عنوان : بررسی تغییرات ساختاری تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نیمه اول دوره جنینی به کمک تصویر برداری با تشدید مغناطیسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشکده دامپزشکی                 

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای دامپزشکی

بررسی تغییرات ساختاری تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نیمه اول دوره جنینی به کمک تصویر برداری با تشدید مغناطیسی

جستجو در سایت :   

استاد راهنما :

دکتر بهادر شجاعی

استادمشاور :

دکتر مسعود پزشکی راد

شهریور ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تغییرات ساختاری تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نیمه اول دوره جنینی به کمک تصویر برداری با تشدید مغناطیسی یا MRI انجام شده است. در این پژوهش پس از بررسی‏های اولیه بر روی نوع پروتوکل، روش ام ار ای و نوع کویل، مطالعه اصلی با ده تخم شترمرغ نژاد کانادایی آغاز گردید. این مطالعه برای اولین بار با دستگاهای موجود در ایران ( 1.5 تسلا) انجام شد. مطالعات مشابه بر روی تخم نطفه دار بلدرچین و مرغ با دستگاه‏های 7 تسلا انجام شده است. دستگاه مورد استفاده در این مطالعه متعلق به مرکز ام ار ای کوثر واقع در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بوده است.

در این مطالعه ساختارهای تخم نطفه دار شترمرغ و قسمت‏های مختلف جنین در حال رشد در عکس ام ار ای مشاهده و بررسی شد. ساختارهای دیده شده در تخم عبارتند از: پوسته، زرده، سفیده، کیسه هوا، لتبرا، پایک لتبرا، دیسک جنینی، جنین، آمنیون، سرجنین، حدقه چشم و تنه پرنده.

همچنین در این مطالعه مقایسه دقیقی بین تغییرات تخم نطفه دار و بی نطفه شترمرغ انجام گردید.

 

کلمات کلیدی: ام ار ای، تخم نطفه دار شترمرغ، جنین شترمرغ

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                              صفحه

 

فصل اول: مقدمه و هدف… 2

فصل دوم: کلیات و برررسی منابع موجود. 5

1-2- علت مطالعه. 5

2-2- شترمرغ (Struthio camellus) 6

3-2- تاریخچه پرورش شترمرغ در جهان. 7

4-2- تاریخچه پرورش شترمرغ در ایران. 8

5-2-اهمیت پرورش شترمرغ در ایران. 8

6-2- سود آوری زیاد پرورش شترمرغ. 9

7-2- اهمیت گوشت شترمرغ و ترکیبات آن. 9

8-2- طبقه بندی جانور شناسی.. 10

9-2-تشکیل تخم مرغ. 11

10-2-ساختار تخم در پرندگان: 14

11-2-مراحل رشد جنینی درپرندگان: 16

12-2-شکل گیری ساختارهای خارج جنینی: 22

13-2-معرفی تکنیک‏های بررسی جنین.. 24

1-13-2رنگ آمیزی جنین: 24

2-13-2-نمایش جنین‏های زنده: 24

3-13-2تکنیک‏های تصویر برداری تشخیصی: 24

14- 2تکنیک MRI ( Magnetic Resonace Imaging) : 25

فصل سوم: مواد  و روش کار. 27

1-3- مواد مصرفی: 27

2-3- وسایل مورد نیاز: 27

3-3- روش کار: 27

فصل چهارم: نتایج… 31

1-4- تخم روز صفر : 32

2-4- تخم دو روزه. 33

3-4- تخم چهار روزه. 34

4-4- تخم شش روزه. 35

5-4- تخم هشت روزه. 36

6-4- تخم ده روزه. 37

7-4- تخم چهارده روزه. 38

8-4- تخم شانزده روزه. 39

9-4- تخم هجده روزه. 40

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 42

منابع و مراجع.. 50

فهرست تصاویر

عنوان تصویر                                                                                صفحه

 

 

تصویر 2- 1: روند تشکیل تخم.. 13

تصویر 2- 2: ساختار تخم درپرندگان. 14

تصویر 2- 3:  مراحل تقسیم سلولی در جنین مرغ. 18

تصویر 2- 4:  تغییرات جنینی در جنین مرغ. 22

تصویر 2- 5: تصویر شماتیک تخم مرغ جنین دار. 23  

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

تصویر4- 1: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار صفر روزه. 32

تصویر4- 2 : الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار صفر روزه. 32

تصویر4- 3: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه صفر روزه. 32

تصویر4- 4: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه صفر روزه. 32

تصویر4- 5: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار دو روزه. 33

تصویر4- 6: ب ، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه دو روزه. 33

تصویر4- 7: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار دو روزه. 33

تصویر4- 8: ب ، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه دو روزه. 33

تصویر4- 9:  الف ، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار چهار روزه. 34

تصویر4- 10:  الف ، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار چهار روزه. 34

تصویر4- 11: ب ، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه چهار روزه. 34

تصویر4- 12:  ب ، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه چهار روزه. 34

تصویر4- 13:  الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار شش روزه. 35

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : ارزیابی ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه Thymus Kotschyanus یا کهلیک اوتی در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی دوغ

تصویر4- 14:  الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار شش روزه. 35

تصویر4- 15:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه شش روزه. 35

تصویر4- 16:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه شش روزه. 35

تصویر4- 17:  الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار هشت روزه. 36

تصویر4- 18:  الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار هشت روزه. 36

تصویر4- 19:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه هشت روزه. 36

تصویر4- 20:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه هشت روزه. 36

تصویر4- 21: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار ده روزه. 37

تصویر4- 22: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار ده روزه. 37

تصویر4- 23:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه ده روزه. 37

تصویر4- 24:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه ده روزه. 37

تصویر4- 25:  الف ، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار چهارده روزه. 38

تصویر4- 26: الف ، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار چهارده روزه 38

تصویر4- 27: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه چهارده روزه. 38

تصویر4- 28: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه چهارده روزه. 38

تصویر4- 29: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار شانزده روزه. 39

تصویر4- 30: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار شانزده روزه. 39

تصویر4- 31: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه شانزده روزه. 39

تصویر4- 32: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه شانزده روزه. 39

تصویر4- 33: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار هجده روزه. 40

تصویر4- 34: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار هجده روزه. 40

تصویر4- 35:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه هجده روزه. 40

تصویر4- 36: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه هجده روزه. 40

مقدمه و هدف

به منظور بررسی تغییرات جنین در طی دوره تکامل از تکنیک‏های مختلفی استفاده می شود که می توان آنها را به طور عمده به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول شامل روش‏هایی است که در آنها جنین را در یک سن خاص از تخم خارج کرده و ضمن کشتن آن مطالعاتی از قبیل بررسی‏های هیستوپاتولوژی، هیستوکمیستری، مورفولوژی و … را انجام می دهیم.  گروه دوم روش‏هایی است که می توان در آنها، به دلیل زنده ماندن جنین، تغییرات ساختاری اندام‏های بدن را در طول دوره جنینی و یا نتایج حاصل از دستکاری بر روی یک جنین را بررسی نمود. در این گروه روش‏هایی مثل جراحی، نشان دار کردن سلول‏های جنینی، تصویر برداری Time lapse، سونوگرافی، ام آر آی و … قرار می گیرند که با توجه به هدف مطالعه، بسته به مورد از هر کدام از این روش ها استفاده می شود. در مطالعات جنینی پرندگان، برخی از این روش ها با محدودیت‏هایی از جمله مرگ ناخواسته جنین به دلیل تهاجمی بودن تکنیک، کسب اطلاعات مختصر و سطحی به دلیل قدرت کم نفوذ به داخل ساختارهای جنینی، ایجاد آسیب‏های جنینی و به وجود آمدن ناهنجاری‏های مربوطه به دلیل ماهیت تکنیک، همراه هستند.

تکنیک ام ار ای جزو کم خطرترین روش‏های تصویر برداری غیر تهاجمی است که ضمن ارائه اطلاعات دقیق و جزئی از ساختارهای مورد مطالعه، کمترین آسیب را به آن ها می رساند. این روش سال ها است که در پزشکی و پس از آن در دامپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. اما بررسی جنین پرندگان به کمک آن سابقه کمی داشته و به جز چند مطالعه که بر روی جنین بلدرچین و جوجه صورت گرفته کار دیگری در این زمینه انجام نشده. در بیشتر این گروه مطالعات، بررسی بر روی جنین فیکس شده انجام گرفته است.

باتوجه به مطالب ذکر شده تصمیم به بررسی جنین زنده شترمرغ بوسیله تکنیک ام ار ای  با دستگاه‏های موجود در ایران گرفتیم که تاکنون انجام نشده است. در این مطالعه به دنبال ارائه یک پروتوکل ام ار ای با دستگاه‏های موجود در کشور، به منظور بررسی تخم جنین دار شترمرغ در نیمه اول دوران جنینی و همچنین بررسی تغییرات ساختاری تخم جنین دار شترمرغ در نیمه اول دوره جنینی و مقایسه این تغییرات با تخم بدون نطفه هستیم.

 

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی