گرایش : علوم و تکنولوژی بذر

عنوان : تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشد

در رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

عنوان:

تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری

استاد راهنما:

 فاطمه نجات زاده

اساتید مشاور:

رامین تقوی تبت

مهدی غفاری

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                                     1

مقدمه                                                                                                           3

فصل اول:کلیات و برسی منابع

1-1-تاریخچه توتون                                                                                   6                                                                                  1-2- اهمیت اقتصادی                                                                                            6

1-3– مناطق مهم کشت توتون سیگارت در ایران                                                     7

1-4– مشخصات گیاهشناس                                                                          10

1-5- توتون بارلی                                                                                          10

1-5-1- تاریخچه توتون بارلی                                                                           11

1-5-2- اهمیت اقتصادی و نقاط عمده کشت توتون بارلی                                        12 جستجو در سایت :   

1-5-3- گیاهشناسی توتون بارلی                                                                   12

1-5-4- خصوصیات مورفولوژیکی بارلی                                                         12

1-5-5- اصلاح نژاد و واریته های مختلف توتون بارلی                                         13

1-5-6- نیازهای اکولوژیک توتون بارلی                                                           13

1-5-7- مزرعه مناسب برای توتون بارلی                                                          14

1-5-8- تناوب زراعی توتون بارلی                                                                14

1-5-9- فاصله کاشت در مزرعه                                                                   14

1-5-10- نشاء کاری بذر توتون                                                                    15

1-6-مراحل مختلف رشد نشاء                                                                     15

1-7– انواع خزانه و چگونگی آن                                                                   16

1-7-1- خزانه آزاد                                                                                  16

1-7-2- خزانه شاسی                                                                                16

1-7-3- خزانه شناور                                                                                16

1-7-3-1- نکات قابل توجه در کیفیت آب خزانه شناور                                        17

1-7-3-2-پرکردن سینی های خزانه شناور                                                        18

1-7-3-3- بذر گذاری در سینی های خزانه شناور                                               18

1-8-جوانه زنی بذر                                                                                  19

1-9-قدرت بذر                                                                                      19

1-9-1-جنبه های مهم فعالیت و عملکرد بذر,ISTA)2010)                                   20

1-10-عوامل موثر بر قدرت بذر                                                                    21

1-11- آزمونهای قدرت بذر                                                                        22

1-11-1- آزمونهای هدایت الکتریکی                                                              23

1-11-2-  آزمون رشد گیاهچه                                                                     23

1-11-3- آزمون سرعت جوانه زنی                                                                24

1-12- پرایمبنگ بذر                                                                                24

1-13-اثرات مثبت پرایمینگ                                                                        25

1-14 تکنیکهای پرایمینگ                                                                           27

1-14-1-اسمو پرایمینگ                                                                            27

1-14-2-پیش تیمار نمکی                                                                          29

1-14-3-پیش تیمار آبی                                                                             31

1-14-4- پیش تیمار با مواد ماتریکسی                                                            32

1-14-5- پیش تیمار دمائی                                                                         33

1-14-6- پیش تیمار هورمونی                                                                      33

1-14-7-هاردنینگ                                                                                   34

1-14-8- پرایمینگ با ریز مغذی ها                                                                34

فصل دوم :مواد وروش ها

2-1- مشخصات محل اجرای آزمایش                                                             36

2-2- مواد گیاهی                                                                                     37

2-3- طرح و تیمارهای آزمایش                                                                    37

2-4- عملیات آزمایشگاهی                                                                         38

2-4-1- پیش تیمار بذور                                                                            38

2-4-2- کاشت بذور در ژرمیناتور                                                                 39

2-5-ااندازه گیری صفات مورد مطالعه                                                             42

2-5-1-میانگین سرعت جوانه زنی                                                                 42

2-5-2-میانگین زمان جوانه زنی                                                                    43

2-5-3- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                43

2-5-4- شاخص جوانه زنی                                                                        44

2-6-محاسبات آماری:                                                                               44

                                              فصل سوم:نتایج و بحث                                

3-1- تجزیه واریانس                                                                                45

3-2- مقایسه میانگین                                                                                 46

3-2-1- زمان جوانه زنی                                                                            46

3-2-2- درصد جوانه زنی                                                                          48

3-3- مقایسه میانگین مستقل نوع غلظت ماده پرایمینگ                                          48

3-3-1- زمان جوانه زنی                                                                            48

3-3-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                49

3-3-3- سرعت جوانه زنی                                                                         50

3-3-4- درصد جوانه زنی                                                                          51

3-4- مقایسه مستقل مدت زمان پرایمینگ بذر                                                    52

3-4-1-زمان جوانه زنی                                                                             53

3-4-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                53

3-4-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               54

3-4-4- سرعت جوانه زنی                                                                         55

3-4-5- درصد جوانه زنی                                                                          55

3-6- تجزیه واریانس نتایج در بخش دوم آزمایش                                               56

3-6-1- زمان جوانه زنی                                                                            58

3-6-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                59

3-6-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               60

3-6-4- سرعت جوانه زنی                                                                         61

3-6-5- درصد جوانه زنی                                                                          63

مقایسه میانگین صفات در بخش دوم آزمایش (مدت زمان پرایمینگ)                          63

3-7-1- زمان جوانه زنی                                                                            63

3-7-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                64

3-7-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               66

3-7-4- سرعت جوانه زنی                                                                         66

3-7-3- درصد جوانه زنی                                                                          67

3-9- مقایسه میانگین صفات بخش دوم آزمایش (عامل شوری)                                70

3-8-1- زمان جوانه زنی                                                                            70

3-8-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                71

3-8-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                   71

3-8-4- سرعت جوانه زنی                                                                    72

  • اثرات متقابل عامل شوری و نوع ماده پرایمینگ                             74

3-9-1- زمان جوانه زنی                                                                            74

4-3- نتیجه گیری                                                                                     76

4-4-پیشنهادها                                                                                        77

منابع مورد استفاده:                                                                                         78

فهرست جداول

جدول 2-1-محدوده قابل قبول آنالیزآبهای انتخابی خزانه شناور                                 18

جدول 2-1- اطلاعات کلی از پیش تیمار                                                             37

جدول3-1:  تجزیه واریانس صفات آزمایشی در تیمارهای مختلف آزمایشی                  45

جدول3-2: مقایسه میانگین زمان جوانه زنی و درصد جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی                 47

جدول3-3:  تجزیه واریانس صفات مورد اندازه‌گیری در تیمارهای مختلف آزمایشی         57

فهرست اشکال

شکل 1-1 : نقشه مناطق کشت توتون سیگارت در ایران                                              8

شکل 2-2– توتون بارلی                                                                                   10

شکل 1-3 خزانه شناور                                                                              17

شکل 2-1-هوا دهی داخل ارلن ها جهت جلو گیری از  خفگی بذر                            39

شکل2-2-کاشت بذر توتون داخل پتری دیش                                                    40

شکل 2-3-دستگاه ژرمیناتور                                                                        41

شکل2-4- شمارش بذر های  جوانه زده                                                          42

شکل 3-1- مقایسه میانگین مستقل زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی             49

شکل 3-2- مقایسه میانگین مستقل ضریب سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی 50

شکل 3-3- مقایسه میانگین مستقل سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی          51

شکل 3-4- مقایسه میانگین مستقل درصد جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی           52

شکل 3-5- مقایسه میانگین مستقل زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی             53

شکل 3-6- مقایسه میانگین مستقل ضریب سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی 54

شکل 3-7- مقایسه میانگین مستقل شاخص سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی 54

شکل 3-8- مقایسه میانگین مستقل سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی          55
 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

شکل 3-9- مقایسه میانگین مستقل درصد جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی           56

شکل 3-10- مقایسه میانگین زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی (عامل پرایمینگ) 59

شکل 3-11- مقایسه میانگین ضریب سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی        60

شکل 3-12- مقایسه میانگین شاخص سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی       61

شکل 3-13- مقایسه میانگین سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی (عامل پرایمینگ)             62

شکل 3-14- مقایسه میانگین درصد جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی (عامل پرایمینگ)              63

شکل 3-15- مقایسه میانگین زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی                   64

شکل 3-16- مقایسه میانگین ضریب سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی        65

شکل 3-17- مقایسه میانگین شاخص سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی       66

شکل 3-18- مقایسه میانگین سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی                 67

شکل 3-19- مقایسه میانگین درصد جوانه زنی در تیمارهای مختلف                            68

شکل 3-20- مقایسهمیانگین شاخص سرعت جوانه زنیدر تیمارهای مختلف آزمایشی         69

شکل 3-21- مقایسه میانگین زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی                   71

شکل 3-22- مقایسه میانگین شاخص سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی       72

شکل 3-23- مقایسه میانگین سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی                 73

شکل 3-24- مقایسه میانگین زمان جوانه زنی بذر در تیمارهای مختلف آزمایشی               74

شکل 3-25- مقایسهمیانگین شاخص سرعت جوانه زنیدر تیمارهای مختلف آزمایشی         75

 

 

فصل اول

کلیات و بررسی منابع

مقدمه :

توتون یکی از گیاهان مهم صنعتی در دنیا می باشد. متعلق به رده نیکوتیانا[1] بوده و جزو خانواده بادمجانیان[2] می باشد.

توتون معمولی با نام  Nicotina tabaccumبه همراه  N.rusticaدو گونه از شش گونه تقسیم بندی توتونها می باشد که اینها چندین نوع مشخص توتون را ایجاد کرده اند (خواجه پور 1377، کوچکی و سرمدنیا، 1382) از روزی که این گیاه شناخته شده است تا به امروز به طرق مختلفی مورد استفاده آدمی قرار گرفته است. در اوایل جهت سمی نمودن و زهرآگین کردن سلاحهای جنگی نظیر شمشیر، خنجر و تیر مورد استفاده قرار گرفته است. در پاره ای از اوقات به عنوان یک گیاه زینتی رونق یافته است و هم اکنون برای آلام دردهای روحی و روانی و عصبی انسانها استفاده می شود. این گیاه در مواقعی به عنوان دارو برای درمان بیماران استفاده می گردد (شرکت دخانیات ایران، 1380 ، شامل رسمی و مصباح ، 1383). از نکوتین توتون جهت مبارزه با آفات زراعی در سم پاشی مزارع استفاده می گردد (شرکت دخانیات ایران، 1380). اسمیت و بویت (1997) گزارش کردند که جان نیکوت[3] وقتی سفیر فرانسه در پرتغال بود بذر نیکوتیا، روستیکارا را به فرانسه فرستاد  که نام توتون معمولی با جنس نیکوتیانا از اسم این شخص گرفته شده است. در کشور ما واریته های مختلفی از توتون کشت می شود که توتون بارلی21[4]  از تیپ غربی و باسما سرس31[5] در شمال و شمال غربی، واریته کوکر 319[6]از تیپ غربی در شمال کشور به دلیل شرایط مناسب کشت می گردد (Smith and Boyette, 1997).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر آتش­ سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم ­آباد

اهمیت جوانه زنی و استقرار اولیه در تمام محصولات یکسان نیست. استقرار گیاهان زراعی[7] رابطه مستقیم با متوسط زمان سبز شدن[8] گیاهچه دارد که عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.روش پیش تیمار[9]کردن بذور جهت کاهش زمان سبز شدن توصیه می گرددGassemi-  Golezani et al., 2008a; Perry, 1981)).

پیش تیمارکردن بذر تکنیکی برای یکنواخت سازی جوانه زنی و تغییر دادن خصوصیات فیزیولوژیک در زمان جوانه زنی برای رشد سریع و سطح سبز یکنواخت گیاهچه می باشد.زود سبز شدن گیاهچه ها در مناطقی که دوره فصل رشد محدود می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که سطح برگ کانوپی گیاهی در اوایل دوره رشد افزایش می یابد و این افزایش باعث می شود که گیاهچه از حداکثر تشعشع خورشیدی در طول این دوره استفاده نماید(Brewster et al ., 1981) که در نتیجه آن تجمع ماده خشک و عمل کرده افزایش خواهد یافت(Tekrony et al., 1991) سبز شدن سریع باعث استفاده بهینه از منابع آب از طریق کاهش میزان آبیاری در مرحله استقرار گیاه زراعی می شود (Jordan, 1983). زود سبز شدن گیاهچه ها باعث رقابت بهتر گیاهان زراعی با علفهای هرز شده و سبب کاهش جمعیت علفهای هرز در مزرعه می شود ( قرینه و همکاران ،1383 ). جوانه زنی و استقرار گیاهچه به طور مستقیم و غیر مستقیم به عوامل متعددی چون شرایط انبار داری، شرایط اکولوژیکی گیاه مادری و بالاخره به کیفیت بذر (قوه زیست و قدرت بذر) بستگی دارد (قاسمی گلعذانی و همکاران، 1376Nasscimento et al., 2004; ). قدرت بذر را می‌توان به کمک تکنیکهای که به پیش تیماری بذر معروف هستند و موجب افزایش سرعت یکنواختی جوانه بذر می شود بهبود بخشید(Hey decker, 1975; Taylor, 1998).

پیش تیماری بذر روش بسیار ساده، کم هزینه و با کارایی بالابرای بهبود عملکرد گیاهان زراعی می باشد(Frett et al ., 1991؛Wien et al ., 1997؛Harris et al., 2001؛Demir et al., 2003). در این روش بذرها را در آب و یا سایر محلولهای مد نظر خیس کرده و سپس در محلی سایه تا رسیدن به حد رطوبت اولیه خشک کرده و می کارند. خیس کردن بذر در آب برخی از فرآیندهای بیوشیمیایی لوازم برای آغاز فرآیند جوانه زنی را القاء می کند. برخی یا تمام فرآیند ها که جوانه زنی را تسریع می کنند بر اثر پیش تیمار، بذر فعال گردیده و با خشک کردن مجدد بذر نیز اثرات آنها باقی می ماند(Asgedom and Beckere,  2001؛Gassemi – Golezani et al., 2010) با این اوصاف بذرهای پیش تیمار شده به سرعت آب جذب نمود و متابولیسم خود را آغاز می نمایند. این امر منجر به جوانه زنی بیشتر وافزایش یکنواختی جوانه زنی می گردد(Mc Donald, 2000)این امر سبب استقرارسریع پوشش گیاهی، افزایش تحمل به خشکی، کاهش خسارات، آفات و افزایش عملکرد گیاه می گرددHarris et al., 2001)).سودمندی اثرات پیش تیمار در مورد گیاهان زراعی از جمله چغندر قند (جلیلیان و افشاری 1383) لوبیا (Pandy, 1989؛Gassemi– Golezani et al., 2010)عدس(Gassemi – Golezani et al., 2008a  ) جو (Abdulrahmani et al.,  2007) نخود(Gassemi – Golezani et al., 2008a )ذرت(میر محمودی و همکاران،1389)و گندم (میر محمودی و همکاران،1392)گزارش شده است. کشت توتون در مزرعه مستلزم تولید نشاهای سالم، قوی و عاری از بیماری می باشد. نشاء توتون در ایران اغلب در خزانه های سنتی توسط کشاورزان تهیه شده که قسمت اعظم نشاهای تولیدی ازبین می روند. از طرف دیگر هزینه های کارگری زیادی جهت آبیاری، وجین علفهای هرز و سایر عملیات زراعی صرف می شود و همچنین نشاهای تولیدی یکنواخت رشد نکرده و فاقد کارائی لازم برای نشاکاری مکانیزه در مزرعه می باشد. بنابه گزارش اسمیت و اسپیرز( 2003) در سالهای اخیر استفاده از خزانه شناور متداولترین روش برای تولید نشاهای سالم در کشورهای مختلف جهان از قبیل کشورهای اروپای غربی، استرالیا، مکزیک و همچنین در کشورهای امریکایی مرکزی، جنوبی می باشد به عنوان مثال در سال 1996 حدوداً 73%  از نشاء های توتون در کارولینای شمالی در خزانه شناور تولید شده است.این روش در اواسط دهه هشتاد میلادی توسط موسسه اسپیرینگ که یکی از تولیدکنندگان بزرگ نشاء سبزیها و دیگر گیاهان زراعی در امریکا بود معرفی شده است. از آن زمان استفاده از خزانه شناور در امریکا متداولترین روش برای تولید نشاء محسوب می شود. اخیراً در ایران نیز این روش مورد توجه قرار گرفته است. ( صادقی، 1373 باسلجی، 1381 ، رنجبر، 1383) بذر نیکوتیانا[10] بسیار ریز است بطوریکه وزن 14700 دانه از آن حدود یک گرم است (خواجه پور، 1375)، و یک بوته بذر زیادی تولید می نماید به همین جهت تحقیقات کمی روی آن انجام شده است. شوری یکی از عواملی است که باعث عدم جوانه زنی بذر یا کاهش جوانه زنی بذر در خزانه سنتی و یا شناور می گردد. این عامل خصوصاً در خزانه شناور در صورت تغییر میزان شوری روی بستر کشت در داخل سلولهای سینی یونولیتی بعد از بذر گذاری باعث ایجاد تنش شوری در جوانه زنی بذر توتون می شود. تنش شوری در این مرحله منجر به کاهش درصد جوانه زنی وکاهش یکنواختی جوانه زنی خواهد شد.لذا با اجرای پیش تیمارهای مختلف بذر تحمل به شوری را در موقع جوانه زنی افزایش داده و بدین وسیله درصد جوانه زنی و یکنواختی آن در شرایط شوری بهبود ببخشد. از این رو به مطالعه حاضراهدافی دنبال خواهد داشت که بشرح ذیل است:

  • افزایش تحمل بذر به شوری به هنگام جوانه زنی با استفاده از پیش تیماری بذری
  • افزایش سرعت جوانه زنی بذر توتون در شرایط تنش شوری
  • استقرار سریع گیاهچه های توتون جهت تحمل بهتر تنش شوری
  • پایداری غشاء سلولی و کاهش نشت مواد داخلی بذر توسط اعمال پیش تیمارهای متفاوت
  • شناسایی بهترین مدت زمان پیش تیمار برای بذر توتون

[1]– nicotiana

[2]-solanace

[3]-jon nicot

[4]-barley21[4]-jon nicot

[5]-basma seres 31

[6]-coker 319

[7]-crop establishment

[8]-mean time of emergence

[9]-seed priming

[10]-Nicotiana to bacoml

تعداد صفحه :98

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***