۳-۱۱طبقهبندي هزينهها براساس رفتار آنها در مقابل تغيير در حجم فعاليت۴۸
۳-۱۲سيستم‌هاي هزينه‌يابي سنتي و نارسائي‌هاي آن۵۱
۳-۱۳سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)54
3-13-1مقدمه و دلايل پيدايش نظريات۵۴
۳-۱۳-۲مکانيزم اجرائي سيستم ABC و بررسي ديدگاه‌هاي اين سيستم۵۶
۳-۱۳-۲-۱مدل اوليه سيستم ABC59
3-13-2-2مدل دوبعدي سيستم ABC60
3.13.2.2.1ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC61
3.13.2.2.2ديدگاه فرآيندي مدل ABC63
3-13-3اجزاء تشکيل دهنده مدل ABC65
3-13-3-1روش تخصيص هزينه۶۶
۳٫۱۳٫۳٫۱٫۱مكانيزم عملكرد عناصر سيستم ABC در ديدگاه تخصيص هزينه۷۲
۳-۱۳-۳-۲ديدگاه فرآيندي مدل ABC74
3-13-4سلسله مراتب هزينه‌ها و فعاليت‌ها در سيستم ABC78
3-13-5روش‌هاي استفاده بهينه از اطلاعات سيستم ABC81
3-13-5-1واضح كردن اطلاعات كليدي سازماني۸۱
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۱تهيه اطلاعات براي ارزيابي فعاليت‌ها۸۲
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۲سطح فعاليت۸۲
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۳نوع فعاليت۸۳
۳٫۱۳٫۵٫۱٫۴رفتار هزينه۸۴
۳-۱۳-۵-۲مديريت و اداره كردن اطلاعات۸۵
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۱فعاليت‌هاي سطح جزئي۸۵
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۲فعاليت‌هاي سطح متوسط۸۶
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۳فعاليت‌هاي سطح كلان (ماكرو)۸۶
۳٫۱۳٫۵٫۲٫۴فعاليت‌هاي سطح هدف۸۶
۳-۱۳-۶استفاده از اطلاعات سيستم ABC جهت بهبود سازماني۸۸
۳-۱۳-۶-۱مديريت بر مبناي فعاليت (ABM)90
3.13.6.1.1تجزيه و تحليل فعاليت۹۱
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۲شناسايي محرك‌هاي هزينه۹۳
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۳تعيين مسائل مهم سازماني۹۴
۳٫۱۳٫۶٫۱٫۴راه‌هاي كاهش هزينه‌ها با تأكيد بر فعاليت‌هاي سازماني۹۵
۳-۱۳-۶-۲تجزيه و تحليل استراتژيك۹۷
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۱قيمت‌گذاري محصولات۹۷
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۲تجزيه و تحليل ارزش افزوده۹۸
۳٫۱۳٫۶٫۲٫۳استراتژي توليد محصولات۹۸
۳-۱۳-۶-۳تجزيه و تحليل ارزش۹۹
۳-۱۳-۶-۴بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت۱۰۰
۳-۱۳-۶-۵هزينه‌يابي هدفي۱۰۱
۳-۱۳-۶-۶زنجيره ارزش۱۰۲
۳-۱۳-۷مراحل اجراي سيستم ABC در سازمان۱۰۴
۳-۱۳-۷-۱توجيه مديريت نسبت به تغيير سيستم فعلي و به كارگيري سيستم ABC104
3-13-7-2برنامه‌ريزي جهت اجرا سيستم ABC109
3-13-7-3جمع‌آوري اطلاعات۱۱۲
۳٫۱۳٫۷٫۳٫۱روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات۱۱۳
۳-۱۳-۷-۴طراحي مدل۱۱۴
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۱تعريف و تشخيص فعاليت‌ها۱۱۵
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۲ساختاردهي مجدد به دفاتر كل۱۱۷
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۳ايجاد مراكز فعاليت۱۱۹
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۴شناسايي محركت منابع۱۲۱
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۵تعيين خصوصيات فعاليت‌ها۱۲۲
۳٫۱۳٫۷٫۴٫۶انتخاب محرك فعاليت۱۲۳
۳-۱۴ABC چگونه در سازمانها استفاده ميشود۱۲۴
گروههاي مسئول جهت راهاندازي سيستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها:۱۳۴
گروههاي مسئول جهت راهاندازي سيستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت:۱۳۵
خروجيهاي عمده بدست آمده از استفاده از سيستم ABC:136
خروجي عمده استفاده از سيستم ABC با توجه به اندازه شرکت:۱۳۷
خروجي عمده استفاده از سيستم ABC با توجه به نوع صنعت:۱۳۸
قابليت اتکا بر سيستم ABC براي تصميم سازي:۱۳۹
هزينه يابي بر مبناي فعاليت و انواع استراتژيهاي کسب وکار:۱۴۲
۳-۱۵استراتژيهاي يكپارچگي۱۴۵
۳-۱۶استراتژيهاي متمرکز۱۴۸
۳-۱۶-۱استراتژي رسوخ در بازار۱۴۸
۳-۱۶-۲استراتژي توسعه بازار۱۴۹
۳-۱۶-۳استراتژي توسعه محصول۱۵۰
۳-۱۷استراتژي هاي تنوع۱۵۱
۳-۱۷-۱استراتژي تنوع گرايي همگون۱۵۱
۳-۱۷-۲استراتژي تنوع گرايي غير همگون۱۵۱
۳-۱۷-۳استراتژي تنوع گرايي افقي۱۵۲
۳-۱۸استراتژي هاي تدافعي۱۵۳
۳-۱۸-۱استراتژي مشارکت۱۵۳
۳-۱۸-۲استراتژي کاهش۱۵۳
۳-۱۸-۳استراتژي واگذاري۱۵۳
۳-۱۸-۴استراتژي انحلال۱۵۴
۳-۱۹استراتژي هاي عمومي مايکل پورتر۱۵۵
۳-۲۰زنجيره ارزش و سيستم ABC :157
3-21الگوي ۵ نيروي رقابتي مايكل پورتر(Michael E. Porte) و سيستم ABC :158
3-21-1الزامات قانوني و سيستم ABC:160
3-21-2هزينه يابي در پروژه ها وسيستم ABC :165
هزينه يابي کيفيت و سيستم ABC167
3-21-2-1ساختار هزينه هاي کيفيت۱۶۸
۳-۲۱-۳اصول اخلاقي درسازمانها و سيستم ABC:170
3-21-4الگو سازي از بهترين يا Bench marking ) BM ) وسيستم ABC:170
4بررسي صنعت كشتي‌سازي۱۷۴
۴-۱بازار جهاني کشتي:۱۸۱
۴-۲بازار جهاني ساخت كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما۱۸۳
۴-۳بازار حمل و نقل دريايي۱۸۸
۴-۳-۱موقعيت نسبي کشورها در بازار ساخت کشتي۱۸۹
۴-۳-۲نفتکش ها۱۸۹
۴-۳-۳فله برها۱۹۱
۴-۳-۴کانتينربرها۱۹۲
۴-۳-۵کشتي‌هاي LNG193
4-4تحولات جهاني قيمت ساخت کشتي (Price Developments)194
4-5واکنشهاي جهاني به تحولات بازار ساخت کشتي (Responses to Market Developments)195
4-5-1اروپا۱۹۶
۴-۵-۲کره جنوبي۱۹۷
۴-۵-۳ژاپن۱۹۷
۴-۵-۴چين۱۹۸
۴-۶عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صنعت کشتي سازي۱۹۸
۴-۶-۱جايگزيني ناوگان فرسوده۲۰۰
۴-۶-۲تقاضا براي افزايش ظرفيت۲۰۱
۴-۶-۳تقاضا براي کشتي در کوتاه مدت۲۰۱
۴-۷عوامل اثرگذار در بازار جهاني عرضه۲۰۲
۴-۸بررسي بازار ايران۲۰۴
۴-۸-۱بررسي بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومي و کانتينر۲۰۶
۴-۸-۱-۱بررسي بازار صادراتي حمل محمولات فله۲۰۶
۴-۸-۱-۲بررسي بازار صادراتي حمل محمولات عمومي۲۰۷
۴-۸-۱-۳بررسي بازار صادرات حمل محمولات کانتينري۲۰۷
۴-۸-۱-۴بررسي بازار واردات حمل محمولات فله، عمومي و کانتينري۲۰۸
۴-۸-۱-۵بررسي بازار واردات حمل محمولات فله۲۰۸
۴-۸-۱-۶بررسي بازار واردات حمل محمولات عمومي۲۰۸
۴-۸-۱-۷بررسي بازار واردات حمل محمولات کانتينري۲۰۸
۴-۸-۲برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهاي موردنياز جهت حمل۲۰۹
۴-۸-۲-۱واردات و صادرات مواد فله۲۰۹
۴-۸-۲-۲ناوگان فله بر کشور در حال و آينده۲۰۹
۴-۸-۲-۳ناوگان آينده فله برها۲۱۰
۴-۸-۳برآورد واردات و صادرات کالاهاي کانتينري و شناورهاي موردنياز براي حمل۲۱۰
۴-۸-۳-۱واردات و صادرات کالاهاي کانتينري۲۱۰
۴-۸-۳-۲ناوگان کانتينربر کشور در حال و آينده۲۱۱
۴-۹برآورد ميزان كشتي‌هاي موردنياز ناوگان دريايي كشور۲۱۲
۴-۱۰جايگزيني شناورهاي كوچك و سنتي (لنج )۲۱۵
۴-۱۱مشخصات کلي لنج‌هاي موجود در کشور۲۱۶
۴-۱۱-۱انواع لنجها۲۱۶
۴-۱۲بررسي عوامل مؤثر بر ساخت و تعمير شناورهاي سنتي :۲۱۷
۴-۱۲-۱مسائل اقتصادي لنج۲۱۷
۴-۱۲-۲مسائل اجتماعي و فرهنگي۲۱۸
۴-۱۲-۲-۱تکنولوژي۲۱۸
۴-۱۲-۲-۲نيروي انساني۲۱۹
۴-۱۲-۲-۳انعطاف پذيري۲۱۹
۴-۱۲-۲-۴حفظ محيط زيست۲۱۹
۴-۱۲-۲-۵عمر شناور۲۲۱
۴-۱۲-۲-۶رعايت قوانين۲۲۱
۴-۱۲-۲-۷طراحي۲۲۲
۴-۱۲-۲-۸ابزار ساخت۲۲۲
۴-۱۲-۲-۹تجهيزات و ماشين آلات۲۲۲
۴-۱۳تحليل آماري پراکندگي لنج‌ها در بنادر ايران۲۲۳
۴-۱۳-۱كشتي هاي صيادي۲۲۳
۴-۱۳-۲طرح جايگزيني شناورهاي سنتي۲۲۴
۴-۱۳-۳ظرفيت و استعداد‌هاي مجتمع‌هاي كشتي سازي داخل كشور و منطقه خليج فارس۲۲۵
۴-۱۴محصولات توليدي مورد نظر۲۲۶
۴-۱۵تعميرات و نگهداري۲۲۹
۴-۱۵-۱مكان تعمير شناور۲۳۰
۴-۱۵-۲هزينه تعمير شناور۲۳۰
۴-۱۵-۳استفاده از وام و تسهيلات۲۳۰
۴-۱۵-۴تشابه لنج‌ها و شناورهاي جديد با شناورهاي سنتي۲۳۰
۴-۱۵-۵- تسهيلات صندوق ذخيره ارزي۲۳۴
۴-۱۶بازار ساخت شناورهاي فلزي ( جايگزيني با لنج‌هاي چوبي )۲۳۷
۴-۱۷ساير ضرورتهاي منتج به جايگزيني شناورهاي موجود۲۴۱
۴-۱۸مزيتهاي كيفي نوسازي ناوگان براي بهره‌برداران لنج‌ها۲۴۲
۴-۱۹شرايط بالفعل بازار ساخت شناورهاي فلزي كوچك و متوسط۲۴۶
۴-۲۰مزيت مالي و اقتصادي جايگزيني لنجها (براي صاحبان شناور)۲۴۷
۴-۲۱ارائه اطلاعات کلي در خصوص شرکت كشتي‌سازي صدرا چابهار۲۵۰
۴-۲۲بررسي فرآيندهاي توليد و ساخت کشتي لندينگ کرافت۲۵۴
۴-۲۲-۱لندينگ كرافت(landing craft ) چيست ؟۲۵۴
۴-۲۳۲- شرح فرآيندهاي ساخت كشتي۲۵۴
۴-۲۳-۱معرفي فرآيندهاي اصلي كشتي‌سازي۲۵۴

۴-۲۳-۲معرفي بخش‌هاي موجود در سايت كشتي‌سازي۲۵۵
۴-۲۳-۲-۱بخش بازاريابي و قراردادها۲۵۵
۴-۲۳-۲-۲بخش طراحي ومهندسي۲۵۶
۴-۲۳-۲-۳بخش فعاليت‌هاي داخل محوطه كارگاه‌ها (Indoor)256
4-23-3- روش ساخت:۲۵۷
۴-۲۳-۳-۱بخش مربوط فعاليت‌هاي خارج از محوطه كارگاه‌ها (روي پاركينگ‌ها) (Outdoor)268

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۴-۲۳-۳-۲بخش نصب تجهيزات كشتي در خارج از محوطه كارگاه‌ها۲۷۰
۴-۲۴منابع و مآخذ۲۸۰
۵فصل پنجم۲۸۴
۵-۱مروري بر سيستم فعلي محاسبه بهاي تمام شده:۲۸۴
۵-۲توجيه مديريت نسبت به تغيير سيستم فعلي و تشريح مزاياي حاصل از بهکارگيري سيستم ABC286
5-3جمعآوري اطلاعات مورد نياز۲۸۷
۵-۴طراحي و ارائه سيستم هزينهيابي بر مبناي فعاليت (ABC)287
5-5تعريف منشاء منابع۲۹۱
۵-۶ايجاد مراکز فعاليت۲۹۳
۵-۷ساختار دهي مجدد به دفاتر کل حسابداري۲۹۳
۵-۸انتخاب محرک هزينه۲۹۴
۵-۸-۱روش منطقي۲۹۴
۵-۸-۲روش علّي۲۹۵
۵-۸-۳روش درصد هزينهها۲۹۵
۵-۸-۴روش منافع دريافت شده۲۹۵
۵-۸-۵روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)295
5-9روشهاي تخصيص هزينههاي دواير خدماتي۳۰۰
۵-۹-۱روش مستقيم۳۰۰
۵-۹-۲روش تخصيص يکطرفه۳۰۰
۵-۹-۳روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه)۳۰۱
۵-۹-۴چگونگي تخصيص هزينههاي مراکز فعاليت۳۰۲
۵-۱۰محاسبه بهاي تمام شده به روش ABC303
5-11تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از مطالعه انجام شده۳۶۸
۵-۱۱-۱تفاوت قابل ملاحظه در بهاي تمام شده شناورها۳۶۸
۵-۱۱-۲کاهش قابل ملاحظه زينههاي عمومي و اداري و تشکيلاتي۳۷۸
۵-۱۱-۳فرآيندهاي متفاوت انجام فعاليتها، هزينههاي متفاوتي را دربر خواهد داشت سه فروند از لندينگ کرافتهاي مورد بررسي در اين مطالعه از يک نوع ميباشند (لندينگهاي ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳)۳۷۹
۵-۱۱-۴هزينهها در مراکز فعاليت از يکديگر تأثير ميپذيرند.۳۸۰
۵-۱۱-۵استفاده از روش ABC براي برون سپاري کارهاي شرکت۳۸۱
۵-۱۱-۶تأثير استفاده از سيستم ABC به روي رفتار سازماني۳۸۲
۶فصل ششم۳۸۴
۶-۱خلاصه روند انجام مطالعه و کارهاي انجام پذيرفته۳۸۴
۶-۲نتايج بدست آمده از انجام موضوع۳۸۶
۶-۳پيشنهادات۳۸۸
۶-۳-۱پيشنهاداتي براي مديريت شرکت۳۸۸
۶-۳-۲پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي مرتبط با موضوع۳۸۹
۱ فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
ضرورت جهاني شدن بنگاه‌‌ها و جوامع واقعيتي پذيرفته شده و غيرقابل انکار است. در محيط تجارت کنوني بيش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چيزي که ثابت مانده است همان پديده تغييرات است. تغييرات سريع و عظيم دو دهه اخير در تکنولوژي و افزايش نقش تکنولوژي اطلاعات و سيستم‌هاي کامپيوتري در اداره سازمان‌ها، نحوه مديريت و رهبري سازمان‌ها را دگرگون نموده است و مديريت و اداره کردن بنگاه‌هاي اقتصادي به روش‌هاي گذشته تقريباً غيرممکن شده است. امروزه يکي از مسائل و چالش‌هاي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش بهره‌وري و دستيابي به مزيت رقابتي به منظور ماندگاري پايدار در عرصه کسب و کار مي‌باشد.
براي حصول اطمينان در احراز قابليت رقابت و داشتن مزيت رقابتي پايدار در فضاي کسب و کار و ايجاد يک بستر مناسب سازماني، توسل به شعار و لفاظي نمي‌تواند کارساز باشد. مديريت و فرآيندهاي مرتبط با آن در تداوم فعاليت و ماندگاري بنگاه‌هاي اقتصادي در محيط رقابتي کسب و کار نقش پراهميتي ايفاد مي‌‌كند.
همزمان با رشد و توسعه تکنولوژي پيشرفته و پيچيدگي روزافزون فعاليت‌ها، درک اين پيچيدگي‌‌ها و استفاده از اين موقعيت براي سازمان‌ها اهميت زيادي دارد. در چنين شرايطي مديران با داشتن يک بينش وسيع و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب، تدابير و مقدمات مورد نياز را جهت استفاده از اين فرصت‌‌ها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغيير سريع تکنولوژي، فضاي تجاري کاملاً رقابتي که کيفيت بالا، خدمات عالي و قيمت‌هاي فروش معقول و پايين را طلب مي‌‌كند، اهميت مضاعفي در درک فرصت‌‌ها و بکارگيري روش‌هاي مناسب براي استفاده از اين موقعيت‌‌ها فراهم مي‌‌كند. در اين ميان بي شک حيات و بقاء سازمان‌ها مستلزم طراحي و بکارگيري سيستم‌هاي مناسب جهت مواجه شدن با اين شرايط است. امروزه سازمان‌ها براي اين‌كه بتوانند خود را با اين تغييرات سريع تطبيق دهند، ويژگي‌هاي زيادي بايد داشته باشند. مجموع اين ويژگي‌ها در خصوصيات سازمان‌هاي در سطح جهاني لحاظ شده است. اين ديدگاه بر سه پايه اساسي قرار دارد که عبارتند از:
۱) سيستم توليد به‌موقع
۲) کنترل کيفيت جامع
۳) روش‌هاي محاسبه ارزش افزوده
يکي از اين ويژگي‌هاي مهم و اساسي، که بدون شک ساز و کارهاي آن تاثير زيادي بر آينده سازمان و استفاده از موقعيت‌‌‌ها و شرايط رقابتي دارد، استفاده از روش‌هاي نوين محاسبه ارزش افزوده است. اهميت توجه و بکارگيري اين روش‌‌ها در اين است که با تمسک به آن‌‌ها مي‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهينه از منابع سازماني دست يافت.
تحولات و چالش‌هاي جهاني، فناوري اطلاعات، پيچيدگي‌هاي فرآيند توليد و لزوم پاسخ به تغييرات سريع تکنولوژي باعث دگرگون شدن روش‌هاي محاسبه ارزش افزوده شده است، به‌طوري که خيلي از روش‌هاي اين ديدگاه متاثر از همين چالش‌‌ها است. بديهي است بکارگيري روش‌هاي سنتي حسابداري مديريت پاسخگوي نيازهاي متنوع امروزي نمي‌باشد، بنابراين لزوم طراحي و بکارگيري روش‌هاي نوين که متاثر از تغييرات و ساز و کارهاي دنياي رقابت و پرچالش امروز باشد، يکي از ضروريات سازمان‌هاي موجود است. بسياري از رويکرد‌‌ها و تکنيک‌هاي حسابداري مديريت بر مبناي مفهوم ارزش آفريني بوجود آمده‌اند. اين تکنيک‌ها با محور قرار دادن، مفهوم ارزش و ارزش آفريني به بنگاه‌هاي اقتصادي کمک نموده که در شرايط جديد رقابتي بتواند استراتژي‌هاي مناسب را براي رقابت و بقا اتخاذ نمايد. يکي از اين روش‌‌ها که امروزه بخاطر قابليت‌‌‌ها و توانايي‌هاي آن استفاده گسترده‌اي پيدا کرده است. سيستم “هزينه بر مبناي فعاليت”۱ يا اصطلاحاً سيستم “ABC” است.
سيستم ABC يکي از سيستم‌هاي نوين هزينه‌يابي محصولات و خدمات است که مي‌تواند همراه با سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي و سفارش کار جهت تهيه اطلاعات دقيق تر در خصوص هزينه‌ها و تصميم‌گيري‌‌ها بکار رود. اين سيستم با بکارگيري روش‌هاي مناسب اثرات حاصل از تغييرات تکنولوژي، پيچيدگي و ويژگي‌هاي خاص هر محصول را در محاسبه هزينه‌ها منظور مي‌‌كند. برتري اين سيستم نسبت به ساير سيستم‌هاي هزينه‌يابي، توانايي شناسايي دقيق هزينه‌ها و ارائه اطلاعات غيرمالي جهت بهبود عملکرد‌‌ها و فعاليت‌ها است. اين توانايي‌‌ها باعث شده است که امروزه کاربردهاي گوناگون آن در سيستم‌هاي توليدي و خدماتي روز به روز افزايش يابد.
۱-۲ موضوع و اهداف تحقيق
موضوع اين پايان نامه بکارگيري سيستم “هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت” در صنعت كشتي‌سازي مي‌باشد. اين تحقيق در کارخانه كشتي‌سازي صدرا اميد چابهار انجام خواهد شد. پس از بررسي و تجزيه و تحليل سيستم فعلي بهاي تمام شده اين کارخانه، سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) طراحي و ارائه مي‌گردد که در آن فعاليت‌هاي اصلي و داراي ارزش افزوده در صنعت كشتي‌سازي شناسايي و با تعيين مبناي مناسب تسهيم هزينه‌ها، بهاي تمام شده هر فعاليت محاسبه خواهد گرديد.
اهداف اين تحقيق عبارتند از:
۱- بررسي و تجزيه و تحليل سيستم هزينه‌يابي فعلي در کارخانه كشتي‌سازي صدرا اميد چابهار
۲- بررسي و تجزيه و تحليل فرآيند فعاليت‌هاي صنعت كشتي‌سازي
۳- طراحي و ارائه سيستم جديد هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) جهت محاسبه صحيح بهاي تمام شده محصولات
۴- مقايسه سيستم جديد بهاي تمام شده با سيستم فعلي بهاي تمام شده
۵- استفاده از اطلاعات بدست آمده در راستاي استفاده بهينه از منابع سازمان، ماشين آلات، تجهيزات و نيروهاي انساني
۶- برون سپاري فعاليت‌هايي که هزينه آن با توجه به اطلاعات بدست آمده براي کارخانه بالا مي‌باشد.
۷- استفاده از اطلاعات بدست آمده براي قيمت گذاري مناسب محصولات براي فروش
۸- استفاده از سيستم (ABC) براي شناسايي و حذف فعاليت‌هايي که داراي ارزش افزوده نمي‌باشد.
۱-۳ روش تحقيق
از آنجا که موضوع پايان نامه مربوط به “تحقيقات کاربردي”۲ يا “تحقيقات اقدامي”۳ مي‌باشد، جهت بکارگيري مفاهيم نظري سيستم پيشنهادي، نياز به بررسي آن در يک “مطالعه موردي”۴ مي‌باشد. به همين منظور “شرکت كشتي‌سازي صدرا اميد چابهار” به عنوان محل مورد مطالعه انتخاب گرديده است.
در اين راستا ابتدا سيستم فعلي هزينه‌يابي شرکت صدرا اميد چابهار مورد بررسي قرار خواهد گرفت با توجه به اين‌كه کارآيي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) بستگي به نوع عملکرد، موقعيت جغرافيايي و عوامل فرهنگي و اجتماعي دارد نسبت به بررسي و سنجش سازه‌هاي مؤثر در افزايش کارآيي عملکرد اين سيستم اقدام خواهد گرديد و پس از حصول اطمينان نسبت به کارآيي موضوع پيشنهادي نسبت به طراحي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) براي محل مورد مطالعه اقدام خواهد گرديد. در اين سيستم جديد براي محاسبه هزينه‌هاي بهاي تمام شده ابتدا فعاليت‌هاي مراکز خدماتي و توليدي شناسايي و تعريف مي‌شوند. جهت شناسايي و تعريف فعاليت‌ها از روش‌هاي مشاهده و مصاحبه جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است. به همين منظور تلاش گرديده است با استفاده از مطالعات کتابخانه‌اي و نيز مشاهده و بررسي فرآيندهاي توليد در کارخانه‌هاي کشتي‌سازي (Shipyard)، فعاليت‌هاي اساسي اين صنعت مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.
به کمک مصاحبه با افراد با تجربه و مشاهده کارهاي در حال انجام نسبت به طراحي و تهيه جدول فعاليت‌ها اقدام خواهد گرديد و سپس هزينه کليه فعاليت‌ها در مراکز خدماتي و توليدي محاسبه مي‌شود. با انجام اين کار منابع سازمان که صرف انجام فعاليت‌ها مي‌گردند نيز شناسايي خواهد شد.
در ادامه، ضمن بررسي چارت سازماني ايجاد شده در سازمان، مراکز فعاليت تشخيص داده شده و دفاتر کل حسابداري براساس فعاليت‌هاي مشخص شده نوشته مي‌شود. شناسايي و تشخيص فعاليت‌ها بر مبناي بررسي و تجزيه فعاليت‌ها و ميزان “ارزش افزوده”۵ آن‌‌ها صورت مي‌پذيرد. در سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)، فعاليت‌هاي داراي ارزش فعاليت‌هايي هستند که براي مشتريان ايجاد رضايت مينمايد و يا براي انجام کارهاي مراکز فعاليت ساير قسمت‌‌‌ها ضروري بوده و از انجام آن فعاليت و نتايج آن استفاده مي‌كنند.
در مرحله نسبت به تعيين مبناهاي تسهيم هزينه‌ها اقدام شده و نرخ‌هاي تسهيم هزينه براي هر مبنا محاسبه گرديده و هزينه‌هاي جمع‌آوري شده به محصولات تخصيص خواهد يافت.
بطور کلي مراحل طراحي و ايجاد سيستم جديد به شرح زير مي‌باشد:
نکته حائز اهميت در سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)، اين است که تنها هزينه فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده به حساب بهاي تمام شده منظور مي‌گردد و فعاليت‌هايي که داراي ارزش افزوده نمي‌باشد حذف مي‌شوند و يا هزينه آن به حساب هزينه دوره منظور مي‌گردد.
۱-۳-۱ اهميت تحقيق:
پيشرفت سرعت ارتباطات باعث شده است که کشورها، فرهنگ‌‌‌ها و سازمان، در سراسر دنيا به هم نزديک‌تر شوند. بدون ترديد در گذشته هيچ‌گاه بيش از دوره کنوني بين شرکت‌‌ها و بنگاههاي اقتصادي رقابت وجود نداشته است. يکي از هدف‌هاي شناخته شده بنگاههاي اقتصادي اين است که بر ميزان رشد فروش و سود خود بيفزايند و اغلب سهامداران داراي چنين اميد و انتظاري هستند، زيرا رشد فروش و افزايش سودآوري معياري است که تعيين کننده ميزان موفقيت بنگاه اقتصادي مي‌باشد. بنابراين بزرگترين نقطه قوت يا مزيت شرکت مي‌تواند اين باشد که براي محصولات و خدمات خود به مشتريان جديد دست يابند و بدين وسيله بر ميزان فروش و سودآوري خود بيفزايند.
طي دو دهه گذشته تغييرات بسيار شديدي در فناوري رخ داده است و کشف‌هاي جديد، مانند ابر رساناها، مهندس رايانه، شبکه‌هاي ماهواره‌اي، فيبر نوري و بانکداري و تجارت الکترونيک اثرات شديدي بر سازمان‌ها داشته‌اند.
وسايل مبتني بر ريزپردازنده‌‌‌ها و سرعت پردازش آن‌ها، توليد و طراحي به کمک رايانه، مراکز توليد انعطاف‌پذير و بطور کلي پيشرفت‌هاي فناوري اثرات زيادي بر محصولات، خدمات، بازارها، فرايند‌‌ها توليد و هزينه‌هاي آن داشته است.
يکي از مهمترين چالش‌هاي پيش روي مديران درعرصه کنوني کسب و کار، پاسخگويي به انتظارات مشتريان و ايجاد يک مزيت رقابتي۶ پايدار براي سازمان خود مي‌باشد.
در وضعيت رقابتي موجود يکي از عوامل مهمي که موجب برتري نسبت به ساير رقبا مي‌گردد. کاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده است. اين مهم بدون کاهش هزينه‌ها در سازمان و استفاده بهينه از منابع و امکانات ممکن نمي‌باشد. در اين ميان، شناسايي منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده موجود در سازمان و چگونگي طبقه‌بندي آن‌‌ها در سيستم جامع در شناخت و طبقه‌بندي اين گونه فعاليت‌ها است. اما به‌دليل ضعف‌هاي موجود در سيستم‌هاي بکار گرفته شده، دسترسي به اين اطلاعات ممکن نمي‌باشد. جنبه‌اي از اين نارسائي ناشي از ضعف و عدم کارآيي سيستم‌هاي موجود خصوصاً در حوزه حسابداري مديريت و مهندسي صنايع است. عامل ديگري که بر عدم شناخته منابع و امکانات سازماني مؤثر است، عدم کارآيي سيستم‌هاي هزينه‌يابي موجود به دليل ماهيت غيرواقعي اجزاء آن است (Turny, 1997). چون با رواج تکنولوژي‌هاي جديد و پيدايش اتوماسيون، ساختار هزينه‌هاي تشکيل دهنده محصولات و خدمات تغيير کرده است. بنابراين لزوم بکارگيري روش‌هاي جديد که بتواند ساختار هزينه‌هاي تشکيل دهنده محصولات و خدمات را به خوبي تشريح کند، بيش از پيش احساس مي‌شود.
تعداد زيادي از شرکت‌‌ها در کشورهاي ديگر، خصوصاً کشورهاي اروپايي و آمريکايي سيستم حسابداري صنعتي خود را بازنگري کرده‌اند (Turney1997) شرکتهاي بسياري به دليل فضاي کسب و کار کاملاً رقابتي که کيفيت بالا، خدمات عالي و قيمت تمام شده پايين را طلب مي‌‌كند، از سيستم جديد در محاسبه قيمت تمام شده يعني سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) استفاده کرده‌اند.
اين شرکتها به اين دليل به روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) روي آورده‌اند که در اين روش هزينه‌ها را بر پايه وظايف مختلفي که در فرآيند اجراي يک فعاليت خاص مي‌يابد انجام شوند، بنا مي‌نهند.
اين شرکت‌‌ها لذا اين روش براي بهبود هزينه‌يابي محصول و از طريق آن براي بهبود پارامترهاي قيمت‌گذاري کاهش ضايعات و افزايش کيفيت استفاده مي‌كنند.۷
بطول خلاصه، مهمترين مزاياي اين تحقيق عبارتند از:
۱- ارائه مفاهيم نظري در خصوص معرفي و شناسايي سيستم ABC
2- بررسي و تجزيه و تحليل فرآيند‌‌ها و فعاليت‌ها در صنعت كشتي‌سازي
۳- شناسايي و تعيين فعاليت‌هاي مراکز خدماتي و توليدي و حذف فعاليت‌هاي غيرضروري با توجه فرآيندهاي ساخت کشتي
۴- ارائه پروژه‌اي کاربردي در خصوص پياده سازي سيستم ABC
5- ارائه گزارشات بهاي تمام شده در سطح استراتژيک به مديران ارشد و در سطح عملياتي به مديران مياني
۶- کمک در قيمت گذاري بهتر محصولات براي فروش
۷- برون سپاري فعاليت‌هايي که هزينه انجام آن براي کارخانه بالا مي‌باشد.
۱-۴ محدوديت‌هاي تحقيق
با توجه به اين‌كه در محيط‌هاي صنعتي پيرامون ما، اصولاً اعتقاد راسخي به انجام تحقيق وجود ندارد و مشغله‌هاي گوناگون بي‌مورد و با مورد بيشتر وقت مديران ارشد سازمان‌هاي صنعتي ما را گرفته است، بنابراين اگر گاهي در جلسه‌اي يا مکاتبه‌اي، جمله‌اي منبي بر تائيد انجام تحقيق بر زبان آورده مي‌شود يا به رشته تحرير درمي‌آيد، معمولاً در مرحله عمل جدي گرفته نمي‌شود. در چنين محيطي گرفتن اطلاعات و توقع صرف وقت توسط مسئولين يک صنعت براي انجام پروژه تحقيقي، امر مشکل و طاقت‌فرساست و از مهمترين محدوديت‌هاي انجام اين تحقيق به شمار مي‌آيد.
يکي ديگر از محدوديت‌هاي اين تحقيق عدم اجراي سيستم‌هاي مديريتي نوين در صنعت کشتي‌سازي در ايران مي‌باشد. اين صنعت در ايران تاکنون بصورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است و شيوه‌هاي نوين مديريتي در فرآيندهاي توليدي اين صنعت بکار گرفته نشده است و به دليل عدم انجام مطالعه تجربي، عملاً دسترسي به نتايج اين مطالعات امکانپذير نبود.
در خصوص تهيه منابع علمي و نظري در مورد سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) با توجه به اين‌كه روش مذکور از روش‌هاي نوين هزينه‌يابي به شمار مي‌آيد منابع علمي و اطلاعاتي زيادي در دسترس نبود و در مورد تهيه و دسترسي به منابع علمي، کتاب، مجلات و ساير منابع علمي براي انجام اين تحقيق تلاش فراوان انجام گرفته است.
۱-۵ برنامه زمان‌بندي انجام تحقيق
زمان‌بندي اجراي پروژه تحقيق با توجه به شرح فعاليت‌هاي تحقيق و نتايج مورد انتظار و با استفاده از “نمودار گانت”۸ که يکي از نمودارهاي متداول کنترل پروژه مي‌باشد، تهيه و در نمودار (۱-۱) ارائه گرديده است.

زمان
شرح فعاليت هاي تحقيق ماه دوم ماه سوم ماده چهارم ماه پنجم ماه ششم گرد آوري اطلاعات مرتبط با موضوع بررسي اطلاعات جمع آوري شده تدوين ادبيات تحقيق تعيين متدلوژي تحقيق مطالعه وبررسي صنعت کشتي سازي گردآوري داده هاي عيني تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده نتيجه گيري وتنظيم پيشنهادات تهيه وارائه گزارش نهايي با توجه به نمودار ارائه شده کل زمان اجراي اين تحقيق ۶ ماه مي‌باشد و فعاليت‌هاي آن به شرح زير مي‌باشد.
۱- مطالعه و جستجو براي تعيين موضوع
۲- تصويب موضوع پيشنهادي
۳- گردآوري اطلاعات علمي، مقالات، کتب و مجلات مرتبط با موضوع
۴- بررسي و تجزيه تحليل اطلاعات گردآوري شده
۵- تدوين ادبيات تحقيق
۶- تعيين متدولوژي تحقيق
۷- مطالعه و بررسي صنعتي کشتي‌سازي و فرآيند‌‌ها و فعاليت‌هاي ساخت کشتي
۸- گردآوري داده عيني
۹- تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده
۱۰- نتيجه‌گيري و تنظيم پيشنهادات
۱۱- تهيه و ارائه گزارش نهايي
۱-۶ تعريف واژه‌هاي کليدي
با توجه به اين‌كه واژه‌هاي بکار گرفته شده در ادبيات تحقيق برحسب موضوع مورد بررسي ممکن است، تفاوت‌هايي داشته باشد. در اين قسمت به معرفي اصطلاحات بکار گرفته شده مي‌پردازيم.
منابع۹: در سيستم ABC منظور از منابع “عناصر اقتصادي” است که براي انجام فعاليت‌ها توسط انسان و يا ماشين مصرف مي‌شوند. منابع در واقع هزينه انجام فعاليت‌هاست که با جريان يافتن در داخل فعاليت‌ها، موجب انجام کار‌‌ها مي‌شوند.
محرکهاي منابع۱۰: محرکهاي منابع، موجب ايجاد ارتباط بين منابع مصرف شده و فعاليت‌هاي انجام گرفته، با توجه به مبناهاي تسهيم فعاليت‌ها مي‌شوند.
فعاليت۱۱: در سيستم ABC، منظور از فعاليت، يک واحد کار انجام شده در سازمان است که توسط نيروي انساني، ماشين آلات و يا هر دو انجام مي‌شود. فعاليت، عنصر اساسي در سيستم ABC است. چون پس از تخصيص هزينه‌ها از عناصر اقتصادي (منابع) به آن‌ها، اين هزينه‌ها به هدف هزينه (محصول يا مشتري) تخصيص مي‌يابد.
محرک فعاليت۱۲: محرک فعاليت نشان دهنده ميزان استفاده هدف هزينه از فعاليت‌ها است. محرک فعاليت با استفاده از مبناهي مناسب، ميزان فعاليت استفاده شده جهت انجام کار‌‌ها را به هدف هزينه تخصيص مي‌دهد.
هدف هزينه۱۳: در سيستم ABC هدف هزينه منشاء و دليل اصلي انجام فعاليت‌ها مي‌باشد و باعث به جريان افتادن منابع در چرخه سيستم ABC مي‌شود. هدف هزينه در سازمان مي‌تواند در جهت توليد محصول و يا ارائه خدمات به مشتريان باشد.
محرک هزينه۱۴: فاکتورهاي علّي هستند که تعيين کننده ميزان کار و تلاش مورد نياز و عناصر اقتصادي براي انجام يک فعاليت مي‌باشند. يک فعاليت بسته به نوع آن، ممکن است داراي چند محرک هزينه باشد.
مرکز فعاليت۱۵: در سيستم ABC جهت کنترل و طبقه‌بندي فعاليت‌ها، فعاليت‌هاي مرتبط به هم که داراي هدف هزينه، سطح هزينه و محرک هزينه مشترک باشند در داخل يک مرکز فعاليت، که نشان دهنده عملکرد آن فعاليت باشد، طبقه‌بندي مي‌شود. هر مرکز فعاليت معمولاً از چند عنصر فعاليت تشکيل مي‌شود.
عنصر فعاليت۱۶: کوچکترين جزء تشکيل دهنده يک فعاليت است که براي انجام کار توسط ماشين يا انسان و يا هر دو بکار گرفته مي‌شود.
حوزه هزينه۱۷: منظور از حوزه هزينه هزينه‌هاي تشکيل دهنده مراکز فعاليت است. هر حوزه هزينه از تعدادي عناصر هزينه تشکيل شده است.
تجزيه و تحليل فعاليت۱۸: منظور از تجزيه و تحليل فعاليت، واکاوي فعاليت‌ها جهت کسب اطلاعات در مورد نوع فعاليت، سطح فعاليت، هدف از انجام فعاليت، چگونگي انجام فعاليت و تأثير آن در هدف هزينه‌ها مي‌باشد.
اندازه‌گيري عملکرد۱۹: شاخصي است که نشان دهنده کار انجام شده و نتيجه بدست آمده از يک فعاليت است. اندازه‌گيري عملکرد، معمولاً با توجه به نتيجه‌اي که از انجام فعاليت حاصل شده است، محاسبه مي‌شود. به‌عنوان مثال، ميزان برآوردن نيازهاي مشتريان داخل و خارج از سازمان، يک شاخص عملکرد براي سنجش کارآيي خدمات انجام شده به مشتريان است. شاخص اندازه‌گيري عملکرد مي‌تواند شاخص مالي (مانند هزينه انجام فعاليت، ميزان منابع مصرف شده) و يا شاخص غيرمالي (مانند زمان تحويل سفارش به مشتريان يا ميزان رضايتمندي آنان) باشد.
۱-۷ خلاصه ساير فصل‌ها
اين پايان‌نامه داراي ۶ فصل مي‌باشد. در فصل اول کليات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. مطالب ساير فصول به شرح زير است:
۱-۷-۱ فصل دوم
در اين فصل ابتدا، به پيشينه موضوع در ادبيات تحقيق اشاره مي‌گردد. سپس سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و چگونگي منشاء پيدايش آن ذکر مي‌گردد. در ادامه ديدگاه‌هاي موجود در زمينه تکامل سيستم ABC تشريح مي‌شود. علاوه بر نظرات نويسندگان در زمينه موضوع مورد بررسي، به شرکت‌هايي که از سيستم ABC براي بهبود عمليات خود استفاده کرده‌اند و نتايج کسب شده حاصل از بکارگيري اين سيستم، اشاره مي‌شود.
۱-۷-۲ فصل سوم
در اين فصل ابتدا به دلايل تغييرات سازمان‌ها پرداخته مي‌شود. سپس سازمان‌هاي در سطح کلاس جهاني و خصوصيات آن‌‌ها معرفي مي‌گردند. يکي از اجزاء مهم اين سازمان‌ها، روش‌هاي پيشرفته محاسبه ارزش افزوده است. براي معرفي بيشتر اين روش و موضوع مورد مطالعه، سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)، به عنوان يکي از زير سيستم‌هاي روش‌هاي پيشرفته محاسبه ارزش افزوده، مطرح مي‌گردد. با معرفي سيستم ABC مکانيزم اجرايي آن و ديدگاه‌هاي گوناگون در اين زمينه معرفي شده، سپس اجزاء تشکيل دهنده سيستم ABC در ديدگاه تخصيص هزينه و فرآيندي تشريح مي‌شود.
۱-۷-۳ فصل چهارم
در اين فصل به بررسي صنعت كشتي‌سازي در ايران مي‌پردازيم و اين صنعت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و سپس اطلاعات کلي مربوط به محل اجراي پايان نامه ارائه مي‌گردد.
موارد زير به ترتيب در اين فصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت:
– بررسي صنعت كشتي‌سازي

دسته بندی : 22

پاسخ دهید