي۱۵۰
جدول۲۳-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۲
جدول۲۴-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۳
جدول۲۵-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۴
جدول۲۶-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۵
جدول۲۷-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۷
جدول۲۸-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۸
جدول۲۹-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۵۹
جدول۳۰-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۶۰
جدول۳۱-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۶۲
جدول۳۲-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي۱۶۳
جدول۳۳-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۶۵
جدول۳۴-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۶۷
جدول۳۵-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۶۸
جدول۳۶-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۶۹
جدول۳۷-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۱
جدول۳۸-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۲
جدول۳۹-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۳
جدول۴۰-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۴
جدول۴۱-۴ نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۶
جدول۴۲-۴ نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت۱۷۷
جدول ۴۳-۴ خلاصه نتايج تحليل هاي آماري آزمون فرضيه هاي تحقيق۱۷۹

شکل ۱-۲ : سطوح نقدشوندگي۵۲
شکل ۲-۲ : نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضاي اوراق بهاداردر بازار سرمايه۵۵
شکل۳-۲ : اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش .۵۶
شکل ۱-۳ مدل مفهومي تحقيق۱۱۰
چكيده:
بنابر تئوري بازار کارآ يکي از خصوصيات بازار کارآ و ايده آل عدم وجود هزينه هاي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست . با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پائين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت عوامل موثر بر آن مي تواند به بهبود آن ياري رساند. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني مورد مطالعه طي سالهاي ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ است و در مجموع ۷۴ شرکت فعال بورسي به عنوان نمونه انتخابي در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين داده ها جمع آوري شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گرديده اند و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و انجام تجزيه و تحليل هاي آماري استفاده شده است.
در اين تحقيق تأثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت و تمرکز مالکيت برنقدشوندگي سهام بررسي شده است.نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که بين سطح مالکيت نهادي، سطح مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با نقدشوندگي سهام رابطه معکوس(منفي) وجود دارد. و بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکيت خارجي اطلاعاتي که بيانگر مالکيت سرمايه گذاران خارجي درشرکت هاي نمونه آماري باشد،مشاهده نگرديد. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که يکي از عوامل تأثير گذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد.
واژه هاي کليدي: نقدشوندگي سهام ، ساختار مالکيت ، حاکميت شرکتي ، عدم تقارن اطلاعاتي
مقدمه:
موضوع نقد شوندگي در سالهاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگي يک دارايي عبارتنداز: قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن بنابرتعريف نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد. نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارآيي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است ،آميهود،۱ ۲۰۰۵،علاوه بر جنبه ي تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي باشد. يکي از عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد که در اين تحقيق به دنبال شناختي در خصوص نقش ساختار مالکيت در کاهش مشکلات نقدشوندگي سهام هستيم .
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي۲ دارايي ها است . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند ،آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ قابليت نقدشوندگي يک ورقه سهام به معناي امکان فروش سريع آن است . هرچقدر سهامي را بتوان سريعتر وبا هزينه کمتري بتوان به فروش رساند مي توان گفت که آن سهام از نقدشوندگي بيشتري برخورداراست .اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي شوند نسبت به اوراق بهاداري که به دفعات محدود يا کم معامله مي شوند قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسک کمتري دارند (يحيي زاده فر وهمکاران،۱۳۸۹، ۱۱۲)۳
هر چقدر قابليت نقد شوندگي يک سهم کم تر باشد . آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است.به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد . درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام نيزدر تصميمات سرمايه گذاران درتشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثر است به عبارت ديگرسرمايه گذاران منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کم تري دارد صرف ريسک بيشتر را مطالبه مي کند وبازده مورد انتظارآنها بيشتر خواهد بود .
در ايران در باب ارتباط بين ساختار مالکيت۴ و مفاهيمي چون راهبري شرکتي ،عملکرد شرکت، سود و کيفيت آن و ارزش شرکت تحقيقاتي صورت پديرفته است. اما يکي از مسائلي که در تحقيقات تجربي ، نه تنها در باب ساختار مالکيت ،بلکه در ارتباط با ساير زمينه ها نيز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگي سهام است . اين مطالعه به بررسي اثرات ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت) برنقدشوندگي سهام خواهد پرداخت . اما اهميت نقدشوندگي در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟يکي از ويژگي هاي بازار کارا و ايده آل،عدم وجود هزينه هاي معاملاتي۵ و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست. هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي ازهزينه ها به شکل هزينه هاي آشکار مانند هزينه ماليات و کارگزاري و غير آشکار ناشي از نا کارايي اطلاعاتي را در بر مي گيرد. حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي است که مي تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارايي اطلاعاتي بازار را کمتر کرده از اين طريق بر بهبود نقدشوندگي سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگي سهام ميتواند به عنوان معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي مطرح شود و به شکل گسترده در بررسي عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفيد بکار گرفته شود (رضا پور ،۱۳۸۹،۸۹)۶ .
علاوه بر جنبه تئوري ،به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري به نظر مي رسد . افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تسهيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود.مطالعات نشان ميدهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران،۱۹۹۲) ۷٫
با توجه به نقش نقد شوندگي در کشف قيمت دارائي ها، توزيع ريسک مالي و کاهش هزينه مالي شناخت عوامل موثر برآن اهميت دارد . در پژوهش حاضر به بررسي و تبيين رابطه بين ساختار و مالکيت (نوع مالکيت- تمرکز مالکيت ) و نقدشوندگي سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بيا ن مساله تحقيق به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم ،همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف علمي و کاربردي بيان مي کنيم وسپس به چهار چوب نظري ومدل تحليل تحقق اشاره مي کنيم درادامه به فرضيات تحقيق و تعريف واژها و اصطلاحات تحقيق مي پردازيم .
۲-۱تاريخچه مطالعاتي
مطالعات خارجي
رديفموضوع تحقيقمحققسالنتيجه
۱نقدشوندگي بازار
و ساختار مالکيتکوئتو۸

۲۰۰۹
حضور مالکان نهادي در ساختار مالکيت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد و تأثير مثبتي بر نقدشوندگي سهام مي گذارد.

۲
مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام
اگاروال ۹

۲۰۰۸
نتيجه کلي تحقيق حاکي از آن است که رابطه غير خطي بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهم وجود دارد.
۳
سطح مالکيت، تمرکز مالکيت و نقدشوندگي
روبين۱۰
۲۰۰۷رابطه اي بين مالکيت گروه هاي درون شرکت و نقدشوندگي مشاهده نشد ولي نقدشوندگي سهام با سطح مالکيت نهادي رابطه مستقيم و با تمرکز مالکيت نهادي رابطه معکوس دارد.

۴
مالکيت نهادي ، اطلاعات و نقدشوندگيجنينگز۱۱ و همکاران
۲۰۰۲نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حضور مالکان نهادي سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و افزايش نقدشوندگي مي گردد.

۵تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامجاکبي۱۲ و ژنک
۲۰۱۰نتايج پزوهش آنها بيانگر آن است که پراکندگي بيشتر مالکيت منجر به بهبود نقدشوندگي سهام مي شود.

۶تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامکيني و ميان۱۳
۱۹۹۵رابطه اي بين تمرکز مالکيت و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام وجود ندارد.

۷تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامهفلين و شاو۱۴
۲۰۰۰به رابطه مثبتي بين درصد سهام بلوکي در دست سهامداران و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام دست يافتند

۸
تاثير مزيت اطلاعاتي نهادها بر شکاف قيمتي و کژگزيني معامله کنندگان
سارين۱۵ و همکاران

۲۰۰۰
درصد بالاتر مالکيت سهم توسط نهادها و مديران شرکت (افراد درون سازماني ) موجب افزايش شکاف قيمتي و کاهش عمق پيشنهادات شده است..

۹نقدشوندگي و بازده سهامچانک۱۶ و همکاران
۲۰۱۰
به اين نتيجه رسيدند که يک ارتباط منفي (مثبت) قوي بين نقدشوندگي (عدم نقد شوندگي) و بازده سهام وجود دارد .
۱۰نقد شوندگي بازار سهام و ارزش شرکتفانگ۱۷ و همکاران
۲۰۰۹نتايج پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مثبت و قوي بين نقدشوندگي سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.۱۱نقد شوندگي و ساختار سرمايهليپسن و مورتال۱۸
۲۰۰۹به اين نتيجه رسيدند که شرکت هاي داراي نقدشوندگي سهام بالا اهرم پايين تر(ميزان بدهي کمتر) دارند.۱۲نقدشوندگي و کارآيي بازارچرديا۱۹ و همکاران
۲۰۰۸آنها دريافتند زماني که فاصله ي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش محدودترمي شوند قابليت پيش بيني بازده کمتر مي شود.۱۳نقدشوندگي و بازده بازار سهامجان ۲۰ و همکاران
۲۰۰۳به اين نتيجه رسيدند که بازده سهام درکشورهاي نو ظهور يک ارتباط قوي و مثبت با قدرت نقدشوندگي دارد.۱۴عدم نقدشوندگي و بازده سهامآميهود۲۱
۲۰۰۲آميهود بيان نمود که عدم نقدشوندگي مورد انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش بيني شده سهام است.۱۵راهبري شرکتي بر نقدشوندگي بازار سهامچانگ ۲۲ و ديگران
۲۰۰۸آنها دريافتند که راهبري شرکتي بهتر سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر يا شکاف و اثر قيمتي کمتر شده است .۱۶تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامبلتون و ون تادن۲۳
۱۹۹۸تمرکز مالکيت باعث کاهش تعداد سهامداراني که ميتوانند به معامله سهام بپردازند مي شود ، اين امر سرمايه مؤثر بازار را کاهش مي دهد و نقدشوندکي بازار سهام کاهش مي يابد.۱۷مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروشکوتار و لاکس۲۴
۱۹۹۵رابطه مثبتي را بين مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروش يافتند
مطالعات داخلي
رديف
موضوع تحقيق
محقق
سال
نتيجه
۱
مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام
رحماني و رضاپور۱
۱۳۸۹
بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه مستقيم وجود دارد و بين تمرکز مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه معکوس وجود دارد.
۲پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهامايزدي نيا و رسائيان۲۱۳۸۹نتايج حاصل ازاين تحقيق بيانگر اين است که بين پراکندگي(تمرکز) مالکيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد.۳ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهامصلواتي و رسائيان۳۱۳۸۶بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي ماليات و استهلاک رابطه معني داري درسطح اطمينان ۹۵% وجود ندارد.۴نقش عوامل نقدشوندگي و ريسک عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهاميحيي زاده فر و خرمدين۴۱۳۸۷تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.
۵عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگي سهامستايش و جماليان پور۵۱۳۸۸نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد بين خصوصيات مالي که توسط نسبت هاي مالي اندازه گيري شده بود و قدرت نقدشوندگي سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماري وجود داشت.۶بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهامزارع ۶استحريجي۱۳۸۱نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابليت نقدشوندگي سهام ازميان ويژگي هاي فردي سهام در درجه اول تا حد زيادي با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است محقق در خصوص ساير ويژگي هاي فردي سهام که به عنوان متغير مستقل در اين تحقيق ودر توضيح و تحليل نقدشوندگي مورد استفاده قرار گرفته است به هيچ ارتباط معناداري دست نيافته است.
۳-۱ بيان مساله تحقيق:
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع ودر نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند ويژگي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل :
۱)حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
۲) وجود ابزارهاي مالي متعدد ومتنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل مي کند
۳) بازارهايي که بتوان در آن داراييها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معا مله کرد مي باشد . بنابراين يکي از اصلي ترين کاربردهاي بازا سرمايه تامين نقدشوندگي است .( اگاروال ۲۵،۲۰۰۸) يکي ازموضوع هاي اساسي ميزان نقدشوندگي دارايي ها ست . نقدشوندگي يک دارايي عبارتست از:
” قابليت خريد و فروش آن داريي در کمترين زمان وهزينه ممکن “. بنابراين تعريف نقدشوندگي در
صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود رابه فروش برسانند آيا بازارمناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ هرچقدر قابليت نقدشوندگي يک سهم کمترباشد آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت . مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع با حجم بالاي از اوراق بهادار و هزينه پايين است . به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد.درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام۲۶ نيز در تصميمات سرمايه گذاري در تشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثراست. به عبارت ديگر سرمايه گذاري منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کمتري دارد صرف ريسک بيشتري را مطالبه مي کنند و بازده مورد انتظار آن بيشتر خواهد بود(يحيي زاده و همکاران ، ۱۳۸۹، ۱۱۳)۲۷٫
بنابر تئوري بازار کارا يکي از خصوصيات بازارهاي کارا و ايده آل عدم وجود هزينه هايي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست . با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پايين خواهد آمد. نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند.تعداد بسياري ازتحقيقات به تاثيرات نقدشوندگي بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت عوامل موثر بر آن مي تواند به بهبود آن ياري رساند (رضا پور،۱۳۸۹ ،۲۰)۲۸٫
در اين تحقيق کوشش شده است که تاثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت و تمرکزمالکيت۲۹ برنقدشوندگي سهام مورد بررسي واقع شود دراين تحقيق نوع مالکيت به چهارطبقه مالکيت نهادي۳۰ ، مالکيت شرکتي۳۱ ، مالکيت مديريتي۳۲ و مالکيت خارجي۳۳ تقسيم شده است همچنين شاخص تمرکز مالکيت درصد مالکيت پنج سهامدار بزرگ مي باشد . دراين تحقيق ازمعيارهاي نقدشوندگي متنوع استفاده شده است که به دو دسته معيارهاي معاملاتي۳۴ و معيارهاي اطلاعاتي۳۵ طبقه بندي شده است . مسئله اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير ساختار مالکيت ( نوع مالکيت _تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام مي باشد بنابراين سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينکه : آيا بين ساختار مالکيت و نقد شوندگي سهام رابطه معناداري وجود دارد؟با دستيابي به پاسخ اين پرسش ميتوان به منظور افزايش نقدشوندگي سهام اقدامات مناسب تري را بعمل آورد .
۴-۱ چارچوب نظري :
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع و در نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند . ويژگي هاي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل ۱- حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند ۲- وجود ابزارهاي مالي متعدد و متنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل کند و۳- بازاري که بتوان در آن دارايي ها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معامله کرد ميباشد.بنابراين يکي از اصلي ترين کارکردهاي بازار سرمايه،تأمين نقدشوندگي است . تئوري هاي جديد پيش بيني ميکنند که هم ميزان نقدشوندگي و هم ريسک نقدشوندگي در بازار قيمت گذاري مي گردد (اگاروال ،۲۰۰۸،۱۵۸) ۳۶٫
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگي يک دارايي عبارت است از “قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن”.بنابر تعريف،نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي۳۷ به تحقق مي پيوندد. هزينه هاي معاملاتي به دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند. هزينه هاي آشکار شامل کارمزدهاي کارگزاران و ماليات است که عموماً به راحتي قابل اندازه گيري اند.اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو،عدم کارآيي تکنولوژيک، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد.
نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است (آميهود و همکاران،۲۰۰۵،۸۹) ۳۸٫ علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلا ت بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي رسد. افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تقسيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني وانگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود . مطالعات نشان مي دهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران ،۱۹۹۹،۱۴۸). ۳۹
با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پايين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . تعداد بسياري از تحقيقات به تأثيرات نقدشوندگي بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرين تحقيقات مي توان به آميهود ۴۰و ديگران (۲۰۰۵) و ايزلي و اهرا۴۱ (۲۰۰۳) اشاره کرد ). با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت در مورد عوامل موثر برآن مي تواند در بهبود آن ياري بخش باشد .يکي از عوامل تأثيرگذار بر نقدشوندگي ساختار مالکيت شرکتها مي باشد که در تحقيقات زيادي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است نتايج حاصل از اين تحقيقات تأثير ساختار مالکيت شرکتها را بر نقدشوندگي تأييد مي نمايند.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت۴۲ بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات بسيار غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت مي گيرد. سرمايه گذاران نهادي نقش مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي۴۳ و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه , وجود دارد. همچنين به واسطة تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد)ويشني، ۱۹۹۲،۹۹) ۴۴٫
چهارچوب نظري کايل۴۵ (۱۹۸۵) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف هاي مطلع و کارآيي اطلاعاتي آنها در افزايش نقدشوندگي به کار رفته است. مندلسن و تونکا۴۶ (۲۰۰۴) با استفاده از مدل کايل به اين نتيجه دست يافتند که با حضور طولاني مدت سرمايه گذاران مطلع در بازار، قيمت ها
بهتر مي توانند اطلاعات و ارزش واقعي سهام را نمايش دهند و به اين ترتيب ريسک معاملاتي کاهش
يافته و به سبب کارآيي اطلاعاتي ، نقدشوندگي افزايش مي يابد .
گلاستن و ميلگروم۴۷ (۱۹۸۵)، خاطر نشان مي سازند که در حضور سرمايه گذاران مطلع که به صورت غير استراتژيک عمل مي کنند ريسک کژگزيني سبب مي شود تا بازار سازان هزينه معاملاتي خود را افزايش دهند.
مدل تحليلي تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در اين مدل تحقيق شامل دو گروه متغيرهاي اصلي و متغيرهاي کنترلي است . متغيرهاي کنترلي در اين عبارتند از : قيمت -اندازه – ارزش دفتري به ارزش بازار- نوسان بازده مي باشد . متغيرهايي همانگونه که در شکل ۱-۱مشخص شده است شامل نوع مالکيت و تمرکز مالکيت به عنوان متغير مستقل و معيارهاي تعيين کننده ميزان نقدشوندگي سهام به عنوان متغير وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زير آمده است :
شکل شماره ۱-۱ مدل مفهومي تحقيق
براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين۴۸ (۲۰۰۷) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +? BLOCK i,t+?3 SIZE i,t
+?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i,t
LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t
متغير هاي مستقل:
در اين پژوهش متغير مستقل ساختار مالکيت ميباشد که از دو جنبه اساسي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
الف :نوع مالکيت (ترکيب سهامداران)
مالکيت نهادي :برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است.
مالکيت شرکتي :درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سرمايه است.
مالکيت مديريتي: بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيئت مديره است.
مالکيت خارجي:برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکاي خارجي- موسسه هاي مالي خارجي و مليت هاي خارجي است .
ب: ميزان تمرکز مالکيت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک هاي سهام: درصدي از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت مي باشد.
متغير وابسته
براي محاسبه نقدشوندگي سهام از معيارهاي مورد استفاده درپژوهش هاي کوئتو۴۹(۲۰۰۹) اگاروال۵۰ (۲۰۰۸) و روبين۵۱ (۲۰۰۷)انتخاب شده اند. در مجموع ۵ معيار دردو گروه معاملاتي (معامله محور) و اطلاعاتي (سفارش محور) استفاده شد که تعاريف عملياتي آنها در زير بيان مي شود:
الف:معيار هاي معاملاتي۵۲:
۱- حجم معاملات۵۳ سهام : تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است.
(۱-۱) TVO = Trading volume

۲- ارزش معاملات۵۴ سهام :از حاصل ضرب قيمت سهام در حجم معاملات بدست مي آيد.اين معيار براي بازه هاي يکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( ۲-۱) ( PRICE) × ( TVO) = TVA
TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قيمت هر سهم
۳-نرخ گردش سهام۵۵:حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شرکت در يک بازه زماني مشخص گردش سهام را نشان مي دهد.
(۳-۱)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معيار هاي اطلاعاتي (شفارش محور)۵۶

دسته بندی : 22

پاسخ دهید