۱-۸-۲ فسفر:۱۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۸-۳ پتاسيم:۱۷
۱-۸-۴ منيزيم:۱۷
۱-۸-۵ کلسيم:۱۷
۱-۸-۶ گوگرد:۱۷
۱-۹ بيماريهاي مربوط به بنفشه آفريقايي۱۸
۱-۹-۱ زردي برگ:۱۸
۱-۹-۲ برگهاي رنگ پريده با ساقه هاي بلند:۱۸
۱-۹-۳ ندادن گل:۱۸
۱-۹-۴ بيماري هاي ناشي از قارچ:۱۸
۱-۹-۴-۱ شل شدن برگها و پوسيدگي ريشه:۱۹
۱-۹-۴-۲کپک زدن برگها و گلها:۱۹
۱-۹-۴-۳ بيماري پوسيدگي يا کپک قارچي:۱۹
۱-۹-۵ بيماريهاي ويروسي:۲۰
۱-۹-۶ آفات:۲۰
۱-۹-۷ کپک پودري ((Oidium SPP:21
1- 10 اهميت بنفشه آفريقايي:۲۱
۱-۱۱اصلاح بنفشه آفريقايي۲۲
۱-۱۱-۱روشهاي اصلاحي۲۲
۱-۱۲کشت بافت:۲۲
۱-۱۳تاريخچه کشت بافت گياهي:۲۲
۱-۱۴ اهميت كشت بافت گياهي:۳۰
۱-۱۶ تکنيک هاي کشت بافت گياهي:۳۱
۱-۱۶-۱ کشت کالوس:۳۱
۱-۱۶-۲ کشت سلولي :۳۱
۱-۱۶-۳ کشت اندام :۳۲
۱-۱۶-۴ کشت مريستم و ريخت زايي يا مرفوژنز :۳۲
۱-۱۶-۵ جداسازي اسپتيک پروتوپلاست هاي گياهان۳۲
۱-۱۷ کاربردهاي مهم کشت بافت گياه:۳۲
۱-۱۸ محدوديتها يا همان معايب کار۳۳
۱-۱۹ موارد کاربردي در کشاورزي:۳۴
۱-۲۰ موارد کاربرد ي در صنعت:۳۴
۱-۲۱ اهميت و کاربرد کشت بافت در باغباني:۳۴
۱-۲۲ انواع کشت در شيشه:۳۵
۱-۲۲-۱ سازمان يافته :۳۵
۱-۲۲-۲ سازمان نيافته :۳۵
۱- ۲۳ انواع مختلفي از كشت در شيشه نيز وجود دارد.۳۶
۱-۲۳-۱ كشت گياه كامل:۳۶
۱-۲۳-۲ كشت جنين:۳۶
۱-۲۳-۳ كشت كالوس:۳۶
۱-۲۳-۴ كشت سلول :۳۶
۱-۲۳-۵ كشت پروتوپلاست :۳۷
۱-۲۴کلر:۳۷
۱-۲۵ پراکسيداز:۳۸
۱-۲۶ کاتالاز:۳۸
۱-۲۷ کلروفيل:۳۹
۱-۲۸ پرولين:۴۰
۱-۲۹ کربوهيدراتهاي محلول و نا محلول:۴۱
۱-۳۰ شوري:۴۱
۱-۳۱ مکانيسم اثر شوري:۴۲
۱-۳۲ تاثير در ساختار ريختي:۴۴
۱-۳۳ اثرات تنش شوري بر پارامترهاي رشد در گياه:۴۴
۱-۳۴ تغيير در ساختار تشريحي:۴۶
۱- ۳۵ تغيير در ساختار مريستمها:۴۶
۱-۳۶ اثرات تنش شوري بر فتوسنتز:۴۶
فصل دوم/ مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱ روشهاي ريز ازديادي بنفشه آفريقايي۴۹
۲-۱-۱ بيلکي و همکارانش:۴۹
۲-۱-۲کوک۵۰
۲-۱-۳ شريفي و همکاران۵۱
۲-۱-۴ سيف الله خان و همکاران۵۱
۲-۱-۵ سميرحسين و همکاران۵۲
۲-۱-۶ ويچادا سانپوي و همکارانش۵۲
۲-۱-۷ عبادي وهمکارانش۵۳
۲-۱-۸ عبادي و همکارانش۵۳
۲-۱-۹ مارکس و همکارانش۵۴
۲-۲ اثرات تنش شوري بر گياهان۵۴
۲-۲-۱ اثر شوري بر ديواره سلولي۵۴
۲-۲-۲ اثر شوري بر غشا:۵۵
۲-۲-۳ اثر شوري بر تراکم يونها در گياه:۵۵
۲-۲-۴ اثر شوري بر اسموليتها:۵۸
۲-۲-۵ اثر شوري بر پرولين:۵۹
مواد و روشها /فصل سوم
۳-۱ تهيه محلول هاي ذخيره و محيط کشت:۶۲
۳-۱-۱ محلول هاي مادري نمک هاي پرمصرف با غلظت ۱۰ برابر ( ):۶۲
۳-۱-۲ محلول هاي مادري نمک هاي کم مصرف با غلظت ۱۰۰۰برابر (۱۰۰۰ × )۶۳
۳-۱-۳ محلول مادري Na2. EDTA.2H2O , FeSO4. 7H2O با غلظت ۱۰ برابر (۱۰ × )۶۳
۳-۱-۴ محلول مادري ويتامين ها و گلايسين ۱۰۰ برابر (۱۰۰ ×) :۶۴
۳-۱-۵ محلول مادري هورمون ها:۶۴
۳-۲ تهيه يک ليتر محيط کشت پايه MS از محلول هاي مادري:۶۵
۳-۲-۱ اکسين:۶۵
۳-۲-۲سيتوکنين (BAP):65
3-2-3 ويتامينها:۶۵
۳-۲-۴ ميواينوزيتول:۶۶
۳-۲-۵ عامل ژلي:۶۶
۳-۳ روش تهيه گياه پايه استريل:۶۶
۳-۳-۱ مراحل سترون سازي۶۶
۳-۳-۲ سترون سازي برگها :۶۶
۳-۳-۳ سترون سازي محيط و وسايل کار:۶۷
۳-۴ توليد گياهان سترون جهت تيمارهاي مختلف:۶۸
۳-۵ کشت گياه در محيط هاي تيماري:۶۸
۳-۶ آناليز رشد:۶۹
۳-۷ سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي (آرنون، ۱۹۵۷):۶۹
۳-۸ سنجش کربوهيدرات (کوچرت،۱۹۷۸):۷۰
۳-۸-۱ اندازه گيري قندهاي محلول:۷۰
۳-۸-۲ اندازه گيري قندهاي نامحلول ( نشاسته ):۷۱
۳-۹ سنجش پرولين (باتيس و همکاران، ۱۹۷۳):۷۱
۳-۱۰ سنجش فعاليت آنزيمي۷۲
۳-۱۰-۱ سنجش آنزيم پراکسيداز (کوري۱۹۸۹)۷۲
۳-۱۰-۲٫ سنجش آنزيم کاتالاز (چانز،۱۹۵۵)۷۳

۳-۱۱٫ سنجش پروتئين ها (لاوري و همکاران، ۱۹۵۱)۷۳
فصل چهارم/ نتايج تحقيق
۴-۱ اثر غلظتهاي مختلف کلريد سديم بر خصوصيات مورفولوژيکي و رويشي گل بنفشه آفريقايي۷۶
۴-۲ نتايج حاصل از اثرات مختلف کلريد سديم پس از ۴۰ روز تيمار در محيط کشت پايه MS78
4-2-1 تغييرات حاصل از اثرات تيمار با غلظتهاي مختلف کلريد سديم در پارامترهاي رشد۷۸
۴-۲-۱-۱ تغييرات وزن تر اندام هوايي در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي:۷۸
۴-۲-۱-۲ تغييرات وزن خشک اندام گياهي در گياه بنفشه آفريقايي۷۹
۴-۲-۱-۳ تغييرات سطح برگ در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي:۸۰
۴-۲-۱-۴ تغييرات تعداد برگ در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۱
۴-۲-۱-۵ نسبت سطح برگ LAR ( Area Ratio Leaf) در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۲
۴-۲-۱-۶ وزن مخصوص برگ SLW (Specific Leaf Weight) گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۳
۴-۳ تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۴
۴-۳-۱ سنجش ميزان تغييرات انواع کلروفيل۸۴
۴-۳-۱-۱ تغييرات کلروفيل a در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۴
۴-۳-۱-۳ تغييرات کلروفيل کل (a+b) در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۶
۴-۴ تغييرات ميزان قندهاي محلول در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۷
۴-۵ تغييرات ميزان قندهاي نامحلول(نشاسته) در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۸۸
۴-۶ تغييرات ميزان آنزيم پراکسيداز در گياه ۴۰ روزه گياه بنفشه آفريقايي۸۹
۴-۷ تغييرات ميزان آنزيم کاتالاز در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۹۰
۴-۸ تغييرات ميزان پرولين در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۹۱
۴-۹ تغييرات ميزان پروتئين در گياه ۴۰ روزه بنفشه آفريقايي۹۲
فصل پنجم/ بحث و نتيجه گيري
۵- ۱ بررسي اثر شوري بر پارامترهاي رشد۹۴
۵-۱-۱ وزن خشک و وزن تر گياه:۹۴
۵-۲ اثر تنش شوري بر محتواي کلروفيل:۹۵
۵-۳ اثر شوري بر محتواي پرولين در بنفشه آفريقايي:۹۷
۵-۴ اثر شوري بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني در بنفشه آفريقايي۹۹
۵-۴-۱ فعاليت کاتالاز:۹۹
۵-۴-۲ پراکسيداز:۱۰۰
۵-۵ اثر شوري بر ميزان پروتئين:۱۰۱
۵-۶ اثر شوري بر ميزان اسموليتها۱۰۲
۵-۶-۱ قندهاي محلول:۱۰۲
۵-۶-۲ قندهاي نا محلول:۱۰۲
۵-۷ نتيجه گيري نهايي:۱۰۴
۵-۸ پيشنهادات۱۰۵
منابع۱۰۶

چکيده
گياهان براي مقابله با اثرات مضر تنش شوري استراتژيهاي متفاوتي را در پيش ميگيرند که ميتوان به پايين نگهداشتن پتانسيل آب دروني خود با انباشتن انواع اسموليتهاي سازگار، افزايش آنزيمهاي آنتي اکسيداني، حمايت از فعاليت فتوسنتز و حفظ هموستازي يونها اشاره کرد. در اين پژوهش اثر غلظتهاي مختلف کلريد سديم NaCl (0، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ و۴) ميلي گرم بر ليتر بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي، مورفولوژيکي و بيوشيميايي گياه زينتي بنفشه آفريقايي در شرايط کشت بافت گياهي با استفاده از محيط کشت موراشي و اسکوک MS مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار در شرايط آزمايشگاهي انجام گرديد .آناليزهاي آماري دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. ميانگينها با استفاده ازآزمون دانکن در سطح ( ۰٫۰۵? P) مقايسه شد. براي رسم نمودارها از نرم افزار EXCEL استفاده گرديد. نتايج آناليز آماري آزمايشهاي پارامترهاي رشد نشان داد که با افزايش غلظت نمک کلريد سديم، ميزان وزن ترو وزن خشک گياه افزايش يافت. و همچنين وزن مخصوص برگ ALW وسطح برگ افزايش داشت . نسبت سطح برگي LAR و تعداد برگها کاهش يافت. تيمار نمک باعث افزايش در يونهاي سديم، کلر، محتواي پرولين ، پراکسيداز، آنزيم کاتالاز و قندهاي محلول گرديد. و همچنين باعث کاهش در محتواي قندهاي نامحلول، ميزان پروتئين و ميزان رنگيزههاي فتوسنتزي از جمله کلروفيلهاي (a,b,ab) گرديد.
واژگان کليدي: کلريد سديم ، پراکسيداز، کاتالاز، کشت بافت، بنفشه آفريقايي

مقدمه
بنفشه آفريقايي گياهي زيبا با نام علمي ionantha Saintpaulia ازتيره Gesneriaceaeونام معمول Afrecan violet ميباشد. اين گياه مهمترين گونه زينتي از ميان ۲۰ گونه متعلق به جنس Saintpaulia است. بنفشه آفريقايي به عنوان عروس گل هاي آپارتماني در اروپا مطرح است که نقش بسزايي در فراهم آوردن محيطي آرام وزيبا بازي ميکند. بنفشه آفريقايي در سال ۱۸۹۲درشرق آفريقا توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گرديد. او به افتخارنام خانوادگي خود که براي اولين بار اين گياه را کشف نموده بود،آن را سنت پوليا نام گذاري کرد. آب هواي حارهاي، شرايط مناسبي براي رشد اين گياه مي باشد(استيود ۱،۱۹۹۸). اين گياه بومي نقاط گرمسيري آفريقاي جنوبي است و از لحاظ کروموزومي ديپلوئيد بوده وبه صورت ۳۰۲n=است(مايرانتو۲،۲۰۰۵). بنفشه آفريقايي گياهي نهاندانه بوده و بذرهاي آن در تخمدان گل محفوظ مي ماند. جزء گياهان دو لپه است. اين گياه جام لولهاي کوتاه داردوجام گل به طور معمول دو لپه است، يعني به دو دسته گلبرگهاي بالا وپائين تقسيم ميشود. هر يک از گلها داراي ۲-۴ بساک، مسئول توليد گرده بوده که به انتهاي گل متصل است و نزديک تخمدان قرار دارد. برگهاي سبز مخملي و کرکدار در روي ساقه فشرده و کوتاه قرار دارند. ساقه که گلها را بر روي خود نگه ميدارد از دو قسمت اصلي وفرعي تشکيل شده است. رنگ بنفش گل اين گياه در يک دوره گلدهي ممکن است به صورت تيره ويا روشن در آيد و در دوره ديگر به دليل نوسانات اسيدي يا قليايي بودن خاک، اثرآبياري ويا کود دهي، تبديل به ارغواني شود. سبزي برگ بنفشه آفريقايي گاهي به صورت دو رنگ ديده ميشود که علت آن وجود رنگدانههاي کلروفيل، کاروتن و آنتوسيانين است، که در هر سلول برگ وجود دارد. دليل ابلق بودن برگ در اين گياه نبود کلروفيل در قسمتي از برگ است. گياهان با برگهاي ابلق به طور عموم گياهان ضعيفتري هستند واحتياج به مراقبت و توجه بيشتري دارند. بنفشه آفريقايي نسبت به طول روز بي تفاوت است و به همين علت در طول سال گل مي دهد. رنگ گلها متنوع به رنگ بنفش، آبي، قرمز، صورتي و سفيد ظاهرميشوند. گلها به صورت پرپروکم پر وپرچمها طلايي وبه طرززيبايي از وسط گلها بيرون زده اند. بطوريکه تناقص در رنگ پرچمها و گلبرگها گل را بصورت يکي از زيباترين مينياتورهاي گياهي درآورده است. رعايت بعضي نکات پرورشي مانند هواي به نسبت خنک، نور کم واستفاده از کود بدون نيتروژون باعث بروز برگهاي ابلق ميگردد. به طور کلي اين گياه به دو شکل رشد ميکند:۱-رشد گياه با برگهاي متقارن و مشابه گل رز که شکل رايج رشد است.
۲-رشد گياه بصورت رونده که اغلب براي قرار دادن گلدانهاي آويز بسيار مناسب است(چارلز۳ ،۱۹۸۸ ).
اولين جشنواره بنفشه آفريقايي در ۱۹۴۶ ميلادي در آتلانتا برگزارشد. شهرت اين گياه در حدي است که امروزه در بسياري از کشورهاي مدرن ميتوان آن را مشاهده کرد. (کامپرز۴،۲۰۰۹).
کشت بافت:
کشت بافت تکنيکي است که امکان توليد گياه در محيط درون شيشهاي را فراهم ميکند. اساس اين تکنيک توتي پوتانسي يا بس تواني(داشتن اطلاعات ژنتيکي هر سلول براي تبديل شدن به يک گياه کامل) است که بيان ميکند هر سلول گياهي داراي کليه اطلاعات ژنتيکي لازم براي تبديل شدن به يک گياه کامل است. بنابراين کشت سلول، بافت يا اندام، اين امکان را فراهم ميکند که با کشت يکي از اجزاي فوق سايرقسمتهاي گياه تشکيل شود. اصطلاح کشت بافت گياهي در مورد تمام انواع کشتهاي گياهي استريل که در اين ويترو انجام مي پذيرند بکار رفته ميشود. اين ويترو، جهت توصيف محيط کشت مصنوعي و استريل شده به کاربرده ميشود. از طرفي اين ويترو براي معرفي شرايط غير استريل طبيعي (شرايط باغچه و مزرعه)مورد استفاده قرار ميگردد.تکنيک کشت بافت گياهي در حال حاضر به عنوان يک ابزار قوي جهت مطالعه مشکلات اساسي و کاربردي بيولوژي گياهي درآمده است. علاوه برآن در سالهاي اخيراين تکنيکها کاربردهاي تجارتي گستردهاي در تکثيرگياهان مختلفي منجمله گياهان زينتي و دارويي و نيز حذف پاتوژنها از گياهان پيدا نموده است. علاقمندي به کشت بافت گياهي و توانايي آن در اصلاح و بهبود سازي گياهان به صورت يک موضوع جهاني در آمده است. افزايش تعداد کشورهاي عضو شرکت کننده در موسسه بين المللي کشت بافت گياهي گواهي بر اين ادعا مي باشد. علاوه برآن هيات بيولوژي گياهي موسسه تحقيقات سلولي بين المللي يونسکوآموزش تکنيکهاي کشت بافت گياهي را به عنوان يکي از برنامههاي اولويت دار خويش معرفي نموده است.
شوري: شوري خاک مشکل جدي در تمام جهان است و به طور قابل توجهي باعث کاهش بهره برداري در زراعت ميشود(داسيلوا۵ و همکاران، ۲۰۰۸). تخمين زده ميشود بيش از ۸۰۰ ميليون هکتاراز اراضي جهان تحت تاثير شوري واقع شده است(فائو۶،۲۰۰۸).وحدود۰٫۰۲۰ از زمينهاي شورناشي از سيستمهاي نامناسب آبياري ميباشند(مايک۷و همکاران،۲۰۰۶). از آنجايي که تنش شوري يک تهديد بزرگ زيست محيطي براي کشاورزي محسوب ميشود، لذا درک پاسخهاي پايه فيزيولوژيکي و بيوشيمياي گياهان به تنشها، در افزايش بهره وري کشاورزي امري حياتي است(کايانگ-شينگ وينگ-نينگ۸،۲۰۰۹). تنش شوري يکي از مهمترين تنشهاي غير زيستي است و در خاکهاي شور اثرات زيانباري بر بقاء، توليد ماده زنده و بازده محصولات گياهي دارند. فرايندهايي نظير جوانه زني، رشد دانه رستها، رشدرويشي، گلدهي و ميوه دهي شديدا تحت تاثير شوري قرار ميگيرند. شوري از طريق زير منجر به کاهش رشد و صدمه به گياه ميشود:
* استرس اسمزي (کاهش آب قابل دسترس گياه )
* اثر ات سمي يونها (مخصوصا اثر ات نا شي از سديم، کلروسولفات)
* برهم خوردن تعادل و جذب مواد مغذي ضروري
افزايش شوري، بيومس ريشه، برگ و اندامها را کاهش داده و متعاقب آ ن از طول ريشه و فتوسنتزي گياه کاسته ميشود .(سينگ و پرساد۹ ،۲۰۰۹). البته در هر اندام گياهي، گسترهاي از انواع مختلف سلولها، با سنين متفاوت وجود دارد . لذا عملکردهاي متابوليکي و پاسخهاي متفاوت به محرکهاي محيطي مورد انتظار است. گياهاني که در معرض شوري قرار ميگيرند نه تنها کوچکترند بلکه داراي تغيراتي در پارامترهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميا ي نيز هستند(هايلال۱۰،۱۹۹۸).
انواع شوري و علل آن : شوري اوليه (طبيعي) شوري اوليه پيامدي از انباشته شدن نمک در خاک ويا آبهاي زيرزميني از طريق فرايندهاي طبيعي در دورههاي طولاني است که توسط فرايندهاي زير صورت ميگيرد.-فرايند هوازدگي: اين فرايند موجب شکسته شدن سنگها و آزاد شدن انواع نمکهاي محلول، عمدتا کلر و سديم و ديگر نمکها مانند کلسيم و منيزيم و تا حدي کمتر سولفاتها و کربناتها ميشود-رسوب نمک اقيانوسها: توسط عواملي همچون باد، اين نمکها که عمدتا کلريد سديم است جابجا ميشوند(قاسمي و همکاران،۱۹۹۵) شوري ثانويه (ناشي از فعاليتهاي انساني): يکي از دلايل عمده شوري ثانويه پاکسازي زمين و جايگزيني گياهان يکساله بجاي پوشش گياهي پايا است. در آب و هواي خشک و نيمه خشک آب استفاده شده توسط پوشش گياهي بومي منطقه، در تبادل با بارندگي ساليانه است. ريشههاي عميق گياهان بومي نشان دهنده پايين بودن سطح سفرههاي آبي ميباشند. پاکسازي و آبياري اين توازن را بر هم ميزند، بطوري که بارندگي از يک سو و آبياري از سوي ديگر، آب را به ميزاني بيش از نياز گياه فراهم کرده و اين فزوني آب، سفرههاي آب را بالا کشيده و نمکهايي را که قبلا در قسمتهاي عميق خاک ذخيره شده بودند حرکت داده و آنها را تا منطقه ريشه بالا ميآورد. با استفاده گياهان از آب، نمک در خاک باقي مانده لذا در مصارف بعدي، آب موجود در خاک شورتر ميشود. سفرههاي آب همچنان به سمت بالا و نزديک سطح زمين کشيده ميشوند و با تبخير آب، نمکها در سطح زمين باقي مي مانند و اين نمکها ميتوانند وارد جريان آب شده و شوري را افزايش دهند (قاسمي و همکاران،۱۹۹۵).
شوري و گياه: بر اساس توانايي رشد درمحيطهاي با غلظتهاي متفاوت نمک، گياهان به گليکوفيتها(شيرين رست ها) و هالوفيتها (شور رستها) تقسيم بندي ميشوند. اکثرگياهان گليکوفيت هستند و نسبت به استرس نمک بردبار نيستند(سايرام و تياگي۱۱،۲۰۰۴). وبالعکس هالوفيتها در غلظت ۱۰۰تا۲۰۰ ميلي مولار کلريد سديم قادر به کامل کردن چرخه زندگيشان مي باشند(زالبا و پرينمان۱۲،۱۹۹۸) . هالوفيتها به دو گروه اجباري و اختياري تقسيم ميشوند: گروه اول در محيط غير شور قادر به رشد نيستند در حالي که گروه دوم در محيط شور و غير شور به خوبي رشد ميکنند. مکانيزم ايجاد مقاومت در هالوفيتها براين اساس است که گياهان املاحي نظير سديم و کلر را از طريق ريشه جذب و به قسمتهاي هوايي انتقال داده و در واکول سلولهايشان نگهداري ميکنند و به اين طريق پتانسل اسمزي سلولهاي خود را تنظيم ميکنند. در حالي که گليکوفيتها که اغلب گياهان زراعي را شامل ميشوند فاقد چنين مکانيسمي هستند(سرمدنيا،۱۳۷۴). در طي هجوم و پيشرفت استرس نمک در درون گياه، فرايندهاي مهمي نظير فتوسنتز، سنتز پروتين و متابوليسم ليپيد تحت تاثير قرار ميگيرد. نخستين پاسخ گياه، کاهش در سرعت توسعه سطح برگ و متعاقبا با تشديد استرس توسعه برگ متوقف ميشود و چنانچه استرس فرونشيند، گياه مجددا رشد خود را از سرميگيرد(پريدا و داس۱۳،۲۰۰۵). مکانيزمهايي که براي ايجاد بردباري نسبت به اثرات خاص شوري در گياهان روي ميدهد در دو گروه مهم جاي دارند، دستهاي از آنها ورود نمک را به داخل گياه محدود ميکنند و دستهاي ديگر غلظت نمک را در سيتوپلاسم کاهش ميدهند(مادگال۱۴وهمکاران،۲۰۱۰).گياه در طي استرس، ممکن است برابر آن استقامت کند و توسط مکانيزمهايي از آن موقعيت رهايي يابد اين بردباري درسطح سلولي روي ميدهد و پاسخ گياه به جنس، ژنوتيب، طول مدت و شدت استرس، سن و مرحله نموي نوع سلول و اندام سلولي بستگي دارد. يکي از سازگارهايي که در سطح سلول روي ميدهد، سازگاري اسمزي است بدين معني که پتانسيل اسمزي سلول پايين آورده ميشود به طوري که براي ابقاء تورژسانس گياه به حد مطلوب برسد(يوکوي۱۵و همکاران،۲۰۰۲).

فصل اول

کليات تحقيق

۱-۱ گياهشناسي بنفشه آفريقايي:
بنفشه آفريقايي با نام علمي ionantha Saintpauliaمتعلق به خانواده Gesneriaceae،از گياهان گل دار است. نام مشترک اين گياه با بنفشه به دليل شباهتهاي سطحي به (بنفشه هاي واقعي ويولا)، خانوادهViolaceae است. به طور معمول، اين گياه بين داخل ساختمان و فضاي باز، مشترک است و در هر دو محيط کاشت ميگردد. اين گياه متعلق به گياهان آوندي، رده دولپهايها، زير رده کامپوزيته يا آستريده، راستهLamiales (نعنايان)، خانواده Gesneriaceae ميباشد. خانوادهيGesneriaceae از گياهان گلدار بوده که ۱۵۰ جنس و حدود ۳۲۰۰ گونه در آن جاي ميگيرد. بسياري از گونههاي اين خانواده گلهاي رنگارنگ و زرق و برق دار داشته و به عنوان گياه زينتي کشت داده مي شوند. با وجود اينکه بيشتر گونههاي موجود در اين خانواده گياهان چند ساله هستند، تعداد کمي از آنها را ميتوان به صورت درختچههاي چوبي و يا درخت کوچک مشاهده کرد.طول Saintpauliaاز ۶-۱۵ سانتي متر است و از لحاظ عرضي ۶-۳۰ سانتي متر ميتواند باشد. برگها گرد تا بيضوي بوده، اندازهي برگها ۲٫۵تا۸٫۵ سانتي متر، طول دمبرگ ۲-۱۰ سانتي متر، بافت برگ گوشتي و پرز دار است. وضع برگ به طور معمول متقابل است. البته برگهاي داراي آرايش مارپيچي يا متناوب در برخي از گروهها نيز مشاهده ميشود. همانند ديگر اعضاي Lamiales گلها در بيشتر موارد داراي تقارن هستند(هيوود۱۶،۱۹۹۶). گلها به قطر دو تا سه سانتي متر، با جام گل (گلبرگ) پنج قسمتي و مخملي است. رنگ گل در گونههاي وحشي مي تواند بنفش، ارغواني، آبي رنگ پريده و يا سفيد باشد(چن و هني۱۷،۲۰۰۹). گلها داراي تقارن ،۵ لوب در اطراف آنها است. لبهاي بالايي دو قسمتي بوده وکوچکتر ازسه لب پاييني هستند (باتويک،۱۹۹۶).

شکل۱-۱ تصوير گل بنفشه آفريقايي

Kingdom: Plantae
Phylum: Tracheophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: Asteridae
Order: Lamiales
Family: Gesneriaceae
Genus: Saintpaulia H.
Species: Saintpaulia ionantha
ميوه درSaintpaulia، کپسول استوانهاي (cylinderic) يا subgloboseاست.کپسول ممکن است کوتاه وعريض، و يا بلند وباريک باشد. ساقهها دو تا ۱۰ گل و يا بيشترحمل ميکند. به طور معمول کاسبرگها، ساقهاصلي و ساقه فرعي گياه با موهاي غدهاي پوشانده شدهاند(اسميت۱۸،۲۰۰۸). Saintpauliaگياهي سايه دوست بوده و در آب و هواي مرطوب در جنگلهاي داراي تاج با ارتفاع ۱۴۰۰ متر از سطح دريا رشد ميکند(جانسون۱۹،۱۹۷۸؛استوود ۲۰،۱۹۹۸).بنفشه آفريقايي ليتوفيتيک بوده و به طور عموم در سطح سنگها رشد ميکنند. اما گاهي اوقات نيز در جنگلهاي گلدار بر روي گياهخاک و حتي به عنوان اپيفيت بر روي درختان نيز زندگي ميکنند(کله ماين۲۱۲۰۰۸).باززايي اين گياه از طريق بذر، برش برگ و از طريق بخشهاي قديمي اين گياه است((کله ماين ،۲۰۰۲و۲۰۰۵).
۱-۲ خاستگاه و پراکنش بنفشه آفريقايي
تاريخچه کشف اين گياه به سالهاي ۱۸۵۸ و ۱۸۹۳ بر ميگردد که توسط بارون والتر فونت سنت پل در تانزانيا و کنيا کشف گرديد(هرمن وندلند۲۲) باغبان، تاکسونمويست و مدير باغ گياهي هرن هاوسن۲۳سلطنتي در هانوفر آلمان، اولين بار شرحي از اين گياه نوشت. او اين گياه را در خانواده Gesneriaceae قرار داد و به آن نام Saintpaulia را به افتخار Baron Walter von St.Paul-lllaire داد(پيلون۲۴،۲۰۱۰ .(
جنگلهاي کوههاي Arc تانزانيا و کنيا به عنوان يک ناحيهي پراکندگي زيستي شناخته شده چرا که از لحاظ گياهان اندميک و گونههاي جانوري ثروتمند هستند. کوههاي Arc شرقي ۱۰۰۰ تا ۲۸۰۰ متر بالاي سطح دريا قرار داشته و آنها اغلب به جنگلهاي ايسلند ميرسند که به وسيله دريايي از درختان خشک ساوانا احاطه شده است. گونههاي زيادي اندميک Arc شرقي مي باشند که اين تنوع به دليل موقعيت جغرافيايي اين کوهها است(لاوت۲۵، ۱۹۹۳ ؛ مبوديا۲۶،۲۰۰۲). جمعيتهايSaintpaulia تفاوتهايي را از لحاظ ساختاري دارند که در نتيجة آشيانه اکولوژيک مخصوص گونهها است. اين گمانه وجود دارد بخشهاي مختلف جنگلها نيز ساختار گياه را تحت تاثير قرار مي دهد(جانسون، ۱۹۷۸؛ استوود، ۱۹۹۸).
۱-۳ گونههاي مهم بنفشه آفريقايي:
تا سال ۲۰۰۶ ميلادي ۲۰ گونه Saintpaulia، به علاوهي ۴ واريته آن شناسايي شدکه در تاکسونومي B.L.Burrt قرار گرفتند. مطالعات اخير نشان داد که بسياري از اين گونهها به دليل تفاوتهاي کم ژنتيکي و مورفولوژي به سختي قابل تشخيص هستند.در تازهترين طبقهبندي که در سال ۲۰۰۹ به رسميت شناخته شده است، نه گونه، هشت زير گونه و دو رقم ديگر اضافه شد که اسامي چند گونه آن در زير ذکر شده است.
(۱S. Brevipilos2)S. Confuse3) S. Difficilis(4S. Diplotricha5) S. Goetzeana(6S. Grandifoli((7S. Grotei(8S. Inconspicua(9 S. Intermedia(10 S. Ionantha(11 S. Magungensis(12 S. Nitida(13 S. Orbicularis(14 S. Pendula(15 S. Shumensis(16 S. Tongwensis(17 S.
Velutina
1-4 برخي گونههاي فهرست شده به دنبال طبقه بنديBurtt.
1. S. ionantha، به طور کلي اين گونه با عنوان “بنفشه آفريقايي” درجهان شناخته شده است وارقام به دست آمده از اين گونه بيشترين ميزان فروش را از نظر تجاري دارند.اين گونه به عنوان يک گونه جديد توسط وندلند درسال۱۸۹۳ توصيف شد. دو گياه ionantha Petrocosmea . و Saintpaulia kewensis بااين گونه synonymizedهستند. اين گونه از نقاط مختلف در تانزانيا جمع آوري شد، اما به طور معمول درنزديکي سطح دريا و يا در دشتهاي ديگر يافت شده است. گل S.Ionanthaآبي متوسط و۴-۸ عدد در هرساقه است. برگها دندانهدار و سبز تيرهاند. گياهان به طور معمول به صورت روزت رشد ميکنند. اين گونه ها مي تواند به رشد خود ادامه دهند و تا قطر ۴۵سانتي متر نيز ديده شده است.
۲٫ S. brevipilosa اين گونه توسط بانتر ۲۷در سال ۱۹۵۹ در کوههاي نگورا۲۸در ارتفاع ۱۰۰۰-۱۱۰۰ متر جمع آوري شده و به عنوان يک گونه جديد توسط بلباتردر سال ۱۹۶۴توصيف شد. برگها به ظاهر تنها در لبهها داراي کرک هستند. اما بررسي دقيق با يک لنز نشان ميدهد که سطح بالايي نيز داراي پوشش بسيار ضخيم از موهاي کوتاه راست قامت است. گلها کوچک، تعداد آنها در هر ساقه به طور معمول ۴-۸ عدد مي باشد، و رنگ آنها بنفش روشن با مراکز ارغواني تيره است. برگها نازک بوده و در اطراف آن سبز روشن هستند. اين گياه به طور معمول به صورت روزت رشد ميکند، در حاليکه دمبرگ اغلب پيچ و تاب خورده اند در نتيجه برگها مسطح نيستند.
۳٫ S.difficilisاين گونه گياهي براي اولين بار توسط بانتر در سال ۱۹۳۹ در کوههاي شرق يوسامباراس۲۹جمعآوري شده و به عنوان يک گونه توسط بل بارت ۳۰در سال ۱۹۵۸ معرفي شد. گل difficilis S. اندازه متوسط داشته، ۵-۷ گل در هر ساقه بوده و رنگ آن آبي تيره است. برگها کشيده و نازک مي باشند. برگهاي جوان به شدت دندانه دار بوده، اما به تقريب در سنين بعدي صاف ميشوند. برگها در بيشتر موارد به رنگ سبز چارت روس۳۱ است. اين گياه به طور معمول با تاج واحد رشد ميکند.
۴٫ S. goetzeana در سال ۱۸۹۸ اين گونه توسط گوتز۳۲ ، از کوه آلوگورا ۳۳ در تانزانيا جمعآوري شد و به عنوان يک گونه در طبقهبندي انگلر در سال ۱۹۰۰ شرح داده شد. اگر چه اين گونه يکي از قديميترين گونههاي Saintpaulia شناخته شده است، رشد اين گياه بسيار دشوار بوده و به ندرت گل مي دهد. اين گونه در ارتفاعات ۱۳۰۰-۲۰۰۰ متر به عنوان يک گياه در سطوح سنگ در سايه در اعماق جنگلهاي انبوه بلند جمع آوري شده است و اين شرايط است که به راحتي نمي توان در کشت و تکثير اين گياه ايجاد کرد. در صورت گلدهي، گلها کوچک، ۱-۲ در هر ساقه و لوب بالايي، ياسي بنفش و لوب پاييني سفيد است. برگها سبز کوچک، گرد و تيره با لبههاي صاف است.
۵٫ S. velutina. اين گونه زيبا، گونهاي گرمادوست بوده توسط۳۴پتر در سال ۱۹۱۶ در کوههاي غرب يوسامبارا تانزانيا، در ارتفاع ۹۰۰ متر جمع آوري شد. در سال ۱۹۵۸ توسط بل بارت شرح داده شد. گل کوچک، ۶-۱۲ گل در ساقه، رنگ گل به طور تقريبي بنفش و ممکن است لبهها سفيد باشند. ?? برگها قلبي شکل، داراي بافت مخملي، و به دليل موهاي بلند که از سطح به بيرون آمدهاند به رنگ سبز تيره مشاهده ميشود(بتويک۳۵، ۱۹۹۳).
۱-۵ کشت و تکثير:
تعداد بسيار کمي از ارقام Saintpauliaاز بذر به دست ميآيد. ولي بايد اين نکته را ياد آور شد که روشاصلي انتشار اين گياه توسط قلمه برگ و کشت بافت است چرا که دانهها بسيار کوچک است. حدود يک ميليون دانه درهر اونس است و براي جوانه زني دانه به رطوبت بالا و آبياري غير مستقيم احتياج بوده که در اين صورت جوانهزني در حدود ۲۵ روز بعد انجام ميشود.
۱-۶ شرايط کشت بنفشه آفريقايي:
شرايطي که بنفشه آفريقايي در آن رشد ميکند با گياهان گلخانهاي ديگر متفاوت است. در نتيجه محيطي که براي رشد اين گياه لازم است بايد از لحاظ نور، دما و رطوبت تحت کنترل باشد.
۱-۶-۱ دما:
اين گياه بيشتر به دماي شبانه احتياج دارد. دماي شبانه در زمان فاز رويشي بايد ۶۸ تا ۷۰ درجه فارنهايت و دماي روزانه بين ۷۵ تا ۸۰ درجهي فارنهايت باشد. ميانگين دماي روزانه ۷۷ درجه فارنهايت باعث ايجاد برگهاي آنفولد۳۶ ميشود. زماني که دماي روزانه بيش از ۸۵ درجهي فارنهايت باشد رشد گياه کاهش پيدا کرده و گلدهي زود هنگام ميشود. دما به عنوان فاکتور اصلي براي افزايش و يا کاهش سرعت گل دهي محسوب ميشود. نمو گل در بنفشهي آفريقايي را ميتوان به ۹ مرحله تقسيم کرد:
۱: نمايان شدن جوانه در محور برگي( اندازهي ۲ ميلي متري)
۲: ساقه گل شروع به طويل شدن کند.
۳: ساقه گل شروع به خم شدن کند.
۴: رشد ساقه تا زماني که بتواند از جوانه ابتدايي پاسداري کند.
۵: ساقه گل به طور کامل خم شود.
۶: گل آذين از طريق کانوپي۳۷برگي شروع به بيرون آمدن کرده، گل شروع به راست شدن ميکند.
۷: ساقه گل به طور کامل صاف و يا راست شود.
۸: گلهاي ابتدايي باز شوند.
۹: پنج گل در گياه باز شوند.
۱-۶-۲ نور:
کلمه فتوسنتز به معناي کارخانه توليد کربوهيدرات (قند و نشاسته) که ضروري براي رشد گياه است مي باشد. نور براي توليد انرژي استفاده ميشود. دي اکسيد کربن موجود در جو و آب موجود در خاک به عنوان مواد اصلي اين کارخانه محسوب ميشوند که اين فرايند در بخشهاي سبز گياه که داراي کلروپلاست هستند رخ ميدهد.دو دانشمند به نامهاي ادوارد و بارفورد۳۸ در ۱۹۹۰ ميلادي اين پيشنهاد را دادند که ۱۲ تا ۱۷ ساعت روشنايي در روز براي رشد و گلدهي Saintpaulia مناسب است. زمان لازم براي گياه ۱۷ ساعت روشنايي است. در هر حال هرچند که گياه در شب خواب استولي فرايندهاي ضروري در رشد گياه در چرخه تاريکي انجام ميگيرد(براون۳۹،۲۰۱۰). بنفشه آفريقايي گياهي سايه دوست بوده و اين دليل ديگري براي رشد خوب اين گياه در خانهها است. افزايش نور اولين فاکتور تنظيم کننده براي زمان آغاز گلدهي و تعداد گلها است. توصيه معمول، ارتفاع ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ پاي بوده که در ميانه يک روز آفتابي ارتفاعي است که مشاهده ميشود. هرچند که اين مورد به دما و فصل وابسته است. در طي فصل زمستان که خورشيد در فاصله بيشتر از زمين قرار دارد(۱۲۰۰ فوت) در اين زمان نور تحت کنترل است و مقدار روشنايي کوتاه است و مدت زمان تاريکي بيشتر است. در تابستان زماني که اندازه روز بلند است مسافت تابش نور (۸۰۰ پاي) کاهش مييابد. افزايش نور باعث سوخته شدن برگ و گل ميشود. در نبود نور کافي گياه داراي دمبرگ بلند شده ، برگها نازک و تعداد گلها کاهش و يا هيچ ميشوند. رشد بنفشه آفريقايي تحت نور مصنوعي موثر بوده است. سيستمي که براي کشت تجاري اين گياه طراحي شد به صورت نيمکتهاي چند طبقه بوده که در آن گياهان طبقات بالاي نور طبيعي را دريافت کرده و گياهاني که در لايههاي پايين تر قرار دارند از لامپهاي فلورسنت استفاده مي شود. تاسيساتي که به اين منظور طراحي ميشود فراهم کننده نور با ارتفاع ۶۰۰ تا ۹۰۰ پاي بوده همچنين دورهي نوردهي ۱۴ تا ۱۸ ساعت در روز بوده است(کسلر۴۰،۲۰۰۴).
۱-۶-۳ تنظيم رطوبت:
اين پنداشت وجود دارد که رطوبت وابسته به دما است. بنفشه آفريقايي به طور معمول در حضور رطوبت ۵۰ تا ۷۰ رشد خوبي را دارد. در طول تابستان که دما و نور افزايش پيدا ميکند تلاش براي حفظ اين رطوبت است. رطوبت کم در اين دامنه زماني باعث خشکيدگي در حاشيهي گلبرگ ميشود. سرچشمه رطوبت ميتواند تبخير سرمايي باشد و يا به وسيله آبياري باراني ايجاد شود، که ازطريق طبقات بالايي که خالي است چندين بار در طي روز انجام ميشود. در زمستان و به خصوص در شب که رطوبت بالا است مشکلي از اين لحاظ براي گياه وجود ندارد. زماني که مقدار رطوبت در شب به ۱۰۰ برسد بوتريتيس توليد شده مانع گل دهي ميشود که بايد يک سنسور حساس به رطوبت داشت که با بالا رفتن رطوبت، فن تهوبه کننده شروع به کار کند.
۱-۶-۴ مقدار دي اکسيد کربن:
رشد بنفشه آفريقايي در حضور اتمسفر گلخانهاي به علاوه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ بخش بر ميليون افزايش مييابد. اين گمانه وجود دارد که در اين صورت و با کاهش شدت نور گياه بدون توقف رشد خواهد کرد.
۱-۶-۵ مواد رشد:
سيستم ريشهاي اين گياه خوب بوده و مواد آلي را به راحتي جذب ميکند که اين مواد ميتواند به صورت مخلوط و يا به صورت مجزا در اختيار گياه قرار گيرد. در هر دوي اين موارد مقدار نمک محلول بايد کم باشد و توانايي نگهداري آب و مواد غذايي در آن بالا باشد. pH مورد نظر براي رشد اين گياه ۵٫۸ تا ۶٫۲ ميباشد.
۱-۶-۶ آب دهي:
گلدان محيط کشت بنفشه آفريقايي بايد داراي آب باشد تا در زمان خشکي تعديل کننده محيط باشد که در اين صورت بهترين رشد را خواهد داشت. در فصل زمستان محيط گلدان براي مدت طولاني نبايد اشباع از آب باشد. يکي از علائم آب بيش از حد، زردشدن مراکز رشد و برگهاي جوان است. زماني که به محيط کشت تا حد نقطهي پژمرده شدن اجازهي خشک شدن داده شود، گياه از رشد باز مي ماند يا رشد گياه متوقف ميشود. اين اتفاق بيشتر مواقع رخ ميدهد چرا که تارهاي کشنده در اثر آبگيري و غلظت نمکهاي محلول تخريب ميشوند. از طرف ديگر اشباع محيط کشت از آب باعث ميشود که ريشه گياه از اکسيژن محروم بماند. تخريب ناشي از رطوبت بيش ازحد ريشه، فرصتي را براي ايجاد بيماريهاي ريشهاي فراهم ميکند. آبياري بيش از حد در تمام فصول در صبح زود باعث خشک شدن شاخ و برگ، و باز شدن گلهاي اين گياه ميشود. اگر آبي که به گياه داده ميشود سرد و يا گرم باشد دوايري بر روي برگ ظاهر ميشود که نام اين دواير برگي رينگ اسپورت۴۱ است. در گلخانههاي بزرگ به کمک آبگرمکنهاي بزرگ و يا مبدلهاي حرارتي دماي آب بين ۱۰ تا ۱۲ درجه فارنهايت است. به طور معمول ميتوان گفت که دماي ۶۵ تا ۷۵ درجه فارنهايت دماي مناسبي براي آب است(کسلر ، ۲۰۰۴).
۱-۷ مشخصات و انواع خاک:
خاک کشاورزي ازسه جز خاک رس، شن و هموس ميباشد. ليکن اين نوع خاک براي پرورش گياهان آپارتماني و به خصوص براي پرورش بنفشه آفريقايي به چندين دليل مناسب نيست؛ زيرا به دليل فشردگي ذرات آن ويژگيهاي لازم براي رشد گياه را ندارند. اين نوع خاک اغلب حاوي انواع باکتري ها و موجودات ذره بيني زيان آور بوده و رطوبت را براي مدت طولاني در خود نگاه نميدارد.


پاسخ دهید